Finnvera-konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2007: Tilikauden tulos ennakoitua parempi

Finnvera Oyj saavutti vuonna 2007 hyvin sille asetetut elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Yhtiön tilikauden tulos oli budjetoitua parempi. Tappioita kertyi ennakoitua vähemmän, korkotaso oli korkeampi ja toimintakulut alittuivat budjetoidusta. Vastuukanta laski hieman edellisvuoteen verrattuna.

Emoyhtiö Finnvera Oyj tarjosi riskirahoitusta kotimaassa yhteensä 896,9 miljoonaa euroa (926,0). Kotimaista ja ulkomaista riskiä kattavia vientitakuutarjouksia annettiin 1 816,1 miljoonaa euroa (2 892,5).


Tilikauden tulos

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuvuoden 2006 luvut on myös muutettu IFRS-standardien mukaisiksi.

Finnvera-konsernin tulos vuodelta 2007 nousi 53,1 miljoonaan euroon (34,0). Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli 7,1 miljoonaa euroa (3,8). Emoyhtiön tulos oli 46,0 miljoonaa euroa eli 15,8 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna 2006.

Tuloksen kasvuun vaikuttivat korkotason ja palkkiotuottojen nousu sekä ennakoitua alemmat toimintakulut. Tulosta kasvattivat myös Finnveran pääomasijoituksia tekevien tytäryhtiöiden käypään arvoon arvostamisesta syntynyt osakkeiden arvonnousu sekä sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu.

Finnvera Oyj:n tuloverovapaudesta saatiin päätös joulukuussa 2007. Tuloverovapaus tuli voimaan takautuvasti koko vuodelta 2007. Tämä alensi heti vuoden 2008 alusta lähtien myönnettävän uuden rahoituksen hintaa.

Valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) emoyhtiön saama korkotuki oli yhteensä 17,8 miljoonaa euroa (19,0), josta suoraan asiakkaille ohjattu korkotuki oli 17,1 miljoonaa euroa.

Konsernin korkokate oli 60,7 miljoonaa euroa (51,1) palkkiotuotot olivat 68,8 miljoonaa euroa (59,6). Kasvua edellisvuodesta oli 9,2 miljoonaa euroa. Konsernin hallintokulut olivat 42,1 miljoonaa euroa (42,1), josta henkilöstökulut olivat 65 prosenttia.

Emoyhtiön vastuukanta oli vuoden lopussa 7 176,5 miljoonaa euroa (7 248,9). Luottokanta laski hieman ollen 1 368,9 miljoonaa euroa (1 371,5), kun taas takauskanta kasvoi ollen 827,4 miljoonaa euroa (804,3). Vientitakuiden ja erityistakausten osuus kokonaisvastuista (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä) oli 4 980,2 miljoonaa euroa (5 072,3).


Luottotappiot kasvoivat hiukan

Emoyhtiön luottotappiot ja maksetut korvaukset olivat katsauskaudella yhteensä 44,4 miljoonaa euroa (43,0), mutta ne jäivät kuitenkin ennakoitua alhaisemmiksi. Järjestämättömien saatavien ja luottotappiovarausten määrä nousi kotimaan rahoituksessa edelliseen vuoteen verrattuna. Viennin rahoituksessa korvaukset ovat edelleen pitkäaikaisessa tarkastelussa poikkeuksellisen alhaisella tasolla.
– Aiempien vuosina ja katsauskaudella tehtyjen päätösten myötä riskikeskittymät Finnveran viennin rahoituksen alusrahoituksessa ovat kasvaneet ennätystasolle, kun otetaan huomioon kaikki tarjousvastuut. Tämä vaatii meiltä tarkkaa riskiaseman arviointia ja hallintaa, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä korostaa.


Lisäsijoituksia aloittaviin yrityksiin

Aloittavien yritysten julkinen pääomasijoittaminen keskitettiin Finnveraan vuoden 2008 alusta lukien. Tehtävää hoitaa Finnveran tytäryhtiö Veraventure Oy, jonka hallinnoima Aloitusrahasto Vera Oy sijoittaa aloittaviin innovatiivisiin yrityksiin. Tavoitteena on käynnistää ja nopeuttaa kohdeyrityksen kasvua, sekä kehittää sijoituskohteita kiinnostaviksi jatkorahoituskohteiksi muille rahoittajille.

Finnvera vauhditti rahastojen mahdollisuuksia sijoitusten lisäämiseen tekemällä katsauskaudella yhteensä 24,3 miljoonan lisäsijoitukset Aloitusrahasto Vera Oy:öön ja Veraventure Oy:öön.


Vakavaraisuus ja varainhankinta

Emoyhtiön omat varat olivat 511,9 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen
ulkopuoliset sitoumukset 2 521,5miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n vakavaraisuus oli vuoden 2007
lopussa 20,30 prosenttia (19,24).

Toteutunutta pitkäaikaista varainhankintaa oli emoyhtiöllä yhteensä 272,7 miljoona euroa.


Tulevaisuuden näkymät

Talouskasvun epävarmuustekijät saattavat vaikuttaa kotimaassa pk-yritysten rahoitustarpeisiin. Rahoitusmarkkinoiden häiriöiden jatkuminen voi johtaa yritysten rahoituksen saatavuuden heikentymiseen ja rahoituskustannusten nousuun. Tällöin Finnveran rooli riskirahoittajana ja rahoitusmarkkinoiden täydentäjänä korostuu.

Rahoitusmarkkinoiden kriisin seurauksena Finnveran vientitakuukysyntä on nyt kasvussa viime vuoden hiljaisemman jakson jälkeen. Takuita haetaan kasvavassa määrin metsäteollisuus-, voimantuotanto-, kaivos-, ja perusmetalliteollisuuden hankkeisiin.

Tämänhetkisen käsityksen mukaan kuluvan vuoden tulos toteutunee liiketoimintasuunnitelman ja talousarvion laskelmien mukaisena. Ennakoitua suurempi riskien toteutuminen voi kuitenkin muuttaa tilannetta olennaisesti.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 tai 0400 429 210
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 020 460 7409 tai 040 715 9224Finnvera Oyj:n vuosikertomus koostuu Vuosikatsaus 2007 ja Taloudellinen katsaus 2007 -nimisistä raporteista. Nämä ovat luettavissa osoitteessa www.finnvera.fi > Yritys ja talous > Raportit.

Liitteet & linkit