Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 11.00 1 (10) EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 Yhteenveto alkuvuodesta - Liikevaihto nousi 46,9 (43,7) miljoonaan euroon eli 7,4 % edellisestä vuodesta - Toisen neljänneksen liikevaihto oli 25,2 (23,2) miljoonaa euroa - Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,8 % ollen katsauskaudella 7,2 (7,1) milj. euroa - Toisen neljänneksen liikevoitto oli edelleen vahva ollen 5,0 (5,2) miljoonaa euroa eli 19,9 (22,3) prosenttia liikevaihdosta - Osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,31) euroa laskettuna katsauskauden lopun laimennetulle osakemäärälle - Teollisuusprofiilien markkina erittäin aktiivinen - Teollisuus-liiketoiminnassa erinomainen liikevoiton kasvu ensimmäisellä vuosipuoliskolla, liikevoitto 5,1 (3,5) miljoonaa euroa, kasvua 46,4 % - Sport-liiketoiminnassa vahvaa panostusta uusien Nordic Walking –markkinoiden avaamiseksi, panostuksella lyhyellä tähtäimellä selvä vaikutus kannattavuuteen - Exel Sports Oy aloitti toimintansa 1.4.2005 - Exel Composites GmbH (Faserprofil, Itävalta) liitetty konserniin huhtikuun alusta KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (luvut ovat tilintarkastamattomia) 1.4.- 1.4.- Muutos- 1.1.- 1.1.- Muutos- 1.1.- 30.6. 30.6. % 30.6. 30.6. % 31.12. 2005 2004 2005 2004 2004 Milj. euroa Liikevaihto 25,2 23,2 8,7 % 46,9 43,7 7,4 % 83,9 Liikevoitto 5,0 5,2 -3,1 % 7,2 7,1 1,8 % 13,7 % liike- vaihdosta 19,9 % 22,3 % -10,9 % 15,4 % 16,2 % -5,3 % 16,3 % Tilikauden tulos 3,6 3,5 2,9 % 5,1 4,7 9,2 % 9,1 Oma pääoma 21,8 17,8 22,5 % 21,8 17,8 22,5 % 20,7 Korollinen nettovelka 13,0 13,7 -5,1 % 13,0 13,7 -5,1 % 7,4 Sijoitettu pääoma 40,3 37,0 8,8 % 40,3 37,0 8,8 % 33,3 Oman pääoman tuotto, % 64,6 % 75,8 % -14,8 % 48,0 % 53,0 % -9,4 % 47,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 54,0 % 58,1 % -7,1 % 40,1 % 44,1 % -9,9 % 45,2 % Omavaraisuus- aste, % 38,9 % 35,8 % 8,7 % 38,9 % 35,8 % 8,7 % 44,9 % Velkaantumis- aste, % 59,4 % 76,6 % -22,5 % 59,4 % 76,6 % -22,5 % 36,0 % Tulos/osake, euroa 0,32 0,32 0,0 % 0,45 0,43 4,7 % 0,84 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,31 0,31 0,0 % 0,45 0,42 7,1 % 0,80 Oma pääoma/ osake, euroa 1,95 1,66 17,5 % 1,95 1,66 17,5 % 1,84 2 (10) IFRS-RAPORTOINTI Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätösraportointiin ja tässä osavuosikatsauksessa noudatetaan sen mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Vuoden 2004 avaavan taseen täsmäytyslaskelma esitettiin 24.2.2005 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa. Siirtymisen vaikutuksista vuoden 2004 osalta vuosineljänneksittäin kerrottiin tarkemmin 3.5.2005 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. Tässä osavuosikatsauksessa vertailutietoina on käytetty siinä julkaistuja lukuja. LIIKEVAIHTO Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuun aikana edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 prosenttia ja oli 46,9 (43,7) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 25,2 (23,2) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihtoon sisältyy 1.4.2005 Itävallasta yritysostolla hankittu Faserprofil GmbH:n liiketoiminta, joka toimii tytäryhtiönä Exel Composites GmbH:n nimellä. Liikevaihdon kasvusta valtaosa, 2,1 miljoonaa euroa oli orgaanista kasvua, Faserprofil-akvisition vaikutus alkuvuoden liikevaihtoon oli 1,1 miljoonaa euroa. TULOSKEHITYS Exelin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 7,2 (7,1) milj. euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 15,4 (16,2) prosenttia. Liikevoitto kasvoi Teollisuus-liiketoiminnassa parantuneen työn tuottavuuden, raaka-ainekäytön tehokkuuden sekä tiukan kustannushallinnan ansiosta. Sport-liiketoiminnan liikevoittoa rasittavat Nordic Walking -markkinoiden laajentamispanostukset. Konsernin nettorahoituskulut olivat 170 tuhatta euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 7,0 (6,9) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto 5,1 (4,7) miljoonaa euroa. TASE JA RAHOITUS Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 56,2 (50,0) miljoonaa euroa. Taseen kasvusta puolet aiheutuu Itävallan akvisitiosta ja loput kasvaneen myyntivolyyymin aiheuttamasta käyttöpääoman kasvusta erityisesti päämarkkinoillamme. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 21,8 (17,8) milj. euroa ja omavaraisuusaste 38,9 (35,8) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 18,4 (19,2) milj. euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 10,8 (9,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 13,0 (13,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 59,4 (76,6) prosenttia. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta kääntyi toisen neljänneksen aikana selvästi positiiviseksi ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla +1,5 (+5,6) miljoonaa euroa. Lasku viime vuoteen verrattuna johtui vuodenvaihteen poikkeuksellisen alhaisesta käyttöpääomasta, lähinnä myyntisaamisten määrästä. Lisäksi vuoden 2004 hyvän tuloksen johdosta maksettiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden veroja noin 1,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan kassavirralla. Akvisition rahoittamiseksi lisättiin pitkäaikaisten lainojen määrää. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 5,4 miljoonaa euroa, kun ne vuodenvaihteessa olivat 5,1 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT 3 (10) Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,7 miljoonaa euroa, josta operatiivisia käyttöomaisuusinvestointeja lähes 1,1 miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli Faserprofil GmbH:n, Itävalta, liiketoiminnan osto huhtikuun alussa 2005. Kokonaisinvestointi on arviolta noin 1,9 miljoonaa, josta käyttöomaisuutta liikearvoineen oli lähes 1,7 miljoonaa euroa, johon on kirjattu myös tulevaisuudessa todennäköisesti maksettava liiketoiminnan kehittymisestä riippuva lisäkauppahinta. Lisäksi jatkettiin ylläpito- ja tuottavuusinvestointeja, sekä päätettiin nostaa Teollisuus-liiketoiminnan tuotantokapasiteettia investoimalla uusi tuotantolinja Voerden tehtaalle. HENKILÖSTÖ Exel-konsernin palveluksessa oli 30.6.2005 yhteensä 514 (467) henkilöä joista 362 (355) kotimaassa ja 152 (112) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 451 (430) henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee pääasiassa Itävallan yksikön liittämisestä konserniin. LIIKETOIMINTASEGMENTIT Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen osaan, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan. Teollisuus Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat: 1.4.- 1.4.- Muutos- 1.1.- 1.1.- Muutos- 1.1.- 30.6. 30.6. % 30.6. 30.6. % 31.12. 2005 2004 2005 2004 2004 Milj. euroa Liikevaihto 15,5 13,4 15,3 % 28,0 25,1 11,3 % 48,3 Liikevoitto 3,3 2,5 30,2 % 5,1 3,5 46,4 % 7,8 % liikevaihdosta 21,2 % 18,7 % 12,9 % 18,2 % 12,8 % 31,5 % 16,2 Henkilöstö keski- määrin 247 230 7,4 % 222 214 3,7 % 224 Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,3 % edellisvuoteen verrattuna. 1,1 miljoonaa euroa kasvusta tuli Faserprofil–akvisitiosta, loppu kaksi kolmasosaa oli orgaanista kasvua. Profiilimarkkinan kysyntätilanne on merkittävästi elpynyt toisella vuosineljänneksellä, ja uusien sovellusten kehitystyö on tällä hetkellä erittäin voimakasta. Alkuvuoden aikana uusia asiakasmuottiprojekteja oli yli 20 kappaletta, heijastaen kysynnän kasvua. Kapasiteetin käyttöaste on useimmilla tuotantolaitoksilla korkea, ja lisä-linjainvestointeja suunnitellaan. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huolimatta voimakkaasti kohonneista raaka-ainekustannuksista. Osa hintapaineista on suunnitellusti pystytty siirtämään ketjussa eteenpäin. Liikevoitto kasvoi 46,4 % 5,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,5 miljoonasta eurosta. Kannattavuuden parannus johtuu kasvaneesta myyntivolyymistä sekä hyvästä tuottavuuskehityksestä päätehtailla. Myös tiukka kustannushallinta parantaa kannattavuutta. Kauden aikana, ja läpi koko kuluvan vuoden, hiilikuituraaka-aineesta tulee olemaan markkinoilla pulaa. Tämä johtuu uusien mittavien hankkeiden avautumisesta, voimakkaimmin kasvavat markkinat ovat Airbus A-380 -ohjelma, USA:n puolustusvoimien projektit sekä Kiinan infrastruktuurirakentaminen. 4 (10) Toisella vuosineljänneksellä tilanne on vakiintunut ennalleen. Exel on pääosin varmistanut kuitutoimitukset vuoden 2005 projekteihin. Neuvottelut vuoden 2006 toimitusmääristä ovat alkaneet, ja neuvottelujen odotetaan päättyvän loppuvuonna 2005. Teollisuudessa päätettiin katsauskaudella perustaa tuotantolaitos Kiinaan. Neuvottelut ja lupa-asiat ovat edenneet suunnitellusti. Exelillä on nyt lähes kaikki tarvittavat toimintaluvat hallussaan. Tehtaan rakentaminen käynnistyy elokuun 2005 aikana. Suunnitelman mukaan tehdas on tuotantovalmiudessa viimeistään vuoden 2006 kesällä. Kiinan tehtaan perustamisesta tulee aiheutumaan kuluja myös vuodelle 2005, mutta merkittävimmät kustannuslisäykset alkavat vaikuttaa vuonna 2006. Keskittyminen eurooppalaisessa pultruusioteollisuudessa jatkuu edelleen. Faserprofilin liittäminen osaksi Exelin Teollisuus-liiketoimintaa on sujunut hyvin. Toiminta on tuloksellista, uusia asiakassovellusprojekteja on merkittävästi työn alla, ja toiminnan tehostamis- ja laajentamissuunnitelmat etenevät odotetusti. Keskeiset syyt akvisitiolle olivat ns. epoksipultruusioon liittyvä erikoisosaaminen ja osaava henkilöstö. Lisäksi Faserprofil avaa Exelille tietä elektroniikkateollisuuden komponenttitoimittajaksi. Sport Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut toiselta neljännekseltä ovat: 1.4.- 1.4.- Muutos- 1.1.- 1.1.- Muutos- 1.1.- 30.6. 30.6. % 30.6. 30.6. % 31.12. 2005 2004 2005 2004 2004 Milj. euroa Liikevaihto 9,7 9,8 -0,3 % 19,0 18,6 2,2 % 35,5 Liikevoitto 1,7 2,7 -34,6 % 2,1 3,6 -41,2 % 5,9 % liikevaihdosta 17,8 % 27,1 % -34,4 % 11,2 % 19,4 % -42,5 % 16,5 % Henkilöstö keski- määrin 238 222 7,2 % 229 216 6,0 % 217 Sportin liikevaihto kasvoi 2,2 % katsauskauden aikana. Toisen neljänneksen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Nordic Walking –markkina jatkaa edelleen kasvuaan Keski-Euroopassa, varsinkin saksankielisillä markkinoilla. Tuotteiden ulosmyynti urheiluvälineliikkeistä on ollut hieman hitaampaa alkukesän aikana, mutta kysynnän oletetaan vilkastuvan syksyä kohden. Uusista markkinoista Hollanti ja Tanska kehittyvät voimakkaasti. Samoin Puolassa voidaan odottaa markkinoiden avautuvan syksyn aikana. Sportin liikevoitto supistui 2,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,6 miljoonasta eurosta. Voimakas panostus uusien Nordic Walking –markkinoiden avaamiseen ja kehittämämme konseptin lanseeraamiseen jatkui. Markkinointipanostukset laskevat ryhmän liikevoittoa selvästi lyhyellä tähtäimellä. Uusia markkinoita pyritään avaamaan voimallisesti Pohjois-Amerikassa, missä uusi tytäryhtiö Exel USA, Inc. panostaa lajin levittämiseen, sekä Kiinassa, jossa yhteismarkkinointi partnerimme CISS:n kanssa etenee. Nordic Walking –kategoria on tällä hetkellä yksi harvoista ja ainoa voimakkaasti kasvava kategoria koko urheiluvälinemarkkinassa. Exelin markkinaosuus on säilynyt vahvana. 5 (10) Exel Sports Oy aloitti toimintansa Mika Sulinin johdolla katsauskaudella. Suunnitelmat logistisen tehokkuuden parantamiseksi, myynnin fokusoimiseksi ja NW–konseptin ja toiminnan kehittämiseksi etenevät. OEM–tuotteistossa (surfmastot ja laminaattikomponentit) markkina on vakaa. Surfmastotoimitusten alamäki on pysähtynyt, ja volyymin odotetaan jatkossa olevan nykytasolla. Laminaateissa myynti on kasvanut edellisvuodesta, ja useita uusia sovellusalueita on kehitystyön piirissä. OSAKE Exel Oyj:n yhtiökokous hyväksyi huhtikuussa osakemäärän lisäämisen kaksinkertaiseksi sekä osakepääoman korottamisen 56.150 euron suuruisella rahastoannilla. Exel Oyj:n osakepääoma on osakepääoman korotuksen jälkeen 2.021.400 euroa jakaantuen osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen 11.230.000 osakkeeseen, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 13,78 (8,13) euroa, alin kurssi 11,35 (5,87) euroa ja päätöskurssi 12,20 (8,06) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 12,48 (7,04) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 074 235 (3 576 414) kappaletta mikä vastaa 18,5 (33,2) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 137,0 (86,7) milj. euroa. CORPORATE GOVERNANCE Exel Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy aloitti toimintansa 1.4.2005. Yhtiöön siirrettiin kuluttajatuotteiden myynti-, markkinointi-, logistiikka- ja tuotekehitystoiminnot ja sen palvelukseen siirtyi emoyhtiöstä 25 henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kannattavuus on säilynyt vahvana alkuvuoden aikana. Kilpailun nykyisillä Nordic Walking –markkinoilla odotetaan kiristyvän ja uusien Nordic Walking –markkinoiden avaaminen vaatii voimakasta panostusta markkinointiin, myyntiin sekä jakeluun ja määrätietoiseen asiakaslähtöiseen ja innovatiiviseen tuotekehitykseen. Raaka-ainemarkkinat ovat tasaantuneet, myös hiilikuidun allokaatiotilanne on hallinnassa. Hiilikuitupula jarruttaa kasvua Teollisuudessa lyhyellä aikajänteellä. Faserprofilin hankinta vahvistaa asemaamme Keski-Euroopan profiilimarkkinoilla. Teollisuusprofiilimarkkina on erittäin aktiivinen. Näillä perusteilla liikevaihdon ennustetaan kasvavan ja tuloksen rahoituserien jälkeen säilyvän edellisvuoden tasolla. Mäntyharjulla 26.7.2005 EXEL OYJ Ari Jokelainen Hallitus Toimitusjohtaja Lisätietoja: Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750 Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553 6 (10) KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa 1.4.- 1.4.- Muutos- 1.1.- 1.1.- Muutos- 1.1.- 30.6. 30.6. % 30.6. 30.6. % 31.12. 2005 2004 2005 2004 2004 Liikevaihto 25 203 23 181 8,7 % 46 941 43 695 7,4 % 83 857 Liiketoiminnan muut tuotot 153 99 54,5 % 203 120 69,2 % 111 Liiketoiminnan kulut -19 505 –17 348 –12,4 % -38 298 –35 243 –8,7 % -67 085 Poistot ja arvon- alentumiset -845 -767 -10,2 % -1 636 -1 487 -10,0 % -3 181 Liikevoitto 5 006 5 165 -3,1 % 7 210 7 085 1,8 % 13 702 Rahoitustuotot ja -kulut -112 -91 -23,1 % -170 -198 14,1 % -467 Tulos ennen veroja 4 894 5 074 -3,5 % 7 040 6 887 2,2 % 13 236 Tuloverot -1 332 -1 614 17,5 % -1 934 -2 212 12,6 % -4 110 Tilikauden tulos 3 562 3 460 2,9 % 5 106 4 675 9,2 % 9 126 Tulos/osake, euroa 0,32 0,32 0,0 % 0,45 0,43 4,7 % 0,84 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,31 0 31 0,0 % 0,45 0,42 7,1 % 0,80 LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa 30.6. 30.6. Muutos 1.1.- 2005 2004 31.12. 2004 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat käyttö- omaisuushyödykkeet 778 522 256 926 Liikearvo 3 878 3 188 690 3 188 Aineelliset käyttö- omaisuushyödykkeet 14 311 14 286 25 13 742 Laskennalliset vero- saamiset 928 350 578 310 Muut pitkäaikaiset varat 101 98 3 100 Pitkäaikaiset varat yhteensä 19 996 18 444 1 552 18 266 7 (10) Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 15 108 13 007 2 101 13 269 Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 639 12 997 2 642 9 568 Rahavarat 5 444 5 513 -69 5 150 Lyhytaikaiset varat yhteensä 36 371 31 517 4 674 27 987 Varat yhteensä 56 187 49 961 6 226 46 253 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 2 021 1 884 137 1 932 Osakeanti 0 817 Ylikurssirahasto 4 118 3 149 969 3 390 Kertyneet voittovarat 10 599 8 122 2 477 5 427 Tilikauden tulos 5 106 4 675 431 9 126 Oma pääoma 21 844 17 830 4 014 20 629 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset korolliset velat 7 643 10 052 -2 409 8 456 Laskennalliset vero- velat 349 108 241 297 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 10 772 9 128 1 644 4 141 Ostovelat ja muut korottomat velat 15 579 12 843 2 736 12 666 Velat yhteensä 34 343 32 131 2 212 25 560 Oma pääoma ja velat yhteensä 56 187 49 961 6 226 46 253 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa Osake- Osake- Yli- Kertyneet Yhteensä pääoma anti kurssi voitto- rahasto varat Oma pääoma 1.1.2004 1 870 135 3 028 12 429 17 462 Osakeanti 14 -135 121 0 Muuntoerot 0 0 Maksettu osinko -4 307 -4 307 Tilikauden tulos 4 675 4 675 Oma pääoma 30.6.2004 1 884 0 3 149 12 797 17 830 Oma pääoma 1.1.2005 1 932 817 3 390 14 553 20 692 Osakeanti 89 -817 728 0 Muuntoerot -23 -23 Maksettu osinko -3 931 -3 931 8 (10) Tilikauden tulos 5 106 5 106 Oma pääoma 30.6.2005 2 021 0 4 118 15 705 21 844 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa 1.1.- 1.1.- Muutos 1.1.- 30.6. 30.6. 31.12. 2005 2004 2004 Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos 5 106 4 675 431 9 126 Oikaisut yht. 3 847 3 940 -93 7 623 Käyttöpääoman muutos –4 862 -755 -4 107 1 657 Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 4 091 7 860 -3 769 18 406 Nettorahoituskulut -175 -133 -42 -359 Maksetut verot -2 431 -1 083 –1 348 -2 136 Liiketoiminnasta ker- tyneet nettorahavirrat 1 485 6 644 -5 159 15 911 Investointien rahavirrat Tytäryritysten ja osakkeiden ostot -1 912 -7 181 5 269 -7 181 Aineettoman ja aineellisen käyttö- omaisuuden ostot -1 077 -1 234 157 -3 187 Omaisuuden myynnit 44 Muut investointien raha- virrat Investointien netto- rahavirrat -2 989 -8 415 5 426 10 324 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 0 0 0 1 102 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos 937 3 862 -2 925 0 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 4 792 4 970 -178 2 700 Maksetut osingot -3 931 -4 307 376 -6 998 Rahoituksen nettoraha- virrat 1 798 4 525 -2 727 -3 196 Rahavarojen muutos 294 2 754 -2 460 2 391 Rahavarat tilikauden alussa 5 150 2 759 2 391 2 759 Rahavarojen muutos 294 2 754 -2 460 2 391 Rahavarat tilikauden lopussa 5 444 5 513 -69 5 150 TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa II/ I/ IV/ III/ II/ I/ I-IV/ 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2004 9 (10) Liikevaihto segmenteittäin Teollisuus 15 459 12 509 11 689 11 523 13 408 11 730 48 349 Sport 9 744 9 229 8 087 8 864 9 773 8 784 35 308 Liikevaihto yhteensä 25 203 21 738 19 776 20 387 23 181 20 514 83 857 Liikevoitto segmenteittäin Teollisuus 3 271 1 818 2 327 2 041 2 512 965 7 845 Sport 1 735 386 987 1 263 2 653 955 5 858 Liikevoitto yhteensä 5 006 2 204 3 314 3 304 5 165 1 920 13 702 Rahoitustuotot ja –kulut –112 -58 -131 -138 -91 -107 -466 Tulos ennen veroja 4 894 2 146 3 182 3 167 5 074 1 813 13 236 Tuloverot -1 332 -602 -922 -976 -1 613 -598 -4 110 Tilikauden tulos 3 562 1 544 2 260 2 190 3 461 1 215 9 126 Tulos/osake, euroa 0,32 0,14 0,21 0,20 0,32 0,11 0,84 Tulos/osake, laimennet- tu, euroa 0,31 0,13 0,19 0,19 0,31 0,11 0,80 Keskimääräinen osake- määrä, laimentamaton, 1000 kpl 11 230 11 230 10 998 10 768 10 766 10 766 10 826 Keskimääräinen osake- määrä, laimennettu, 1000 kpl 11 393 11 524 11 464 11 268 11 162 11 136 11 464 Henkilöstö keskimäärin 485 417 424 456 453 406 441 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa 30.6. 30.6. 31.12. 2005 2004 2004 Omasta velasta Kiinteistö- kiinnitykset 2 954 2 954 2 954 Yrityskiinnitykset 12 500 12 500 12 500 Leasingvastuut -alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 455 200 223 -1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 786 460 1 563 Muut vastuut 260 222 67 Johdannaissopimusten nimellisarvot, tuhatta euroa 30.6. 30.6. 31.12. 2005 2004 2004 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 335 672 877 Ostetut valuuttaoptiot 750 750 Myydyt valuuttaoptiot 371 371 10 (10) Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 2 192 3 081 2 636 KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa 1.1.- 1.1.- Muutos- 1.1.- 30.6. 30.6. % 31.12. 2005 2004 2004 Liikevaihto 46 941 43 695 7,4 % 83 857 Liikevoitto 7 210 7 085 1,8 13 702 % liikevaihdosta 15,4 % 16,2 % -5,3 % 16,3 % Tulos ennen veroja 7 040 6 887 2,2 % 13 236 % liikevaihdosta 15,0 % 15,8 % -4,8 % 15,8 % Tilikauden tulos 5 106 4 675 9,2 % 9 126 % liikevaihdosta 10,9 % 10,7 % 1,7 % 10,9 % Oma pääoma 21 844 17 830 22,5 % 20 692 Korolliset velat 18 415 19 180 -4,0 % 12 597 Rahavarat 5 444 5 513 -1,3 % 5 150 Korolliset nettovelat 12 971 13 667 -5,1 % 7 447 Sijoitettu pääoma 40 259 37 010 8,8 % 33 290 Oman pääoman tuotto, % 48,0 % 53,0 % -9,4 % 47,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 40,1 % 44,1 % 8,7 % 44,9 % Omavaraisuus, % 38,9 % 35,8 % 8,7 % 44,9 % Velkaantumisaste, % 59,4 % 76,6 % -22,5 % 36,0 % Bruttoinvestoinnit käyttö- omaisuuteen 2 743 3 981 -31,1 % 5 803 % liikevaihdosta 5,8 % 9,1 % -35,9 % 6,9 % T&K-menot 1 214 997 21,8 % 1 956 % liikevaihdosta 2,6 % 2,3 % 13,3 % 2,3 % Tulos/osake, euroa 0,45 0,43 4,7 % 0,84 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,45 0,42 7,1 % 0,80 Oma pääoma/osake, euroa 1,95 1,66 17,5 % 1,84 Osakkeiden määrä 1 000 kpl -laimentamaton, keskimäärin 11 230 10 766 4,3 % 10 826 -laimennettu, keskimäärin 11 393 11 162 2,1 % 11 464 Henkilöstö keski- määrin 451 430 4,9 % 441

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Tilaa

Liitteet & linkit