Finnveran kolmannen tilikauden tulos kohtuullinen

FINNVERAN KOLMANNEN TILIKAUDEN TULOS KOHTUULLINEN Finnvera Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2001 tulos oli 24,1 miljoonaa euroa, kun edellisen tilikauden tulos oli 22,9 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n vastuukanta tilikauden päättyessä oli 4.913,9 miljoonaa euroa (4 115,9), josta kotimaisen rahoituksen osuus oli 1 975,0 miljoonaa euroa (1 953,5) ja ulkomaisen riskinoton osuus 2 938,9 miljoonaa euroa (2 162,4). Asiakasyrityksiä yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 27 000 (26 500). Yhtiö myötävaikutti rahoitustoiminnallaan arviolta noin 10 700 uuden työpaikan syntymiseen (12 000). Finnvera Oyj myönsi katsauskaudella riskirahoitusta Suomessa toimiville yrityksille yhteensä 708,3 miljoonaa euroa (688,5) ja vientitakuita yhteensä 1 764,1 miljoonan euron arvosta (1 665,2). Kotimaan rahoitustoiminnassa painopisteen siirtyminen takauksiin ja takuisiin jatkui edellisvuoden tapaan. Niiden osuus myönnetystä kotimaan rahoituksesta oli yli puolet. Maailmantalouden kasvun hidastumisesta huolimatta Finnvera sai vientitakuu-hakemuksia kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna ja myös uusia takuita myönnettiin hieman edellisvuotista enemmän. Toiminnalliset tavoitteet ylitettiin sekä kotimaan rahoituksessa että vientitakuutoiminnassa. Tilikauden päättyessä emoyhtiön palveluksessa oli 396 henkilöä (407). Omistaja- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet saavutettiin Kauppa- ja teollisuusministeriö määritteli Finnveralle vuodelle 2001 omistaja- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet, joiden perusteella yhtiön toimintaa arvioidaan. Omistajapoliittiset tavoitteet mittaavat Finnveran toiminnan tehokkuutta ja vakavaraisuutta. Toiminnan tehokkuuden mittarina on kustannustehokkuussuhde. Asetettu tavoite saavutettiin vuonna 2001. Finnveran vakavaraisuussuhteen tulisi olla 12-20 prosenttia, tilinpäätöksen 2001 mukainen luku oli 15,3 prosenttia. Finnveralle on asetettu myös elinkeinopoliittisia tavoitteita. Näitä ovat pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan kehittäminen, yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen, valtion aluepoliittisten tavoitteiden edistäminen, toiminnan itsekannattavuus pitkällä aikavälillä ja rahoitusmarkkinoilla esiintyvien toimintapuutteiden korjaaminen. Elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamista mitataan seuraamalla muun muassa Finnveran rahoittamissa hankkeissa syntyneiden uusien työpaikkojen määrää valtakunnallisesti ja alueittain. Uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2001 kaikkiaan 10 700 (12 000 vuonna 2000). Vientiä harjoittavia pk-yrityksiä Finnveralla oli toimintavuoden päättyessä asiakkaanaan 1 100 kuten edellisvuonnakin. Finnveran vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä oli 2,1 prosenttia (1,6) . Vientitakuilla katetun poliittisen riskin maihin suuntautuvan viennin osuus Suomen vastaavasta viennistä oli 6,9 prosenttia (4,6). Euroopan unionin määrittelemille tukialueille myönnettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta 341,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2000 Finnveran aluepoliittisille tukialeille myöntämän rahoituksen määrä oli 328,4 miljoonaa euroa. EAKR-rahoituksella vaikutettiin tavoitealueilla 563 alkavan yrityksen ja noin 3 500 uuden työpaikan syntymiseen. Itsekannattavuustavoitteen toteutumista arvioidaan kotimaan rahoitustoiminnassa tarkastelujaksolla 1999-2004. Oletuksena on, että ajanjakso muodostaa yhden suhdannekierron. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnassa itsekannattavuustavoitteen toteutumista arvioidaan 10-20 vuoden ajanjaksolla, jonka aikana kumulatiivisen tuloksen tulisi olla nolla. Sekä kotimaan rahoitustoiminnan että vientitakuutoiminnan kumulatiivinen tulos on vuosina 1999-2001 ollut ylijäämäinen. Taloudellinen kehitys jatkui myönteisenä Finnvera-konsernin tulos vuodelta 2001 oli 26,2 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden tulos oli 29,7 miljoonaa euroa. Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli +2,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmin konsernin tulosta paransivat osakkuusyrityksistä Start Fund of Kera Oyj 0,7 miljoonalla eurolla, Incap Oyj 3,5 miljoonalla eurolla ja Fide Oy 0,5 miljoonalla eurolla. Emoyhtiön tulos oli 24,1 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2000 oli 22,9 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n korkotuottoihin sisältyvä emoyhtiön suoraan asiakkailleen ohjaama korkotuki 15,0 miljoonaa euroa ja muu korkotuki 9,2 miljoonaa euroa on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa. Valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) saatava korkotuki oli yhteensä 24,2 miljoonaa euroa (27,7). Palkkiotuottoihin sisältyy emoyhtiön saamia palkkioita vienti- ja erityistakaustoiminnasta 23,5 miljoonaa euroa, muita takausprovisioita 8,1 miljoonaa euroa sekä lainojen ja takausten käsittelymaksuja 5,3 miljoonaa euroa. Konsernin palkkiotuotot olivat yhteensä 39,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 16,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy ennen vuotta 1999 syntyneen vanhan vientitakuu- ja erityistuotteiden vastuukannan hoitamisesta Valtiontakuurahastolta saatu hallinnointipalkkio 1,5 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämis- ja neuvontatoiminnan perusteella valtiolta saatava toimintatuki oli 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallintokulut olivat 30,4 miljoonaa euroa (30,4), josta henkilökulut olivat 65,1 prosenttia (66,5). Emoyhtiön hallintokulut olivat 29,7 miljoonaa euroa (29,6), josta henkilökulujen osuus oli 66,1 prosenttia. Liiketoiminnan muut kulut ovat pääasiassa kiinteistökuluja. Vuoden lopussa Finnvera Oyj:n luottokanta oli 1 182,2 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi 9,4 miljoonaa euroa vuoden 2001 aikana. Takauskanta kasvoi luottokantaa voimakkaammin 117,4 miljoonaa euroa ja se oli vuoden 2001 lopussa 491,2 miljoonaa euroa. Vientitakuulain mukainen kirjanpidollinen vastuu oli 2 250,6 miljoonaa euroa (1 570,7). Vientitakuiden ja erityistakausten kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä) oli 3 240,5 miljoonaa euroa (2 568,0). Emoyhtiöllä oli pitkäaikaisia velkoja vuoden lopussa yhteensä 845,7 miljoonaa euroa, joista suurin osa, 691,5 miljoonaa euroa, oli joukkovelkakirjalainoja. Lyhytaikaista yritystodistusvelkaa oli lisäksi 126,2 miljoonaa euroa. Velkojen määrä kasvoi vuoden aikana 7,2 miljoonaa euroa. Veloissa, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, on valtiolta vuonna 1989 nostettu vastuudebentuurilaina. Konsernin pitkäaikaiset velat olivat yhteensä 846,6 miljoonaa euroa. Luotto- ja takaustappiot kasvoivat Luotto- ja takaustappiot kasvoivat edellisvuodesta. Emoyhtiön luotto- ja takaustappiot olivat 25,3 miljoonaa euroa. Peruutuksia aiemmin kirjattuihin tappioihin kertyi yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, joten nettotappiot olivat 22,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tuloslaskelmaan sisältyy kohdistettujen luottotappiovarausten lisäys 6,7 miljoonaa euroa. Valtion korvausosuus oli 13,0 miljoonaa euroa eli 57,0 prosenttia. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan korvaukset ja korvausvaraukset olivat 9,9 miljoonaa euroa, joka sisältää varautumista tuleviin korvauksiin 3,0 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmaan kirjatut luotto- ja takaustappiot sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan korvaukset olivat yhteensä 39,5 miljoonaa euroa (25,0). Vakavaraisuus ja varainhankinta Vakavaraisuus on laskettu luottolaitoslain ja Rahoitustarkastuksen määräysten mukaisesti, vaikka Finnvera ei ole luottolaitoslain alainen. Finnvera-konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden 2001 lopussa 15,30 prosenttia (15,27). Konsernin omat varat olivat 276,0 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 1 805,4 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n vakavaraisuus oli vuoden 2001 lopussa 14,89 prosenttia (14,88). Emoyhtiön omat varat olivat 267,9 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 798,8 miljoonaa euroa. Toteutunut pitkäaikainen varainhankinta oli kaikkiaan 150 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj nosti alkuvuodesta 2001 Kreditanstalt für Wiederaufbaun myöntämän 50 miljoonan euron lainan. Vuoden 2000 joukkovelkakirjalainasta laskettiin vielä liikkeeseen 50 miljoonaa euroa ja vuoden 2001 enimmäismäärältään 250 miljoonan euron lainasta 50 miljoonaa euroa. Rahoitusta hoidettiin myös lyhytaikaisilla yritystodistuksilla, joita oli 31.12.2001 yhteensä 126,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana maksettiin pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä noin 248 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Hidas talouskasvu näyttää jatkuvan vuoden 2002 alkupuoliskolla, ja käännettä odotellaan vasta vuoden loppupuolella. Talouden kasvun hidastuessa Finnveran rahoituksessa näkyi vuoden 2001 loppupuolella selvä siirtyminen investointien rahoituksesta käyttöpääoman rahoitukseen. Tämä kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös vuonna 2002. Maailmantaloudessa riskinä on hitaan talouskasvun jatkuminen arvioitua pidempään. Riskiä hitaan kasvun pitkittymiseen lisäävät epävarmuustekijät keskeisillä talousalueilla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Takuukysynnän ennakoidaan jatkuvan vilkkaana vuonna 2002. Tietoliikennetoimialan osuuden Finnveran vientitakuista arvioidaan edelleen kasvavan. Markkinoita täydentävänä erityisrahoitusyhtiönä Finnvera jatkaa yhteistyön tiivistämistä sekä koti- että ulkomaisten raha- ja vakuutuslaitosten kanssa. Vuonna 2001 aloitettua yhteistyötä muiden julkisten elinkeinopoliittisten toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Lisätiedot toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7226 talouspäällikkö Heljä Mustonen, puh. 020 460 3362 Finnvera Oyj:n vuosikertomus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta: www.finnvera.fi. Talousosiossa ovat luettavissa myös Finnveran avainluvut. Finnvera Oyj on erityisrahoitusyhtiö, joka rahoituspalveluja tarjoamalla kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä. Yhtiö on kokonaan Suomen valtion omistama. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Yhtiö toimii Euroopan unionin rahoituksen välittäjänä suomalaisille pk-yrityksille. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00420/wkr0002.pdf

Tilaa