FIM GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.12.2006 klo 14.00 Suomen aikaa

FIM GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FIM Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään 5.12.2006 hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavaa:

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

2. Optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia FIM–konsernin henkilöstölle ja avainhenkilöille sekä FIM Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle FIM Pankkiiriliike Oy:lle.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 3.850.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3.850.000 yhtiön uutta osaketta.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu FIM Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan Helsingin Pörssissä loka-joulukuussa 2006, loka-joulukuussa 2007 ja loka-joulukuussa 2008.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A 1.4.2010 - 31.3.2011, optio-oikeuksilla 2006B 1.4.2011 - 31.3.2012 ja optio-oikeuksilla 2006C 1.4.2012 - 31.3.2013 sekä optio-oikeuksilla 2006H 1.4.2011 - 31.3.2012.

Yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten yksityiskohtainen sisältö esitetään
hallituksen päätösehdotuksissa sekä optio-oikeuksien ehdoissa, jotka ovat
nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.fim.com.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa 20.12.2006 alkaen.

FIM Group Oyj


Lisätietoja:
Risto Perttunen
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Niklas Geust, CFO
+358 (0)9 613 46 210
niklas.geust@fim.com


LIITE

FIM GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on FIM Group Oyj. Ruotsiksi FIM Group Abp ja englanniksi FIM Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on toimia pankki-, sijoitus-, sijoituspalvelu- ja sijoitusrahastotoimintaa harjoittavien yhtiöiden emoyhtiönä, antaa tytäryhtiöille erilaisia hallinto- ja tukipalveluja sekä omistaa, hallita ja käydä kauppaa osakkeilla ja muilla arvopapereilla. Yhtiö voi omistaa kiinteää omaisuutta.

3. Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

6. Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin.

7. Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8. Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

9. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu voidaan toimittaa julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla internetissä tai hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on

esitettävä
1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2 tilintarkastuskertomus

päätettävä
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta
4 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

valittava
7 hallituksen varsinaiset jäsenet ja sekä
8 tilintarkastajat ja varatilintarkastaja tarvittaessa.
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoa FIMistä
FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa syyskuun lopussa 2006 oli 275 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.