Korruptiotutkimuksen mukaan Suomessa muita Pohjoismaita avoimempi suhtautuminen vieraanvaraisuuteen

Korruptiota Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käsittelevän EY:n tutkimuksen mukaan valtaosa pohjoismaisista vastaajista uskoo korruptiota esiintyvän politiikassa. Liike-elämässä korruptoituneimpana toimialana pidetään kaikissa Pohjoismaissa rakennus- ja kiinteistöalaa. Edustamiseen suhtaudutaan Suomessa rennommin verrattuna muihin Pohjoismaihin.

EY:n pohjoismaisen korruptiotutkimuksen suomalaisista vastaajista joka neljäs tietää organisaatiostaan jonkun, jolle on tarjottu lahjusta tai joka on muulla tavalla joutunut korruption kohteeksi viimeisten viiden vuoden aikana. Henkilökohtaisella tasolla korruptiota ei kuitenkaan koettu ongelmaksi. Suomen ongelmana vastaajat pitivät erityisesti vaikeasti mitattavaa piilokorruptiota, joka on erilaisiin yhteisiin verkostoihin perustuvaa vastavuoroista toimintaa.

Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia mainitsi rakennus- ja kiinteistöalan yhtenä tavallisimmista aloista, joilla esiintyy korruptiota, ja se oli muissakin Pohjoismaissa useimmin mainittu ala. Toisaalta julkista sektoria pidettiin Suomessa selvästi muita maita useammin myös korruptoituneena: 61 prosenttia mainitsi julkisen sektorin, kun muissa maissa enintään 34 prosenttia mainitsi sen.

Lisäksi kolme neljäsosaa suomalaisista vastaajista uskoo, että lahjusten tai muiden etuuksien kautta pyritään vaikuttamaan politikkoihin. Tähän uskottiin erityisen vahvasti julkisella sektorilla työskentelevien vastaajien keskuudessa. Muissakin maissa yli puolet vastaajista uskoi poliitikkojen korruptioon, Norjassa lähes yhtä moni kuin Suomessa.

Muut Pohjoismaat selvästi Suomea tiukempia vieraanvaraisuudessa

Tutkimus paljasti selviä eroja suhtautumisessa edustusillallisten ja muun vieraanvaraisuuden vastaanottamiseen Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Kolmannes suomalaisista piti yli sadan euron illallista hyväksyttävänä, kun muissa Pohjoismaissa sitä piti hyväksyttävänä korkeintaan 15 prosenttia vastaajista. Ruotsalaiset olivat erityisen tarkkoja tarjoamisesta: vain kolme prosenttia vastaajista hyväksyisi yli sadan euron illallisen. Ruotsissa lahjonnanvastainen lainsäädäntö asettaa edustusmenoille hyvin tiukat rajat.

Suurin osa suomalaisista vastaajista oli sitä mieltä, että heidän organisaationsa kommunikoi selkeästi korruptioon liittyvistä riskeistä, mutta vain 38 koki, että työntekijöillä on selkeä käsitys riskeistä.

- Tutkimus toi esille korruptioon liittyvän harmaan alueen, jolla toimimisesta henkilöstöllä ei ole varmuutta. Organisaatioiden korruptionvastaisten periaatteiden ja toimintatapojen jalkauttaminen kouluttamisen keinoin on keskeinen riskienhallinnan väline sekä yrityksille että julkishallinnolle, Fraud Investigation and Dispute Services -palveluiden johtaja Markus Nylund EY:ltä kuvailee.

Tutkimuksesta

EY toteutti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa korruption esiintymistä selvittävän kyselytutkimuksen, jonka keskeisiä tuloksia käsitellään raportissa ”Korruptio Suomessa - Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014”. Suomessa kyselyyn vastasi 113 johtavassa asemassa olevaa henkilöä julkiselta sektorilta, yksityisestä elinkeinoelämästä ja julkisen sektorin omistamista liikelaitoksista. Pohjoismaissa kyselyyn vastasi yhteensä 1 097 henkilöä. Raportti on ladattavissa seuraavasta linkistä:
EY-Korruptio Suomessa 2014 

EY on julkaissut kesäkuussa myös globaalin petoksia, lahjontaa ja korruptiota käsittelevän tutkimuksen "Global Fraud Survey - Overcoming compliance fatigue: reinforcing the commitment to ethical growth", johon osallistui yli 2 700 liike-elämän ylimmän johdon edustajaa 59 maasta. Tutkimus löytyy EY:n globaalilta sivustolta www.ey.com/FIDS.

Lisätietoja

Markus Nylund, johtaja, Fraud Investigation & Dispute Services, EY, 040 532 2098, markus.nylund@fi.ey.com
Jon Paavilainen, viestintä, EY, 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.