FIM GROUPIN KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

FIM Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007


FIM GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

FIM GROUPIN KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Avainluvut huhti-kesäkuu 2007 (2006)

Liikevaihto: 28,2 miljoonaa euroa (21,8)
Liikevaihdon kasvu: 29 %
Liikevoitto: 9,2 miljoonaa euroa (5,6)
Liikevoittoprosentti: 32 % (26 %)
Osakekohtainen tulos: 0,17 euro (0,10)

Avainluvut tammi-kesäkuu 2007 (2006)

Liikevaihto: 51,3 miljoonaa euroa (43,1)
Liikevaihdon kasvu: 19 % (63 %)
Liikevoitto: 12,7 miljoonaa euroa (11,8)
Liikevoittoprosentti: 25 % (27 %)
Katsauskauden voitto: 10,8 miljoonaa euroa (8,3)
Osakekohtainen tulos: 0,25 euroa (0,21)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osakekurssien kehitys oli vuoden toisella neljänneksellä vahvaa. Maailman
osakeindeksi nousi tammi-kesäkuussa 2007 euroissa mitattuna 6,7 prosenttia.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousu oli vain 1,4 prosenttia, kun kasvu
toisella vuosineljänneksellä kiihtyi 5,2 prosenttiin. Osakekurssien nousu
toisella vuosineljänneksellä oli kehittyvillä markkinoilla vielä tätäkin
vahvempaa. Kehittyvien maiden indeksi nousi toisella vuosineljänneksellä 12,5
prosenttia, kun nousu ensimmäisellä neljänneksellä oli vain 0,6 prosenttia.
Tammi-kesäkuussa maailman kehittyvien maiden indeksi nousi yhteensä 13,2
prosenttia. OMX Helsingin Pörssissä kurssikehitys on jatkunut tasaisen vahvana.
OMX Helsinki Cap -indeksi on noussut vuoden alusta kesäkuun loppuun 18,0
prosenttia.

Euroalueella talouskasvu oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla vahvaa. Työttömyys
on ollut tasaisessa laskussa ja talouskasvuennusteita on korjattu ylöspäin.
Positiiviset talousnäkymät näkyivät osakemarkkinoilla kurssien voimakkaana
nousuna. Korkomarkkinoilla pitkien joukkolainakorkojen alkuvuonna alkanut
nousutrendi jatkui. Yrityslainamarkkinoilla meno oli vahvaa aina kesän
kynnykselle saakka. Vahva talouskasvu euroalueella tuki euron valuuttakurssia
suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Kaupankäynnin volyymi jatkoi vahvaa nousuaan OMX Helsingin Pörssissä.
Osakevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28 prosenttia vuoden 2006
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli noin 196 miljardia euroa (153).
Keskimääräinen päivävaihto oli noin 1,6 miljardia euroa.

Kysyntä sijoituslainamarkkinoilla on jatkunut erittäin vilkkaana.

TAMMI-KESÄKUU 2007 TUOTOT JA TULOS (tammi-kesäkuu 2006 vertailuluku)

Tammi-kesäkuussa 2007 FIMin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 51,3
miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia vuoden 2006 vastaavan
ajankohdan tuottoihin (43,1) verrattuna.

FIM on muuttanut taloudellista raportointiaan vuoden 2007 alusta niin, että
liiketoiminta-alueista raportoidaan erikseen FIM Varainhoito ja FIM Välitys.
FIM Investment Banking -liiketoiminta-alue raportoidaan osana Muut-ryhmää.
Strukturoitujen tuotteiden myynti on siirretty vuoden alusta
investointipankkiliiketoiminnasta FIM Varainhoidon organisaatioon.
Vertailuluvut on muutettu vastaamaan uutta raportointia.

FIM Varainhoidon liiketoiminnan tuotot tammi-kesäkuussa 2007 olivat 37,2
miljoonaa euroa (30,5). Tuotot kasvoivat 22 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. FIM Välityksen tuotot olivat katsauskaudella 16,1
miljoonaa euroa (13,8). Tuotot kasvoivat 17 prosenttia vuoden 2006
vertailujaksosta.

Konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 12,7 miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti 25. Glitnir-järjestelyn vuoksi FIMin molempien
optiosarjojen noin 4 vuodelle suunnitelman mukaan jaksotetut kulut yhteensä 2,2
miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2007 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Ilman
kertaluonteisia optiokuluja liikevoitto olisi ollut 14,9 miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti 29.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon kulut ilman palkkionpalautuksia ja
korkokustannuksia olivat 31,8 miljoonaa euroa (26,3). Kulut kasvoivat 21
prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurin yksittäinen
tekijä kulujen kasvun taustalla on helmikuussa ilmoitetun Glitnir yrityskaupan
vaikutus optiokulujen kirjaamiseen.

Konsernin tammi-kesäkuun verot olivat 1,9 miljoonaa euroa (3,6).
Tammi-kesäkuun voitto oli 10,8 miljoonaa euroa (8,3).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,21).

TASE

Taseen loppusumma 30.6.2007 oli 170,5 miljoonaa euroa (130,3). Taseen
loppusumma 31.12.2006 oli 142,4 miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 107,3 miljoonaa euroa (65,7) eli
2,52 euroa (1,69) osaketta kohden. Annualisoitu oman pääoman tuotto oli
katsauskaudella 20,8 prosenttia.

Konsernin omavaraisuusaste oli 62,9 prosenttia (50,4) ja vakavaraisuussuhdeluku
(BASEL II) 32,8 prosenttia.

FIMin johdannaispositio katsauskauden lopussa koostui lähinnä
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä osakejohdannaissopimuksista.
Osakejohdannaissopimusten kohde-etuuksien arvo oli 54,3 miljoonaa euroa.
Osakejohdannaissopimusten käypä arvo oli -1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi
valuuttamääräisiä saamisia suojattiin valuuttatermiineillä, joiden kohde-
etuuksien arvo oli 20,2 miljoonaa euroa ja käypä arvo 0,0 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (mukaan
lukien liikearvo) olivat katsauskaudella yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (14,3).

HENKILÖSTÖ

FIMin henkilöstön määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tammi-
kesäkuussa 2007 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 300 henkilöä (247).
Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli 323 (271).

Katsauskauden lopussa henkilökunta jakaantui liiketoiminta-alueittain
seuraavasti: FIM Varainhoito 156 henkilöä, FIM Välitys 106 henkilöä. Suomessa
työskenteli 288 henkilöä, Venäjällä 32 henkilöä ja Ruotsissa 3 henkilöä.
Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuna.

FIM GROUPIN OMISTUS GLITNIR BANKI H.F:LLE

Glitnirin ja FIM Group Oyj:n 11 suurimman osakkeenomistajan 5.2.2007 tekemän
sopimuksen mukaisesti Glitnir banki hf. osti 16.3.2007 toteutetuilla kaupoilla
68,1 prosenttia FIM Group Oyj:n osakkeista. Glitnirin FIMin liikkeeseen
laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemä julkinen ostotarjous päättyi
16.5.2007. Glitnir ilmoitti 25.5.2007, että sen omistusosuus FIMin osakkeista
ja äänistä on ylittänyt 98 prosenttia. Glitnir on aloittanut osakeyhtiölain
mukaisen välimiesmenettelyn lunastaakseen loputkin FIMin osakkeet. Glitnirin
tarjoama lunastushinta on 8,00 euroa osakkeelta.

FIM HAKEE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN LOPETTAMISTA

FIM Group Oyj:n hallitus jätti 1.6.2007 Helsingin Pörssille hakemuksen FIMin
osakkeen kaupankäynnin lopettamiseksi sekä osakkeen poistamiseksi Helsingin
Pörssin pörssilistalta. FIMin osakkeen poistaminen pörssilistalta toteutetaan
sen jälkeen, kun Glitnir on saanut omistusoikeuden kaikkiin FIMin osakkeisiin
ja Helsingin Pörssi on päättänyt poistaa osakkeen pörssilistalta.

FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FIM Group Oyj:n 15.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta.

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa
osakkeelta eli yhteensä 5,97 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 27.3.2007.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Niklas Geust, Vesa Honkanen, Antti
Kivimaa, Risto Perttunen ja Jukka Ylitalo. Näiden hallituksen jäsenten
toimikausi kuitenkin päättyi, kun Glitnir banki h.f. osti 68,11 % FIM Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. Tämän omistusmuutoksen vuoksi yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi Glitni banki h.f:n edustajina Bjarni
Ármannssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin sekä hallituksen
vanhoista jäsenistä Niklas Geustin ja Vesa Honkasen, joiden toimikausi alkoi
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen 21.3.2007. Järjestäytymiskokouksessaan
22.3.2007 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Frank Ove Reiten.

Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen yhtiön hallituksen enemmistö ei ole enää
Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton
Corporate Governance –suosituksessa määritellyllä tavalla riippumaton.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kim Karhu, KHT ja Kaija Leppinen, KHT
sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Alén, KHT.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

FIM Group Oyj:n osakepääoma 30.6.2007 oli 2 813 505 euroa. Yhtiön osakekanta
koostuu yhdestä osakesarjasta, joka jakautuu yhteensä 42 683 690 osakkeeseen.

FIM Group Oyj:n osakkeen vaihto OMX Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa 2007
oli 460,0 miljoonaa euroa ja 53,7 miljoonaa osaketta. Vaihtoon sisältyy
16.3.2007 toteutettu blokkikauppa, jossa 29 071 813 osaketta siirtyi Glitnir
banki h.f:n omistukseen. Osakkeen korkein noteeraus katsauskaudella oli 8,30
euroa helmikuussa ja alin 5,86 euroa tammikuussa. Volyymilla painotettu
keskikurssi oli 8,00 euroa. Katsauskauden lopussa 30.6.2007 osakkeen kurssi oli
8,00 euroa ja osakkeiden markkina-arvo 341,5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa
oli 30.6.2007 yhteensä 36 000 omaa osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,3
miljoonaa euroa. Osuus kaikista osakkeista ja äänistä alle 0,1 prosenttia.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on olennainen osa sisäistä valvontaa ja sillä pyritään
vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa FIMin
maineelle. Riskienhallinta kattaa kaikki olennaiset FIMin liiketoimintaan
liittyvät riskit kuten operatiiviset riskit, markkinariskit, likviditeetti- ja
rahoitusriskit, luottoriskit ja strategiset riskit.

Operatiivisten riskien hallinta on osa FIM-konsernin kokonaisriskienhallintaa,
ja se on yleensä riskien minimoimista. Operatiivisten riskien toteutumisen
välttämiseksi tehtävän ennaltaehkäisevän työn lisäksi FIM-konserni pyrkii
ylläpitämään riittävää vakuutussuojaa esimerkiksi väärinkäytösten,
tietojärjestelmiin tunkeutumisen tai muun rikollisen toiminnan aiheuttamien
vahinkojen korvaamiseksi. Toiminnan merkittäviin häiriöihin varaudutaan
jatkuvuussuunnittelulla.

Markkinariskien ottamiselle on asetettu limiitit ja muut toimintaohjeet ottaen
huomioon oman pääoman riittävyys ja vakavaraisuussuunnittelu FIM-konsernissa.

Likviditeetin hallitsemiseksi FIM Pankkiiriliike Oy:llä on asiakkaiden antamien
luottojen (ns. rahatiliasiakkaat) muodossa mahdollisuus parantaa
likviditeettiään, ja lisäksi yhtiöllä on pankkien kanssa sovittuja
luottolimiittejä, jotka ovat nostettavissa käyttöön tarpeen mukaan. Käytännössä
likviditeetinhallinta on kasvaneesta kaupankäynnistä huolimatta pystytty
hoitamaan pääosin ilman pankkilimiittien käyttöönottoa.

FIMissä luottoriskimääritelmän mukaisia sopimusvastapuolia ovat asiakkaat ja
kaupankäynnin muut vastapuolet sekä muut yhteistyökumppanit. Hallituksen
hyväksymän luotonantopolitiikan mukaisesti FIM harjoittaa vain sellaista
luototustoimintaa, jossa riskinotto on rajattavissa pieneksi ja riski on
hallittavissa. Luotonanto kohdistuu lähinnä yksityishenkilöihin.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

FIMin liiketoiminta on kehittynyt alkuvuonna odotetusti ja koko vuoden
liikevaihdon kasvun odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin 20 prosentin
kasvutavoitteen. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan ylittävän vuoden 2006
liikevoiton.

Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin ja FIMin
liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten
arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Lyhyellä aikavälillä yksilöllisen
varainhoidon tuottosidonnaiset palkkiot ovat kaikkein herkin tuottolaji sekä
positiivisille että negatiivisille markkinamuutoksille.

FIM jätti katsauskaudella Rahoitustarkastukselle lupahakemuksen pankkitoiminnan
aloittamiseksi. Vähittäispankkitoiminta on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden
aikana.

Täydellinen tiedote taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.

FIM Group Oyj


Risto Perttunen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Risto Perttunen,
toimitusjohtaja, puh. 09 6134
6303
Timo T. Laitinen, CFO, puh. 09
6134 6525

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on kasvava
sijoituspalvelukonserni, joka
tarjoaa yksityishenkilöille ja
yhteisöille varainhoito-,
välitys- ja investment banking
-palveluja. Maaliskuusta 2007
lähtien FIM toimii osana
islantilaista Glitnir -
rahoituskonsernia
(www.glitnirbank.com).
Helsingissä sijaitsevan
pääkonttorin lisäksi FIMillä on
paikalliskonttorit Espoossa,
Jyväskylässä, Kuopiossa,
Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä,
Tampereella, Turussa sekä
Vaasassa. FIM toimii myös
Tukholmassa ja Moskovassa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2006
oli 82,0 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 19,1 miljoonaa
euroa. FIMin palveluksessa oli
vuoden 2006 lopussa 284
henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit