Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2006 KLO 13.30 EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Exel Oyj:n 6.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja valitsi hallituksen jäsenet. Osingon suuruudeksi vahvistettiin 0,40 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous myönsi valtuutukset yhtiön osakepääoman korottamiseksi, omien osakkeiden hankkimiseksi sekä omien osakkeiden luovuttamiseksi. Osinko ja vastuuvapauden myöntäminen Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty täsmäytyspäivänä 11.4.2006 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2006. Yhtiökokous vahvisti Exel Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2005. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiökokouksen päätöksen mukaan viisi. Esa Karppinen, Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Ove Mattsson valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ove Mattsson. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 26.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 11.500 euroa vuodessa. Kokouspalkkiona maksetaan 1.000 euroa kokoukselta ja matkakorvaukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Osakepääoman korottaminen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 100.000 eurolla, joka on noin viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta. Valtuutus on voimassa 6.4.2007 saakka. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus merkitä uusmerkinnässä annettavia osakkeita, osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittämisen perusteista sekä muista uusmerkinnän ehdoista. Osakkeen¬omistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun yhteistoimintajärjestelyn rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollis¬taminen; yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittä¬minen taikka muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Omien osakkeiden hankinta Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla siten, että yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Näin ollen yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 590.032. Osakkeita voidaan hankkia joko (a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään samaan hintaan; tai (b) julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, ja hintaan, joka perustuu markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyjen rahoittamisessa, toimeenpanemisessa tai toteuttamisessa, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistamiseksi tai kehittämiseksi, muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi taikka muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 6.4.2007 saakka. Omien osakkeiden luovuttaminen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyjen rahoittaminen, toimeenpaneminen tai toteuttaminen, muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeet voidaan luovuttaa myös arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus käsittää oikeuden päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä oikeuden luovuttaa osakkeita muuta kuin rahavastiketta vastaan taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa 6.4.2007 saakka. Hallituksen nimitysvaliokunta Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitysvaliokunnan valitsemisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 15. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Tilintarkastajat Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiön tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Johan Kronberg. Helsingissä huhtikuun 6. päivänä 2006 EXEL OYJ Hallitus Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt konserni, jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan laminointiin. Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia tuotteita teollisiin sovelluksiin ja kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, antennisuojaprofiilit ja muut teolliset sovellukset. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 91,3 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 600 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Lisätietoja: www.exel.net.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Tilaa