Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2006

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokouksessa torstaina 20. huhtikuuta päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 6 kruunua osaketta kohti (6:00). Osinkona maksetaan 144,7 miljoonaa Ruotsin kruunua. Täsmäytyspäivä on 25. huhtikuuta 2006. Ruotsin Arvopaperikeskuksen (Värdepapperscentralen AB) kautta maksettava osingon maksu arvioidaan tapahtuvan perjantaina 28. huhtikuuta 2006. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Bengt Baron, Berndt Brunow, Hans Olof Danielsson, Anders Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof Svenfelt ja Meg Tivéus. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Lennart Bylock Lennart Bohlinin jättäessä hallituspaikkansa. Yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Karsten Slotte selosti vuoden 2005 liiketoimintaa sekä konsernin kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2006. Yhtiökokous valitsi Anders Dreijerin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen perustavassa kokouksessa yhtiökokouksen jälkeen Olof Svenfelt valittiin varapuheenjohtajaksi. Hallitus on perustanut palkkiotoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer, Meg Tivéus ja Wilhelm Lüning sekä tilintarkastustoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer, Bengt Baron ja Olof Svenfelt. Yhtiökokous on päättänyt seuraavista ehdoista koskien uuden nimitystoimikunnan nimittämistä: - Yhtiöllä tulee olla nimitystoimikunta, joka koostuu kolmesta jäsenestä, joista korkeintaan yksi jäsen saa olla yhtiön hallituksesta. Kaksi äänivallaltaan suurinta osakkeenomistajaa nimittävät kumpikin yhden edustajan. Nämä kaksi edustajaa nimittävät, Ruotsin osakeyhtiölain hyvän hallintotavan mukaisesti, kolmannen jäsenen hallituksen riippumattomista jäsenistä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita hallituksen puheenjohtajaa. Kahden omistajaedustajan ja heidän edustamien osakkeenomistajien nimet tulee julkaista viimeistään kuusi kuukautta ennen yhtiökokousta vuonna 2007. - Mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta ennen toimikunnan työn loppuunsaattamista, samat osakkeenomistajat, jotka olivat nimittäneet eroavan jäsenen, nimittävät, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, myös hänen seuraajansa. - Mikäli nimitystoimikunnan toimikauden aikana yksi tai useampia jäseniä nimitystoimikuntaan nimittänyt osakkeenomistaja ei enää edusta kahta äänimäärältään suurinta osakkeenomistajatahoa, on nimitystoimikunnan kokoonpanoa voitava muuttaa. - Nimitystoimikunnalla on oikeus saada yhtiöltä kohtuullinen korvaus nimitysvalmisteluista aiheutuneista kuluista. Yhtiö ei maksa palkkioita nimitystoimikunnan jäsenille. - Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2007 yhtiökokouksen päätettäväksi: (a) ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, (b) ehdotus hallituksen kokoonpanoksi, (c) ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, (d) ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä, (e) ehdotus tilintarkastajiksi, (f) ehdotus yhtiön tilintarkastajien palkkioiksi. Osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2006 julkaistaan 17. elokuuta 2006. Ljungsbro 20. huhtikuuta 2006 Cloetta Fazer AB (publ) Hallitus

Tilaa

Liitteet & linkit