Pankkibarometri II/2011: Luotonottohalukkuus tasaantumassa / Bankbarometer II/2011: Intresset för att ta krediter planar ut

Pankinjohtajien arvioiden mukaan kotitalouksien ja yritysten luotonottohalukkuus on tasaantumassa. Taustalla on epävarmuus velkaantuneiden EU-maiden tilanteesta sekä kohonnut korkotaso. Talletusten kasvuun uskotaan vahvasti, sen sijaan muiden sijoituskohteiden suosiosta annetaan aiempaa varovaisempia arvioita. Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometri toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Kotitalouksien luotonkysynnän kasvuun vuoden aikajänteellä uskoo noin puolet pankinjohtajista. Osuus on pysynyt ennallaan maaliskuun alussa tehtyyn kyselyyn verrattuna, mutta nyt luotonkysynnän heikentymiseen uskovien osuus on kasvanut. Osuus on noussut neljästä prosentista 12 prosenttiin.

Kotitalouksien talletusten kasvuun uskotaan

Kaksi kolmesta pankinjohtajasta arvioi talletusten suosion olevan nousussa kotitalouksien sijoituskohteena. Maaliskuussa puolet pankinjohtajista odotti talletusten kasvua. Sen sijaan osakkeiden ja osakerahastojen suosio on laskussa. Nyt kaksi viidestä arvioi osakkeiden ja osakerahastojen suosion olevan nousussa, kun vielä maaliskuussa kaksi kolmesta pankinjohtajasta odotti osakkeiden ja osakerahastojen kasvua. Noin kolmannes vastaajista uskoo vakuutussäästämisen kasvuun, kun maaliskuussa tätä mieltä oli joka toinen vastaaja. Viidennes odottaa kiinteistö- ja asuntosijoitusten kasvua.

Epävarma taloustilanne heijastuu yritysten luotonkysyntään

Pankinjohtajista aiempaa harvempi odottaa yritysten luotonkysynnän kasvua. Kaksi viidestä vastaajasta odottaa luotonkysynnän kasvua vuoden aikajänteellä. Maaliskuun kyselyssä luotonkysynnän kasvua ennakoi vielä kaksi kolmesta pankinjohtajasta.

Osakkeiden ja osakerahastojen suosio on laskussa myös yritysten sijoituskohteena. Vajaa puolet vastaajista odottaa osakkeiden ja osakerahastojen kasvua. Talletusten kasvuun uskoo runsas puolet pankinjohtajista. Kiinteistö- ja asuntosijoitusten kasvua odottaa neljännes vastaajista.

Lue: Pankkibarometri II/2011
Tiedotteen kuvat: Pankkibarometri II/2011

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Ulla Halonen
puh. 020 793 4262
sähköposti: ulla.halonen@fkl.fi

Bankbarometer II/2011: Intresset för att ta krediter planar ut

Enligt bankdirektörernas bedömningar är hushållens och företagens intresse för kredittagning på väg att plana ut. Bakom detta ligger osäkerhet om de skuldsatta EU-ländernas situation samt en stigande räntenivå. Det råder en klar uppfattning om att depositionerna ökar, men däremot är bedömningarna mera försiktiga när det gäller andra placeringsprodukter. Finansbranschens Centralförbund genomförde årets andra Bankbarometer-undersökning kring månadsskiftet maj-juni.

Ca hälften av bankdirektörerna tror att hushållens efterfrågan på krediter ökar i ett ettårsperspektiv. Andelen är densamma som vid undersökningen i mars, men däremot är det fler som tror att efterfrågan minskar. Andelen har ökat från 4 procent till 12 procent.

Hushållens depositioner förväntas öka

Två av tre bankdirektörer tror att depositionernas popularitet är i stigande bland hushållens placeringsobjekt. I mars förväntade sig hälften av de svarande en ökad popularitet för depositioner. Däremot minskar nu aktiernas och aktiefondernas popularitet. Två av fem räknar med ökad popularitet för dessa objekt då ännu i mars två av tre hade denna uppfattning. Ca en tredjedel av de svarande tror på ett ökat intresse för försäkringssparande; i mars hade varannan svarande denna uppfattning. En femtedel förväntar sig en uppgång för fastighets- och bostadsplaceringar.

Det osäkra ekonomiska läget återspeglar sig i företagens efterfrågan på krediter

Allt färre bankdirektörer förväntar sig att företagens kreditefterfrågan ska öka. Nu trodde två av fem på en ökning mot två av tre så sent som i mars.

Aktier och aktiefonder visade en sjunkande popularitet också bland företagens placeringsobjekt. Knappt hälften av de svarande förväntade sig en uppgång för dessa objekt. Stigande popularitet för depositioner var en uppfattning som drygt hälften av bankdirektörerna gav uttryck för. En fjärdedel räknade med mera placeringar i fastigheter och bostäder.

Bankbarometer II/2011 (på finska)
Grafer i anslutning till pressmeddelandet (på finska)

Ytterligare uppgifter:
Ulla Halonen, finansieringsspecialist
tel. 020 793 4202
e-post: ulla.halonen@fkl.fi

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Ulla Halonen
puh. 020 793 4262
sähköposti: ulla.halonen@fkl.fi

 

Avainsanat:

Tilaa