Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2007

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokouksessa tiistaina 24. huhtikuuta 2007 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 6,50 kruunua osaketta kohti (6:00). Osinkona maksetaan 156,8 miljoonaa Ruotsin kruunua. Täsmäytyspäivä on perjantai 27. huhtikuuta 2007. Ruotsin Arvopaperikeskuksen (Värdepapperscentralen AB) kautta maksettava osingon maksu arvioidaan tapahtuvan torstaina 3. toukokuuta 2007.

Yhtiökokous päätti, että hallitusjäsenien määrä tulee olla kahdeksan ilman hallituksen varajäseniä.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Lennart Bylock, Anders Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof Svenfelt ja Meg Tivéus. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Karsten Slotte ja Christer Zetterberg, Bengt Baronin ja Hans Olof Danielssonin jättäessä hallituspaikkansa.

Tilintarkastusta hoitamaan valittiin neljäksi vuodeksi eteenpäin KPMG Bohlins AB päävastuullisena tilintarkastajana Helene Willberg. Varatilintarkastajaksi valittiin Joakim Thilstedt. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaisesti.

Hallitus on perustanut palkkiotoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer, Lennart Bylock ja Wilhelm Lüning sekä tilintarkastustoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer, Olof Svenfelt ja Meg Tivéus.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 350.000 kruunun palkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 260.000 kruunun palkkio ja hallituksen jäsenille maksetaan kullekin 175.000 kruunun palkkio. Työstä tilintarkastus- ja palkkiotoimikunnassa päätettiin maksaa 40.000 kruunun palkkio kullekin jäsenelle.

Yhtiökokouksessa konsernijohtaja Jesper Åberg selosti vuoden 2006 liiketoimintaa sekä konsernin kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2007.

Yhtiökokous valitsi Anders Dreijerin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen perustavassa kokouksessa Olof Svenfelt valittiin varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous on päättänyt seuraavista ehdoista koskien uuden nimitystoimikunnan nimittämistä:

- Yhtiöllä tulee olla nimitystoimikunta, joka koostuu kolmesta jäsenestä, joista korkeintaan yksi jäsen saa olla yhtiön hallituksesta. Kaksi äänivallaltaan suurinta osakkeenomistajaa nimittävät kumpikin yhden edustajan. Nämä kaksi edustajaa nimittävät, Ruotsin osakeyhtiölain hyvän hallintotavan mukaisesti, kolmannen jäsenen hallituksen riippumattomista jäsenistä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita hallituksen puheenjohtajaa. Kahden omistajaedustajan ja heidän edustamien osakkeenomistajien nimet tulee julkaista viimeistään kuusi kuukautta ennen yhtiökokousta vuonna 2008.

- Mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta ennen toimikunnan työn loppuunsaattamista, samat osakkeenomistajat, jotka olivat nimittäneet eroavan jäsenen, nimittävät, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, myös hänen seuraajansa.

- Mikäli nimitystoimikunnan toimikauden aikana yksi tai useampia jäseniä nimitystoimikuntaan nimittänyt osakkeenomistaja ei enää edusta kahta äänimäärältään suurinta osakkeenomistajatahoa, on nimitystoimikunnan kokoonpanoa voitava muuttaa.

- Nimitystoimikunnalla on oikeus saada yhtiöltä kohtuullinen korvaus nimitysvalmisteluista aiheutuneista kuluista. Yhtiö ei maksa palkkioita nimitystoimikunnan jäsenille.

- Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2008 yhtiökokouksen päätettäväksi:
(a) ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
(b) ehdotus hallituksen kokoonpanoksi,
(c) ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
(d) ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä,
(e) ehdotus tilintarkastajiksi,
(f) ehdotus yhtiön tilintarkastajien palkkioiksi.


Osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2007 julkaistaan 17. elokuuta 2007.


Ljungsbro, 24. huhtikuuta 2007

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus

Liitteet & linkit