Fortum Oyj: Tilinpäätös 2007

Fortum Oyj
Tilinpäätös 2007

Hyvä vuosi
- Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden

Vuosi lyhyesti
• Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564 (1 437) miljoonaa euroa, +9 %
• Tulos ennen veroja 1 934 (1 421) miljoonaa euroa, +36 %
• Osakekohtainen tulos 1,74 (1,22) euroa, +43 % (0,46 euroa kertaluonteisista voitoista)
• Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 670 (1 151) miljoonaa euroa
• 89 % (84 %) sähköntuotannosta hiilidioksidivapaata
• Ehdotettu osinko 1,35 euroa osaketta kohden
• Hallituksen ehdotus yhtiön omien osakkeiden hankinnasta enintään 300 miljoonalla eurolla


Tunnuslukuja IV/07 IV/06 2007 2006
Liikevaihto, milj. euroa 1 320 1 254 4 479 4 491
Liikevoitto, milj. euroa 520 455 1 847 1 455
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa
516
440
1 564
1 437
Tulos ennen veroja, milj. euroa 501 448 1 934 1 421
Tulos/osake, euroa 0,41 0,39 1,74 1,22
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa
345
92
1 670
1 151
Oma pääoma/osake, euroa 9,43 8,91
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa
4 466
4 345
Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta
889 997
881 194


Tunnuslukuja 2007*
oikaistu 2007 2006
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,0 16,5 13,4
Oman pääoman tuotto, % 15,8 19,1 14,4
Nettovelka/EBITDA, % 2,2 1,9 2,3
* Lenenergon ja REC:n voitot oikaistu

Runsaat sateet ja leuto talvi leimasivat vuotta 2007. Koko vuoden vallinnut hyvä vesitilanne ja päästöoikeuksien alhaiset hinnat alensivat sähkön pohjoismaisia tukkuhintoja. Haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta Fortum paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 1 670 (1 151) miljoonaan euroon.

Ensimmäisellä neljänneksellä Fortumin norjalainen osakkuusyritys Hafslund ASA myi Renewable Energy Corporationin (REC) osakkeensa. Fortum kirjasi tästä ensimmäisen neljänneksen tulokseensa noin 180 miljoonan euron voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta kohden. Kolmannella neljänneksellä Fortum myi omistusosuutensa venäläisestä JSC Lenenergosta 295 miljoonalla eurolla. Kaupasta saadun 232 miljoonan euron myyntivoiton osuus Fortumin kolmannen neljänneksen osakekohtaisessa tuloksessa on 0,26 euroa.

Fortum osallistui venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön Territorial Generating Company No. 1:n (TGC-1) osakeantiin kolmannella neljänneksellä ja säilytti 25,7 % omistusosuutensa. Fortumin osakemerkinnän arvo oli 243 miljoonaa euroa.

Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa vuonna 2007 oli 39,7 (37,1) euroa megawattitunnilta eli 7 % korkeampi kuin edellisvuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Tämä johtui pääasiassa Fortumin johdonmukaisesta suojausstrategiasta. Sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 27,9 (48,6) euroa megawattitunnilta eli noin 43 % alempi kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna.


Taloudelliset tulokset

Lokakuu–joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 1 320 (1 254) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 520 (455) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 516 (440) miljoonaan euroon.


Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Sähköntuotanto 685 667 2 350 2 439
Lämpö 439 381 1 356 1 268
Sähkönsiirto 206 210 769 753
Markets 482 529 1 683 1 912
Muut 21 19 81 78
Eliminoinnit -513 -552 -1 760 -1 959
Yhteensä 1 320 1 254 4 479 4 491

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Sähköntuotanto 363 289 1 093 985
Lämpö 120 95 290 253
Sähkönsiirto 50 77 231 250
Markets -1 -8 -1 -4
Muut -16 -13 -49 -47
Yhteensä 516 440 1 564 1 437

Liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Sähköntuotanto 363 290 1 125 980
Lämpö 121 119 294 264
Sähkönsiirto 51 74 465 252
Markets 2 -18 12 -6
Muut -17 -10 -49 -35
Yhteensä 520 455 1 847 1 455Tammikuu–joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 4 479 (4 491) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 1 847 (1 455) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 127 miljoonalla eurolla 1 564 (1 437) miljoonaan euroon. Tähän vaikutti Sähköntuotanto- ja Lämpö-segmenttien tulosparannukset.

Lenenergon osakkeiden myyntivoitto kasvatti kolmannen neljänneksen liikevoittoa 232 miljoonalla eurolla. Voitto kirjattiin Sähkönsiirto-segmentiin.

Tulos ennen veroja oli 1 934 (1 421) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 154 (103) miljoonaan euroon. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat keskimäärin suurempi velan määrä sekä pienempi 7 (30) miljoonan euron käyvän arvon muutos johdannaisissa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 241 (69) miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen osan muodosti norjalainen Hafslund ASA, joka ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitti saattaneensa päätökseen 35 miljoonan Renewable Energy Corporationin (REC) osakkeen myynnin. Osakkeiden myyntihinta oli 138 Norjan kruunua osakkeelta. Tämän seurauksena Fortum kirjasi ensimmäisen neljänneksen tulokseensa 180 miljoonan euron voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta kohden. Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n osaketta. Fortum omistaa 34 % Hafslund ASA:sta.

Hafslund ASA sisällyttää omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen tuloslaskelmaansa, kun taas Fortum kirjaa käyvän arvon muutoksen omaan pääomaansa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon kumulatiivinen muutos perustuu Hafslundin raportoinnissaan ilmoittamaan jäljellä olevien osakkeiden lukumäärään. Vuoden 2007 joulukuun lopussa käyvän arvon muutos oli noin 790 miljoonaa euroa.

Fortum sai toisella neljänneksellä 145 miljoonaa euroa osinkoina Hafslundilta. Osingoista 123 miljoonaa euroa tuli REC:n osakkeiden myynnistä.

Vähemmistöosuudet olivat 56 (49) miljoonaa euroa ja liittyvät pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 % taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 326 (301) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 16,9 % (21,2 %), mikä on seurausta pääasiassa osakkuusyritysten voiton korkeasta osuudesta ja Lenenergon osakkeiden myynnistä saadusta luovutusvoitosta. Ilman osakkuusyritysten tulosta ja Lenenergon myynnistä saatua kertaluonteista voittoa veroprosentti oli 22,3 % (22,3 %).

Kauden tulos oli 1 608 (1 120) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,74 (1,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto vuodelta 2007 oli 16,5 % (13,4 % vuonna 2006), ja oman pääoman tuotto oli 19,1 % (14,4 % vuonna 2006). Vuonna 2007 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto ilman Lenenergon ja REC:in voittoja oli 14,0 %, ja oikaistu oman pääoman tuotto oli 15,8 %.

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuonna 2007 sähköä 397 (393) terawattituntia (TWh), mikä on 1 % enemmän kuin vuonna 2006. Viimeisellä vuosineljänneksellä kulutus oli 108 (103) TWh eli 5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2007 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat pitkän ajan keskiarvon tasolla. Sen sijaan koko loppuvuoden vesivarannot olivat pitkän ajan keskiarvoa suuremmat. Viimeisen neljänneksen alussa vesivarannoissa oli 7 TWh ylijäämä ja joulukuun lopussa 8 TWh ylijäämä pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Pohjoismaiden vesivarantojen taso vuoden 2007 lopussa oli 11 TWh suurempi kuin vuoden 2006 lopussa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 42,7 (44,6) euroa megawattitunnilta eli 4 % alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Vuoden 2007 aikana Nord Poolin keskimääräinen sähkön spot-hinta oli 27,9 (48,6) euroa megawattitunnilta eli 43 % alempi kuin vuonna 2006. Alhainen spot-hinta johtui hyvästä vesitilanteesta ja vuoden 2007 alhaisista hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista.

Neljännellä vuosineljänneksellä vuoden 2007 hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta oli keskimäärin 0,07 (9,7) euroa hiilidioksiditonnilta eli 99 % pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Vuoden 2007 aikana päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli 0,7 (18,5) euroa hiilidioksiditonnilta eli 96 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2007 jälkipuoliskolla hiilen hinta nousi voimakkaasti. Öljyn hinta nousi lähes koko vuoden ja saavutti loppuvuodesta historiallisen korkean tason, lähes 100 Yhdysvaltain dollaria barrelilta.

Saksassa sähkön spot-hinta oli neljännellä vuosineljänneksellä keskimäärin suurempi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2007 aikana 52,2 (54,4) TWh, josta 51,1 (53,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (14 %) Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 10 920 (10 931) MW, josta Pohjoismaiden osuus oli 10 775 (10 768) MW. Vuoden lopussa Fortumin lämmöntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 11 223 (10 883) MW, josta Pohjoismaiden osuus oli 9 381 (9 239) MW.

Vuoden 2007 aikana noin 89 % (84 %) Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Alustavan arvion mukaan Fortumin omien voimalaitosten hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä oli vuonna 2007 yhteensä 10,4 miljoonaa tonnia (11,0) eli noin 0,6 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisvuonna. EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset päästöt olivat noin 9,8 (10,6) miljoonaa tonnia. Molemmat luvut sisältävät Fortumin 308 MW osuuden Meri-Porin voimalaitoksesta, joka vuokrattiin konsernin ulkopuoliselle toimijalle tammikuussa 2007. Fortumin eri maissa sijaitseville laitoksille jaettiin päästöoikeuksia vuosien 2005–2007 aikana keskimäärin noin 8,1 miljoonaa tonnia vuodessa.

Seuraavassa esitetään koko Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotanto, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Sähköntuotanto 14,2 15,1 52,2 54,4
Lämmöntuotanto 8,2 7,4 26,1 25,8


Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa lähteittäin, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Vesivoima 4,7 5,6 20,0 19,8
Ydinvoima 6,7 6,4 24,9 24,4
Lämpövoima 2,5 2,8 6,2 9,0
Yhteensä 13,9 14,8 51,1 53,2

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa lähteittäin, % IV/07 IV/06 2007 2006
Vesivoima 34 38 39 37
Ydinvoima 48 43 49 46
Lämpövoima 18 19 12 17
Yhteensä 100 100 100 100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 59,7 (61,6) TWh, josta 58,5 (60,2) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko tammi–joulukuun sähkönkulutuksesta. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 20,4 (20,1) TWh ja muissa maissa 6,7 (6,7) TWh.


Fortumin koko sähkön- *) ja lämmönmyynti, milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Sähkönmyynti 697 667 2 370 2 437
Lämmönmyynti 352 299 1 096 1 014

Fortumin koko sähkönmyynti *) alueittain, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Ruotsi 6,9 7,9 27,6 28,5
Suomi 8,1 8,1 29,0 29,6
Muut maat 0,9 0,9 3,1 3,5
Yhteensä 15,9 16,9 59,7 61,6

Fortumin koko lämmönmyynti alueittain, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Ruotsi 3,1 2,6 9,2 9,3
Suomi 3,4 3,3 11,1 10,7
Muut maat** 2,4 1,8 6,8 6,8
Yhteensä 8,9 7,7 27,1 26,8
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla.
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.
SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT) sekä Service.

milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Myynti 685 667 2 350 2 439
- sähkönmyynti 586 566 2 019 2 059
- muu myynti 99 101 331 380
Liikevoitto 363 290 1 125 980
Vertailukelpoinen liikevoitto 363 289 1 093 985
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 7 148 6 734
Sidotun pääoman tuotto, % 19,2 16,1
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %
17,7
16,9
Bruttoinvestoinnit 84 174 390 240
Keskimääräinen henkilömäärä 3 475 4 147

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli viimeisellä neljänneksellä 12,2 (13,0) TWh.

Tammi–joulukuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 46,1 (48,3) TWh, josta noin 20,0 (19,8) TWh eli 43 (41) % oli vesivoimaa, 24,9 (24,4) TWh eli 54 (51) % ydinvoimaa ja 1,2 (4,1) TWh eli 3 (8) % lämpövoimaa. Vaikka Ruotsin ydinvoimaloiden käytettävyys parani hieman vuoteen 2006 verrattuna, pitkittyneet vuosihuollot ja suunnittelemattomat seisokit vähensivät ydinvoimatuotantoa noin 1,3 TWh. Lämpövoimaa tuotettiin vähemmän alhaisen spot-hinnan takia. Tammi–joulukuussa noin 95 (89) % segmentin sähköntuotannosta oli hiilidioksidivapaata.

Vuoden lopussa segmentin sähköntuotantokapasiteetti oli 9 560 (9 540) MW, josta 9 420 (9 400) MW oli Pohjoismaissa ja 140 (140) MW muissa maissa.

Sähköntuotanto alueittain, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Ruotsi 6,5 7,4 26,0 27,1
Suomi 5,7 5,5 20,1 21,1
Muut maat 0,3 0,3 1,1 1,2
Yhteensä 12,5 13,2 47,2 49,4

Sähkön myynti Pohjoismaissa, TWh
13,7
14,5
51,8
53,9
josta läpikulkueriä 1,0 1,2 5,2 4,5

Hinta, €/MWh IV/07 IV/06 2007 2006
Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa*
43,0
37,7
39,7
37,1
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli onnistuneiden hintasuojausten ansiosta viimeisellä neljänneksellä 43,0 euroa megawattitunnilta, eli 14 % suurempi kuin edellisvuonna. Vuoden 2007 aikana Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 39,7 euroa megawattitunnilta eli 7 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten, kun Nord Poolissa keskimääräinen spot-hinta oli 27,9 euroa megawattitunnilta eli 43 % pienempi kuin vuonna 2006. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli 12,7 (13,2) TWh viimeisellä neljänneksellä ja 46,6 (49,4) TWh koko vuonna.

Viimeisellä neljänneksellä sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli selvästi suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Korkeampi Fortumin toteutunut tukkumyyntihinta Pohjoismaissa ja lisääntynyt ydinvoimatuotanto vaikuttivat positiivisesti vertailukelpoiseen liikevoittoon. Positiivista vaikutusta pienensi osittain lämpö- ja vesivoimatuotannon supistuminen.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–joulukuussa kasvoi edellisvuodesta. Segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa nousi paremman hintasuojauksen ansiosta. Myös lisääntyneet vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit vaikuttivat positiivisesti. Fortum Service -liiketoimintayksikön heikko tulos ja ydinjätehuoltokustannusten kasvusta aiheutunut kertaluonteinen vaikutus kolmannella neljänneksellä pienensivät vertailukelpoista liikevoittoa.

Vuonna 2007 koko Fortumin päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset päästöt olivat noin 9,8 miljoonaa tonnia, mikä ylitti päästöoikeuksien allokaation vuodelle 1,3 miljoonalla tonnilla. Siitä huolimatta Sähköntuotanto-segmentti hyötyi hiilidioksidin päästöoikeuksien hyvin ajoitetusta myynnistä. Myyntisopimukset, jotka oli tehty vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä tai sitä ennen, ja joissa päästöoikeuksien toimitus oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, vaikuttivat 32 miljoonaa euroa vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen.

Fortumin ydinjätehuoltovastuu lasketaan ydinenergialain mukaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa sen alkuvuodesta 2008. Tulevat kustannukset kasvavat, mikä johtuu pääasiassa loppusijoitustilan tunneleiden täyttöaineisiin liittyvästä uudesta teknisestä ratkaisusta. Ydinenergialain mukainen vastuu kasvoi noin 130 miljoonalla eurolla. Ydinenergialain mukaan Fortum on velvollinen suorittamaan valtion ydinjätehuoltorahastoon (Rahasto) maksuja, joilla se kattaa ydinjätehuoltovastuunsa. Fortumille on myönnetty rahastoon suoritettavien maksujen jaksotus kuuden vuoden ajalle. Valtioneuvosto päätti asiasta joulukuussa 2007. Fortum kirjasi ydinjätehuoltokustannusten kasvusta aiheutuneen kertaluonteisen vaikutuksen kolmannen neljänneksen tulokseensa.

Heinäkuussa 2007 Suomen hallitus myönsi uudet toimiluvat Loviisan ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 -yksiköille. Fortum Power and Heat Oy anoi toimilupia marraskuussa 2006. Loviisa 1 -yksikön toimilupa on voimassa vuoden 2027 loppuun ja Loviisa 2 -yksikön toimilupa vuoden 2030 loppuun. Nykyiset, vuonna 1998 myönnetyt toimiluvat päättyvät vuoden 2008 lopussa. Fortumin Loviisan voimalaitoksessa on tuotettu ydinsähköä 30 vuoden ajan.

Vuonna 2007 Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos ylitti 8 TWh:n tuotantorajan toisen kerran sen historiassa. Voimalaitoksen 2-yksikkö saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, yli 4 TWh. Loviisan ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksikön yhteinen käyttöaste oli korkea, 95,4 %.

Fortum osallistuu noin 25 % osuudella Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön (Olkiluoto 3) rakennusprojektiin. Toimittaja (Areva-Siemens) on ilmoittanut ydinvoimalaitoksen rakennuttajalle ja omistajalle, Teollisuuden Voimalle (TVO:lle), että laitos käynnistyy kesällä 2011.

Kesäkuussa 2007 Fortum toimitti kauppa- ja teollisuusministeriöön ympäristövaikutusten arviointiohjelman Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen Hästholmenin saarelle mahdollisesti rakennettavasta uudesta voimalaitosyksiköstä. Ministeriö antoi lausuntonsa ohjelmasta lokakuussa. Fortum laatii varsinaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kyseisen arviointiohjelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella. Selostus toimitetaan ministeriöön kesään 2008 mennessä.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin, sekä Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat Ruotsin markkinalle keskittyvä liiketoimintayksikkö Värme ja muilla markkinoilla toimiva liiketoimintayksikkö Heat.

milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Myynti 439 381 1 356 1 268
- lämmönmyynti 341 288 1,053 976
- sähkönmyynti 69 68 202 198
- muu myynti 29 25 101 94
Liikevoitto 121 119 294 264
Vertailukelpoinen liikevoitto 120 95 290 253
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 3 507 3 407
Sidotun pääoman tuotto, % 9.3 9,6
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 9.2 9,2
Bruttoinvestoinnit 121 77 327 773
Keskimääräinen henkilömäärä 2 302 2 345

Segmentin lämmönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 8,3 (7,2) TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi–joulukuussa lämmönmyynti oli yhteensä 25,1 (24,7) TWh. Samoilla ajanjaksoilla yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli puolestaan yhteensä 1,7 (1,7) TWh ja 5,0 (5,0) TWh.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Sää oli kylmempi kuin edellisvuonna, mutta lämpötila oli kuitenkin pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Kylmempi sää ja orgaaninen kasvu johtivat suurempiin myyntivolyymeihin. Tulos kasvoi myös Puolassa tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2007oli 37 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tehokkaalla polttoainevalikoimalla oli myönteinen vaikutus tulokseen Ruotsissa. Myös Fortum Espoon (E.ON Finland) osto ja Puolassa toteutetut tehostamistoimenpiteet paransivat tuloksia.


Lämmönmyynti alueittain, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Ruotsi 3,0 2,5 9,2 9,3
Suomi 3,4 3,3 11,1 10,7
Muut maat 1,9 1,4 4,8 4,7
Yhteensä 8,3 7,2 25,1 24,7


Sähkönmyynti, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Yhteensä 1,7 1,7 5,0 5,0

Kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä kasvoi vuonna 2007 kaikilla markkinoilla onnistuneen myynnin ansiosta.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Myynti 206 210 769 753
Liikevaihto 173 179 648 636
- jakeluverkot - alueverkot 21 20 81 80
- muu myynti 12 11 40 37
Liikevoitto 51 74 465 252
Vertailukelpoinen liikevoitto 50 77 231 250
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 3 243 3,412
Sidotun pääoman tuotto, % 14,5 8,4
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %
7,5
8,3
Bruttoinvestoinnit 118 76 237 313
Keskimääräinen henkilömäärä 1 060 983

Vuonna 2007 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 26,0 (24,6) TWh ja 18,1 (18,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 14,9 (15,0) TWh Ruotsissa ja 3,2 (3,1) TWh Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä neljänneksellä 50 miljoonaa euroa eli 27 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Lasku johtuu pääasiassa Ruotsissa suoritettujen automaattisten mittareiden asennusten aiheuttamista kustannuksista, sekä viimeisen neljänneksen aikana Suomessa tehdyistä kertaluonteisista hintojen muutoksista, joiden tarkoituksena oli pysyä Suomen energiamarkkinalaissa määritellyissä tuottorajoissa jaksolla 2005–2007. Fortum Distribution jätti laskuttamatta noin 400 000 suomalaiselta siirtoasiakkaaltaan kuukausittaisen perusmaksun joulukuussa 2007.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli koko vuonna 231 miljoonaa euroa eli 19 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Supistumisen tärkein syy edellisvuoteen verrattuna oli 13 miljoonan euron kustannus, joka johtui vuoden alkupuoliskon myrskyistä. Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän käyttöönotto Ruotsissa aiheutti edelleen lisäkustannuksia vuonna 2007. Ruotsissa suoritetut automaattisten mittareiden asennukset ja kertaluonteinen hinnanlasku viimeisellä neljänneksellä Suomessa supistivat liikevoittoa. Fortum Espoon (E.ON Finland) osto vaikutti segmenttiin positiivisesti.

JSC Lenenergo -kaupasta syntynyt 232 miljoonan euron myyntivoitto verojen jälkeen on kirjattu kertaluonteisena eränä Sähkönsiirto-segmentin kolmannen neljänneksen liikevoittoon.

Sähkönsiirto jakeluverkoissa, TWh IV/07 IV/06 2007 2006
Ruotsi 4,1 3,8 14,3 14,4
Suomi 2,6 2,5 9,2 7,7
Norja 0,8 0,6 2,3 2,3
Viro 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 7,6 7,0 26,0 24,6

Sähkönsiirtoasiakkaitten luku-määrä alueittain, tuhansia 31.12.2007 31.12.2006
Ruotsi 871 865
Suomi 591 580
Muut maat 122 120
Yhteensä 1 584 1 565


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

milj. euroa IV/07 IV/06 2007 2006
Myynti 482 529 1 683 1,912
Liikevoitto 2 -18 12 -6
Vertailukelpoinen liikevoitto -1 -8 -1 -4
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 247 176
Sidotun pääoman tuotto, % 6,9 -1,6
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %
-0,6
-0,8
Bruttoinvestoinnit 1 0 3 14
Keskimääräinen henkilömäärä 936 825


Viimeisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 10,5 (11,5) TWh ja koko vuonna 39,6 (42,1) TWh.

Markets-segmentin viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman negatiivinen, mutta parempi kuin edellisvuonna. Kannattavuuden paraneminen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui pääasiassa alentuneista sähkön hankintakustannuksista. Hankintakustannukset kasvoivat kuitenkin kolmannelta neljännekseltä Nord Poolin tukkuhintojen noustessa, mikä johti myyntikatteen heikkenemiseen.

Vuonna 2007 segmentti ei pystynyt saavuttamaan positiivista vertailukelpoista liikevoittoa. Tämä johtui osittain vähittäismyynnistä Suomessa, jossa kuluttajahinnat eivät ole täysin seuranneet kohonneita hankintahintoja (Nord Poolin tukkuhintoja).

Ruotsissa käyttöön otettu uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä on aiheuttanut edelleen lisäkustannuksia vuonna 2007.

Tiukasta hintakilpailusta huolimatta Fortumin nettoasiakasvirta Suomessa oli vuonna 2007selvästi positiivinen pääasiassa ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden myynnin kasvun ansiosta. Fortum on ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden myynnin markkinajohtaja Pohjoismaiden markkinoilla. Marketsin nettoasiakasvirta Pohjoismaissa oli vuonna 2007 hieman negatiivinen erityisesti Ruotsin kiristyneen kilpailun takia.

Asiakastyytyväisyystutkimus SKI (Svensk Kvalitetsindex) Ruotsissa ja EPSI (Extended Performance Satisfaction Index) Suomessa osoitti, että Fortumin asiakkaiden asiakastyytyväisyys parani selvästi vuonna 2007.


Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin tammi–joulukuussa olivat 972 (1 395) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 655 (485) miljoonaa euroa.

SÄHKÖNTUOTANTO

Syyskuussa Fortum osallistui venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön TGC-1:n osakeantiin ja merkitsi yhtiön uusia osakkeita. Fortumin osakemerkinnän arvo oli noin 243 miljoonaa euroa. Merkinnän myötä Fortum säilytti 25,7 % omistusosuutensa TGC-1:ssä ja asemansa yhtiön toiseksi suurimpana osakkeenomistajana.

LÄMPÖ

Heinäkuussa 2007 Fortum osti Puolassa sijaitsevan kaukolämpöyhtiön EC Wojkowicen. Yhtiön vuosittainen lämmönmyynti on noin 64 GWh ja sähkönmyynti 320 MWh. Yhtiön henkilöstömäärä on 34.

CHP-projektit Suomenojalla Espoossa, Puolan Czestochowassa ja Viron Tartossa etenevät. Valmistelut jatkuvat koskien Värtanin ja Bristan CHP-voimalaitoshankkeita Ruotsissa sekä Järvenpään CHP-voimalaitoshanketta Suomessa.

Vattenfallin lämpöliiketoiminta Viron Pärnussa siirtyi Fortumille tammikuussa ja Latvian Riikassa helmikuussa.

Marraskuussa Fortum Värme sai ympäristöluvan biopolttoaineeseen perustuvalle CHP-laitokselle Tukholman Värtanissa. Ympäristölupa kattaa myös Värtanin laitoksen nykyisiin yksiköihin asennettavat savukaasujen lauhduttimet, joiden asennustyöt on jo aloitettu.

SÄHKÖNSIIRTO

Fortum myi hieman yli 1/3:n omistusosuutensa JSC Lenenergosta noin 295 miljoonalla eurolla. Päätös Lenenergon osakkeiden myynnistä on linjassa Fortumin strategian kanssa, jonka mukaan yhtiö sijoittaa Venäjällä lähinnä energiantuotantoon. Lenenergon nykyinen liiketoiminta muodostuu sähkönjakelusta Pietarin kaupungissa ja Leningradin alueella.

Ruotsissa tehtiin vuonna 2007 64 miljoonan euron investoinnit automaattisiin mittareihin.


Rahoitus

Viimeisellä vuosineljänneksellä Fortumin nettovelka väheni 10 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 4 466 miljoonaa euroa (4 345 miljoonaa euroa). Vuoden kokonaisnettovelan kasvu oli siten 121 miljoonaa euroa. Nettovelan kasvu liittyy ensisijaisesti pääoman palautuksiin ja meneillään olevaan investointiohjelmaan. Fortum maksoi huhtikuussa osinkoja yhteensä 1 122 miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde ilman kertaluonteisia voittoja oli vuosineljänneksen lopussa 2,2.

Konsernin nettorahoituskulut olivat viimeisen neljänneksen aikana 37 (25) miljoonaa euroa ja koko vuoden 2007 aikana 154 (103) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen kasvuun vuonna 2007 olivat nettovelkojen keskimääräinen kasvu ja keskimäärin hieman aiempaa korkeammat korot. Nettorahoituskuluihin on kuitenkin kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia vuosineljännekselle 3 (6) miljoonaa euroa ja koko vuodelle 7 (30) miljoonaa euroa.

Fortumin korollisen bruttovelan (johdannaiset mukaan lukien) keskimääräinen vuosikorko vuonna 2007 oli noin 4,3 % (4,1 %).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuoden lopussa likvidit varat olivat yhteensä 427 (157) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käytettävissään 1,4 (1,3) miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja kuten vuonna 2011 erääntyvä 1,2 miljardin euron syndikoitu valmiusluotto ja vuosittain uusittavia kahdenvälisiä luotollisia tilejä koskevia sopimuksia.

Vuoden aikana Fortum hankki noin 850 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista rahoitusta pääoman palautuksiin, erääntyvien lainojen ja meneillään olevan investointiohjelman rahoittamiseen. Näiden rahoitusjärjestelyjen laina-ajat olivat 5–10 vuotta ja ne koostuvat 6,1 miljardin Ruotsin kruunun (noin 660 miljoonan euron) obligaatioemissiosta sekä 1,75 miljardin Ruotsin kruunun (noin 190 miljoonan euron) kahdenvälisistä lainasopimuksista.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän aikavälin luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2007 oli 787,4 (830,8) miljoonaa osaketta arvoltaan 18 562 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 27 319 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 31,44 euroa ja alin 20,01 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 23,73 euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 30,81 (21,56) euroa.

Optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuonna 2007 kaikkiaan 3,0 miljoonaa optiota yhteensä 58,9 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2007 kaupparekisteriin vietiin yhteensä 5 199 412 (13 759 621) optio-ohjelmien mukaisilla optio-oikeuksilla merkittyä osaketta. Fortum Oyj:n hallitus on mitätöinyt yhteensä 5 910 000 takaisinostettua Fortumin osaketta hallituksen yhtiökokoukselta 28.3.2007 saaman valtuutuksensa mukaisesti. Takaisin ostettujen osakkeiden keskihinta oli 29,69 euroa, alin hinta 28,60 euroa ja ylin hinta 30,63 euroa. Vuoden 2007 lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2007 lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma on 3 040 460 397,20 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä 886 683 058 (887 393 646). Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 17 678 000 80 (46 782 711) eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja vuoden lopussa merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,2 %:n osuuteen (1 683 987 osaketta) Fortumin vuoden 2007 lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,9 %. Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,8 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n 28.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 20 miljoonaa osaketta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Vuonna 2007 Fortum osti tämän valtuutuksen mukaisesti takaisin 5,91 miljoonaa omaa osaketta yhteensä noin 175 miljoonalla eurolla. Nämä osakkeet on mitätöity.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi–joulukuussa oli keskimäärin 8 304 (8 910). Kauden lopussa henkilömäärä oli 8 303 (8 134).


Venäjä

Fortumin omistukset Venäjällä ovat pääosin peräisin yhtiön aiemmasta omistuksesta Pietarin alueella toimivassa sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö JSC Lenenergossa. Vuoden 2005 lopussa Lenenergon tuotanto-omaisuus eriytettiin, kun uusi alueellinen tuotantoyhtiö, TGC-1, perustettiin. Lenenergo jatkoi toimintaansa alueellisena sähkönjakeluyhtiönä. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä Fortum myi osuutensa Lenenergossa. Myynti noudatti Fortumin strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Venäjällä sähköntuotantoon. Fortum säilytti 25,7 % omistusosuutensa TGC-1:ssä.

Vahvistaakseen edelleen asemaansa Venäjän tukkusähkömarkkinoilla Fortum arvioi mahdollisuuksia osallistua osakeanteihin ja omistusjärjestelyihin Venäjän sähköntuotantosektorilla.

Lokakuussa Fortum myi 0,7 % omistusosuutensa venäläisessä tuotantoyhtiö WGC-5:ssä 28 miljoonalla eurolla.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Norjalainen Renewable Energy Corporation (REC) on osittain Fortumin osakkuusyhtiö Hafslund ASA:n omistuksessa. Fortum kirjaa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen pääomaansa. Vuoden lopussa Fortumin pääomaan kirjattu kumulatiivinen arvon muutos oli noin 790 miljoonaa euroa. REC:n osakkeen kurssi on laskenut vuodenvaihteen jälkeen. REC:n 29.1.2008 kirjatun loppukurssin perusteella kumulatiivinen arvon muutos Fortumin pääomaan olisi ollut noin 400 miljoonaa euroa.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat ja polttoaineiden hinnat. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin raportoituun tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan euroiksi.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty Fortumin toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksessä.

Sähkön kulutuksen arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1 % vuosivauhtia.

Tammikuun puolivälissä 2008 Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 9 TWh keskimääräistä suuremmat ja 6 TWh yli vuoden 2007 vastaavan tason. Tammikuun lopussa päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2008 oli noin 20–21 euroa hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla loppuvuodelle 2008 oli noin 44–45 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2009 noin 49–51 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan tuotantorakenteen optimointi jopa tuntitasolla, sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantoaan, spot-hinnan yhden euron muutos megawattitunnilta aiheuttaisi noin 50 miljoonan euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Tammikuun alussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 70 % noin 44 euroon megawattitunnilta vuodeksi 2008. Kalenterivuodeksi 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 25 % noin 46 euroon megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista tehdään Ruotsin kruunuina.

Ruotsin hallitus on korottanut ydinvoiman tehoveroa ja vesivoiman kiinteistö veroa. Se on myös tehnyt muutoksia Ruotsin hiilidioksidiverotukseen. Fortum arvioi, että sille aiheutuu näistä veronkorotuksista ja muutoksista hieman alle 30 miljoonan euron lisäkustannukset vuonna 2008.

Fortum saavutti vuonna 2007 hyvän tuloksen haasteellisesta markkinatilanteesta ja Nord Poolin alhaisista spot-hinnoista huolimatta. Konsernin taloudellinen asema on vahva. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on edelleen hyvissä asemissa tulevaisuuteen nähden.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 3 119 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2007 osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti eli 30.1.2008 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 1 197 miljoonaa euroa. Tästä osingosta 0,77 euroa osaketta kohti maksetaan Fortumin tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Lisäksi hallitus ehdottaa 0,58 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.


Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yrityksen omien osakkeiden hankintaan

Hallitus ehdottaa, että 1.4.2008 pidettävä yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yrityksen omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Osakkeet ostetaan takaisin yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetta.

Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi takaisinostossa käytettävät varat eivät saa ylittää 300 miljoonaa euroa.

Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, eli niitä ei osteta osakkeenomistajien omistusosuuksien suhteessa. Osakkeiden takaisinostohinta perustuu Fortumin osakkeiden kulloiseenkin markkinahintaan.

Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään yhtiön hallituksen erillisellä päätöksellä.


Yhtiökokous pidetään 1.4.2008 kello 13.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.


Espoo, 30.1.2008
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Hallitus on 30.1.2008 hyväksynyt Fortumin tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja tilintarkastajat ovat antaneet vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2007. Vuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Tulostiedotus vuonna 2008:
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta julkaistaan 24.4.2008.
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta julkaistaan 17.7.2008.
Osavuosikatsaus tammi–joulukuulta julkaistaan 22.10.2008.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on Fortumin www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat.

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit