GLITNIR TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN FIMIN OSAKKEISTA 8 EURON KAPPALEHINTAAN

FIM Group Oyj Pörssitiedote 5.2.2007 klo 9.00 Suomen aikaa

GLITNIR TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN FIMIN OSAKKEISTA 8 EURON KAPPALEHINTAAN

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Islantilainen Glitnir banki h.f. (ICEX: GLB) on tänään ilmoittanut aikomuksestaan hankkia FIMin liikkeeseenlasketut osakkeet ja optiot tekemällä julkisen ostotarjouksen. Glitnir on myös vastaanottanut FIMin osakkeenomistajilta, jotka edustavat 68 prosenttia osakkeista, sitoumuksen, jolla he myyvät osakkeensa Glitnirille.

Tarjouksen ehdot

FIMin osakkeenomistajat voivat valita seuraavien vaihtoehtojen kesken:

a) yhdistetty käteis- ja osakevastike, joka käsittää 4 euron käteismaksuosuuden ja 14.75 Glitnirin osaketta jokaista FIMin osaketta kohden tai

b) käteisvastike 8 euroa FIMin osakkeelta.

Yhdistetty käteis- ja osakevastike vastaa 8,00 euron kokonaisvastiketta FIMin osakkeelle, kun Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, joka vastaa Glitnirin osakkeen päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, joka vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaan keskikurssia

Mikäli FIMin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 0,14 euroa tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen ja mikäli osingonmaksun täsmäytyspäivä on ennen tarjouksen selvityspäivää, tarjoushintaa vähennetään siltä osin kuin osingonmaksu ylittää 0,14 euroa osakkeelta.

Vastikkeena maksettavien Glitnirin osakkeiden määrää voidaan tarkistaa Glitnirin osingonjakojen perusteella. Mahdollista tarkistusta varten, Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätöskurssia Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, joka vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keskikurssia. Mikäli Glitnirin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 30 prosenttia Glitnirin vuoden 2006 vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta ja mikäli sellaisen osingonjaon täsmäytyspäivä edeltää tarjouksen selvityspäivää, yllä mainittua Glitnirin osakkeen hintaa tarkistetaan alaspäin ISK per ISK osingonjaon kokonaismäärällä. FIMin osakkeen vastikkeena maksettavien Glitnirin osakkeiden lukumäärää tarkistetaan vastaavasti. Glitnirin osingonmaksu, yllä kuvatun mukaisesti, ei vaikuta tarjoushintaan, mikäli valitaan käteistarjous.

FIMin optio-oikeuksien haltijat saavat 8 euroa optiolta vähennettynä Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetulla keskikurssilla Helsingin pörssissä 1.10.- 31.12.2006 välisenä aikana (5,19 euroa). Mainittua kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia tarkastetaan FIMin maksamien osinkojen mukaisesti.

Tarjoushinta verrattuna FIMin historiallisella kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Helsingin pörssissä alkuperäisen julkisen tarjouksen päivämäärästä 13.4.2006 lähtien ja edeltävältä kolmelta kuukaudelta vastaa noin 37 ja 43 prosentin preemiota. Tarjoushinta verrattuna osakkeen Helsingin Pörssin päätöshintaan, 6,17 euroa osakkeelta, 2.2.2007, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ostotarjousaikomuksen julkistamista vastaa noin 30 prosentin preemiota.

Tarjouksen pääehdot, mukaan lukien tarjouksen toteuttamista koskevat ehdot, on esitetty tämän pörssitiedotteen liitteessä.


Suurimpien osakkeenomistajien myyntisitoumus

FIMin osakkeenomistajat Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Antti Pohjola, Jan Forsbom, Jussi Hyöty ja Janne Holtari, joiden omistus vastaa yhteensä noin 68 prosenttia FIMin osakkeista, ovat sitoutuneet Glitnirin antaman ilmoituksen ajankohtana, edellyttäen tiettyjen ehtojen täyttymistä, tarjoamaan osakkeensa ja optionsa Glitnirille 8 euron kappalehintaan niin, että tästä 50 prosenttia annetaan käteisellä ja 50 prosenttia Glitnirin osakkeilla joko (i) tai (ii) kohdan mukaisesti, sen mukaan kumpi johtaa aiempaan suoritukseen:

(i) hyväksymällä Glitnirin Tarjouksen, joka alkaa arviolta 12.3.2007 tai mahdollisimman pian sen jälkeen; tai

(ii) yhdellä tai useammalla blokkikaupalla Helsingin Pörssissä osingonmaksun täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä perustuen FIMin varsinaisen yhtiökokouksen, jota ei tule pitää ennen 15.3.2007, tekemään päätökseen, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät (ellei Glitnir luovu niistä):

(a) Glitnirin tarjouksen loppuunsaattamisen ehtoja ei ole rikottu, vaan ne on täytetty ja/tai niitä täytetään edelleen (tilanteesta riippuen) kyseisenä ajankohtana;

(b) FIMin varsinainen yhtiökokous on päättänyt valita vähintään kolme (3) Glitnirin edustajaa FIMin hallitukseen ehdollisena sille, että Glitnir toteuttaa osakkeita koskevat kaupat; ja

(c) Enemmistöosakkeenomistajat ovat myös muutoin olennaisesti noudattaneet tämän pörssitiedotteen julkaisupäivänä päivätyn alla määritellyn sopimuksen ehtoja.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kohdassa (ii) osakkeiden käteisvastikkeen osuus ja osakkeiden osuus kauppahinnasta määräytyy samojen periaatteiden mukaan kuin tarjouksessa.

Enemmistöosakkeenomistajat ovat lisäksi allekirjoittaneet sopimuksen jonka mukaan he ovat sitoutuneet parhaansa mukaan toimimaan niin, että FIM ja sen tytäryhtiöt (i) harjoittavat liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan ja kaikissa tilanteissa hyvää liiketoiminnallista harkintakykyä käyttäen; ja (ii) edellä mainitun estämättä, pidättäytyvät tekemästä tai saattamasta voimaan muun muassa mitään olennaisia muutoksia liiketoiminnassaan, olennaisia sijoituksia tai divestointeja, jotka eivät kuulu normaaliin liiketoimintaan tai ottamasta lainaa, joka ei ole normaalin liiketoiminnan mukaista ja/tai muuttamasta yhtiöjärjestystä.

Voimassaolevat myyntikieltojärjestelyt (lock up -rajoitukset), jotka liittyvät FIMin pörssilistauksessa 13.4.2006 osakkeita myyneiden osakkeenomistajien osakkeisiin, puretaan, jotta suunnitellut kaupat voidaan toteuttaa. Lisäksi enemmistöosakkeenomistajat ovat sopineet, että samankaltaiset myyntikieltojärjestelyt tulevat koskemaan heidän näiden kauppojen kautta vastaanottamiaan Glitnirin osakkeita.


Tarjouksen hyväksyminen ja aikataulu

Tarjousajan oletetaan alkavan noin 12. maaliskuuta 2007 tai niin pian kuin käytännössä mahdollista tämän jälkeen ja tarjousasiakirja julkaistaan ennen sitä. Tarjousasiakirja tulee olemaan saatavilla myös FIMin nettisivuilla osoitteessa www.fim.com.

Tarjouksen ehtoina ovat muun muassa viranomaishyväksynnät sekä osakkeenomistajien hyväksyntä siten, että Glitnir saa omistukseensa yli kaksi kolmasosaa FIMin osakkeista. Glitnir varaa itselleen oikeuden luopua yllä olevista ehdoista. Tarkat ehdot julkaistaan tarjousasiakirjassa.

Hallituksen lausun ja ns. fairness opinion

Hallituksen jäsenet Niklas Geust ja Jukka Ylitalo eivät ole osallistuneet, eivätkä tule osallistumaan hallituksen päätöksiin tässä asiassa mahdollisen eturistiriidan vuoksi liittyen yllämainittuihin sitoumuksiin Glitnirille.

Hallitukselle tiedotettiin suurimpien osakkeenomistajien aikomuksesta myydä osakkeensa. Hallitus ei ole ollut aktiivisesti yhteydessä muihin ostajiin. Hallitukselle on kuitenkin tiedotettu muista mahdollisesti kiinnostuneista tahoista, jotka ovat keskustelleet suurimpien osakkeenomistajien kanssa. Nämä keskustelut eivät ole johtaneet viralliseen yhteydenottoon hallitusta kohtaan, eikä FIM ole saanut kilpailevia tarjouksia tai muita tarjouksia. Hallitus panee merkille, että se pidettiin ajan tasalla, mutta se ei osallistunut aktiivisesti neuvotteluihin ja järjestelyihin, joissa Glitnir sai sitoumukset enemmistöosakkeenomistajilta myydä osakkeitaan ja optioitaan.

Hallitus antoi alustavaan tarjoukseen perustuen Glitnirille oikeuden suorittaa rajoitetun due diligence -tarkastuksen ennen Glitnirin julkistettua aikomustaan tehdä tarjous. FIM on myös tehnyt rajoitetun due diligence -tarkastuksen Glitnirissä.

FIMin hallitus huomauttaa, että Glitnir uskoo, että Glitnirin ja FIMin yhdistelmä luo vahvan toimijan Pohjoismaisilla markkinoilla, mikä vahvistaa molempia organisaatioita ja parantaa sekä laajentaa asiakkaille tarjottavaa palvelua ja tuotevalikoimaa. Lisäksi, Glitnir on hyvässä asemassa tukemaan rahoituksella ja taseellaan FIMin vähittäispankkitoiminnan kehitystä. Hallitus toteaa edelleen, että se odottaa rahoitussektorin konsolidaation jatkuvan, ja vaikka tämä trendi ei uhkaa FIMin mahdollisuutta kasvaa itsenäisesti, suunniteltu yhdistelmä luo FIMille laajemman kasvualustan.

Hallitus ei ole tietoinen työntekijävähennyksistä siinä tapauksessa, että tarjous toteutuu.

Arvioituaan tarjousta FIMin osakkeenomistajien näkökulmasta ja saatuaan lausunnon (ns. fairness opinion) Access Partnersilta, hallitus arvioi, että Glitnirin tarjoama tarjousvastike osakkeenomistajille ja optionhaltijoille on kohtuullinen (engl. fair) taloudellisessa mielessä.

Tämän vuoksi, olettaen, että parempaa tarjousta ei tehdä tarjousajan puitteissa, hallitus suosittelee osakkeenomistajia ja optionhaltijoita hyväksymään tarjouksen. Tämän vuoksi hallitus on myös solminut Glitnirin kanssa yhdistymissopimuksen.

Hallitus kuitenkin myös tunnistaa yhdistetyn käteis- ja osaketarjouksen edut, mutta korostaa, että jokaisen FIMin osakkeenomistajan ja optionhaltijan tulee itsenäisesti päätöksentekohetkellä arvioida, hyväksyykö yhdistetyn käteis- ja osaketarjouksen, käteistarjouksen tai hyväksyykö tarjousta ollenkaan. Hallitus suosittelee, että jokainen osakkeenomistaja arvioi itsenäisesti mahdollisen valuuttakurssimuutoksen vaikutusta, Islannin talouteen liittyviä riskejä, veroasemaansa, kaupankäynti- ja muita kustannuksia sekä volatiliteettiriskiä, joka liittyy yhdistetyn käteis- ja osaketarjouksen osakekomponenttiin.

Access Partners on antanut hallitukselle lausunnon (ns. fairness opinion), joka toteaa, että tällä päivämäärällä ja perustuen lausunnoissa mainittuihin oletuksiin, näkökohtiin ja rajoituksiin sekä muihin olennaisiin tekijöihin, tarjous on kohtuullinen (engl. fair) taloudellisessa mielessä FIMin osakkeenomistajille ja optionhaltijoille. Lausunto julkaistaan julkista ostotarjousta koskevissa materiaaleissa, jotka Glitnir tulee julkaisemaan tarjouksen yhteydessä. Täydellinen lausunto saa etusijan tässä tiedotteessa olevaan yhteenvetoon verrattuna.

Edellä todetun perusteella hallitus suosittelee osakkeenomistajia ja optionhaltijoita hyväksymään tarjouksen.

Yhdistymissopimus

Glitnir on solminut yhdistymissopimuksen FIMin kanssa tämän tiedotteen päivämääränä koskien tarjouksen keskeisiä ehtoja, eräitä FIMin antamia sitoumuksia liittyen sen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä tiettyjä muita tarjoukseen liittyviä ehtoja. Yhdistymissopimuksen keskeisiä ehtoja on kuvattu alla.

Glitnirin ja FIMin välillä solmittu yhdistymissopimus määrittelee keskeiset ehdot Glitnerin tarjoukselle. Yhdistymissopimus ottaa myös huomioon FIMin hallituksen antaman suosituksen ja ehdot, joiden nojalla suositusta voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa Suomen osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain hallituksen jäsenille asettamien velvollisuuksien johdosta. Yhdistymissopimus sisältää myös ehtoja koskien osapuolten yhteistyötä liittyen tarvittavien lupien hakemiseen ja dokumentteihin, joita tarvitaan tarjouksen täytäntöön panemiseen ja FIMin ostoon Glitnirin toimesta. FIM ja sen tytäryhtiöt tulevat tarjouksen loppuunsaattamiseen saakka (i) jatkamaan liiketoimintaansa tavalliseen tapaan ja kaikissa tapauksissa perustuen kohtuulliseen liiketoiminnan arviointiin ja (ii) edellä sanotusta riippumatta pidättäytyvät tekemästä tai toteuttamasta muun muassa mitään olennaisia muutoksia liiketoimintaan, mitään olennaisia, normaalin liiketoimintaan kuulumattomia investointeja tai divestointeja, tai ottamasta normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia lainoja ja/tai muuttamasta yhtiöjärjestystään.

Neuvonantajat

Access Partners on toiminut FIMin hallituksen taloudellisena neuvonantajana ja White & Case oikeudellisena neuvonantajana.

FIMin hallituksen puheenjohtaja, Antti Kivimaa

"Uskomme, että yhdistämällä Glitnirin ja FIMin pääsemme luomaan vahvan pohjoismaisen toimijan, joka vahvistaa molempia organisaatioita tuottamaan asiakkaille entistä parempia ja laaja-alaisempia palveluita ja tuotteita. Lisäksi Glitnirillä olisi mahdollisuus tukea FIMiä vähittäispankkitoiminnan kehittämisessä. Uusi suurempi organisaatio tarjoaisi FIMin työntekijöille uudenlaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen."

FIMin toimitusjohtaja, Risto Perttunen

"FIM liiketoimintaportfoliossa yhdistyvät olemassa olevien liiketoimintojen kannattava kasvu ja panostukset uusiin tulevaisuuden kasvualueisiin. Kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana FIM on kasvanut pienestä yrittäjävetoisesta ja erikoistuneesta palveluntarjoajasta keskikokoiseksi integroiduksi sijoituspalvelukonserniksi. FIM on ollut edelläkävijä sijoituksissaan kehittyville markkinoille ja Moskovaan perustetun tytäryhtiön myötä FIMistä on tullut johtava suomalainen kehittyvillä markkinoilla toimiva sijoituspalvelukonserni. FIMillä on myös vahva brändi, jota arvostavat sekä institutionaaliset asiakkaat että yksityissijoittajat. Nähdäksemme Glitnirin ja FIMin teollinen logiikka on varsin samanlaista ja uskomme vahvasti siihen, että toimintamme tukevat toisiaan hyvin. Lisäksi uskomme, että FIMin kehittyvien markkinoiden osaaminen ja Glitnirin vahva asema pohjoismaililla sijoituspalvelumarkkinoilla avaa uudelle yhdistyneelle yritykselle uusia mahdollisuuksia."

Glitnirin toimitusjohtaja, Bjarni Ármannsson

"FIM on strateginen täydennys kasvustrategiassamme. Sillä on vakaa asema pohjoismaisilla markkinoilla, vahva asiakaspohja ja aiomme vahvistaa yhtiön asemaa johtavana pohjoismaisena sijoituspalveluyhtiönä, joka keskittyy varainhoitoon, välitykseen ja neuvonantopalveluihin. FIM myös laajentaa meidän tuotevalikoimaamme useilla alueilla, joissa FIMillä on erinomaista näyttöä. Glitnirillä on mahdollisuus tuoda Suomeen lisää volyymia FIMin kattavan osaketutkimuksen kautta. Glitnirillä ja FIMillä on mahdollisuus hyödyntää talonsisäistä tutkimusmateriaalia, osaamista ja toimeksiantoja Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Islannissa ja Venäjällä. FIMin kotimaiset vähittäisasiakkaat sekä Glitnirin kansainväliset asiakkaat ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista. Tämä on ensimmäinen yritysjärjestely, jossa Glitnirin osaketta käytetään merkittävänä maksuvälineenä ja meille tämä on tärkeä osa järjestelyä. Yritysosto vahvistaa Glitnirin asemaa Pohjoismaissa ja luo pankille kannattavan kasvun pohjaa. "

FIM Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Antti Kivimaa, hallituksen puheenjohtaja, FIM Group Oyj +358 400 501 780

Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group Oyj +358 9 6134 6303

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 82 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä.
www.fim.com.

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.

LIITTEET

TARJOUKSEN KESKEISET EHDOT

Glitnir julkistaa tarjouksen ehdot kokonaisuudessaan, sekä tiedot menettelystä Tarjouksen hyväksymiseksi, erillisellä pörssitiedotteella.

Tarjouksen kohde:

Glitnir banki h.f. ("Glitnir" tai "Tarjouksentekijä") (tai Tarjouksentekijän täysin omistama tytäryhtiö) tekee jäljempänä esitetyin ehdoin tarjouksen kaikista FIM Group Oyj:n ("FIM" tai "Yhtiö") liikkeeseen laskemista Osakkeista ja Optio-oikeuksista, jotka eivät ole FIMin tai sen konserniyhtiön hallussa.

Tarjoushinta

Tarjoushinta jokaiselta FIMin osakkeelta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole Tarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi peruutettu, on 8 euroa ("Tarjoushinta"). FIMin osakkeenomistajat voivat valita seuraavien vaihtoehtojen kesken:

a) yhdistetty käteis- ja osakevastike, joka käsittää 4 euron käteismaksuosuuden ja 14.75 Glitnirin osaketta jokaista FIMin osaketta kohden. Yhdistetyn tarjouksen laskennallinen arvo on 8 euroa perustuen Kursseihin (määritelty tässä tarjouksessa), tai

b) käteisvastike 8 euroa FIMin osakkeelta.

Mikäli FIMin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 0,14 euroa tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ja mikäli osingon täsmäytyspäivä on ennen Selvityspäivää (määritelty näissä ehdoissa), Tarjoushintaa vähennetään siltä osin kuin osinko missä tahansa sellaisessa osingonjaossa ylittää 0,14 euroa osakkeelta ja mikäli täsmäytyspäivä on Selvityspäivän jälkeen, Tarjoushintaa lisätään vastaavasti 0,14 eurolla.

Mikäli Glitnirin yhtiökokous päättää osingonjaosta, joka ylittää 30 prosenttia Glitnirin vuodelta 2006 vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta ja mikäli sellaisen osingonjaon täsmäytyspäivä edeltää Selvityspäivää, yllä mainittua Glitnirin osakkeen hintaa tarkistetaan alaspäin ISK per ISK osingonjaon kokonaismäärällä. Glitnirin osingonmaksu, yllä kuvatun mukaisesti, ei vaikuta Tarjoushintaan, mikäli valitaan käteisvastike.

2006A ja 2006H optio-oikeuksien, jotka oikeuttavat Yhtiön osakkeisiin, hinta on 8 euron Tarjoushinta vähennettynä option toteutushinnalla, joka on Yhtiön osakkeen Helsingin pörssissä 1.10. - 31.12.2006 muodostunut kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi. Tätä toteutushintaa tarkistetaan, optioehtojen mukaisesti, FIM:in tämän tiedotteen päivämäärän ja Tarjouksen päättymisen välisenä aikana mahdollisesti maksamalla osingolla. Optiot 2006B ja 2006C ovat FIM konsernin hallinnassa ja eivät ole tarjouksen kohteena.

"Kurssit"; Tarjouksessa Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Glitnirin osakkeen päivän päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, mikä vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaa keskikurssia

"Selvityspäivä" on päivä, jolloin henkilö on rekisteröity FIMin tai Glitnirin osakkeenomistajaksi ja on oikeutettu osinkoihin, joita kyseisen yhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt maksaa.

Tarjouksen toteuttamisen ehdot

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ja ostaa Osakkeet ja Optio-oikeudet, joiden osalta Tarjous on asianmukaisesti hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Tarjouksen ehtojen mukaisesti, on ehdollinen seuraavien edellytysten (Toteuttamisehdot) täyttymiselle sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksen mukaiset Osakkeiden ja Optio-oikeuksien kaupat toteutetaan Tarjouksen ehtojen mukaisesti ("Täytäntöönpanopäivä"), tai, sikäli kuin on sallittua, sille että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta Toteuttamisehtojen täyttymistä.

(i)Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu Tarjouksen ehtojen mukaisesti niiden Osakkeiden osalta, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa (2/3) Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista (osakeomistuksen laimentuminen huomioituna), tai ne ovat muutoin Glitnirin omistuksessa ja hallinnassa.

(ii) (a) Kilpailuvalvontaviranomaisten ja (b) muiden viranomaisten (kuten Rahoitustarkastusviran-omaisten) hyväksyntä on saatu valtioissa, joissa tällaisten viranomaisten hyväksyntää edellytetään ja kaikki tällaisissa hyväksymispäätöksissä esitetyt ehdot ovat Tarjouksen tekijän hyväksyttävissä (kohtuullisesti toimien) ja soveltuvat odotusajat ovat päättyneet tai päätetty tai niistä on luovuttu.

(iii) Toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen ei ole antanut määräystä, joka estäisi Tarjouksen loppuunsaattamisen tai muun Yhdistymissopimuksessa aiotun järjestelyn toteuttamisen, ja joka on edelleen voimassa.

(iv) FIMin hallitus on antanut suosituksen tarjouksen hyväksymisestä FIMin osakkeenomistajille ja suositusta ei ole peruutettu tai muutettu Glitnerille epäedulliseen suuntaan.

(v) Glitnirin ja FIMin välisen Yhdistymissopimuksen tai Glitnirin ja Enemmistöosakkeenomistajien välisen Sopimuksen, mukaan lukien Enemmistöosakkeenomistajien sitoumukset, ehtoja ei ole olennaisesti rikottu eikä Yhdistymissopimusta ole irtisanottu tai päätetty sen ehtojen mukaisesti.

(vi) Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ei ole tehty päätöstä eikä FIMin tilinpäätöksen laadintaperiaatteita tai käytäntöjä ole muutettu olennaisesti.

(vii) Ei ole tehty päätöstä tai ehdotusta koskien tai muodostaen: (i) muutosta FIMin tai sen tytäryhtiöiden osakemäärään tai osakepääomaan, mukaan lukien uudelleenluokittelu, pääomarakenteen muuttaminen, osakkeen jako (split), sellaisten arvopapereiden yhdisteleminen tai liikkeeseen lasku, jotka voidaan muuttaa FIMin tai sen tytäryhtiöiden osakkeiksi; (ii) Yhtiön osakkeiden tai Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden hallussa olevien osakkeiden tai optioiden (treasury shares and options), tai muiden FIMin tai sen tytäryhtiöiden osakkeiksi muunnettavien tai vaihdettavien osakkeiden tai arvopapereiden myyntiä, ostoa, siirtoa tai muuta luovutusta (riippumatta siitä, perustuvatko ne hallitukselle myönnettyihin valtuutuksiin), ja/tai (iii) FIMiin tai sen tytäryhtiöihin työsuhteessa tai niiden palveluksessa olevien henkilöiden tämänhetkisissä tai tulevissa korvauksissa tai muissa eduissa millä tavalla tahansa (mukaan lukien synteettiset optiot, bonukset, vakuutukset, eroja eläkejärjestelyt) tapahtuvaa muuta kuin pakollista olennaista kasvua.

(viii) Enemmistöosakkaiden osakkeisiin kohdistuvat nykyiset luovutus- ja muut rajoitukset peruutetaan.

(ix)Tarjouksentekijä ei ole saanut tietoa tosiseikoista tai olosuhteista, jotka ovat johtaneet tai muodostaneet, tai jotka todennäköisesti johtavat tai muodostavat, Olennaisen Epäedullisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä).

"Olennainen Epäedullinen Muutos" tarkoittaa mitä tahansa olennaista epäedullista muutosta FIMin tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, organisaatiossa, varoissa, taloudellisessa tilanteessa tai tuloksessa kokonaisuutena katsoen (jättäen huomiotta Tarjouksen vaikutukset, markkinaheilahtelut, tai FIMin kilpailuympäristössä tapahtuvat erittäin olennaiset muutokset) tai FIMin tai sen tytäryhtiöiden olennaisen osan tai varojen divestointia tai uudelleen organisointia tai mitä tahansa tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolelle kuuluvaa toimintaa tai toimintasuunnitelmaa.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Toteuttamisehdosta, joka ei ole täyttynyt.

Tarjousaika

Tarjousajan odotetaan alkavan 12.3.2007 tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Koska Glitnirin osakkeita tarjotaan vastikkeena, Rahoitustarkastukselle on toimitettava esite hyväksyttäväksi, mikä voi vaikuttaa Tarjousajan alkupäivämäärään. Tarjousajan odotetaan alustavasti olevan noin neljä viikkoa.

Tarjouksen tekijä varaa oikeuden pidentää tai lyhentää Tarjousaikaa arvopaperimarkkinalain sallimin tavoin.

Glitnir päättää kaikista muista Tarjoukseen liittyvistä asioista.

Tarjousta ei saa tehdä suoraan tai epäsuoraan alueilla, joilla tarjous rikkoisi kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tarjousta tai siihen liittyvää hyväksymismateriaalia ei saa jakaa, lähettää tai toimittaa millään tavoin, kuten postilla, faksilla, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse, tai millään muulla tavoin alueille tai alueilta, jossa ne rikkoisivat kyseisen alueen lakia. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa eikä Tarjoukseen liittyvää dokumentaatiota tai siihen liittyvää informaatiota saa lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.