Yritysten SEPA-valmiudessa vielä parantamisen varaa – siirtymäaika SEPA-maksuihin päättyy lokakuun lopussa

Lapsiperheet suosivat e-laskua

Vasta 43 prosenttia yrityksistä lähettää tällä hetkellä SEPA-maksuja. Paljon on siis vielä tekemistä, sillä 51 prosenttia yrityksistä ilmoitti Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton yhteisessä kyselyssä, etteivät ole vielä SEPA-valmiudessa. Kysely tehtiin maaliskuun aikana verkkokyselynä 1700:lle EK:n jäsenyritykselle. Vastaajien määrä oli 474. Vastaava kysely toteutetaan seuraavan kerran kesäkuussa.

Erillisessä Taloustutkimuksella teetetystä kyselystä selviää, että lapsiperheet käyttävät eniten e-laskua. Maaliskuussa tehdyssä selvityksessä haastateltiin 1000 suomalaista.

Suomi on siirtymässä yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan (Single Euro Payments Area) yhdessä 31 muun Euroopan maan kanssa. Siirtymäaika SEPA-maksuihin päättyy Suomessa 31. lokakuuta 2011. Tämä tarkoittaa, että Suomessa toimivat pankit eivät välitä maksuja suomalaisilla tilinumeroilla ja maksuaineistoilla lokakuun lopun jälkeen.

Teollisuusyrityksistä kaikki näyttivät tutkimuksen mukaan tuntevan SEPAn. Suurilla yrityksillä SEPA-maksujen lähettäminen on pieniä yrityksiä huomattavasti yleisempää. Ylivoimaisesti eniten SEPA-maksuja lähettävät teollisuusyritykset, 58 prosenttia kaikista teollisuusyrityksistä. Kauppa ja rakennusteollisuus joutuvat kirimään eniten valmistautumisessaan SEPAan. Rakennusalan yrityksistä vain 25 prosenttia on valmiudessa lähettää SEPA-maksuja, eikä 13 prosenttia rakennusalan yrityksistä tiedä asiasta vielä mitään.  

SEPA- alueella kaikki maksettavat maksut ovat kuin kotimaanmaksuja. SEPAan siirtyminen merkitsee suuria järjestelmämuutoksia pankeille, mutta myös yritykset joutuvat tekemään muutoksia omiin maksamisen järjestelmiinsä sekä järjestelmiin, joissa käsitellään tilinumerotietoja.

Verkkolasku käytössä vasta kolmasosalla yrityksistä

Verkkolasku on käytössä vasta 32 prosentilla kaikista yrityksistä. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä varmemmin sillä on verkkolaskutus käytössä. Tulokset selviävät FK:n ja EK:n kyselystä. Vähintään 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä verkkolaskutus on käytössä 75 prosentilla. Alle 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 29 prosenttia käyttää verkkolaskutusta.

Yrityksistä 46 prosenttia suunnittelee kuitenkin verkkolaskutuksen käyttöönottoa vielä tämän vuoden aikana. Teollisuus on verkkolaskutuksen, kuten SEPA-maksujenkin, lähettämisessä edelläkävijä. Niillä, jotka eivät vielä verkkolaskutusta käytä, käyttöönotto on suunnitelmissa 62 prosentilla.

Tutkimuksen mukaan yritykset, joiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt, ovat ottaneet verkkolaskun parhaiten käyttöön. Sellaisissa yrityksissä, joiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat kuluttajat, on verkkolaskutus käytössä vasta 20 prosentilla. Aikeita verkkolaskutuksen käyttöönottoon on kuitenkin 39 prosentilla.

Lapsiperheet suosivat e-laskua

Finanssialan Keskusliitto selvitti yritysten SEPA- ja verkkolaskuvalmiuden lisäksi myös kuluttaja-asiakkaiden kiinnostusta sähköiseen maksamiseen. Taloustutkimuksen maaliskuussa tekemiin puhelinhaastatteluihin osallistui 1000 suomalaista.

Joka viides suomalainen saa e-laskuja suoraan verkkopankkiinsa, naiset enemmän kuin miehet. Ikäryhmistä innokkaimmin e-laskua käyttävät 35–49 -vuotiaat suomalaiset, joista 26 prosenttia käyttää e-laskua. Alle 25-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat käyttävät e-laskua muita vähemmän.

Lapsiperheet näyttävät suosivan e-laskun käyttöä muita enemmän. E-laskun käyttöönotto helpottaa lapsiperheen arkea maksamisessa, kun muun muassa pitkät viitenumerot ovat jo laskussa valmiina verkkopankissa hyväksyttäväksi.

Kotitalouden tulotaso näyttää yllättäen vaikuttavan e-laskun käyttöön muita taustatekijöitä enemmän. E-laskun käyttö kasvaa tulotason mukaan siten, että yli 45 000 euroa vuodessa ansaitsevista 27 prosenttia käyttää laskuja maksaessaan e-laskua. Vähemmän ansaitsevista e-laskua käyttää 18 prosenttia suomalaisista.

Seuraavan kerran e-laskun käyttöä kuluttajien keskuudessa selvitetään kesäkuun alussa.

Liitteenä grafiikkaa tutkimustuloksista.

Företagen kunde vara bättre förberedda inför SEPA – övergångsperioden tar slut i oktober

Barnfamiljerna föredrar elektroniska fakturor

Endast 43 procent av företagen har infört SEPA-betalningar och 51 procent uppger att de inte ännu är beredda för SEPA, framgår det av en undersökning som Finansbranschens Centralförbund (FC) och Finlands Näringsliv (EK) har utfört. Mycket återstår alltså att göra på den här punkten. Undersökningen genomfördes i mars via nätet bland 1 700 av EK:s medlemsföretag, av vilka 474 svarade. Motsvarande rundfråga görs nästa gång i juni.

Av en separat undersökning som FC låtit Taloustutkimus utföra framgår att barnfamiljerna är den grupp som mest använder e-fakturor. För att få reda på detta intervjuades 1 000 finländare i mars.

Finland håller tillsammans med 31 andra europeiska länder på att övergå till det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area). Övergångsperioden för införandet av SEPA-betalningar tar för Finlands del slut den 31 oktober 2011. Det innebär att banker som är verksamma i Finland inte efter slutet av oktober förmedlar betalningar med hjälp av finländska kontonummer och betalningsmaterial.

Enligt undersökningen verkar alla industriföretag känna till SEPA. SEPA-betalningar var betydligt vanligare bland stora företag än bland små. Industriföretagen noteras för överlägset flest SEPA-betalningar, i och med att 58 procent av alla industriföretag har infört dem. Handeln och byggindustrin står inför den hårdaste spurten med SEPA-förberedelserna. Av företagen i byggbranschen är endast 25 procent redo för SEPA-betalningar och 13 procent vet fortfarande inte vad SEPA handlar om.

Betalningar som görs inom SEPA-området fungerar på samma sätt som inrikes betalningar. För bankerna medför övergången stora systemändringar men även företagen måste göra förändringar i sina egna system för betalningar och hantering av kontonummeruppgifter.

Endast en tredjedel av företagen nätfakturerar

Bara 32 procent av alla företag har börjat nätfakturera. Ju större företag desto sannolikare är det att nätfakturering har införts, visar FC:s och EK:s utredning. Av företag med minst 250 anställda använder 75 procent sig av nätfakturering. För företag med färre än tio anställda är siffran 29 procent.

Av företagen har ändå 46 procent för avsikt att införa nätfakturor ännu i år. Förutom med SEPA-betalningarna är Industrisektorn en föregångare även med nätfakturor. Av dem som inte ännu har börjat med nätfakturering planerar 62 procent att göra det.

Enligt undersökningen är det företag vilkas största målgrupper utgörs av företag och sammanslutningar som har varit bäst på börja nätfakturera.

Av de företag som främst riktar sig till konsumenter använder än så länge bara 20 procent nätfakturor men 39 procent har för avsikt att ta dem i bruk.

Barnfamiljer föredrar e-fakturor

Förutom företagens SEPA- och nätfaktureringsberedskap lät Finansbranschens Centralförbund också undersöka konsumentkundernas intresse för att betala elektroniskt. Taloustutkimus intervjuade i detta syfte 1 000 finländare per telefon i mars.

Var femte finländare, av dem fler kvinnor än män, får e-fakturor direkt till sin nätbank. Intresset visade sig vara starkast i åldersgruppen 35–49 år, av vilken 26 procent tagit e-fakturor i bruk. Personer under 25 respektive över 50 år utnyttjar mindre än andra möjligheten att använda e-fakturor.

Barnfamiljerna verkar vara den grupp som mest föredrar elektroniska fakturor. E-fakturorna underlättar betalningar bland annat för att de långa referensnumren redan finns på färdigt på fakturan, som det sedan bara är att godkänna via nätbanken.

Hushållets inkomstnivå visade sig överraskande vara den bakgrundsfaktor som mest påverkar benägenheten att använda e-fakturor. Användningen av e-fakturor ökar med inkomsterna så att 27 procent av dem som tjänar över 45 000 euro om året betalar elektroniskt. Av dem som tjänar mindre än så använder 18 procent e-fakturor.

Konsumenternas bruk av e-fakturor utreds nästa gång i början av juni.

Grafiska illustrationer av undersökningsresultaten bifogas.

Lisätietoja / Ytterligare uppgifter
SEPA-asiat: Kehityspäällikkö Anne Nisen puh. 020 793 4254
E-lasku- ja verkkolaskuasiat: Kehityspäällikkö Pirjo Ilola puh. 020 793 4262
Markkinatutkimus: Rahoitusasiantuntija Ulla Halonen puh. 020 793 4262
Viestintä: Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala puh. 020 793 4273

Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 460 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.

Avainsanat: