Glitnir Suomi -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

GLITNIR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE

GLITNIR SUOMI -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008

- Tulos negatiivinen johtuen osakemarkkinoiden poikkeuksellisen heikosta kehityksestä.
- Glitnir Varainhoito ja Välitys kasvattivat markkinaosuuksiaan.
- FIM Rahastot tuottivat vertailuindekseihinsä nähden hyvin.
- Vähittäispankin toiminta oli kannattavaa toisella neljänneksellä.

AVAINLUVUT TAMMI-KESÄKUU 2008 (tammi-kesäkuu 2007 vertailuluku)
Liiketoiminnan tuotot: 28,4 miljoonaa euroa (44,5)
Liikevoitto/-tappio: -3,3 miljoonaa euroa (12,7)
Liikevoittoprosentti: -11,7 (28,5)
Katsauskauden tulos: -2,2 miljoonaa euroa (10,8)

Oman pääoman tuotto (ROE): -4,4 % (20,8 %)
Kulu/tuottosuhde: 1,12 (0,72)
Vakavaraisuussuhdeluku: 20,9 % (32,6 %)

Lokakuun alussa 2007 käynnistetty vähittäispankkitoiminta oli kannattavaa vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Tiliasiakkaiden määrä kohosi yli 16 500:n.

Glitnir Varainhoidon vuoden 2008 tammi-kesäkuun tuotot olivat 17,0 miljoonaa euroa (32,1).

Hallinnoitavien varojen määrä laski yleisen osakekurssien laskun myötä noin 2,7 miljardiin euroon (3,5).

Glitnir Varainhoito käynnisti vuoden alkupuoliskolla kaksi uutta sijoitusrahastoa.

Glitnir Varainhoidon markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomasta kohosi 3,4 %:iin (3,3 %). Osakerahastoissa markkinaosuus kasvoi 6,8 %:iin (5,9 %).

Glitnir Välityksen markkinaosuus OMX Helsingin Pörssissä kasvoi kauppojen arvolla mitattuna 4,0 %:iin (3,6 %).

Glitnir Suomi -konsernissa on käynnistetty alkuvuoden aikana kustannustehokkuutta parantava ohjelma, jonka vaikutusten arvioidaan näkyvän täydellä painolla vuoden loppuun mennessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008
Kehitys osakemarkkinoilla oli alkuvuonna poikkeuksellisen heikkoa. Kansainvälistä taloutta ja sijoittajien uskoa painoivat Yhdysvalloista alkanut asuntoluottokriisi, öljyn, raaka-aineiden ja ruoan hintojen nousu, kiihtynyt inflaatio sekä kasvava epävarmuus yhtiöiden tuloskunnosta maailmantalouden viilenemisen myötä.

Kotimaassa kotitaloudet jatkoivat alkuvuoden aikana varojensa siirtämistä rahastoista talletuksiin. Suomen Pankin mukaan kotitalouksien sijoituskäyttäytymiseen vaikutti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus.

Kaikki keskeiset osakeindeksit päätyivät tammi-kesäkuun aikajaksolla selvästi miinukselle. Euromääräisesti maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI World -indeksi laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18,2 %, kehittyvien markkinoiden indeksi (MSCI EM Free) laski 19,0 % ja osinkokorjattu OMX Helsinki Cap -indeksi painui 15,3 %. Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi laski tammi-kesäkuussa 14,4 %, mikä on heikoin vuodenalku lähes neljään vuosikymmeneen.

Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari jatkoi aluksi heikkenemistään muita päävaluuttoja vastaan, mutta loppukevättä kohden tilanne vakiintui.

Markkinakorot jatkoivat nousuaan kiihtyvien inflaatio-odotusten siivittämänä. 12 kuukauden Euribor-korko noteerattiin kesäkuun lopussa 5,4 %:iin, kun se vielä vuodenvaihteessa oli 4,7 %.

Osakevaihto OMX Helsingin Pörssissä supistui tammi-kesäkuussa 16 % vuodentakaiselta ennätystasoltaan ja oli 164 miljardia euroa (196). Keskimääräinen päivävaihto jäi 1,3 miljardiin euroon (1,6).

TAMMI-KESÄKUU 2008 TUOTOT JA TULOS (tammi-kesäkuu 2007 vertailuluku)
Tammi-kesäkuussa 2008 Glitnir Suomi -konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 28,4 miljoonaa euroa. Tuotot alenivat 36 % vuoden 2007 tammi-kesäkuun tuottoihin (44,5) verrattuna. Kasvuun vaikuttivat negatiivisesti osakemarkkinoiden heikko kehitys alkuvuonna ja vaihtomäärien lasku Helsingin Pörssissä.

Konsernin kulut tammi-kesäkuussa 2008 olivat 31,7 miljoonaa euroa (31,8). Konsernissa on käynnistetty alkuvuonna kustannussäästöohjelma, jonka vaikutukset alentuneina kustannuksina näkyvät täysipainoisesti loppuvuoden aikana.

Glitnir Suomi -konsernin liiketappio oli katsauskaudella -3,3 miljoonaa euroa (12,7).

Tammi-kesäkuun 2008 tappio oli -2,2 miljoonaa euroa (10,8).

TASE
Taseen loppusumma 30.6.2008 oli 413,9 miljoonaa euroa (170,5). Loppusumman kasvu johtuu lähinnä uudesta talletuskannasta.

Glitnir Suomi -konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 96,0 miljoonaa euroa (107,3) eli 2,25 euroa (2,52) osaketta kohden.

Glitnir Suomi -konsernin Basel II -säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku oli 20,9 % (32,6). Vakavaraisuussuhdeluvun lasku on seurausta pankkitoiminnan myötä taseeseen sisällytettävästä asiakkaiden talletuskannasta.

INVESTOINNIT
Glitnir Suomi -konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tammi-kesäkuussa 2008 yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (2,0).

Glitnir on viime vuosina tehnyt useita investointeja verkkopalvelun kehittämiseen ja varainhoidon ja välityksen tietojärjestelmiin. Alkuvuoden 2008 merkittävimmät investoinnit tehtiin vähittäispankkitoiminnan järjestelmiin.

HENKILÖSTÖ
Tammi-kesäkuussa 2008 Glitnir Suomi -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 336 henkilöä (300). Kesäkuun 2008 lopussa henkilöstön määrä oli 322 (323).

Katsauskauden lopussa henkilökunta jakaantui liiketoiminta-alueittain seuraavasti: Glitnir Varainhoito 136 henkilöä, Glitnir Välitys 97 henkilöä ja Muut 89 henkilöä. Suomessa työskenteli 275 henkilöä, Venäjällä 43 henkilöä ja Ruotsissa 4 henkilöä. Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuna.

Glitnir sijoittui tammikuussa 2008 julkistetussa Suomen parhaat työpaikat -kilpailun yleisessä sarjassa parhaimmistoon noin sadan yrityksen joukosta.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA
Johannes Schulman nimitettiin Glitnir Varainhoito Oy:n toimitusjohtajaksi tammikuun 2008 alusta lähtien. Glitnir Suomi -konsernin johtoryhmän jäsen Jan Forsbom erosi tehtävästään 28.1.2008 ja siirtyi Investment Management -liiketoiminnan neuvonantajaksi 31.7.2008 asti.

MUUTOKSET KONSERNIN YHTIÖIDEN NIMISSÄ JA RAKENTEESSA
Glitnir Alternative Investments Oy sulautettiin Glitnir Pankki Oy:hyn huhtikuussa 2008.

Vuoden 2008 aikana tavoitteena on jatkaa konsernirakenteen yksinkertaistamista, vähentää Glitnir Suomi -konserniin kuuluvien juridisten yhtiöiden lukumäärää ja siirtää mahdollisimman suuri osa tarjottavista pankki- ja sijoituspalveluista Glitnir Pankki Oy:n alle.

Glitnir Oyj omistaa kaikkien Glitnir Suomi -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet 100-prosenttisesti.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Glitnir Oyj:n hallitus päätti 26.2.2008 mitätöidä kaikki yhtiön 2006 liikkeeseen laskemat optio-oikeudet ja kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöityjen optio-oikeuksien määrä on 3 850 000 kappaletta, ja mitätöityjen omien osakkeiden määrä 36 000 kappaletta. Rekisterimerkintä optioista ja erityisistä oikeuksista on poistettu, ja uusi osakemäärä merkitty kaupparekisteriin 17.3.2008.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET
Glitnir Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.2.2008. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Hallituksessa olivat Morten Bjørnsen, Sveinung Hartvedt, Vesa Honkanen, Frank Ove Reite, Sverrir Örn Thorvaldsson ja Lárus Welding. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2007 osinkoa kymmenen miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Morten Bjørnsen, Vesa Honkanen, Eggert Kristófersson, Esa Rautalinko, Sverrir Örn Thorvaldsson ja Lárus Welding. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Morten Bjørnsen.


RISKIENHALLINTA
Glitnir Suomi -konsernin omien osakesalkkujen delta-arvo 30.6.2008 oli 5,5 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa 31.12.2007). Markkinahintojen 20 %:n yleinen ja negatiivinen putoaminen aiheuttaisi tiliasemaan 1,1 miljoonan euron negatiivisen tulosvaikutuksen
(-0,8 miljoonaa euroa 31.12.2007).

Glitnir Suomi -konsernin treasury-toiminnon rahoitustoiminnan ja kaupintasalkun yhteenlaskettu korkoriski (1 prosenttiyksikön muutos markkinakoroissa) 30.6.2008 oli
0,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa 31.12.2007).

Glitnir Suomi -konsernin luottoriskiprofiili ei ole merkittävästi muuttunut kuluvan vuoden aikana. Glitnir ei ole sijoittanut luottojohdannaisiin tai luottojohdannaisia sisältäviin joukkovelkakirjalainoihin, eikä sillä ole sijoituksia Yhdysvaltojen asuntomarkkinoille. Glitnir Pankki Oy:lle ei ole syntynyt luottotappioita tai kertynyt alaskirjauksia epälikvideistä sijoituksista. Glitnir Oyj:n likviditeettiasema on säilynyt edelleen erittäin vahvana ja treasury-toiminnon sijoituspolitiikka noudattaa myös likviditeetinhallinnan osalta erittäin varovaista linjausta.

VAKAVARAISUUS (1 000 euroa)
30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Omat varat
Ensisijaiset 50 635 52 239 53 182
Toissijaiset -5 9 26

Omien varojen vähimmäisvaatimus 19 369 12 832 20 744

Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus 6 826 3 579 8 400
Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 3 314 1 847 5 346
Saamiset yrityksiltä 78 0 209
Vähittäissaamiset 2 260 1 278 1 266
Muut erät 1 174 454 1 579

Markkinariskin omien varojen vaatimus 1 865 877 1 666
Korkosopimusten positioriski 915 0 619
Osakkeiden positioriski 804 596 520
Valuuttakurssiriski 147 281 528

Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus 10 678 8 375 10 678

Omien varojen ylijäämä 31 261 39 416 32 464

Vakavaraisuussuhdeluku % 20,9 32,6 20,5


Glitnir Suomi -konsernin ja Glitnir Pankki Oy:n tämänhetkinen pääoma- ja vakavaraisuusasema on säilynyt vahvana ja hallituksen asettamien tavoitteiden puitteissa. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 20,9 % (20,5 % 31.12.2007) ylittäen selvästi viranomaisten asettaman 8 %:n vähimmäisvaatimuksen. Glitnir Pankki Oy on Suomen vakavaraisimpia pankkeja, vakavaraisuussuhdeluku oli 21,7 % (13,5 % 31.12.2007).

Riittävän toimintavapauden ja riskipuskurin säilyttämiseksi Glitnir Suomi -konsernin vakavaraisuussuhdeluvun tavoitetaso on vähintään 14 % ja Glitnir Pankki Oy:n vähintään 10 %. Vakavaraisuussuhdeluku halutaan pitää vahvana, jotta voidaan varautua toiminnan kasvun, toimintaympäristön muutosten ja vähittäispankkitoiminnan laajentamisen aiheuttamiin pääomatarpeisiin.

OIKEUDENKÄYNNIT
Yhtiöllä oli kaksi avoinna olevaa oikeudenkäyntiä katsauskauden päättyessä. Molemmissa tapauksissa asian käsittely jatkuu KKO:ssa, tuomioistuimen myöntämän valitusluvan seurauksena. Toinen oikeudenkäynneistä liittyy ns. Uoti-juttuun, jossa KKO on myöntänyt 28.5.2008 valitusluvan viralliselle syyttäjälle ja Kari Uotin konkurssipesälle Helsingin hovioikeuden tuomiosta. Toinen avoimista oikeudenkäynneistä liittyy asiakkaan vahingonkorvauskanteeseen yhtiötä kohtaan.

UUDET LIIKETOIMINNAT
Glitnir Pankki Oy:n 1.10.2007 alkanut vähittäispankkitoiminta on käynnistynyt hyvin ja toiminta oli kannattavaa vuoden toisella neljänneksellä. Glitnir Pankki Oy:n tavoitteena on kehittää vahvasti uutta pankkitoimintaa Suomessa. Glitnir Pankki Oy tarjoaa kilpailukykyistä korkoa avista-ehtoiselle sijoitustilille ja kevään aikana markkinoille tuoduille määräaikaisille talletuksille sekä määräaikaisen talletuksen ja rahastosijoituksen yhdistävälle Combo Sijoitus -tuotteelle. Glitnirin vähittäispankkitoiminnan käynnistämisen myötä koventunut kilpailu talletuskoroilla on hyödyttänyt kaikkia suomalaisia pankkiasiakkaita.

Glitnir Pankki Oy:n tiliasiakkaiden määrä oli yli 16 500 kesäkuun 2008 lopussa. Glitnir Pankki Oy:hyn tehdyt talletukset on sijoitettu pääsääntöisesti suomalaisille rahamarkkinoille ja ETA-alueella toimivien pankkien sijoitustodistuksiin.

PANKKIEN TALLETUSSUOJARAHASTO JA SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO
Glitnir Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastosta 25 000 euroon asti. Glitnir Oyj on muiden kotimaisten pankkien ja pankkiiriliikkeiden tavoin myös sijoittajien korvausrahaston jäsen. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrä on enintään 20 000 euroa.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin, ja Glitnir Suomi-konsernin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Osakemarkkinat ovat laskeneet alkuvuoden 2008 aikana selvästi odotettua voimakkaammin, ja uskomme toimintaympäristön epävarmuuden jatkuvan myös loppuvuoden aikana.

Kannattavan vähittäispankkitoiminnan odotetaan jatkossa tasaavan suhdannevaihteluita, ja alkuvuoden aikana toteutettujen kustannussäästöjen odotetaan vaikuttavan konsernin tulokseen täysimääräisesti vuoden loppuun mennessä. Odotamme silti Glitnir Suomi-konsernin koko vuoden 2008 tuloksen jäävän selvästi edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

GLITNIR VARAINHOITO

AVAINLUVUT (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta henkilöstölukumäärää) 1.1.2008 - 30.6.2008 1.1.2007 - 30.6.2007 1.1.2007 - 31.12.2007
Tuotot 17,0 32,1 59,2
Liikevoitto -3,5 12,9 15,7
Liikevoittoprosentti -20,5 % 40,2 % 26,5 %
Henkilöstö, keskimäärin 149 142 148

Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä)* 2 692 3 503 3 543

Rahastopääomat, markkinaosuudet ja nettomerkinnät, Suomeen rekisteröidyt rahastot
Rahastopääoma (kauden päättyessä) 1 898 2 309 2 441
Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) 1 154 1 397 1 543

Markkinaosuus, rahastopääoma
(kauden päättyessä) 3,4 % 3,3 % 3,7 %
Markkinaosuus, osakerahastot
(kauden päättyessä) 6,8 % 5,9 % 7,1 %
Nettomerkinnät, rahastot -292 242 365
Nettomerkinnät, osakerahastot -178 -52 54

*Hallinnoitavat varat sisältävät Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääoman lisäksi SICAV-rahastojen pääomat ja yksilöllisessä varainhoidossa olevan pääoman.


1-6/2008 VERRATTUNA 1-6/2007
Glitnir Varainhoidon tammi-kesäkuun 2008 tuotot laskivat 17,0 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan 32,1 miljoonasta eurosta. Hallinnoitavien varojen määrä laski vaikeasta markkinatilanteesta ja osakekurssien laskusta johtuen noin 2,7 miljardiin euroon (3,5). Tammi-kesäkuun liiketappio oli -3,5 miljoonaa euroa (12,9).

Haastavista markkinoista huolimatta Glitnir Varainhoidon hallinnoimat FIM Rahastot tuottivat tammi-kesäkuun 2008 aikana vertailuindekseihinsä nähden hyvin. FIM Rahastojen keskituottoa kaikkien kulujen jälkeen kuvaava FIM Index tuotti 0,6 prosenttiyksikköä vertailuindeksiään eli yksittäisten vertailuindeksien hallinnoitavien varojen määrällä painotettua keskiarvoa paremmin.

Aktiivisen sijoituspolitiikan onnistuminen näkyi myös markkinaosuuden kasvussa. Markkinaosuutemme Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta oli kesäkuun 2008 lopussa 3,4 % (3,3). Osakerahastoissa markkinaosuus kasvoi edellisvuodesta selvästi 6,8 %:iin (5,9), kun markkinoilla keskimäärin pääomia virtasi osakerahastoista ulos.

Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin hyvällä menestyksellä. Vuoden 2007 lopulla käynnistettyjen Luxemburgiin rekisteröityjen SICAV–tyyppisten rahastojen myynti on lähtenyt käyntiin odotetusti. Näiden rahastojen on tarkoitus toimia jatkossa Glitnir Varainhoidon kansainvälisen myynnin kulmakivenä.

Arvioimme pääomasuojattujen sijoituslainojen markkinan Suomessa supistuneen alkuvuonna johtuen kansainvälisestä pankkialan rahoituskriisistä ja liikkeeseenlaskijoihin kohdistuneesta kasvavasta riskistä. Glitnir toi markkinoille tammi-kesäkuussa 18 kappaletta vakavaraisten liikkeellelaskijoiden pääomasuojattuja sijoituslainoja (15).

GLITNIR VÄLITYS

AVAINLUVUT (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta henkilöstölukumäärää) 1.1.2008 - 30.6.2008 1.1.2007 - 30.6.2007 1.1.2007 - 31.12.2007
Tuotot 9,5 13,2 25,8
Liikevoitto -0,1 2,4 2,4
Liikevoittoprosentti 0 % 18,4 % 9,2 %
Henkilöstö, keskimäärin 99 102 99

Markkinaosuus, eurovolyymi (OMX Helsinki) 4,0 % 3,6 % 3,4 %
Markkina-osuus, kauppojen lukumäärä (OMX Helsinki) 3,5 % 3,2 % 3,2 %


1-6/2008 VERRATTUNA 1-6/2007
Glitnir Välityksen tammi-kesäkuun 2008 tuotot laskivat 9,5 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan 13,2 miljoonasta eurosta. Tuottojen laskua edesauttoivat vaihtomäärien selvä lasku OMX Helsingin Pörssissä.

Tammi-kesäkuun 2008 liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (2,4). Liikevoittoa rasittivat heikko markkinatilanne ja panostukset Venäjän liiketoiminnan kasvattamiseen.

Glitnir Välityksen markkinaosuus kauppojen arvolla mitattuna kasvoi edellisvuodesta ja oli 4,0 % (3,6 %). Kauppojen määrällä mitattuna vaihto nousi 3,5 %:iin (3,2 %).

Glitnir Direct -online kaupankäyntipalvelussa kaupankäynnin volyymi ja tehtyjen kauppojen lukumäärä nousivat hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

MUUT
Glitnir Investment Banking ja vähittäispankki -liiketoiminta-alueet raportoidaan osana Muut-ryhmää, joka koostuu näiden liiketoimintojen lisäksi pääosin konsernihallinnosta.

Ryhmän Muut tammi-kesäkuun 2008 tuotot olivat 10,7 miljoonaa euroa (14,0) ja liikevoitto 5,3 miljoonaa euroa (8,4). Tuottoja kasvattivat tytäryhtiöiltä emoyhtiölle Glitnir Oyj:lle maksetut osingot, yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimääräinen 88 (55) henkilöä ja kauden lopussa 89.


Glitnirin Investment Banking -liiketoiminta tarjoaa neuvonantopalveluja yritysjärjestelyissä ja pääomamarkkinatransaktioissa listatuille sekä listaamattomille yhtiöille, pääomasijoittajille ja institutionaalisille omistajille. Katsauskauden aikana Investment Banking -liiketoimintayksikkö toimi Oriola-KD Oyj:n taloudellisena neuvonantajana yhtiöiden OOO Moron ja Vitim & Co yritysostoissa Venäjällä sekä Rocla Oyj:n taloudellisena neuvonantajana tanskalaisen
VB Trucks A/S:n yritysostossa.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kuin vuoden 2007 tilinpäätös.

Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsinki, elokuun 29. päivänä 2008

Glitnir Oyj

HallitusLISÄTIETOJA
Pekka Väisänen, toimitusjohtaja, puh. (09) 6134 6343
Timo T. Laitinen, CFO, puh. (09) 6134 6525
Anssi Partanen, viestintäpäällikkö, puh. (09) 6134 6429, mob. 050 568 1952

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glitnir.fi

TAULUKOT
Taulukot löytyvät liitteenä olevasta täydellisesta osavuosikatsauksesta.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit