FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN AIKATAULU JA EHDOT

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2007 klo 19.00

FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN AIKATAULU JA EHDOT

FIM Group Oyj on vastaanottanut tänään seuraavan tiedotteen:


GLITNIR BANKI HF PÖRSSITIEDOTE 13.4.2007 klo 19.00

FIM GROUPIN OSAKKEISTA JA OPTIOISTA TEHTÄVÄN OSTOTARJOUKSEN AIKATAULU JA EHDOT

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Glitnir banki hf:lle on 16.3.2007 toteutettujen FIM Group Oyj:n osakkeita koskeneiden kauppojen jälkeen syntynyt velvollisuus tehdä FIM Group Oyj:n osakkeista ja optioista julkinen ostotarjous. Ostotarjous koskee kaikkia FIMin osakkeita ja optioita, jotka eivät ole FIMin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnassa.

Arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousasiakirja on tänään jätetty Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi ja tarjousasiakirja julkistetaan arviolta 23.4.2007, jolloin tarjousaika alkaa 25.4.2007 ja päättyy 16.5.2007.

Seuraavassa on kuvattu ostotarjousta ja sen keskeisiä ehtoja. Tarjouksen ehdot julkaistaan kokonaisuudessaan Rahoitustarkastuksen hyväksymässä tarjousasiakirjassa.

Tarjouksen sisältö pääpiirteissään

Tarjouksentekijä ja tarjouksen kohde

Glitnir banki h.f. (jäljempänä Glitnir tai Tarjouksentekijä) (tai Tarjouksentekijän täysin omistama tytäryhtiö) tekee jäljempänä esitetyin ehdoin ostotarjouksen kaikista FIM Group Oyj:n (jäljempänä FIM tai Yhtiö) liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole FIMin tai sen konserniyhtiön hallussa.

Tarjoushinta

Osakkeet

Tarjoushinta jokaiselta osakkeelta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on 8,00 euroa. FIMin osakkeenomistajat voivat valita seuraavien vaihtoehtojen kesken:

a) yhdistetty käteis- ja osakevastike (Yhdistetty vastike), joka käsittää 4,00 euron käteismaksuosuuden ja 14,75 Glitnirin osaketta (Vastikeosake) jokaista Osaketta kohden. Yhdistetyn tarjouksen laskennallinen arvo on 8,00 euroa perustuen Kursseihin(ks. määritelmä jäljempänä) tai

b) käteisvastike, joka on 8,00 euroa osakkeelta.

Optio-oikeudet

Tarjoushinta 2006 A ja 2006H optio-oikeuksien osalta on 2,95 euroa. Optio-oikeuksien nojalla ei ole mahdollisuutta saada Yhdistettyä vastiketta. Optiot 2006B ja 2006C ovat FIM-konsernin hallinnassa, ja ne eivät ole ostotarjouksen kohteena.

Kurssit: Tarjouksentekijä on määritellyt ostotarjouksen tarjoushinnan siten, että Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keskikurssia.

Tarjousaika

Ostotarjous on voimassa 25.4.2007 klo 10.00 (Suomen aikaa) – 16.5.2007 klo 16.30 (Suomen aikaa), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä ostotarjouksen, ellei ostotarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti (Tarjousaika). Mikäli Tarjousaikaa jatketaan, Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa.

Tarjouksentekijä varaa oikeuden pidentää Tarjousaikaa arvopaperimarkkinalain sallimin tavoin.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

FIM Pankkiiriliike Oy toimii ostotarjouksen järjestäjänä ja huolehtii osakkeiden osalta Glitnirin toimeksiannosta ostotarjouksen toteuttamisesta ja sen yhteydessä tehtävistä kaupoista. Optioiden osalta ostotarjouksen hoitaa Glitnir tai sen määräämä. Tarjousasiakirjassa olevissa tarjouksen lopullisissa ehdoissa kuvataan yksityiskohtaisesti hyväksymismenettely.

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova eikä sitä voi peruuttaa. Ostotarjouksen hyväksyminen on kuitenkin peruutettavissa jatkettuna Tarjousaikana ennen jatketun Tarjousajan päättymistä ja muissa lain sallimissa tapauksissa.

Maksuehdot ja selvitys

Osakkeiden ja optioiden, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, kauppa toteutetaan ja vastike maksetaan Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjousasiakirjassa julkaistavien tarjouksen lopullisten ehtojen kuvaamalla tavalla.

Tarjouksentekijä varaa oikeuden lykätä ostotarjouksen toteuttamista ja selvitystä, jos siihen on Tarjouksentekijästä riippumaton tekninen tai muu vastaava syy.

Kaupankäynti Vastikeosakkeilla

Tarjouksentekijän aikomuksena on listata Vastikeosakkeet Islannin pörssissä (ICEX) samalla tavoin kuin yhtiön muut osakkeet on listattu. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi ICEX:ssä Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjousasiakirjassa julkaistavien tarjouksen lopullisten ehtojen kuvaamalla tavalla.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä maksaa ostotarjouksen mukaisesti tehdyn Osakkeiden ja Optio-oikeuksien myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.

Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset

Tarjousta ei saa tehdä suoraan tai epäsuoraan alueilla, joilla tarjous rikkoisi kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tarjousta tai siihen liittyvää hyväksymismateriaalia ei saa jakaa, lähettää tai toimittaa millään tavoin, kuten postilla, faksilla, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse, tai millään muulla tavoin alueille tai alueilta, jossa ne rikkoisivat kyseisen alueen lakia. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa eikä Tarjoukseen liittyvää dokumentaatiota tai siihen liittyvää informaatiota saa lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Glitnir banki hf.
Hallitus

Lisätietoja:
Bjarni Ármansson, toimitusjohtaja, Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4005

Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no

Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4500

Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group Oyj
Puhelin: +358 9 6134 6303JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.