Glitnir Suomi -konsernin tilinpäätöstiedote 2007: Glitnirin liikevoitto 14,9 miljoonaa euroa

Glitnir Oyj LEHDISTÖTIEDOTE

Glitnir Suomi -konsernin tilinpäätöstiedote 2007

Glitnirin liikevoitto 14,9 miljoonaa euroa


Vuosi 2007 lyhyesti

Liiketoiminnan tuotot: 85,0 miljoonaa euroa (71,6)
Liiketoiminnan tuottojen kasvu: 19 %
Liikevoitto: 14,9 miljoonaa euroa (19,1)
Liikevoittoprosentti: 17,5 (26,7)
Tilikauden voitto: 11,9 miljoonaa euroa (13,3)
Oman pääoman tuotto (ROE): 11,4 % (20,2 %)
Kulu/tuottosuhde: 0,83 (0,73)

Osinkoehdotus: 10 miljoonaa euroa eli noin 0,23 euroa osakkeelta
(0,14)

Vakavaraisuusaste osinkoehdotuksen toteutuessa: 20,9 % (pro forma
Basel II –mukainen 32,8 %)

Glitnir Pankki Oy:n talletuskanta oli vuoden 2007 lopussa 361
miljoonaa euroa ja tiliasiakkaiden määrä yli 13 000.

Glitnir Varainhoidon vuoden 2007 tuotot olivat 59,2 miljoonaa euroa
(50,2). Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 19 prosenttia yli 3,5
miljardiin euroon.
Glitnir aloitti tilikauden aikana rahastoliiketoiminnan Venäjällä ja
käynnisti Venäjän markkinoilla kolme uutta rahastoa.
Glitnir Välityksen markkinaosuus OMX Helsingin Pörssissä kasvoi
kauppojen arvolla mitattuna 3,4 prosenttiin (3,0%).


FIM Group Oyj (nykyinen Glitnir Oyj) siirtyi vuoden aikana Glitnir
banki hf:n omistukseen. Kaupankäynti Glitnir Oyj:n osakkeella OMX
Helsingin Pörssissä päättyi 17.8.2007.

Glitnir Pankki Oy:n vähittäispankkitoiminta käynnistyi 1.10.2007.


TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2007

Osakemarkkinat kehittyivät vahvasti vuoden alkupuolella ja useat
keskeiset osakemarkkinat saavuttivat viime vuosien huippunsa.
Yhdysvalloista alkanut asuntoluottokriisi sysäsi osakemarkkinat
kuitenkin selvään laskuun heinäkuussa. Yhdysvaltojen keskuspankki
kevensi rahapolitiikkaansa ja osakemarkkinoiden luottamus palautui
tilapäisesti syksyllä. Huolet luottomarkkinoiden kehityksestä ja
amerikkalaisyritysten tuloskasvusta painoivat jälleen kursseja
loppuvuonna.

Vuotta 2007 leimasivat myös dollarin selvä heikkeneminen muita
päävaluuttoja vastaan sekä raakaöljyn ja kullan hinnan nousu
ennätystasolle.

Maailman osakemarkinoilla vuoden 2007 voittajia olivat kehittyvät
markkinat. Euromääräisesti maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI World
–indeksi laski vuonna 2007 yhden prosentin, maailman kehittyvien
markkinoiden indeksi (MSCI EM Free) kohosi 23,4% ja OMX Helsinki Cap
–indeksi nousi 8,1%.

Myös korkomarkkinat kehittyivät kaksijakoisesti vuonna 2007.
Talousnäkymien kohentuminen ja osakemarkkinoiden vahva veto nostivat
markkinakorkoja alkuvuodesta, mutta asuntoluottokriisi painoi pitkät
korot kesällä jyrkkään laskuun. Joulukuussa pitkät korot olivat jälleen
nousussa.

Vuosi 2007 oli ennätysvuosi OMX Helsingin Pörssissä kaupankäynnin
volyymien osalta. Osakevaihto kasvoi 37 prosenttia vuoteen 2006
verrattuna ja oli 395 miljardia euroa (288). Keskimääräinen päivävaihto
nousi noin 1,6 miljardiin euroon.

Pääomasuojattujen sijoituslainojen markkina Suomessa jatkoi kasvuaan
vuonna 2007. Glitnirin tarjoamien sijoituslainojen myynti kasvoi noin 70
prosenttia 373 miljoonaan euroon vuonna 2007.


VUODEN 2007 TUOTOT JA TULOS (2006 vertailuluku)

Vuonna 2007 Glitnirin liiketoiminnan tuotot olivat 85,0 miljoonaa euroa.
Tuotot kasvoivat 19 prosenttia vuoden 2006 tuottoihin (71,6) verrattuna.
Kasvuun vaikuttivat positiivisesti asiakasmäärien kasvu sekä
vaihtomäärien kasvu Helsingin Pörssissä.

Glitnirin lokakuussa 2007 käynnistyneen vähittäispankkitoiminnan takia
konsernin tuloslaskelman erien järjestystä on muutettu paremmin
pankkitoimintaa kuvaavaksi niin, että korko- ja palkkiotuotot esitetään
liiketoiminnan tuotoissa nettona. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Glitnir muutti taloudellista raportointiaan vuoden 2007 alusta siten,
että liiketoiminta-alueista raportoidaan erikseen Glitnir Varainhoito ja
Glitnir Välitys. Glitnirin investointipankki- ja vähittäispankki
–liiketoiminta-alueet raportoidaan osana Muut-ryhmää. Strukturoitujen
tuotteiden myynti siirrettiin vuoden alusta
investointipankkiliiketoiminnasta Glitnir Varainhoidon organisaatioon.
Vertailuluvut on muutettu vastaamaan uutta raportointia.

Konsernin kulut vuonna 2007 olivat 70,1 miljoonaa euroa (52,5). Kuluissa
on mukana useita kertaluonteisia kulueriä, kuten lunastettuihin
optioihin, brändimuutokseen ja omistajavaihdokseen liittyviä
kustannuksia. Yhteensä kertaluonteisia kuluja kertyi noin kuusi
miljoonaa euroa.

Kuluja kasvattivat myös panostukset kansainvälistymiseen ja
henkilökuntaan. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 309, eli 18
prosenttia korkeampi kuin vuonna 2006.

Konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 14,9 miljoonaa euroa (19,1).

Konsernin verot olivat 3,0 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 5,8 miljoonaa
euroa vuonna 2006.

Tilikauden 2007 voitto oli 11,9 miljoonaa euroa (13,3).

Osakekohtainen tulos vuodelta 2007 oli 0,28 euroa (0,32).


TASE

Taseen loppusumma 31.12.2007 oli 476 miljoonaa euroa (142,4).
Loppusumman kasvui johtuu lähinnä uudesta talletuskannasta.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 108,3 miljoonaa euroa
(100,1) eli 2,54 euroa (2,34) osaketta kohden.

Konsernin omavaraisuusaste oli 22,8 prosenttia (70,3 %) ja Basel II
–säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku suunnitellun osingonjaon
jälkeen 20,9 prosenttia (pro-forma –suhdeluku vuonna 2006 oli 32,8
prosenttia).

Omavaraisuusasteen ja vakavaraisuussuhdeluvun huomattava lasku on
seurausta pankkitoiminnan myötä taseeseen sisällytettävästä asiakkaiden
talletuskannasta.INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat
vuonna 2007 yhteensä 7,2 miljoonaa euroa (3,9).

Glitnir on viime vuosina tehnyt useita investointeja kaupankäynti- sekä
back office -järjestelmiin. Vuonna 2007 merkittävimmät investoinnit
tehtiin vähittäispankkitoiminnan järjestelmiin.

HENKILÖSTÖ

Glitnirin henkilöstön määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti.
Vuonna 2007 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 309 henkilöä (262).
Joulukuun lopussa henkilöstön määrä oli 323 (284). Vuoden 2007 aikana
työsuhteensa konsernin palveluksessa lopetti 70 henkilöä (24).

Vuoden 2007 lopussa henkilökunta jakaantui liiketoiminta-alueittain
seuraavasti: Glitnir Varainhoito 155 henkilöä, Glitnir Välitys 90
henkilöä ja Muut 78 henkilöä. Suomessa työskenteli 282 henkilöä,
Venäjällä 38 henkilöä ja Ruotsissa 3 henkilöä. Henkilöstöluvut on
ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuna.

Osa-aikaisten työntekijöiden määrä on vuosina 2007 ja 2006 ollut alle 10
prosenttia kaikista työntekijöistä. Henkilöstön keski-ikä on 35,9 vuotta
ja naisten osuus 43 prosenttia (37 %).

Konsernin maksamat palkat ja palkkiot ilman sivukuluja olivat yhteensä
32,2 miljoonaa euroa vuonna 2007.

Glitnirissä on käytössä työntekijöiden palkitsemisjärjestelmä, jossa osa
palkasta perustuu henkilökohtaiseen suoritukseen. Jokaisen
henkilökuntaan kuuluvan kanssa käydään kaksi kertaa vuodessa
kehityskeskustelut, joiden päämääränä on sopia kunkin henkilön
kehitystarpeet, selvittää motivaatiotaso sekä käydä läpi
henkilökohtainen tulospalkkaus ja lopuksi asettaa tavoitteet seuraavalle
puolivuotiskaudelle.

Glitnir sijoittui tammikuussa 2008 julkistetussa Suomen parhaat
työpaikat –kilpailun yleisessä sarjassa parhaimmistoon noin sadan
yrityksen joukosta.


MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA

Glitnir Suomi -konsernin CFO:ksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin
15.2.2007 alkaen Timo T. Laitinen. FIM Varainhoidon toimitusjohtaja Jan
Forsbom nimitettiin 14.5.2007 Glitnir banki hf:n varatoimitusjohtajaksi
(Executive Vice President) vastuualueenaan sijoitus- ja
varainhoitopalvelut koko Glitnir-konsernin Investment Management -
liiketoiminta-alueella. Konsernin emoyhtiön Glitnir Oyj:
n toimitusjohtaja ja Glitnirin Suomen maajohtaja Risto Perttunen erosi
tehtävästään Glitnir Oyj:n listautumisen päätyttyä OMX Helsingin
Pörssissä 17.8.2007. Uudeksi toimitusjohtajaksi ja maajohtajaksi
nimitettiin Pekka Väisänen. Uuden tehtävänsä lisäksi Väisänen jatkoi
entisessä tehtävässään Välitys-liiketoiminnan johtajana ja Glitnir
Pankki Oy:n toimitusjohtajana. Vähittäispankki-liiketoiminnan johtajaksi
ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Teri Heilala 23.8.2007.


FIM SIIRTYI GLITNIRIN OMISTUKSEEN

Islantilainen Glitnir banki h.f. ilmoitti 5.2.2007 aikomuksestaan
hankkia Glitnir Oyj:n liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio-oikeudet
tekemällä niistä julkisen ostotarjouksen. Glitnir banki h.f. oli
vastaanottanut niiltä Glitnir Oyj:n osakkeenomistajilta, jotka edustivat
68 prosenttia osakkeista, sitoumuksen, jolla he myivät osakkeensa
Glitnir banki h.f:lle. Glitnir banki h.f:n ostotarjouksen jälkeinen
omistusosuus Glitnir Oyj:stä oikeutti Glitnir banki h.f:n lunastamaan
muiden osakkeenomistajien osakkeet. Lunastushinta oli 8 euroa
osakkeelta, minkä välimiesoikeus myös vahvisti 9.11.2007. Glitnir Oyj on
Glitnir banki h.f:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Mitään päätöstä
Glitnir Oyj:n muuttumisesta Glitnir banki h.f:n sivuliikkeeksi ei ole
tehty.


MUUTOKSET KONSERNIN YHTIÖIDEN NIMISSÄ JA RAKENTEESSA

Glitnir Suomi –konserniin kuuluvien yhtiöiden nimet muutettiin
tilikauden aikana FIM-alkuisista nimistä Glitnir-brandin mukaisiksi.
Tämän vuoksi konsernin emoyhtiön FIM Group Oyj:n nimi muutettiin Glitnir
Oyj:ksi. Tytäryhtiöistä FIM Pankkiiriliike Oy:n nimi muutettiin Glitnir
Pankki Oy:ksi samalla, kun yhtiö sai toimiluvan
talletuspankkitoimintaan, FIM Varainhoito Oy:n nimi muutettiin Glitnir
Varainhoito Oy:ksi ja FIM Corporate Finance Oy:n nimi muutettiin Glitnir
Alternative Investments Oy:ksi. Venäjällä olevien tytäryhtiöiden osalta
ZAO FIM Financial Servicesin nimi muutettiin ZAO Glitnir Securitiesiksi
ja OOO FIM Asset Managementin nimi muutettiin OOO Glitnir Asset
Managementiksi.

Glitnir Alternative Investments Oy:n (ent. FIM Corporate Finance Oy)
harjoittama Investment Banking –liiketoiminta siirrettiin tilikauden
alusta Glitnir Pankki Oy:hyn (ent. FIM Pankkiiriliike Oy). Aiemmin
ilmoitetusta poiketen Glitnir Alternative Investments Oy:n sulautumisen
Glitnir Pankki Oy:hyn arvioidaan tapahtuvan tilikauden 2008 ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana.

Vuoden 2008 aikana tavoitteena on jatkaa konsernirakenteen
yksinkertaistamista, vähentää konserniin kuuluvien juridisten yhtiöiden
lukumäärää, ja siirtää mahdollisimman suuri osa tarjottavista pankki- ja
sijoituspalveluista Glitnir Pankki Oy:n alle.

Glitnir Oyj omistaa kaikkien edellä mainittujen Glitnir Suomi
–konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet 100-prosenttisesti.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Glitnir Banki hf:n saatua haltuunsa kaikki Glitnir Oyj:n osakkeet ja
optiot, päätti Glitnir Oyj:n hallitus hakea yhtiön osakkeen
kaupankäynnin päättämistä OMX Helsingin Pörssissä. Yhtiön viimeinen
kaupankäyntipäivä OMX Helsingin Pörssin päälistalla oli 17.8.2007.

Glitnir Oyj:n osakepääoma 31.12.2007 oli 2 813 505 euroa. Yhtiön
osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta, joka jakautuu yhteensä
42 683 690 osakkeeseen.

Glitnir Oyj:n osakkeen vaihto OMX Helsingin Pörssissä kaudella 1.1. –
17.8.2007 oli 431 miljoonaa euroa. Vaihtoon sisältyy Glitnir banki hf:
n julkiseen ostotarjoukseen ja tarjouksen syntymiseen johtaneet kaupat.
Osakkeen korkein noteeraus oli 8,30 euroa ja alin noteeraus 5,86 euroa.
Volyymilla painotettu keskikurssi oli 8,0 euroa. Yhtiön hallussa oli
31.12.2007 yhteensä 36 000 omaa osaketta.


YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Glitnir Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2007. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin Niklas Geust, Vesa Honkanen, Antti
Kivimaa, Risto Perttunen ja Jukka Ylitalo. Näiden hallituksen jäsenten
toimikausi päättyi 22.3.2007, kun osakkeenomistajien Seppo Sairanen,
Markku Kaloniemi, Pekka Mölsä, Niklas Geust, Karri Toivonen, Jussi
Seppälä, Jukka Ylitalo, Jan Forsbom, Antti Pohjola, Jussi Hyöty ja Janne
Holtari (edustaen 68,1 % osakepääomasta ja 53,4 % äänistä) omistamat
Glitnir Oyj:n osakkeet siirtyivät Glitnir banki h.f:lle.
Omistusmuutoksen vuoksi yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Bjarni
Ármannssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin, Niklas
Geustin ja Vesa Honkasen edellä mainittujen hallituksen jäsenten
toimikauden päätyttyä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Frank Ove
Reite.

Julkisen ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn myötä Glitnir banki hf:
n sai omistukseensa kaikki Glitnir Oyj:n osakkeet ja äänet. Yhtiölle
valittiin uusi hallitus 28.9.2007 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseniksi valittiin Morten Bjørnsen,
Sveinung Hartvedt, Vesa Honkanen, Frank Ove Reite, Sverrir Örn
Thorvaldsson, ja Lárus Welding. Hallituksen puheenjohtajaksi hallitus
valitsi keskuudestaan Morten Bjornsenin.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan yleiskuvaus, tavoitteet ja organisaatio

Riskienhallinta on keskeinen osa Glitnir Suomi -konsernin
liiketoimintaa. Sen tavoitteena on tunnistaa, mitata, arvioida, seurata
ja raportoida kaikki konsernin liiketoimintaan liittyvät oleelliset
riskit sekä varmistaa, että riskinotto noudattaa yhtiön hallituksen
määrittelemiä ja hyväksymiä peri-aatteita ja rajoja vaarantamatta
konsernin vakavaraisuus- ja kannattavuus-tavoitteita tai liiketoiminnan
jatkuvuutta.

Glitnir Oyj:n hallitus määrittelee konsernin riskinoton periaatteet,
antaa yhtiön johdolle päätösvaltuudet ja valvoo riskienhallintaa.
Konsernin riippumattoman riskienhallintatoiminnon tehtävänä on tutkia ja
arvioida kokonaisvaltaisesti yhtiön riskienhallinnan kattavuutta,
riittävyyttä ja tehokkuutta.

Riskienhallinta myös varmistaa, että kaikkien liiketoiminnassa otettujen
merkittävien riskien yhteisvaikutus sekä yksittäisen konserniyhtiön että
konsernin tulokseen ja vakavaraisuuteen raportoidaan asianomaisille
hallituksille ja johtoryhmille.

Glitnir Suomi -konsernin liiketoiminnan ollessa jatkuvasti yhteydessä
erilaisiin riskeihin merkittävimmän riskienhallinnan työkalun muodostaa
kaikilla tasoilla osaava ja koulutettu henkilökunta.

Konsernin sisäinen tarkastus raportoi liiketoimintojen johdosta
riippumattomasti suoraan konsernin emoyhtiön hallitukselle konsernin
riskiasemasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Basel II vakavaraisuusuudistus

Glitnir Suomi –konserni siirtyi 1.1.2007 alkaen noudattamaan Basel II -
vakavaraisuusuudistusta. Uusi vakavaraisuuskehikko muodostuu kolmesta
kiinteästi toisiinsa liittyvästä asiakokonaisuudesta eli pilarista.
Pilari 1:n vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset koskevat luotto-, markkina-
ja operatiivisia riskejä. Vakavaraisuusuudistus asettaa siten omien
varojen vaatimuksen myös operatiiviselle riskille. Glitnir käyttää
pääomasuunnittelussaan pilari 1:n luotto- ja markkinariskien osalta
standardimenetelmää ja operatiivisten riskien vaatimuksen osalta
perusindikaattorimenetelmää.

Vakavaraisuuskehikon pilari 2 velvoittaa yhtiötä tekemään kokonaisarvion
vakavaraisuuden hallinnastaan ja omien varojensa riittävyydestä
suhteessa koko toimintansa riskiprofiiliin ja toimintaympäristön
riskeihin, jolloin vakavaraisuuden arviointiprosessissa tulee huomioitua
myös pilari 1 pääomavaatimusten ulkopuolelle jäävät riskit. Glitnirissä
näistä oleellisia riskejä ovat likviditeettiriski, rahoitustaseen
korkoriski ja ulkoisen toimintaympäristön riskit.

Pilari 3 täydentää kahta ensimmäistä pilaria määrittelemällä
julkistamis-periaatteet vakavaraisuusprosessille tavoitteenaan edistää
markkinoiden läpinäkyvyyttä vakavaraisuuteen ja riskeihin liittyvissä
tiedoissa. Glitnir Oyj:n hallitus on hyväksynyt uudistuneen
vakavaraisuussäännöstön mukaisen pääomasuunnitelman, jossa kuvataan
konsernin pääomasuunnitteluprosessia ja menetelmiä sekä arvioidaan sen
riskiperusteista pääomatarvetta, pääomien riittävyyttä sekä
vakavaraisuutta tulevina vuosina. Pääomasuunnitelma määrittelee myös
tavoitteet konsernin pääomatarvetta kattaville omille varoille ja
vakavaraisuussuhdeluvulle. Liiketoiminnan riskien aiheuttamaa
pääomatarvetta arvioidaan systemaattisesti mm. skenaarioanalyysia sekä
stressitestejä hyödyntäen. Glitnir Oyj:n hallitus on myös hyväksynyt
pääoman ja vakavaraisuuden hallinnan julkistamisperiaatteet, joiden
mukaisesti vähintään kerran vuodessa tilinpäätöstietojen yhteydessä
julkistetaan Glitnir Suomi -konsernin vakavaraisuutta ja
riskienhallintaa koskeva informaatio.

Rahoitusriskit

Markkinariskillä tarkoitetaan Glitnirissä arvopapereiden kurssien,
korkojen ja valuuttakurssien muutosten epäsuotuisaa vaikutusta Glitnirin
tulokseen.

Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että sopimusvastapuoli ei kykene
suoriutumaan sopimusvelvoitteestaan Glitnirin kanssa ja tästä
realisoituu Glitnirille tappio. Antolainauksen lisäksi luottoriskiä
syntyy myös sijoitustoiminnasta.

Likviditeettiriskillä (Pilari 2) tarkoitetaan maksuvalmiusriskiä, eli
lyhytaikaisten sisään tulevien ja ulos menevien kassavirtojen
erotuksesta syntyvää epävarmuutta sekä pidemmän aikavälin luotonannon
rahoittamiseen liittyvää epävarmuutta.

Operatiiviset riskit

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan epäselvän tai puutteellisen
ohjeistuksen, ohjeiden vastaisen toiminnan, epäluotettavan tiedon,
puutteellisten järjestelmien tai henkilöstön toimenpiteiden (tai
ulkoisten tekijöiden) seurauksena syntyvää vahingon vaaraa.
Operatiivisiin riskeihin luetaan myös oikeudelliset riskit, joilla
tarkoitetaan pätemättömistä sopimuksista tai puutteellisesta
dokumentaatiosta ja lain tai viranomais-määräysten rikkomisesta
aiheutuvaa vahingon vaaraa.

Konsernissa toteutetut riskikartoitukset osoittavat, että pilari 1:
n pääomavaatimus on riittävä kattamaan operatiivisista virheistä
aiheutuneet tappiot Glitnirissä eikä tarvetta ole asettaa pilari 2:
n lisäpääomavaadetta operatiiviselle riskille.

Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät liiketoiminta-alueiden ja niiden
maantieteellisen ulottuvuuden sekä panostusten määrän ja
kilpailutekijöiden valintaan. Strateginen riski on strategian valinnasta
ja sen toteuttamisesta johtuvaa tulosvaihtelua suhteessa tavoiteltuun
tulokseen.


Ulkoisen toimintaympäristön riskit

Glitnirin liiketoiminnan kannattavuus korreloi voimakkaasti
makrotaloudellisen toimintaympäristön muutosten kanssa. Näiden muutosten
potentiaalisia vaikutuksia Glitnirin taseeseen, kannattavuuteen ja
vakavaraisuuteen arvioidaan erilaisten stressiskenaarioiden avulla.
Liiketoimintayksiköiden liike-toimintasuunnitelmat ja tuottolaskelmat
tuleville vuosille luovat lähtökohdan skenaarioanalyyseille.VAKAVARAISUUS (1000 euroa) 31.12.2007 31.12.2006
(Basel II) (Basel I)
Omat varat
Ensisijaiset 53 182 49 736
Toissijaiset 26 11

Omien varojen
vähimmäisvaatimus 20 337 3 440

Luotto- ja
vastapuoliriskin omien
varojen vaatimus 8 400 2 391
Saamiset luottolaitoksilta
ja
sijoituspalveluyrityksiltä 5 346 532
Saamiset yrityksiltä 209 1 430
Vähittäissaamiset 1 266 0
Muut erät 1 579 429

Markkinariskin omien
varojen vaatimus 1 259 1 049
Korkosopimusten
positioriski 619 0
Osakkeiden positioriski 520 721
Valuuttakurssiriski 121 328

Operatiivisen riskin omien
varojen vaatimus 10 678 0

Omien varojen ylijäämä 32 871 46 307

Vakavaraisuussuhdeluku % 20,9 115,7

Konsernin ja Glitnir Pankki Oy:n tämänhetkinen pääoma- ja
vakavaraisuustilanne on vahva. Riittävän toimintavapauden ja
riskipuskurin säilyttämiseksi Glitnir Suomi -konsernin
vakavaraisuussuhdeluvun tavoitetaso on vähintään 14 % ja Glitnir Pankin
vähintään 10 %. Tämän hetken tilanteessa halutaan pitää
vakavaraisuussuhdeluku vahvana, jotta voidaan varautua toiminnan kasvun
ja vähittäispankkitoiminnan laajentamisen aiheuttamiin pääomatarpeisiin.


MUUTOKSET TOIMINTAA KOSKEVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
Marraskuun alussa 2007 tulivat voimaan muutokset
sijoituspalvelutoimintaa koskevassa lainsäädännössä (lähinnä
arvopaperimarkkinalaki ja laki sijoituspalveluyrityksistä). Muutokset
perustuivat rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin (MiFID) ja
vaikuttivat siten alan yritysten toimintaan kaikkialla Euroopassa.
Uudistukset vaikuttivat merkittävimmin asiakkaiden luokitteluun,
asiakkaita koskevaan tiedonantovelvollisuuteen, palveluntarjoajan
selonottovelvollisuuteen, sijoituspalveluyritysten hallinnon
järjestämiseen sekä toimintaa koskevaan raportointiin. Glitnir toteutti
tarvittavat muutokset ja tiedotti muutoksista asiakkaille lainsäädännön
edellyttämässä aikataulussa.


OIKEUDENKÄYNNIT
Helsingin hovioikeus hylkäsi 14.12.2007 antamallaan päätöksellä Glitnir
Oyj:hin ja kahteen Glitnirissä aiemmin toimineeseen henkilöön
kohdistetut syytteet ja vaatimukset kaikilta osin. Helsingin
hovioikeudessa käsiteltiin syytteitä muun muassa törkeästä velallisen
petoksesta syytteessä olevan yksityishenkilön varojen kätkemisjutussa.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tapauksen aiemmassa oikeuskäsittelyssä
kesäkuussa 2006 Glitnir Oyj:n maksettavaksi 100 000 euron yhteisösakon,
joka näin ollen hylättiin Helsingin hovioikeuden päätöksellä.


UUDET LIIKETOIMINNAT

Suomen Rahoitustarkastus myönsi 21.8.2007 Glitnir Pankki Oy:lle (entinen
FIM Pankkiiriliike Oy) luottolaitoksen toimiluvan ja oikeuden toimia
suomalaisena talletuspankkina. Glitnir Pankki Oy:n 1.10.2007 alkanut
vähittäispankkitoiminta on käynnistynyt hyvin. Glitnir Pankki Oy tarjoaa
viiden prosentin talletuskorkoa avistaehtoiselle sijoitustilille
maaliskuun 2008 loppuun saakka osana laajempaa markkinointikampanjaa.
Tavoitteena on tehdä Glitnir-brändiä tunnetuksi, tavoittaa uusia
asiakkaita, ja kehittää vahvasti uutta pankkitoimintaa Suomessa.
Glitnirin myötä koventunut kilpailu talletuskoroillaa on hyödyttänyt
kaikkia suomalaisia pankkiasiakkaita.

Glitnir Pankki Oy:n talletuskanta oli vuoden 2007 lopussa 361
miljoonaa euroa ja tiliasiakkaiden määrä yli 13 000. Glitnir Pankki
Oy:hyn tehdyt talletukset on sijoitettu pääsääntöisesti suomalaisille
rahamarkkinoille ja ETA-alueella toimivien pankkien
sijoitustodistuksiin. Voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen
Glitnir Pankki Oy:hyn talletettuja varoja ei voi siirtää Glitnir Oyj:n
emoyhtiön Glitnir banki h.f:n taseeseen.


PANKKIEN TALLETUSSUOJARAHASTO JA SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO

Glitnir Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien
varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastosta 25 000 euroon
asti. Glitnir Oyj on muiden pankkien ja pankkiiriliikkeiden tavoin myös
sijoittajien korvausrahaston jäsen. Yksittäiselle sijoittajalle
korvattava määrä on enintään 20 000 euroa.

MUUT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Johannes Schulman nimitettiin Glitnir Varainhoito Oy:
n toimitusjohtajaksi tammikuun 2008 alusta lähtien. Glitnirin Investment
Management -liiketoiminta-alueen johtaja, Glitnir banki h.f:
n johtoryhmän ja Glitnir Suomi -konsernin johtoryhmän jäsen Jan Forsbom
erosi tehtävästään 28.1.2008, ja siirtyi Investment Management -
liiketoiminnan neuvonantajaksi 31.7.2008 asti.


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Koko pohjoismaisen Glitnir-konsernin kansainvälinen osaaminen ja laaja
tuote- ja palveluvalikoima mahdollistaa sen, että Glitnir Suomi -
konsernin tarjoamien palvelujen kirjo kasvaa jatkossa.

Glitnir pyrkii laajentamaan palvelutarjontaa kotimaisille asiakkaille
innovatiivisilla sijoituspalvelutuotteilla, panostamalla
sijoituslainamyyntiin sekä kehittämällä Suomen Investment Banking -
toimintoa.

Vähittäispankkitoiminnan myötä Glitnir voi tarjota asiakkailleen entistä
laajemman valikoiman mielenkiintoisia sijoitusratkaisuja, kuten
erilaisia talletus- ja luottotuotteita, jotka auttavat kasvattamaan
asiakkaiden varallisuutta.

Välitystoiminnassa Glitnir jatkaa pohjoismaisen välityskonseptin
kehittämistä. Tavoitteena on integroida Pohjoismaiden ja Venäjän
sijoitustutkimus ja hyödyntää Glitnir-konsernin jakeluverkkoa.

Varainhoidon osalta FIM Rahastojen asemoinnissa ja myynnissä Glitnir-
konsernin jakeluverkon kautta on saavutettavissa merkittäviä
synergiaetuja.

Tavoitteena on lisäksi jatkaa valittujen sijoituspalvelutuotteiden
myyntiä kansainväliselle asiakaskunnalle ja institutionaalisille
sijoittajille. Varainhoitoliiketoiminnassa käynnistetty rahastojen
rekisteröinti muualle Eurooppaan tukee tätä kehitystä. Glitnir jatkaa
Venäjän ja Ruotsin liiketoimintojen kasvattamista.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin ja
Glitnirin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus
kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Vuosi 2008 on
alkanut markkinoilla voimakkaalla laskulla. Lisääntynyt epävarmuus on
heijastellut Yhdysvaltain luottomarkkinoiden ongelmien luomia uhkia
globaalin talouden voimakkaan kasvun jatkumiselle. Koko vuoden 2008
osalta uskomme markkinoiden epävarmuuden jatkuvan, josta huolimatta
odotamme kaikkien liiketoimintojemme jatkavan kasvuaan.


HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ
Glitnir Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 36 373 476,64
euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta
2007 maksetaan osinkoa kymmenen miljoonaa euroa eli noin 0,23 euroa
(0,14 euroa) osaketta kohti.
LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Glitnir Varainhoito

Avainluvut (miljoonaa euroa paitsi henkilöstö ja asiakaslukumäärät)


1-12/07 1-12/06 Muutos
Tuotot 59,2 50,2 18 %
Liikevoitto 15,7 19,9 -21 %
Liikevoitto-
prosentti 26,5 % 39,7 %
Henkilöstö,
keskimäärin 148 120 23 %

Hallinnoitavat
varat (kauden
päättyessä) 3 527 2 966 19 %
Rahastopääoma
(kauden päättyessä) 2 441 1 865 31 %
Osakerahastojen
pääoma (kauden
päättyessä) 1 543 1 297 19 %

Markkinaosuus,
rahastopääoma
(kauden päättyessä) 3,7 % 3,1 %
Markkinaosuus,
osakerahastot
(kauden päättyessä) 7,1 % 5,9 %

Nettomerkinnät,
rahastot 365 -70
Nettomerkinnät,
osakerahastot 54 -185

Osuudenomistajien
lukumäärä (kauden
päättyessä) 51 419 55 113 -7 %
Yksilöllisen
varainhoidon ja
rahastovarainhoidon
asiakkaiden
lukumäärä (kauden
päättyessä) 1 686 1 414 19 %


1-12/2007 verrattuna 1-12/2006

Glitnir Varainhoidon vuoden 2007 tuotot kasvoivat edellisvuodesta 18
prosenttia 59,2 miljoonaan euroon. Hallinnoitavien varojen määrä jatkoi
kasvuaan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vuoden 2007 lopussa
hallinnoitavia varoja oli yhteensä yli 3,5 miljardia euroa (3,0), eli
18,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koko vuoden liikevoitto oli 15,7
miljoonaa euroa (19,9).

Glitnir Varainhoidon hallinnoimat FIM Rahastot tuottivat vuoden 2007
aikana vertailuindekseihinsä nähden hyvin. Rahastojen keskituottoa
kuvaava FIM Index tuotti 3,4 prosenttiyksikköä paremmin kuin
vertailuindeksi.

Aktiivisen sijoituspolitiikan onnistuminen näkyi myös markkinaosuuden
kasvussa. Markkinaosuutemme Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta oli
vuoden lopussa 3,7 prosenttia (3,0). Osakerahastoissa markkinaosuus
kasvoi selvästi 7,1 prosenttiin (5,9), kun markkinoilla keskimäärin
pääomia virtasi osakerahastoista ulos.

Glitnirin Venäjälle perustettu varainhoito- ja sijoitusrahastotoimintaa
harjoittava tytäryhtiö käynnisti Venäjän markkinoilla kolme uutta
sijoitusrahastoa. Myös Ruotsin liiketoiminnan laajentamista jatkettiin
hyvällä menestyksellä. Osakerahastojen nettomerkinnät olivat Ruotsiin
rekisteröidyistä rahastoyhtiöistä kuudenneksi suurimmat, ja hoidossa
oleva rahastovarallisuus kasvoi 168 miljoonalla eurolla.

Pääomasuojattujen sijoituslainojen markkina Suomessa jatkoi kasvuaan
vuonna 2007. Glitnirin strukturoitujen tuotteiden kysyntä ylitti
odotukset ja kasvoi 70 prosenttia 373 miljoonaan euroon. Glitnirin
markkinaosuus strukturoiduissa lainoissa nousi noin 18 prosenttiin, ja
erillislainoissa Glitnir oli markkinajohtaja noin 25 prosentin
osuudella.

Vuoden aikana toteutettiin myös ensimmäinen merkittävä
ristiinmyyntiprojekti. Glitnirin tarjoamasta FIM EM Alpha
–sijoituslainasta myytiin merkittävä osa ulkomaille, pääosin Islantiin.

Glitnir vahvisti tarjontaansa yleisölle tarjottavissa sijoituslainoissa
solmimalla toukokuussa 2007 yhteistyösopimuksen J.P. Morgan
International Derivatives Ltd.:n kanssa.

Vuoden 2007 lopulla laskettiin liikkeelle ensimmäiset Luxemburgiin
rekisteröidyt SICAV –tyyppiset rahastot. Näiden rahastojen on tarkoitus
toimia jatkossa Glitnir Varainhoidon kansainvälisen myynnin kulmakivenä.


Glitnir Välitys

Avainluvut (miljoonaa euroa paitsi henkilöstö)

1-12/07 1-12/06 Muutos
Tuotot 25,8 20,8 24 %
Liikevoitto 2,4 2,4 -2 %
Liikevoittoprosentti 9,2 % 11,6 %
Henkilöstö,
keskimäärin 99 96 3 %

Markkinaosuus,
eurovolyymi (OMX
Helsinki) 3,4 % 3,0 %
Markkina-osuus,
kauppojen lukumäärä
(OMX Helsinki) 3,2 % 3,4 %1-12/2007 verrattuna 1-12/2006

Glitnir Välityksen vuoden 2007 tuotot kasvoivat 24 prosenttia ja olivat
25,8 miljoonaa euroa (20,8). Tuottojen kasvua edesauttoivat
vaihtomäärien selvä kasvu OMX Helsingin Pörssissä sekä Venäjän
toimintojen kasvava asiakasmäärä.

Vuoden 2007 liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (2,4). Liikevoittoa
rasittivat panostukset Venäjän liiketoiminnan kasvattamiseen.

Glitnir Välityksen markkinaosuus kauppojen arvolla mitattuna kasvoi
edellisvuodesta ja oli 3,4 prosenttia (3,0 %). Kauppojen määrällä
mitattuna vaihto laski hieman 3,2 prosenttiin (3,4 %).

Glitnirin asiakkaat kasvattivat kaupankäynnin volyymiaan vuoden aikana.
Suomessa Säästöpankkiliitto siirtyi aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti
käyttämään Glitniriä arvopaperikauppojen välittäjänään syksyllä 2007.
Glitnir Direct -online kaupankäyntipalvelussa sekä asiakasmäärä että
tehtyjen kauppojen lukumäärä kasvoivat selvästi.

Glitnir Välityksen Moskovassa sijaitsevan
arvopaperivälitysliiketoiminnan perusrakenteet saatiin vuoden aikana
pääosin kuntoon.


Muut

Glitnir Investment Banking ja vähittäispankki –liiketoiminta-alueet
raportoidaan osana Muut-ryhmää, joka koostuu näiden liiketoimintojen
lisäksi pääosin konsernihallinnosta. Liitteenä olevissa taulukoissa
raportointi on muutettu vastaamaan nykyistä käytäntöä vuoden 2006 alusta
alkaen.

Ryhmän Muut vuoden 2007 liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa (10,3) ja
liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa (1,3). Liikevaihtoa kasvattivat
tytäryhtiöiltä emoyhtiölle Glitnir Oyj:lle maksetut osingot yhteensä
noin 11 miljoonaa euroa. Henkilöstön keskimääräinen määrä oli
katsauskaudella 62 (46) henkilöä ja kauden lopussa 78.

Glitnirin Investment Banking -liiketoiminta tarjoaa neuvonantopalveluja
yritysjärjestelyissä ja pääomamarkkinatransaktioissa listatuille ja
listaamattomille yhtiöille, pääomasijoittajille ja institutionaalisille
omistajille. Tilinpäätöskauden aikana Investment Banking -
liiketoimintayksikkö toimi mm. Nordstjernanin neuvonantajana tämän
julkisessa ostotarjouksessa Salcomp Oyj:n osakkeista ja optio-
oikeuksista.


Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden
mukaisesti kuin vuoden 2006 tilinpäätös.

Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset,
standardin vaatimuksia.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Helsinki, tammikuun 30. päivänä 2008

Glitnir Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Pekka Väisänen, toimitusjohtaja, puh. 09 6134 6343
Timo T. Laitinen, CFO puh. 09 6134 6525
Anssi Partanen, Corporate Communication Manager, puh. 09 6134 6429

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.glitnir.fi

TAULUKOT
Taulukot löytyvät liitteenä olevasta täydellisestä tilinpäätöstiedotteesta

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa

Liitteet & linkit