Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2008: Vientitakuiden kysyntä erittäin vilkasta

Finnveran vientitakuiden kysyntä jatkui alkuvuonna vilkkaana kaikilla pääomatavaraviennin päätoimialoilla. Kotimaassa kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoituskysyntä lisääntyi vahvasti.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus näkyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla Finnveran vientitakuiden kysynnässä, joka kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Vientitakuita ja -takauksia tarjottiin alkuvuonna kaikkiaan 4 000 miljoonaa euroa (1 418).

– Viimeaikaiset rahoitusmarkkinoiden tapahtumat ovat vaikuttaneet monien viennin rahoituksessa aktiivisten kansainvälisten pankkien riskinotto- ja hinnoittelunäkemyksiin radikaalisti. Finnveraa tarvitaan tässä tilanteessa etenkin suurten pääomatavarakauppojen rahoituksen poliittisten ja kaupallisten riskien takaajaksi ja riskinjakajaksi entistä enemmän, viennin rahoituksesta vastaava varatoimitusjohtaja Topi Vesteri toteaa.

Suurimmat takuutarjoukset annettiin rakennus-, telakka- ja telekommunikaatiotoimialoille. Maantieteellisesti tarkasteltuna suurimmat tarjoukset kohdistuivat Venäjän lisäksi teollisuusmaihin ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Alkuvuoden aikana vientitakuita ja -takauksia tuli voimaan 1 031 miljoonaa euroa (508).

Kotimaan rahoitus painottui investointeihin

Finnvera tarjosi katsauskaudella pk-yrityksille lainoja ja takauksia yhteensä 514 miljoonaa euroa (526). Kysyntä oli ennätystasolla ja painottui vahvasti investointien rahoittamiseen.
– Suurten kaivoshankkeiden rahoitus näkyi jo alkuvuonna rahoituksessamme. Odotamme myös loppuvuonna merkittävien kaivosinvestointien olevan rahoituksen kohteena. Muutoin rahoituskysyntä on useilla toimialoilla kasvun hidastuessa painottumassa investoinneista käyttöpääomaan, kotimaan alueellisesta rahoituksesta vastaava varatoimitusjohtaja Veijo Ojala mainitsee.

Yhtiön rahoittamissa kotimaisissa hankkeissa syntyi katsauskaudella 7 500 (6 600) uutta työpaikkaa.

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera tarjosi kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille lainoja ja takauksia jopa 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Rahoitusta sai yli 1 000 kasvuyritystä yhteensä 296 miljoonaa euroa. Näistä noin 170 yrityksen kasvu suuntautui kansainvälisille markkinoille.
Kansainvälistyvät yritykset tarvitsevat runsaasti rahoitusta kaupankäyntiin. Sekä valmistusaikaisen rahoituksen että toimitusvakuuksien kysyntä oli vilkasta.
– Nämä korostuivat katsauskaudella, mutta olemme rahoittaneet myös kotimaassa tehtyjä investointeja sekä yritysten sijoituksia ulkomailla sijaitseviin tytäryrityksiin, sanoo kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo.


Yritykset ovat laajentaneet toimintaansa Pohjoismaiden ja Venäjän lisäksi myös Kiinaan.

Taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 29,7 miljoonaa euroa (32,5). Tulosta parantavia merkittäviä eriä edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna olivat korkotason noususta johtuva korkokatteen kasvu 2,9 miljoonaa euroa, pääomasijoitusten arvonnousu 4,2 miljoonaa euroa sekä tuloverojen väheneminen 1,5 miljoonaa euroa.

Merkittävin tulosta rasittava muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli emoyhtiön palkkiotuottojen lasku 4,0 miljoonaa euroa. Lisäksi emoyhtiön saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot kasvoivat 6,1 miljoonaa euroa ja olivat 11,9 miljoonaa euroa (5,8).

Sijoittajille uusi extranet -palvelu

Finnveran tytäryhtiö Veraventure Oy käynnisti helmikuussa 2008 yksityisille sijoittajille suunnatun extranet -palvelun, jossa sijoittajille esitellään potentiaalisia Aloitusrahasto Vera Oy:n hankevirrasta poimittuja sijoituskohteita.

Sitran aiemmin hallinnoima palvelumuoto on osa Finnveraan keskitettyjä aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämistoimia. Yksityissijoittajapalvelun tarkoituksena on edistää yksityisen pääoman saatavuutta yritysten varhaiseen vaiheeseen. Palveluun rekisteröityneitä sijoittajia on raportointihetkellä 72.

Aloitusrahasto Vera Oy on tehnyt kaikkiaan 119 sijoituspäätöstä yhteensä 30 miljoonalla eurolla.

Loppuvuoden näkymät

Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä arvioi, että talouden kasvun hidastuminen alkaa vaikuttaa myös kotimaan rahoitukseen pk-yritysten investointien kasvun pysähtyessä ja käyttöpääomarahoitustarpeiden kasvaessa. Rahoitusmarkkinoiden häiriöiden jatkuminen johtanee myös pk-yritysten rahoituksen saatavuuden heikentymiseen ja rahoituskustannusten nousuun. Tällöin Finnveran rooli riskirahoittajana ja rahoitusmarkkinoiden täydentäjänä korostuu.

– Rahoitusmarkkinoiden kriisi ylläpitää vientitakuukysyntää historiallisen korkealla tasolla kaikilla pääomatavaraviennin toimialoilla. Pankit pyrkivät turvaamaan vakavaraisuuttaan hakemalla vastuilleen 0-riskipainoisia vientitakuita, mutta myös kasvanut epävarmuus asiakasyritysten tulosnäkymissä lisää pankkien riskitietoisuutta ja sitä kautta Finnveran takuukysyntää. Suurinta takuukysyntä on alusrahoitushankkeisiin pitkien luottoaikojen ja suuren hankekoon johdosta. Telakka- ja varustamotoimialan odotetaan säilyvän suurimpana vientitakuutoiminnan vastuutoimialana.

Finnveran vuoden 2008 tuloksen ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasosta.
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista olivat alkuvuonna selvästi korkeammat kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tilastokeskuksen mukaan konkurssit ovat katsauskaudella lisääntyneet viisi prosenttia verrattuna vastaavaan
ajankohtaan vuotta aiemmin. Tämän odotetaan näkyvän myös Finnverassa.Finnvera-konsernin osavuosikatsaus ja taulukot 1.1.-30.6.2008 ovat luettavissa osoitteessa www.finnvera.fi > Yritys ja talous > Raportit. Katsaukset julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osoitteesta löytyy myös osavuosikatsaukseen liittyvä suomenkielinen kalvoaineisto.


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7231 tai 0400 429 210
Varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 tai 0400 702 002 (viennin rahoitus)
Varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 tai 0400 672 401 (kotimaan rahoitus)
Liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 020 460 7267 tai
050 309 7368 (kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus)
Vt. viestintäpäällikkö Kaisa Sailas, puh. 040 706 6397
Viestintäjohtaja Leena Jaakkola, puh. 040 352 9332


Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se tarjoaa asiakkailleen lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA).

Liitteet & linkit