Finnairin 200 miljoonan euron hybridilainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

Finnair Oyj            Pörssitiedote         1.10.2015 klo 17.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj:n 200 miljoonan euron hybridilainan (”uusi hybridilaina”) tarjoaminen on päättynyt onnistuneesti 1. lokakuuta 2015.

Uuden hybridilainan alkuperäinen kuponkikorko on kiinteä 7,875 prosenttia vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan viiden vuoden välein uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Uudella hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta Finnair voi lunastaa sen takaisin viiden vuoden kuluttua uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä ja kunakin vuotuisena koronmaksupäivänä tämän jälkeen.

Uusi hybridilaina ylimerkittiin selvästi ja myytiin yli 100 sijoittajalle. Uusi hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 13. lokakuuta 2015.

Finnairin 28. syyskuuta 2015 julkistama, 26. marraskuuta 2012 liikkeeseen laskettua hybridilainaa (”vuoden 2012 hybridilaina”) koskeva vapaaehtoinen käteisellä toteutettava takaisinostotarjous (”Takaisinostotarjous”) on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle liikkeeseenlaskulle, ja Finnair katsoo saaneensa riittävän määrän uuden hybridilainan merkintää koskevia kiinnostuksenilmaisuja takaisinostotarjouksen toteuttamiseksi. Tämän johdosta ja edellyttäen, että mitään odottamatonta ei tapahdu, Finnair arvioi toteuttavansa Takaisinostotarjouksen Takaisinostotarjoukseen liittyvässä 28. syyskuuta 2015 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Olemme tyytyväisiä, että uuden hybridilainan tarjoaminen päättyi onnistuneesti; kyseessä on Suomen toistaiseksi suurin hybridilainan liikkeeseenlasku. Erityisen ilahtuneita olemme kansainvälisten ja kotimaisten sijoittajien vahvasta kiinnostuksesta lainaa kohtaan, sillä se kertoo sijoittajien luottamuksesta Finnairiin ja sen kykyyn toteuttaa strategiaansa menestyksellisesti vallitsevassa markkinatilanteessa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Uusi hybridilaina on Takaisinostotarjouksen kohteena olevan Finnairin vuoden 2012 hybridilainan tavoin muita Finnairin velkasitoumuksia heikommassa asemassa, ja sitä käsitellään IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uusi hybridilaina ei anna haltijalleen äänioikeutta yhtiökokouksessa eikä laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Finnair on nimittänyt Takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n dealer manager -asiamiehiksi. Finnair on nimittänyt uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International plc:n pääjärjestäjiksi ja neuvonantajiksi sekä Pohjola Pankki Oyj:n pääjärjestäjäksi.

Lisätietoja:
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705, ilkka.korhonen@finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Vastuunrajoitus:

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Takaisinostotarjousta tai uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Takaisinostotarjousta ei tehdä ja uutta hybridilainaa ei tarjota eikä sitä tulla tarjoamaan yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousmateriaalin tai -dokumentaation ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa taikka tarjota Finnairille ostettavaksi mitään Finnairin arvopapereita, kuten uuden hybridilainan tai vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten uuden hybridilainan tai vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai muita tässä tiedotteessa tarkoitettuja tietoa, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden valtioiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita (mukaan luettuna uutta hybridilainaa) ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Näin ollen tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa tarjota, myydä, vastaanottaa, lunastaa, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin taikka yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun, ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksesta tai ellei tämä tapahdu Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA”), muutoksineen, 21 kohdassa tarkoitetun valtuutetun henkilön antama eikä hyväksymä. Näin ollen tätä tiedotetta ei saa jakaa eikä välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuun ottamatta tilanteita, joissa FSMA:n 21(1) kohta ei sovellu. Tätä tiedotetta jaetaan sillä perusteella, että kukin henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka saataville tämä tiedote asetetaan tai jolle se suunnataan, on (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (”Määräys”), 19(5) kohdassa tarkoitettu sijoitusalan ammattilainen; (ii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) kohdassa tarkoitettu korkean varallisuustason taho tai rekisteröimätön yhdistys jne. tai (iii) kuka tahansa muu henkilö, jolle tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti toimittaa FSMA:n 21(1) kohdan poikkeuksen nojalla tai muutoin tilanteissa, joissa kyseinen säännös ei sovellu (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti "relevantit henkilöt”). Tämä tiedote ja tässä tiedotteessa tarkoitetut arvopaperit asetetaan ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden saataville, ja pyyntöjä, tarjouksia ja sopimuksia tällaisten arvopaperien merkitsemisestä, ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan tehdä ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään muun henkilön ei tule luottaa tähän tiedotteeseen tai toimia sen perusteella.

Tämä tiedote ei ole direktiivissä 2003/71/EY, muutoksineen, tarkoitettu mainos tai esite.

Vakauttamisilmoitus

Danske Bank A/S (yhteystieto: Jens Ismunden; puhelin: +45 45 14 67 99) Stabilisation Manager ‑asiamiehenä ilmoittaa, että se voi vakauttaa seuraavien arvopaperien tarjoamista markkinoiden väärinkäytöstä annetun direktiivin (2003/6/EY) täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen N:o EY/2273/2003 mukaisesti.

Arvopaperit:
Liikkeeseenlaskija: Finnair   Oyj
Takaaja (jos on): Ei ole.
Kokonaisnimellisarvo: 200 miljoonaa euroa.
Kuvaus: Vakuudeton, muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa   oleva hybridilaina.
Vakauttaminen:
Stabilisation Manager ‑asiamies: Danske Bank A/S.
Vakauttamisjakso alkaa arviolta: 1. lokakuuta 2015.
Vakauttamisjakso   päättyy arviolta viimeistään: Enintään 30 päivää ehdotetusta arvopaperien   liikkeeseenlaskupäivästä.
Ylimerkintämahdollisuuden olemassaolo, merkintöjen   enimmäismäärä ja soveltamiseen liittyvät ehdot: Stabilisation Manager ‑asiamies voi ylimerkitä arvopapereita   soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Edellä mainittujen arvopaperien tarjoamisen yhteydessä Stabilisation Manager ‑asiamies voi ylimerkitä arvopapereita tai toteuttaa transaktioita arvopaperien markkinahinnan pitämiseksi tasolla, joka ei välttämättä muutoin vallitsisi. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Stabilisation Manager ‑asiamies ryhtyy mihinkään vakauttamistoimenpiteisiin, ja mikäli vakauttamistoimenpiteisiin ryhdytään, ne voidaan päättää milloin tahansa.

ICMA/FCA vakauttaminen.

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa