Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2008 kello 13.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 11.45. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsin ja englannin kielellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat:


1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2008.

3. Vastuuvapaus hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle

4. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan palkkio

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle maksetaan seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 66.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49.200 euroa vuodessa ja jäsenelle 35.400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille.

5. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs sekä jäsenet Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt valitaan uudelleen tehtäviinsä. Valiokunta ehdottaa, että varapuheenjohtajaksi valitaan nykyinen hallituksen jäsen Matti Lehti ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola.

7. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälän 8 muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 pykälää muutetaan siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien jäsenten enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.

9. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden hankkimis-valtuutukseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.

10. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osak¬keenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

11. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi


Asiakirjojen nähtävilläpito

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä edellä kohdissa 8 ja 9 mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä Fortumin internet-sivuilla (www.fortum.fi/yhtiokokous) viimeistään 14.3.2008 alkaen ja lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille (sähköpostiosoite keilaniemi.postitus@fortum.com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana). Ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten merkitä 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautua voi

- Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous
- puhelimitse numeroon 010 452 9460
- telefaksilla numeroon 010 262 2727
- kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.


Valtakirjat

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan siten, että ne ovat perillä viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.


Espoossa 30.1.2008


FORTUM OYJ

Hallitus

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa