Finnair harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Finnair Oyj                            Pörssitiedote                        28.9.2015 klo 9.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion (kuten määritelty jäljempänä) kanssa.

Finnair Oyj harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua (”uusi hybridilaina”). Mahdollinen liikkeeseenlasku voisi tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

”Finnairilla on vahva maksuvalmius, ja haluamme huolehtia sen säilymisestä myös jatkossa. Uuden hybridilainan mahdollinen liikkeeseenlasku ja nykyisen hybridilainan takaisinostotarjous ovat osa laajarunkolaivastouudistuksemme rahoitusstrategiaa, joka pitää pääomarakenteemme vakaana ja joustavana”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Samanaikaisesti Finnair tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan takaisin käteisellä (”Takaisinostotarjous”) sen nykyistä marraskuussa 2012 liikkeeseen laskettua 120 miljoonan euron hybridilainaa (ISIN: FI4000049952) (”vuoden 2012 hybridilaina”) sen haltijoilta. Takaisinostotarjouksen täydelliset ehdot (mukaan lukien siihen liittyvät rajoitukset sekä tietyt Takaisinostotarjoukseen osallistumisen edellyttämät vakuutukset ja sitoumukset) on esitetty 28. syyskuuta 2015 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”), joka on saatavilla jäljempänä mainituilta Tarjousasiamieheltä ja Dealer Manager -asiamiehiltä. Tarjousmuistio sisältää tärkeitä tietoja, jotka tulee lukea huolellisesti ennen päätöksen tekemistä Takaisinostotarjoukseen osallistumisesta. Vuoden 2012 hybridilainalla ei ole eräpäivää, ja Finnairilla on oikeus harkintansa mukaan lunastaa laina 26. marraskuuta 2016 ja kunakin koronmaksupäivänä tämän jälkeen.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen ja Finnairin ostettaviksi hyväksymien vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksien takaisinostohinta on 106 750 euroa kultakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä kertyneellä ja maksamattomalla korolla. Takaisinostotarjous päättyy 7. lokakuuta 2015 klo 16.00. Selvityspäivä on arviolta 13. lokakuuta 2015.

Edellä mainitut päivämäärät ovat alustavia, ja ne saattavat muuttua Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti.

Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle liikkeeseenlaskulle.

Finnair on nimittänyt Takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi (”Tarjousasiamies”) sekä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n dealer manager ‑asiamiehiksi (kukin ”Dealer Managerasiamies”). Finnair on nimittänyt uuden hybridilainan mahdollisen liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n pääjärjestäjiksi ja neuvonantajiksi sekä Pohjola Pankki Oyj:n pääjärjestäjäksi.

Tarjousasiamies 
Danske Bank Oyj 
Hiililaiturinkuja 2 
00180 Helsinki 
Suomi 
Vastaanottaja: Debt Capital Markets 
Puhelin: +358 10 513 8794 
Sähköposti: 
debtcapitalmarket@danskebank.com 
 
 Dealer Manager -asiamiehet:
 Danske Bank A/S   Morgan Stanley & Co. International plc
 2–12 Holmens Kanal    25 Cabot Square
 DK-1092 Copenhagen K    Canary Wharf
 Denmark    London E14 4QA
     United Kingdom
 Vastaanottaja: Debt Capital Markets    Vastaanottaja: Liability Management Group
 Puhelin: +358 10 513 8794    Puhelin: +44 (0)20 7677 5040
 Sähköposti:    Sähköposti:
 debtcapitalmarket@danskebank.com    liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

Lisätietoja:
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

LISÄTIETOJA

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Finnairin, Dealer Manager -asiamiesten tai Tarjousasiamiehen tai niiden johdon, työntekijöiden, toimihenkilöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus vuoden 2012 hybridilainan haltijoille vuoden 2012 hybridilainan tarjoamiseksi ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä. Finnair, Dealer Manager -asiamiehet tai Tarjousasiamies tai niiden johto, työntekijät, toimihenkilöt, asiamiehet tai läheisyhteisöt eivät ole valtuuttaneet ketään kolmatta osapuolta antamaan tällaista suositusta. Mainittujen haltijoiden tulisi tutustua huolellisesti Tarjousmuistion sisältämiin tietoihin, kysyä neuvoa omilta oikeudellisilta, vero- ja sijoitusneuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksien tarjoamisesta Finnairille Takaisinostotarjouksen perusteella.

Haltijat voivat esittää kysymyksiä Takaisinostotarjouksesta tai pyytää asiakirjoja ottamalla yhteyttä Tarjousasiamieheen tai Dealer Manager -asiamiehiin (osoitteet, faksi- ja puhelinnumerot on esitetty edellä). Kysymykset ja tietopyynnöt, jotka liittyvät vuoden 2012 hybridilainan tarjousmenettelyyn Takaisinostotarjouksen yhteydessä ja tarjousten antamiseen Finnairille, tulisi osoittaa Tarjousasiamiehelle.

Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä ja niiden läheisyhteisöillä on oikeus osana tavanomaista liiketoimintaansa pitää hallussaan vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia joko omaan lukuunsa tai suoraan tai välillisesti kolmansien osapuolten lukuun. Niillä on oikeus osana tavanomaista liiketoimintaansa pitää edelleen hallussaan tai myydä valitsemallaan tavalla Tarjousmuistion päivämääränä mahdollisesti hallussaan olevia vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia tai ostaa tämän jälkeen lisää vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa, ja niillä on oikeus tarjota tai olla tarjoamatta ostettavaksi hallussaan pitämiä vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia.

JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sekä vuoden 2012 hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, Tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jaella tai julkaista valtioissa, joissa tällainen jakelu tai julkaiseminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksien ostamiseksi, myymiseksi tai tarjoamiseksi Finnairin ostettavaksi kenellekään henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat: Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (sellaisena kuin määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa vuoden 2012 hybridilainaa koskeva tarjous Finnairin ostettavaksi, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa vuoden 2012 hybridilainaa koskeva tarjous Finnairin ostettavaksi, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakensaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tiedote, Tarjousmuistio ja muu Takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjousdokumentaatio ovat viestintää, joka kuuluu Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen (Financial Services and Markets Act, ”FMSA”) 21(1) kohdan soveltamisalaan. Siihen sovelletaan poikkeusta rajoituksiin, jotka koskevat Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (”Määräys”) 19 ja 43 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden markkinointia (”financial promotion”). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota ja muuta Takaisinostotarjoukseen liittyvää tarjousdokumentaatiota saa jakaa ainoastaan (ja ne on suunnattu yksinomaan) (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat Määräyksen 19(5) artiklan soveltamisalaan, tai (iii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) kohdan soveltamisalaan kuuluville korkean varallisuustason yhteisöille ja muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan osoittaa ainoastaan relevanteille henkilöille ja tehdä ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai minkään tällaisen tarjousdokumentaation perusteella taikka luottaa niiden sisältöön. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään viranomainen ei ole hyväksynyt eikä hyväksy tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muuta Takaisinostotarjoukseen liittyvää dokumentaatiota FSMA:n 21(1) kohdan mukaisesti.

Yleistä: Tämä tiedote ja Tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia koskevia tarjouksia Finnairin ostettavaksi hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Dealer Manager -asiamiehellä tai millä tahansa sen läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Dealer Manager -asiamiehen tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen tarjoajan puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan vuoden 2012 hybridilainan haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset ja sitoumukset ja tekevän tietyt sopimukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista vuoden 2012 hybridilainaa koskevaa tarjousta Finnairin ostettavaksi sellaiselta haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia tai tekemään näitä sopimuksia, ei hyväksytä. Finnair, Dealer Manager -asiamiehet ja Tarjousasiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, vuoden 2012 hybridilainaa koskevan tarjouksen osalta, onko vuoden 2012 hybridilainan haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Finnair sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Vastuunrajoitus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita missään valtiossa. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Uutta hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja, mikäli Finnair päättää edetä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskussa, uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousdokumentaation ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään Finnairin arvopapereita, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä, Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Uutta hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (kuten määritelty edellä) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, toimittaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty edellä), ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta. Säännöksiä tarjousdokumentaation jakelusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sen jakelusta edellä tarkoitetuille relevanteille henkilöille sovelletaan soveltuvin osin uuteen hybridilainaan liittyvään tarjousdokumentaatioon.

.

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa