Fennovoiman lehdistötiedote 9.10.2008

FENNOVOIMAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI VALMISTUI
Työ jatkuu kolmella paikkakunnalla

Fennovoima Oy luovutti tänään torstaina 9. lokakuuta työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Selostuksessa on arvioitu Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia kolmella vaihtoehtoisella paikkakunnalla laitoksen koko elinkaaren aikana.

Fennovoiman vaihtoehdot ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkakunniksi ovat Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää ja Simo. Ruotsinpyhtään osalta YVA-selostuksessa on tarkasteltu kahta eri sijaintipaikkaa. YVA-menettelyn toteutti Fennovoiman toimeksiannosta Pöyry Energy Oy.

YVA:ssa on arvioitu hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen,
maisemaan ja kulttuuriympäristöön, ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen, pohjavesiin, vesistöön, kalatalouteen sekä luontokohteisiin.

Arviointiselostuksessa on tarkasteltu erikseen hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheen ympäristövaikutuksia. Rakentamisvaiheeseen sisältyvät voimalaitoksen rakennustöiden lisäksi muun muassa laivaväylän ja satamalaiturin, jäähdytysvesirakenteiden, tieyhteyksien ja voimajohtojen rakentaminen.

Käyttövaiheen osalta on tutkittu mm. jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksia, radioaktiivisten päästöjen vaikutuksia, jätehuoltoa, meluvaikutuksia, kuljetuksia ja työmatkaliikennettä sekä yhteisvaikutuksia muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa. Lisäksi on arvioitu hyvin epätodennäköistenkin poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaikutuksia sekä Suomen valtion rajat ylittäviä vaikutuksia.

Selostuksen johtopäätöksenä Fennovoima toteaa, että hankkeella ei ole millään paikkakunnalla sellaisia haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka estäisivät sen toteuttamisen. Näin ollen Fennovoima jatkaa hankkeen valmistelua kaikilla kolmella paikkakunnalla.

Fennovoima jättää periaatepäätöshakemuksensa valtioneuvostolle vuoden 2009 alkuun mennessä. Fennovoiman tavoitteena on aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen noin vuonna 2012 ja sähkön tuotanto vuoteen 2020 mennessä.

Arviointiselostus kokonaisuudessaan on Fennovoiman kotisivuilla, www.fennovoima.fi.

Arvioinnin aikana laaditut erillisselvitykset sekä muuta lisätietoa löydät samoilta sivuilta.

Lisätietoja antavat ympäristöpäällikkö Marjaana Vainio-Mattila, p. 020 757 9206 ja rakentamisjohtaja Timo Kallio p. 020 757 9207.

Yrityksestä

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa uuden ydinvoimalan Pyhäjoelle. Lisätietoa hankkeesta: fennovoima.fi