FIM GROUPIN VUODEN 2007 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN KANNATTAVUUS HYVÄ

FIM Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2007

FIM GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

FIM GROUPIN VUODEN 2007 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN KANNATTAVUUS HYVÄ

Avainluvut tammi-maaliskuu 2007 (2006)

Liikevaihto: 23,2 miljoonaa euroa (21,2)
Liikevaihdon kasvu: 9 % (81 %)
Liikevoitto ennen kertaluonteisia optiokuluja: 5,7 miljoonaa euroa (6,2)
Liikevoittoprosentti ennen kertaluonteisia optiokuluja: 25 % (29 %)
Liikevoitto: 3,5 miljoonaa euroa (6,2)
Liikevoittoprosentti: 15 % (29 %)
Katsauskauden voitto: 3,4 miljoonaa euroa (3,2)
Osakekohtainen tulos: 0,08 euroa (0,11)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vahvassa nousussa olleet osakekurssit notkahtivat väliaikaisesti helmikuussa, kun epävarmuus pitkän kurssinousun jatkumisesta ja taustalla olevat huolet Yhdysvaltain talouskehityksestä saivat sijoittajat kotiuttamaan voittojaan. Maailman osakeindeksi euroissa mitattuna on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noussut 1,4 prosenttia ja maailman kehittyvien maiden indeksi 0,6 prosenttia. OMX Helsingin Pörssissä kurssikehitys on ollut huomattavasti vahvempaa. OMX Helsinki Cap -indeksi oli noussut ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä 8,7 prosenttia.

Euroopan talous on kehittynyt vahvasti myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Osakemarkkinoilla tapahtunut pieni notkahdus tuki väliaikaisesti pitkiä korkoja, mutta tilanteen rauhoittuessa Euroopan korot jatkoivat nousuaan. Euroalueen parantuneet talousnäkymät ovat tukeneet euron
valuuttakurssia suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Kaupankäynnin volyymi jatkoi vahvaa nousuaan OMX Helsingin Pörssissä. Osakevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 27 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli noin 97 miljardia euroa (77). Keskimääräinen päivävaihto nousi yli 1,5 miljardiin euroon.

Alkuvuosi oli sijoituslainamarkkinoilla yleisesti erittäin vilkas ja kasvu voimakasta.

TAMMI-MAALISKUU 2007 TUOTOT JA TULOS (tammi-maaliskuu 2006 vertailuluku)

Tammi-maaliskuussa 2007 FIMin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 23,2 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 9 prosenttia vuoden 2006 vastaavan ajankohdan tuottoihin (21,2) verrattuna.

FIM on muuttanut taloudellista raportointiaan vuoden 2007 alusta niin, että liiketoiminta-alueista raportoidaan erikseen FIM Varainhoito ja FIM Välitys. FIM Investment Banking -liiketoiminta-alue raportoidaan osana Muut -ryhmää. Strukturoitujen tuotteiden myynti on siirretty vuoden alusta investointipankkiliiketoiminnasta FIM Varainhoidon organisaatioon. Vertailuluvut on muutettu vastaamaan uutta raportointia.

FIM Varainhoidon liiketoiminnan tuotot tammi-maaliskuussa olivat 15,1 miljoonaa euroa (14,5). FIM Varainhoidon vuoden 2006 ensimmäinen neljännes oli erittäin vahva. Kuluvan vuoden alussa tuottojen kasvu hidastui jonkin verran markkinoiden siirtyessä painottamaan matalamman riskin tuotteita.

FIM Välityksen tuotot olivat 8,6 miljoonaa euroa (7,1). FIM Välityksen palkkiotuotot kasvoivat myönteisessä markkinatilanteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Konsernin tammi-maaliskuun jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (6,2) ja liikevoittoprosentti 25 (29). FIM Varainhoidon jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto 4,3 miljoonaa euroa jäi selvästi viime vuoden erittäin vahvaa ensimmäistä neljännestä (5,5) alhaisemmaksi. Liikevoittoa rasittivat myös panostukset kasvuun ja Venäjän liiketoiminnan aloittamiseen. FIM Välityksen jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto nousi myönteisessä markkinatilanteessa 1,7 miljoonaan euroon (1,4).

Glitnir -järjestelyn vuoksi FIMin molempien optiosarjojen noin 4 vuodelle suunnitelman mukaan jaksotetut kulut on kirjattu vuoden 2007 ensimmäiselle neljännekselle. Konsernin liikevoitto kertaluonteisten optiokulukirjausten jälkeen oli 3,5 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 15. Kertaluonteisia optiokuluja kirjattiin tulokseen yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Optioiden kulukirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen kulut ilman palkkionpalautuksia ja korkokustannuksia olivat 16,3 miljoonaa euroa (12,5). Kulut kasvoivat 31 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurin yksittäinen tekijä kulujen kasvun taustalla on helmikuussa ilmoitetun Glitnir yrityskaupan vaikutus optiokulujen kirjaamiseen.

Konsernin tammi-maaliskuun verot olivat 0,1 miljoonaa euroa (2,0).
Tammi-maaliskuun voitto oli 3,4 miljoonaa euroa (3,2).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,11).

TASE

Konsernin tase vahvistui selvästi vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Merkittävin syy taseen vahvistumiseen oli huhtikuussa 2006 toteutettu osakeanti. Taseen loppusumma 31.3.2007 oli 150,5 miljoonaa euroa (72,9). Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 142,4 miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 99,9 miljoonaa euroa (29,8) eli 2,34 euroa (0,82) osaketta kohden. Vuoden 2006 aikana osakevaihdolla tapahtunut vähemmistöosuuksien hankinta tehtiin käypiin arvoihin, mistä johtuen ylikurssirahasto kasvoi merkittävästi. Tästä syystä konsernin taseeseen syntyi liikearvoa 41,2 miljoonaa euroa. Annualisoitu oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 13,6 prosenttia (55,1).

Konsernin omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia (40,8) ja vakavaraisuussuhdeluku 103,6 prosenttia (62,8).

FIMin johdannaispositio katsauskauden lopussa koostui lähinnä kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä osakejohdannaissopimuksista. Osakejohdannaissopimusten kohde-etuuksien arvo oli 37,1 miljoonaa euroa. Osakejohdannaissopimusten käypä arvo oli -0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi valuuttamääräisiä saamisia suojattiin valuuttatermiineillä, joiden kohde-etuuksien arvo oli 14,8 miljoonaa euroa ja käypä arvo 0,3 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (1,1).

HENKILÖSTÖ

FIMin henkilöstön määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tammi-maaliskuussa 2007 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 291 henkilöä (235). Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 299 (244).

Katsauskauden lopussa henkilökunta jakaantui liiketoiminta-alueittain seuraavasti: FIM Varainhoito 141 henkilöä, FIM Välitys 101 henkilöä. Suomessa työskenteli 262 henkilöä, Venäjällä 33 henkilöä ja Ruotsissa 3 henkilöä. Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuna.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

FIM Group Oyj:n hallitus nimitti DI Timo T. Laitisen FIM-konsernin CFO:ksi 15.2.2007. Konsernin CFO:na toimi tähän asti DI Niklas Geust, joka jäi sunnittelemalleen sapattivapaalle 1.3.2007.

ENEMMISTÖ FIM GROUPIN OMISTUKSESTA GLITNIR BANKI H.F:LLE

Islantilainen Glitnir banki h.f. ilmoitti helmikuussa 2007 aikomuksestaan hankkia FIMin liikkeeseen lasketut osakkeet ja optiot tekemällä niistä julkisen ostotarjouksen. Glitnirin ja FIM Group Oyj:n 11 suurimman osakkeenomistajan 5.2.2007 tekemän sopimuksen mukaisesti Glitnir banki hf. osti 16.3.2007 toteutetuilla kaupoilla 68,1 prosenttia FIM Group Oyj:n osakkeista. Ostotarjous aloitettiin 25.4.2007.

FIM GLITNIR-JÄRJESTELYN JÄLKEEN

Glitnir järjestely avaa FIMille uusia kasvumahdollisuuksia. Osana Glitniriä FIMillä on mahdollisuus nopeuttaa joitakin aemmin aloitettuja kasvuhankkeita sekä etsiä uusia kasvumahdollisuuksia sekä suomessa että kansainvälisesti.

FIM Varainhoito jatkaa tuotetarjonnan laajentamista Suomessa sekä varainhoitoliiketoiminnan rakentamista Venäjällä. Glitnir-järjestelyn mukanaan tuomia uusia kasvumahdollisuuksia haetaan FIMin rahastotuotteiden myymisestä Glitnirin muille markkinoille sekä FIMin keihäänkärkituotteiden kansainvälisen myynnin kasvattamisesta.

FIM välitys jatkaa Venäjän välitystoiminnan rakentamista. Liiketoiminnan kasvua haetaan laajentuvasta pohjoismaisesta ja kansainvälisestä asiakaskunnasta. FIM-Glitnir on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin arvopaperivälittäjä ja FIM Välitys tulee jatkossa osallistumaan Glitnirin yhtenäisen välitysliiketoiminnan kehittämiseen.

Fim Investment Banking -liiketoiminta-alueelle Glitnirin Pohjoismainen yritysjärjestelytiimi tarjoaa uusia mahdollisuuksia.

Koska Glitnirillä on useita sellaisia liiketoiminta-alueita, joilla FIM ei perinteisesti ole ollut aktiivinen, useita hankkeita on aloitettu sen arvioimiseksi, voidaanko näitä kaikkia tai osaa niistä laajentaa Suomeen ja mahdollisesti myös Venäjälle.

FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FIM Group Oyj:n 15.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta.

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,97 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 27.3.2007.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Niklas Geust, Vesa Honkanen, Antti Kivimaa, Risto Perttunen ja Jukka Ylitalo. Näiden hallituksen jäsenten toimikausi kuitenkin päättyi, kun Glitnir banki h.f. osti 68,11 % FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä). Tämän omistusmuutoksen vuoksi yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Glitni banki h.f:n edustajina Bjarni Ármannssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin sekä hallituksen vanhoista jäsenistä Niklas Geustin ja Vesa Honkasen, joiden toimikausi alkoi omistusoikeuden siirtymisen jälkeen 21.3.2007. Järjestäytymiskokouksessaan 22.3.2007 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Frank Ove Reiten.

Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen yhtiön hallituksen enemmistö ei ole enää Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton Corporate Governance -suosituksen mukaisesti riippumaton.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kim Karhu, KHT ja Kaija Leppinen, KHT sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Alén.

MUITA MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KATSAUSKAUDELLA

FIM Group Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 12.1.2007 ryhtyä valmistelemaan vähittäispankkitoiminnan käynnistämistä osana konsernin palvelutarjonnan laajentamista. Lupahakemus pankkitoiminnan aloittamiseksi jätettiin Rahoitustarkastukselle katsauskaudella.

LIPUTUSILMOITUKSET

FIM Group Oyj vastaanotti 5.2.2007 ilmoituksen, jossa Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Antti Pohjola, Jan Forsbom, Jussi Hyöty and Janne Holtari ilmoittivat allekirjoittaneensa sitoumuksen (Commitment Letter) kaikkien omistamiensa FIM Group Oyj:n osakkeiden sekä niihin oikeuttavien arvopapereiden myymiseksi Glitnir banki h.f:lle. Osakemyynti toteutettiin 16.3.2007, minkä jälkeen ko. henkilöt eivät enää omista FIM Group Oyj:n osakkeita. Saman kaupan yhteydessä Glitnir banki hf.:n omistusosuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä nousi yli 2/3:aan.

Yhtiö sai 26.2.2007 tietoonsa, että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin osuus FIM Group Oyj:n äänimäärästä on 6.2.2007 ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin omistusosuus vastaa 3,57 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja 5,21 % äänistä.

Yhtiön sai 7.3.2007 tietoonsa, että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin osuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta on 2.3.2007 ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin omistusosuus vastaa 5,37 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja 7,85 prosenttia äänistä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

FIM Group Oyj:n osakepääoma 31.3.2007 oli 2 813 505 euroa. Yhtiön osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta, joka jakautuu yhteensä 42 683 690 osakkeeseen.

FIM Group Oyj:n osakkeen vaihto OMX Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2007 oli 319,0 miljoonaa euroa ja 39,9 miljoonaa osaketta. Vaihtoon sisältyy 16.3.2007 toteutettu blokkikauppa, jossa 29 071 813 osaketta siirtyi Glitnir banki h.f:n omistukseen. Osakkeen korkein noteeraus oli 8,30 euroa helmikuussa ja alin 5,86 euroa tammikuussa. Volyymilla painotettu keskikurssi oli 7,99 euroa. Katsauskauden lopussa 31.3.2007 osakkeen kurssi oli 8,15 euroa ja osakkeiden markkina-arvo 347,9 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa oli 31.3.2007 yhteensä 36 000 omaa osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,3 miljoonaa euroa. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo katsauskauden lopussa oli 2373 euroa. Osuus kaikista osakkeista ja äänistä alle 0,1 prosenttia.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on olennainen osa sisäistä valvontaa ja sillä pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa FIMin maineelle. Riskienhallinta kattaa kaikki olennaiset FIMin liiketoimintaan liittyvät riskit kuten operatiiviset riskit, markkinariskit, likviditeetti- ja rahoitusriskit, luottoriskit ja strategiset riskit.

Operatiivisten riskien hallinta on osa FIM-konsernin kokonaisriskienhallintaa, ja se on yleensä riskien minimoimista. Operatiivisten riskien toteutumisen välttämiseksi tehtävän ennaltaehkäisevän työn lisäksi FIM-konserni pyrkii ylläpitämään riittävää vakuutussuojaa esimerkiksi väärinkäytösten, tietojärjestelmiin tunkeutumisen tai muun rikollisen toiminnan aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Toiminnan merkittäviin häiriöihin varaudutaan jatkuvuussuunnittelulla.

Markkinariskien ottamiselle on asetettu limiitit ja muut toimintaohjeet ottaen huomioon oman pääoman riittävyys ja vakavaraisuussuunnittelu FIM-konsernissa.

Likviditeetin hallitsemiseksi FIM Pankkiiriliike Oy:llä on asiakkaiden antamien luottojen (ns. rahatiliasiakkaat) muodossa mahdollisuus parantaa likviditeettiään, ja lisäksi yhtiöllä on pankkien kanssa sovittuja luottolimiittejä, jotka ovat nostettavissa käyttöön tarpeen mukaan. Käytännössä likviditeetinhallinta on kasvaneesta kaupankäynnistä huolimatta pystytty hoitamaan pääosin ilman pankkilimiittien käyttöönottoa.

FIMissä luottoriskimääritelmän mukaisia sopimusvastapuolia ovat asiakkaat ja kaupankäynnin muut vastapuolet sekä muut yhteistyökumppanit. Hallituksen hyväksymän luotonantopolitiikan mukaisesti FIM harjoittaa vain sellaista luototustoimintaa, jossa riskinotto on rajattavissa pieneksi ja riski on hallittavissa. Luotonanto kohdistuu lähinnä yksityishenkilöihin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Glitnir banki hf:lle syntyi 16.3.2007 toteutettujen FIM Group Oyj:n osakkeita koskeneiden kauppojen jälkeen velvollisuus tehdä FIMin osakkeista ja optioista julkinen ostotarjous. Ostotarjous koskee kaikkia FIMin osakkeita ja optioita, jotka eivät ole FIMin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnassa.

Rahoitustarkastus hyväksyi 23.4.2007 Glitnirin julkiseen ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavilla 25.4.2007 suomenkielisenä FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki tai Internet-osoitteesta http://ostotarjous.fim.com. Lisäksi Tarjousasiakirja on saatavilla OMX Way:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Ostotarjous on voimassa 25.4.2007 klo 10.00 (Suomen aikaa) - 16.5.2007 klo 16.30 (Suomen aikaa), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä ostotarjouksen, ellei ostotarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa. Tarjousaika voi olla yhteensä enintään 10 viikkoa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tarjouksentekijä ilmoittaa tarjousajan pidentämisestä viimeistään tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

FIM Varainhoidon hallinnoitavat varat 30.4.2007 olivat 3 179 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 prosenttia enemmän kuin 30.4.2006. FIM Välityksen markkinaosuus OMX Helsingin Pörssin euromääräisestä vaihdosta oli tammi-huhtikuussa 3,8 prosenttia. Markkinaosuus kauppojen lukumäärällä mitattuna oli 3,4 prosenttia.

FIMin ja Glitnirin yhteenlaskettu markkinaosuus OMX Helsingin Pörssin euromääräisestä vaihdosta oli huhtikuussa 5,7 prosenttia ja kauppojen lukumäärästä 6,1 prosenttia.

FIMin liiketoiminta on kehittynyt alkuvuonna odotetusti ja koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin 20 prosentin kasvutavoitteen. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan ylittävän vuoden 2006 liikevoiton.

Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin ja FIMin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Lyhyellä aikavälillä yksilöllisen varainhoidon tuottosidonnaiset palkkiot ovat kaikkein herkin tuottolaji sekä positiivisille että negatiivisille markkinamuutoksille.


Täydellinen tiedote taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.


FIM Group Oyj

Risto Perttunen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Risto Perttunen, toimitusjohtaja, puh. 09 6134 6303
Timo T. Laitinen, CFO, puh. 09 6134 6525

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on kasvava sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Maaliskuusta 2007 lähtien FIM toimii osana islantilaista Glitnir -rahoituskonsernia (www.glitnirbank.com). Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.


Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit