FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009

–Vuoden 2009 liiketulos oli 6,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tuotot 37,8 miljoonaa euroa. –FIMin kaikki liiketoiminnot, varainhoito, pääomamarkkinat, vähittäispankki ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, tekivät positiivisen tuloksen. –Konsernin kulut laskivat 49 % edellisvuodesta. –Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 2,5 miljardiin euroon (1,5) eli 67 %. –FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien kulujen jälkeinen keskituotto oli 57 %. FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kohosi 3,2 %:iin edellisvuoden 2,4 %:sta. –Henkilökunnalle suunnatun osakeannin jälkeen FIMin omistajina on yli 150 fimiläistä. Henkilöstöstä 93 % pitää FIMiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana. –FIM odottaa vuoden 2010 liiketuloksen paranevan edellisvuodesta. Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketulos kohosi selvästi positiiviseksi vuonna 2009. Tuloskasvua siivittivät osakemarkkinoiden vahva kehitys, FIM Sijoitusrahastojen markkinaosuuden kasvu, kustannusten hallinta ja pankkitoiminnan treasury-tuottojen kasvu joukkovelkakirjamarkkinoiden normalisoiduttua. FIM on henkilökunnan omistama ja yrittäjähenkinen. Asiakkaille FIM Sijoitusrahastojen aktiivisen ja kantaa ottavan sijoitustoiminnan onnistuminen näkyi vahvoina tuottoina. Nettomerkinnät FIM Sijoitusrahastoihin ja FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kasvoivat selvästi. Kiinnostus FIM Sijoitusrahastoja kohtaan kasvoi myös Ruotsissa. FIMin pääomamarkkinatoiminnot ylittivät tavoitteensa NASDAQ OMX Helsingin Pörssin osakevaihdon laskusta huolimatta. FIMin vähittäispankkitoiminnassa asiakasmäärä ja luottokanta kohosivat selvästi. Talletusten määrä laski hieman, kun sijoittajat siirsivät varojaan talletuksista rahastoihin. FIMin ammattitaito sai kansainvälistä tunnustusta: Reuters-konsernin vertailuissa Lipper palkitsi neljä FIM Sijoitusrahastoa parhaina omissa luokissaan, ja Starminen mukaan parhaat osto- ja myyntisuositukset pienten ja keskisuurten suomalaisyhtiöiden osakkeille sai FIMistä. Konsernin kustannustehokkuutta parantavan ohjelman tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. FIM-konsernin ja FIM Pankki Oy:n vakavaraisuusasema on vankka. AVAINLUVUT 2009 (vertailuluku 2008) Liiketoiminnan tuotot 37,8 milj. euroa (42,9 milj. euroa) Liiketulos 6,5 milj.euroa (-59,3 milj. euroa*) Liiketulosprosentti 17 % Oma pääoma 49,8 milj.euroa (43,0 milj. euroa) Oman pääoman tuotto (ROE) 9,0 % (-72,8 %) Kulu/tuottosuhde 0,83 (2,38) Vakavaraisuussuhdeluku 20,7 % (16,1 %) *Vuoden 2008 liiketulos sisältää taseessa olleen liikearvon alaskirjauksen, noin 41 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan. Alaskirjauksen jälkeen FIMillä ei ole konsernitaseessaan kirjanpidollista liikearvoa. Koko tiedote taulukoineen on saatavilla oheisesta liitteestä. Helsinki, 4. helmikuuta 2010 FIM Oyj Hallitus Lisätietoja Johannes Schulman, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6134 6343 Marko Hyvärinen, CFO, puh. +358 9 6134 6344 Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +358 9 6134 6429 Jakelu Keskeiset tiedotusvälineet www.fim.com FIM on henkilöstön omistama, suomalainen sijoituspalvelutalo, joka tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia sijoitus-, säästämis- ja varainhoitopalveluja. FIM-konserniin kuuluvat emoyhtiö FIM Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy. FIM Pankki Oy:llä on luottolaitoksen toimilupa ja oikeus toimia suomalaisena talletuspankkina. FIM Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Helsingissä sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi FIMillä on toimipisteet Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi FIM toimii Tukholmassa. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit