Fazer har publicerat principer för hållbar spannmålsodling: Fazer och odlarna skapar en mer hållbar spannmålsodling med gemensamma verksamhetssätt

Fazer inleder samarbete i värdekedjan för spannmål för att ta fram mer miljövänliga odlingsmetoder. Som den största köparen av mjöl och en viktig användare av kvarnspannmål i Östersjöregionen har Fazer genom samarbete i värdekedjan sammanställt tio konkreta principer för hållbar spannmålsodling. Med hjälp av principerna kan man dämpa övergödningen av sjöar och vattendrag och upprätthålla livskraften i jordmånen på lång sikt. Målet är att all spannmål som företaget använder ska uppfylla principerna för hållbar odling senast 2025. Initiativet är en del av Fazers åtagande för Östersjön.

Fazer har förbundit sig att utveckla upphandlingen av råvaror, produktionen och produktsortimentet på ett sätt som främjar den ekologiska balansen i Östersjön. ”Genom samarbete i värdekedjan har vi nått vårt mål att använda inhemsk råg till 100 procent. Nu ser vi tillsammans med odlarna över på vilka sätt vi kan skydda Östersjön och våra sjöar och vattendrag”, säger Markus Hellström, VD för Fazer Bageri Finland.

Fazers mål är att all spannmål som företaget använder ska uppfylla principerna för hållbar odling senast 2025. Fazer ser gärna att de hållbara odlingsprinciperna blir minimikravnivån för odlingen i Finland.

Många av principerna för hållbar odling uppfylls redan

Fazers principer för hållbar spannmålsodling omfattar tio konkreta verksamhetssätt som ska bidra till att hålla växternas näringsämnen på åkrarna och borta från vattendragen. Målet är att dämpa övergödningen av sjöar och vattendrag, skydda naturens mångfald och minimera användningen av kemikalier.

Enligt en utredning som Fazer gjorde bland sina avtalsodlare och andra odlare hösten 2016 uppfylls de flesta principerna redan helt eller delvis. En del av principerna ingår också i kriterierna för EU:s miljöstöd. Nu har principerna sammanfattats i ett omfattande verksamhetssätt, vars effekter följs upp och som även styr Fazers spannmålsupphandling.

De hållbara odlingsprinciperna stöder resurseffektiv och högavkastande spannmålsodling. ”Enligt vår enkät är odlingen i Finland redan nu hållbar på många sätt och odlarnas yrkeskunskaper är av världsklass. I värdekedjan för odling kan vi påverka hur rena våra sjöar och vattendrag är och hur livskraftig jordmånen är till exempel genom att återvinna näringsämnen, tillämpa precisionsjordbruk och minska användningen av skadliga kemikalier”, säger Hellström.

"Med hjälp av fältstudier och teknologi har en odling som skyddar Östersjön utvecklats i Finland. Med precisionsodling och vård av jordens bördighet har odlarna allt bättre möjlighet att säkerställa att växterna får de näringsämnen de behöver vid rätt tidpunkt.   Precisionsodlingen måste vara också ekonomiskt lönsam och aktörerna bör samarbeta på gårdsnivå. Genom att delta i försök på gårdarna kan förädlingsindustrin för sin del främja ibruktagandet av den nyaste teknologin på gårdarna”, säger MTK:s miljödirektör Liisa Pietola.

Miljöeffekterna följs upp

Fazers mål är att pilottesta principerna på utvalda avtalsodlingar. Företaget söker för närvarande en samarbetspartner för att ta fram en metod för uppföljning av miljöeffekterna på de odlingar som deltar i pilottestet. Målet är att skapa uppföljningsdata om vilka effekter odlingsprinciperna har på åkrar och i sjöar och vattendrag. Dessutom följer Fazer upp hur situationen utvecklas med en enkät som skickas en gång om året till alla Fazer Kvarns avtalsodlingar i Finland samt genom mätningar och enkäter i samband med att förhandsprov tas på spannmålen.

”Det har varit mycket givande att samarbeta med Fazer och att tillsammans se över verksamheten med Östersjön i åtanke, säger Mathias Bergman, ombudsman på BSAG. ”Hållbara odlingsmetoder har en stor och direkt inverkan på minimeringen av eutrofierande näringsutsläpp i Östersjön.” Fazers åtagande för Östersjön är en omfattande helhet, där man utöver odlingsprinciperna bland annat har utvecklat ett ansvarsfullt sortiment och minskat matsvinnet i Fazer Food Services restauranger. ”Tack vare sin ställning har Fazer möjlighet att fungera som exempel även för andra aktörer när det gäller implementeringen av principerna i praktiken.”

Principerna för hållbar spannmålsodling har utarbetats i samarbete med intressenter i Finland och Sverige. Även bland annat odlare, producentorganisationer och miljöorganisationer har deltagit i stor omfattning i samarbetet. Utvecklingsarbetet med odlarna fortsätter inom avtalsodlingssamarbetet.

* * *

Fazers principer för hållbar spannmålsodling

1. Minimera övergödningen: Kontrollera näringsämnesbalansen vart femte år

2. Minimera övergödningen: Göra en odlingsplan en gång om året

3. Minimera övergödningen och användningen av växtskyddsmedel: Göra en femårig plan för växtföljd

4. Minimera övergödningen: Göra en jordmånsanalys vart femte år

5. Minimera övergödningen: Tillämpa precisionsjordbruk

6. Minimera övergödningen: Använda fånggrödor, höstsäd och vinterbevuxen mark

7. Minimera övergödningen: Använda återvunna näringsämnen som är fria från skadliga ämnen, undvika användning av gödsel som innehåller slam från reningsverk

8. Skydda naturens mångfald: Lämna icke-odlade/obesprutade områden

9. Skydda naturens mångfald: Tillämpa IPM-odling

10. Minimera användningen av kemikalier: Minimera användningen av tillväxtreglerande medel

 

#kestäväviljely

 

Ytterligare information:

Markus Hellström, verkställande direktör, Fazer Bageri Finland, +358 40 732 0057
Nina Elomaa, företagsansvarsdirektör, Fazer-koncernen, +358 45 354 8611

 

Kontaktuppgifter till kommunikationen:

Leena Majamäki, kommunikationsdirektör, Fazer-koncernen, +358 40 585 1585
Mediatelefon vardagar kl. 8-16: +358 40 668 2998

Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2016 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Yrityksestä

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mejerifria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Fazers mission är Mat med mening. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Yhteyshenkilöt