GLITNIR AIKOO TEHDÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN FIMISTÄ

GLITNIR BANKI HF:N PÖRSSITIEDOTE 5.2.2007, 9.00 Suomen aikaa


FIM on tänään saanut Glitnirin ilmoituksen, jonka mukaan Glitnir aikoo tehdä julkisen ostotarjouksen FIMin osakkeista ja optioista.

EI JAKELUUN YHDYSVALLOISSA

Glitnir banki hf. julkistaa aikomuksensa hankkia FIMin liikkeeseenlasketut osakkeet ja optiot, ja enemmistö FIMin osakkeenomistajista on antanut Glitnirille peruuttamattoman myyntisitoumuksen, jonka mukaan he myyvät osakkeensa Glitnirille. Glitnirin osakkeista tarjoama vastike on kahdeksan (8) euroa osakkeelta joko käteisen ja Glitnirin osakkeiden yhdistelmänä tai ainoastaan käteisenä.

Glitnir banki hf. ("Glitnir" tai "Tarjouksentekijä") on 5.2.2007 päättänyt julkistaa Glitnirin aikomuksen hankkia FIM Group Oyj:n ("FIM" tai "Yhtiö") kaikki liikkeeseenlaskemat osakkeet ja muut osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit julkisella ostotarjouksella ("Tarjous"). Glitnir on tämän pörssitiedotteen päivämääränä saanut peruuttamattoman myyntisitoumuksen FIMin osakkeenomistajilta, jotka edustavat noin 68 prosenttia FIMin osakkeista, jonka mukaan he myyvät osakkeensa Glitnirille FIMin varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tai Tarjouksen yhteydessä.

Glitnir on johtava Islannissa rekisteröity finanssikonserni, joka markkina-arvoltaan on toiseksi suurin Islannin Pörssissä listattu yhtiö. Glitnir tarjoaa yleisiä pankkipalveluja ja on johtava erikoistunut rahoituspalvelujentarjoaja kolmessa maailmanlaajuisessa markkinasegmentissä; kalatuotteet/elintarvikkeet, uudistuvat energianlähteet ja porauslauttojen huoltopalvelut. Glitnir pitää kotimarkkinoinaan Islantia ja Norjaa. Glitnirin palveluihin sisältyy pankkipalveluiden tarjonta yksityisille ja yrityksille, investointipankkitoiminta, arvopaperikaupankäynti ja varainhoito. Glitnir ilmoitti perjantaina 2.2.2007 muutoksista organisaatiossaan ja suunnittelee toimiston avaamista New Yorkiin tukemaan Pohjois-Amerikan toimintojaan. Organisaatiomuutosten tavoitteena on tukea vahvaa ja kannattavaa liiketoimintayksikköjen integrointia ja yhtiön tulevaa kasvua. Glitnirin uusi matriisiorganisaatio koostuu liiketoiminnallisista yksiköistä, maantieteellisistä markkinoista ja tukipalveluista. Yhtiön liiketoimintayksikköjä ovat Markkinat, Investointipankkitoiminta, Sijoituspalvelut ja Yrityspankkitoiminta. Maantieteellisiä alueita ovat Islanti, Pohjoismaat, Eurooppa, ja muut kansainväliset markkinat. Tukiyksiköitä ovat Finanssi ja riskinhallinta, Jaetut palvelut ja Liiketoiminnan kehittäminen. Glitnirin varat olivat 31.12.2006 yhteensä ISK 2 246 miljardia (EUR 24 miljardia) ja tilikauden voitto verojen jälkeen oli ISK 38,2 miljardia (EUR 435 miljoonaa).

Glitnir uskoo, että Glitnirin ja FIMin liiketoimintojen yhdistäminen tekisi yhtiöistä vahvan toimijan pohjoismaisilla markkinoilla ja vahvistaisi molempien yhtiöiden organisaatioita ja lisäisi ja monipuolistaisi asiakkaille tarjottavaa palvelu- ja tuotevalikoimaa. Lisäksi Glitnir uskoo, että se olisi hyvässä asemassa tukeakseen FIMiä vähittäispankkitoiminnan kehittämisessä Suomessa.

Tarjouksen pääehdot, mukaan lukien Tarjouksen toteuttamista koskevat ehdot, on esitetty tämän pörssitiedotteen liitteessä.

Osakkeiden ostaminen tietyiltä FIMin osakkeenomistajilta

Glitnir on saanut sitoumuksen ("Sitoumus") FIMin osakkeenomistajilta Seppo Sairaselta, Markku Kaloniemeltä, Niklas Geustilta, Pekka Mölsältä, Karri Toivoselta, Jussi Seppälältä, Jukka Ylitalolta, Antti Pohjolalta, Jan Forsbomilta, Jussi Hyödyltä ja Janne Holtarilta, jotka tämän pörssitiedotteen julkistamisajankohtana edustavat yhteensä noin 68 prosenttia FIMin osakkeista, jotka oikeuttaisivat Glitnirin noin 68 prosenttiin FIMin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ("Enemmistöosakkeenomistajat"). Sitoumuksen mukaan Enemmistöosakkeenomistajat ovat antaneet Glitnirille peruuttamattoman sitoumuksen, jonka mukaan he myyvät hallussaan olevat FIMin osakkeet ja Optio-oikeudet 8 euron osakekohtaisella kauppahinnalla, josta 50 prosenttia maksetaan käteisellä ja 50 prosenttia Glitnirin osakkeilla joko (i) tai (ii) kohdan mukaisesti, sen mukaan kumpi johtaa aiempaan suoritukseen:

(i) hyväksymällä Glitnirin Tarjouksen, joka alkaa arviolta 12.3.2007 tai mahdollisimman pian sen jälkeen; tai

(ii) yhdellä tai useammalla blokkikaupalla Helsingin Pörssissä osingonmaksun täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä perustuen FIMin varsinaisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen, jota ei tule pitää ennen 15.3.2007, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät (ellei Glitnir luovu niistä):

(a) Glitnirin Tarjouksen loppuunsaattamisen ehtoja ei ole rikottu, vaan ne on täytetty ja/tai niitä täytetään edelleen (tilanteesta riippuen) kyseisenä ajankohtana;

(b) FIMin varsinainen yhtiökokous on päättänyt valita vähintään kolme (3) Glitnirin edustajaa FIMin hallitukseen ehdollisena sille, että Glitnir toteuttaa Osakkeita koskevat kaupat; ja

(c) Enemmistöosakkeenomistajat ovat myös muutoin olennaisesti noudattaneet tämän pörssitiedotteen julkaisupäivänä päivätyn alla määritellyn Sopimuksen ehtoja.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kohdassa (ii) Osakkeiden käteisvastikkeen osuus ja osakkeiden osuus kauppahinnasta määräytyy samojen periaatteiden mukaan kuin Tarjouksessa.

Enemmistöosakkeenomistajat ovat lisäksi allekirjoittaneet Sopimuksen jonka mukaan he ovat sitoutuneet parhaansa mukaan toimimaan niin, että FIM ja sen tytäryhtiöt (i) harjoittavat liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan ja kaikissa tilanteissa hyvää liiketoiminnallista harkintakykyä käyttäen; ja (ii) edellä mainitun estämättä, pidättäytyvät tekemästä tai saattamasta voimaan muun muassa mitään olennaisia muutoksia liiketoiminnassaan, olennaisia sijoituksia tai divestointeja, jotka eivät kuulu normaaliin liiketoimintaan tai ottamasta lainaa, joka ei ole normaalin liiketoiminnan mukaista ja/tai muuttamasta yhtiöjärjestystä.

Voimassaolevat myyntikieltojärjestelyt, jotka liittyvät FIMin pörssilistauksessa 13.4.2006 osakkeita myyneiden osakkeenomistajien osakkeisiin, puretaan, jotta suunnitellut kaupat voidaan toteuttaa. Lisäksi Enemmistöosakkeenomistajat ovat sopineet, että samankaltaiset myyntikieltojärjestelyt tulevat koskemaan heidän näiden kauppojen kautta vastaanottamiaan Glitnirin osakkeita.

Sen jälkeen kun Glitnir on ostanut Enemmistöosakkeiden osakkeet ja optio-oikeudet, sen osakeomistus FIMissä nousee yli 50 prosentin ja Glitnirille syntyy velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous kaikista FIMin osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Glitnir ja Enemmistöosakkeenomistajat eivät ole sopineet määräysvallan tai äänioikeuksien käytöstä FIMissä. Glitnir ei tällä hetkellä omista FIMin osakkeita tai muita arvopapereita.

FIMin hallituksen suositus

FIMin hallitus on tämän tiedotteen päivämääränä päättänyt suositella, että FIMin osakkeenomistajat hyväksyvät omistamiensa FIMin osakkeiden ja optioiden osalta Glitnirin Tarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Glitnir on solminut yhdistymissopimuksen FIMin kanssa tämän tiedotteen päivämääränä koskien Tarjouksen keskeisiä ehtoja, eräitä FIMin antamia sitoumuksia liittyen sen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä tiettyjä muita Tarjoukseen liittyviä ehtoja ("Yhdistymissopimus"). Yhdistymissopimuksen keskeisiä ehtoja on kuvattu alla.

Tarjoushinta

Tarjoushinta jokaiselta FIMin osakkeelta ("Osake"), jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole Tarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on 8 euroa ("Tarjoushinta"). FIMin osakkeenomistajat voivat valita seuraavien vaihtoehtojen kesken:

a) käteistarjous yhdistettynä Glitnirin osakkeisiin, joka käsittää 4 euron käteismaksuosuuden ja 14.75 Glitnirin osaketta jokaista FIMin osaketta kohden.

b) käteistarjous 8 euroa FIMin osakkeelta

Mikäli FIMin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 0,14 euroa tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen ja mikäli osingonmaksun täsmäytyspäivä on ennen Tarjouksen Selvityspäivää, Tarjoushintaa vähennetään siltä osin kuin osingonmaksu ylittää 0,14 euroa osakkeelta.

Vastikkeena maksettavien Glitnirin osakkeiden määrää voidaan tarkistaa Glitnirin osingonjakojen perusteella. Mahdollista tarkistusta varten, Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätöskurssia Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, joka vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keskikurssia. Mikäli Glitnirin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 30 prosenttia Glitnirin vuoden 2006 vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta ja mikäli sellaisen osingonjaon täsmäytyspäivä edeltää Tarjouksen Selvityspäivää, yllä mainittua Glitnirin osakkeen hintaa tarkistetaan alaspäin ISK per ISK osingonjaon kokonaismäärällä. FIMin osakkeen vastikkeena maksettavien Glitnirin osakkeiden lukumäärää tarkistetaan vastaavasti. Glitnirin osingonmaksu, yllä kuvatun mukaisesti, ei vaikuta Tarjoushintaan, mikäli valitaan käteistarjous.

FIMin optio-oikeuksista ("Optiot") Tarjouksentekijä tarjoaa 8 euroa optiolta vähennettynä Yhtiön osakkeen Helsingin pörssissä 1.10.- 31.12.2006 välisen ajan kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi (Eur 5,19). Mainittua kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia (optioon perustuva osakkeen merkintähinta) tarkastetaan FIMin maksamien osinkojen mukaisesti.

Tarjoushinta verrattuna FIMin historiallisella kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Helsingin pörssissä alkuperäisen julkisen tarjouksen päivämäärästä 13.4.2006 lähtien ja edeltävältä kolmelta kuukaudelta vastaa noin 37 ja 43 prosentin preemiota. Tarjoushinta verrattuna osakkeen Helsingin Pörssin päätöshintaan, 6,17 euroa osakkeelta, 2.2.2007, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ostotarjousaikomuksen julkistamista vastaa noin 30 prosentin preemiota.


Tarjouksen rahoittaminen

Tarjous rahoitetaan osittain Glitnirin omien varojen ja osittain olemassa olevien lainajärjestelyjen kautta. Rahoitus ei ole riippuvainen mistään Tarjouksen täyttämiseen liittyvästä ehdosta. Glitnirillä on valtuutus yhtiön hallituksella laskea liikkeelle uusia osakkeita tarjottavaksi osana vastiketta.

Tarjousaika

Tarjousajan odotetaan alkavan 12.3.2007 tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Koska Glitnirin osakkeita tarjotaan vastikkeena, toimivaltaisille rahoitustarkastusviranomaisille on toimitettava esite hyväksyttäväksi, mikä voi vaikuttaa Tarjouksen alkamispäivämäärään. Tarjousajan odotetaan alun perin olevan noin neljä viikkoa. Tarjouksen tekijä varaa oikeuden pidentää tai lykätä tarjousaikaa arvopaperimarkkinalain sallimin tavoin.

Yhdistymissopimus

Glitnirin ja FIMin välillä solmittu Yhdistymissopimus määrittelee keskeiset ehdot Glitnerin Tarjoukselle. Yhdistymissopimus ottaa myös huomioon FIMin hallituksen antaman suosituksen ja ehdot, joiden nojalla suositusta voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa Suomen osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain hallituksen jäsenille asettamien velvollisuuksien johdosta. Yhdistymissopimus sisältää myös ehtoja koskien osapuolten yhteistyötä liittyen tarvittavien lupien hakemiseen ja dokumentteihin, joita tarvitaan Tarjouksen täytäntöön panemiseen ja FIMin ostoon Glitnirin toimesta. FIM ja sen tytäryhtiöt tulevat Tarjouksen loppuunsaattamiseen saakka (i) jatkamaan liiketoimintaansa tavalliseen tapaan ja kaikissa tapauksissa perustuen kohtuulliseen liiketoiminnan arviointiin ja (ii) edellä sanotusta riippumatta pidättäytyvät tekemästä tai toteuttamasta muun muassa mitään olennaisia muutoksia liiketoimintaan, mitään olennaisia, normaalin liiketoimintaan kuulumattomia investointeja tai divestointeja, tai ottamasta normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia lainoja ja/tai muuttamasta yhtiöjärjestystään.

Glitnir julkistaa Tarjouksen ehdot kokonaisuudessaan, sekä tiedot menettelystä tarjouksen hyväksymiseksi, erillisellä pörssitiedotteella.

Glitnir banki hf.
Hallitus

Lisätietoja:
Bjarni Ármansson, toimitusjohtaja, Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4005

Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no

Glitnir banki h.f.
Puhelin: +354 440 4500


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE

Ostotarjouksen keskeiset ehdot

Glitnir on johtava Islannissa rekisteröity finanssikonserni, joka markkina-arvoltaan on toiseksi suurin Islannin Pörssissä listattu yhtiö. Glitnir tarjoaa yleisiä pankkipalveluja ja on johtava erikoistunut palvelujentarjoaja kolmessa maailmanlaajuisessa markkinasegmentissä; kala- ja äyriäisruoat/elintarvikkeet, uudistuvat energianlähteet ja offshore tarvikealukset. Glitnir pitää kotimarkkinoinaan Islantia ja Norjaa. Glitnirin palveluihin sisältyy pankkipalveluiden tarjonta yksityisille ja yrityksille, investointipankkitoiminta, arvopaperikaupankäynti, ja pääoman hallinnointi. Glitnir ilmoitti perjantaina 2.2.2007 muutoksista organisaatiossaan ja suunnittelee toimiston avaamista New Yorkiin tukemaan Pohjois-Amerikan toimintojaan. Organisaatiomuutosten tavoitteena on tukea vahvaa ja kannattavaa liiketoimintayksikköjen integrointia ja yhtiön tulevaa kasvua. Glitnirin uusi matriisiorganisaatio koostuu liiketoiminnallisista yksiköistä, maantieteellisistä markkinoista ja tukipalveluista. Yhtiön liiketoimintayksikköjä ovat Markkinat, Investointipankkitoiminta, Sijoituspalvelut ja Yrityspankkitoiminta. Maantieteellisiä alueita ovat Islanti, Pohjoismaat, Eurooppa, ja muut kansainväliset markkinat. Tukiyksiköitä ovat Finanssi ja riskinhallinta, Jaetut palvelut ja Liiketoiminnan kehittäminen. Glitnirin varat olivat 31.12.2006 yhteensä ISK 2 246 miljardia (EUR 24 miljardia) ja tilikauden voitto verojen jälkeen oli ISK 38,2 miljardia (EUR 435 miljoonaa).

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia ainoastaan esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella.

Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä pörssitiedote ei ole ostotarjous tai kehotus ostotarjouksen tekemiseen ja tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa tai missään muussa valtiossa, jossa tarjous rikkoisi kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tätä pörssitiedotetta ja tarjousta ei saa jakaa, lähettää tai toimittaa millään tavoin, kuten postilla, faksilla, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse, tai millään muulla tavoin alueille tai alueilta, jossa ne rikkoisivat kyseisen valtion lainsäädäntöä.

TARJOUKSEN KESKEISET EHDOT

Glitnir julkistaa tarjouksen ehdot kokonaisuudessaan, sekä tiedot menettelystä Tarjouksen hyväksymiseksi, erillisellä pörssitiedotteella.

Tarjouksen kohde:

Glitnir banki h.f. ("Glitnir" tai "Tarjouksentekijä") (tai Tarjouksentekijän täysin omistama tytäryhtiö) tekee jäljempänä esitetyin ehdoin tarjouksen kaikista FIM Group Oyj:n ("FIM" tai "Yhtiö") liikkeeseen laskemista Osakkeista ja Optio-oikeuksista, jotka eivät ole FIMin tai sen konserniyhtiön hallussa.

Tarjoushinta

Tarjoushinta jokaiselta FIMin osakkeelta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole Tarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on 8 euroa ("Tarjoushinta"). FIMin osakkeenomistajat voivat valita seuraavien vaihtoehtojen kesken:

a) yhdistetty käteis- ja osakevastike, joka käsittää 4 euron käteismaksuosuuden ja 14.75 Glitnirin osaketta jokaista FIMin osaketta kohden. Yhdistetyn tarjouksen laskennallinen arvo on 8 euroa perustuen Kursseihin (määritelty tässä tarjouksessa), tai

b) käteisvastike 8 euroa FIMin osakkeelta.

Mikäli FIMin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 0,14 euroa tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ja mikäli osingon täsmäytyspäivä on ennen Selvityspäivää (määritelty näissä ehdoissa), Tarjoushintaa vähennetään siltä osin kuin osinko missä tahansa sellaisessa osingonjaossa ylittää 0,14 euroa osakkeelta ja mikäli täsmäytyspäivä on Selvityspäivän jälkeen, Tarjoushintaa lisätään vastaavasti 0,14 eurolla.

Mikäli Glitnirin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 30 prosenttia Glitnirin vuodelta 2006 vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta ja mikäli sellaisen osingonjaon täsmäytyspäivä edeltää Selvityspäivää, yllä mainittua Glitnirin osakkeen hintaa tarkistetaan alaspäin ISK per ISK osingonjaon kokonaismäärällä. Glitnirin osingonmaksu, yllä kuvatun mukaisesti, ei vaikuta Tarjoushintaan, mikäli valitaan käteisvastike.

2006A ja 2006H optio-oikeuksien, jotka oikeuttavat Yhtiön osakkeisiin, hinta on 8 euron Tarjoushinta vähennettynä option toteutushinnalla, joka on Yhtiön osakkeen Helsingin pörssissä 1.10. - 31.12.2006 muodostunut kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi. Tätä toteutushintaa tarkistetaan, optioehtojen mukaisesti, FIM:in tämän tiedotteen päivämäärän ja Tarjouksen päättymisen välisenä aikana mahdollisesti maksamalla osingolla. Optiot 2006B ja 2006C ovat FIM konsernin hallinnassa ja eivät ole tarjouksen kohteena.

"Kurssit"; Tarjouksessa Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keskikurssia

"Selvityspäivä" on päivä, jolloin henkilö on rekisteröity FIMin tai Glitnirin osakkeenomistajaksi ja on oikeutettu osinkoihin, joita kyseisen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt maksaa.

Tarjouksen toteuttamisen ehdot

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ja ostaa Osakkeet ja Optio-oikeudet, joiden osalta Tarjous on asianmukaisesti hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Tarjouksen ehtojen mukaisesti, on ehdollinen seuraavien edellytysten (Toteuttamisehdot) täyttymiselle sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksen mukaiset Osakkeiden ja Optio-oikeuksien kaupat toteutetaan Tarjouksen ehtojen mukaisesti ("Täytäntöönpanopäivä"), tai, sikäli kuin on sallittua, sille että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta Toteuttamisehtojen täyttymistä.

(i)Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Tarjouksen ehtojen mukaisesti niiden Osakkeiden osalta, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa (2/3) Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista (osakeomistuksen laimentuminen huomioituna), tai ne ovat muutoin Glitnirin omistuksessa ja hallinnassa.

(ii) (a) Kilpailuvalvontaviranomaisten ja (b) muiden viranomaisten (kuten Rahoitustarkastusviranomaisten) hyväksyntä on saatu valtioissa, joissa tällaisten viranomaisten hyväksyntää edellytetään ja kaikki tällaisissa hyväksymispäätöksissä esitetyt ehdot ovat Tarjouksen tekijän hyväksyttävissä (kohtuullisesti toimien) ja soveltuvat odotusajat ovat päättyneet tai päätetty tai niistä on luovuttu.

(iii) Toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen ei ole antanut määräystä, joka estäisi Tarjouksen loppuunsaattamisen tai muun Yhdistymissopimuksessa aiotun järjestelyn toteuttamisen, ja joka on edelleen voimassa.

(iv) FIMin hallitus on antanut suosituksen tarjouksen hyväksymisestä FIMin osakkeenomistajille ja suositusta ei ole peruutettu tai muutettu Glitnerille epäedulliseen suuntaan.

(v) Glitnirin ja FIMin välisen Yhdistymissopimuksen tai Glitnirin ja Enemmistöosakkeenomistajien välisen Sopimuksen, mukaan lukien Enemmistöosakkeenomistajien sitoumukset, ehtoja ei ole olennaisesti rikottu eikä Yhdistymissopimusta ole irtisanottu tai päätetty sen ehtojen mukaisesti.

(vi) Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ei ole tehty päätöstä eikä FIMin tilinpäätöksen laadintaperiaatteita tai käytäntöjä ole muutettu olennaisesti.

(vii) Ei ole tehty päätöstä tai ehdotusta koskien tai muodostaen: (i) muutosta FIMin tai sen tytäryhtiöiden osakemäärään tai osakepääomaan, mukaan lukien uudelleenluokittelu, pääomarakenteen muuttaminen, osakkeen jako (split), sellaisten arvopapereiden yhdisteleminen tai liikkeeseen lasku, jotka voidaan muuttaa FIMin tai sen tytäryhtiöiden osakkeiksi; (ii) Yhtiön osakkeiden tai Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden hallussa olevien osakkeiden tai optioiden (treasury shares and options), tai muiden FIMin tai sen tytäryhtiöiden osakkeiksi muunnettavien tai vaihdettavien osakkeiden tai arvopapereiden myyntiä, ostoa, siirtoa tai muuta luovutusta (riippumatta siitä, perustuvatko ne hallitukselle myönnettyihin valtuutuksiin), ja/tai (iii) FIMiin tai sen tytäryhtiöihin työsuhteessa tai niiden palveluksessa olevien henkilöiden tämänhetkisissä tai tulevissa korvauksissa tai muissa eduissa millä tavalla tahansa (mukaan lukien synteettiset optiot, bonukset, vakuutukset, eroja eläkejärjestelyt) tapahtuvaa muuta kuin pakollista olennaista kasvua.

(viii) Enemmistöosakkaiden osakkeisiin kohdistuvat nykyiset luovutus- ja muut rajoitukset peruutetaan.

(ix)Tarjouksentekijä ei ole saanut tietoa tosiseikoista tai olosuhteista, jotka ovat johtaneet tai muodostaneet, tai jotka todennäköisesti johtavat tai muodostavat, Olennaisen Epäedullisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä).

"Olennainen Epäedullinen Muutos" tarkoittaa mitä tahansa olennaista epäedullista muutosta FIMin tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, organisaatiossa, varoissa, taloudellisessa tilanteessa tai tuloksessa kokonaisuutena katsoen (jättäen huomiotta Tarjouksen vaikutukset, markkinaheilahtelut, tai FIMin kilpailuympäristössä tapahtuvat erittäin olennaiset muutokset) tai FIMin tai sen tytäryhtiöiden olennaisen osan tai varojen divestointia tai uudelleen organisointia tai mitä tahansa tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolelle kuuluvaa toimintaa tai toimintasuunnitelmaa.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Toteuttamisehdosta, joka ei ole täyttynyt.

Tarjousaika

Tarjousajan odotetaan alkavan 12.3.2007 tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Koska Glitnirin osakkeita tarjotaan vastikkeena, Rahoitustarkastukselle on toimitettava esite hyväksyttäväksi, mikä voi vaikuttaa Tarjousajan alkupäivämäärään. Tarjousajan odotetaan alustavasti olevan noin neljä viikkoa.

Tarjouksen tekijä varaa oikeuden pidentää tai lyhentää Tarjousaikaa arvopaperimarkkinalain sallimin tavoin.

Glitnir päättää kaikista muista Tarjoukseen liittyvistä asioista.

Tarjousta ei saa tehdä suoraan tai epäsuoraan alueilla, joilla tarjous rikkoisi kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tarjousta tai siihen liittyvää hyväksymismateriaalia ei saa jakaa, lähettää tai toimittaa millään tavoin, kuten postilla, faksilla, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse, tai millään muulla tavoin alueille tai alueilta, jossa ne rikkoisivat kyseisen alueen lakia. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa eikä Tarjoukseen liittyvää dokumentaatiota tai siihen liittyvää informaatiota saa lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.