Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008


            
GLASTON OYJ ABP    Pörssitiedote   14.8.2008 klo 14.00


Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

- Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 115,1 (124,9) miljoonaa
euroa.
- Tilauskanta 30.6.2008 oli 98,9 (116,2) miljoonaa euroa.
- Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 10 %, ja oli 135,7
(123,7) miljoonaa euroa. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli
72,6 (65,6) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto tammi-kesäkuussa ennen kertaluonteisia eriä oli 5,4
(5,5) miljoonaa euroa eli 4,0 (4,4) % liikevaihdosta. Vuoden toisen
neljänneksen liikevoitto oli 3,8 (3,8 ) miljoonaa euroa, eli 5,2
(5,8) % liikevaihdosta. *)
- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 8,3 (3,3) %.
- Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,00) euroa
- Glaston arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton olevan
edellisvuoden tasolla.

*) 1-6/2007 kertaluonteiset erät -7,3 miljoonaa euroa, 4-6/2007: -7,3
miljoonaa euroa


Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:"Arkkitehtuurilasisegmentti sekä vahvasti kasvava
aurinkoenergiamarkkina luovat pohjan kasvullemme. Vuoden
ensimmäisellä puoliskolla arkkitehtuurilasimarkkinan kasvu jatkui.
Myös aurinkoenergiamarkkina jatkui vireänä mutta asiakkaiden
päätöksentekoajat ovat kuitenkin huomattavasti pidentyneet. Tästä
johtuen saadut tilaukset olivat alle edellisvuoden tason
vertailuluvun ollessa ennätyskorkealla. Lähi-idässä ja
Etelä-Amerikassa Glastonin kasvu oli vahvinta. Pohjois-Amerikan
markkinat olivat heikoimmat.

Liikevaihto kasvoi pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti ja
liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen parani vuoden toisella
neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Alkuvuoden aikana Heat
Treatment ja Software Solutions -liiketoiminta-alueiden kannattavuus
oli hyvä. Toimenpiteet Pre-processing -liiketoiminta-alueen
kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat tehostetusti
liiketoiminta-alueen uuden johdon toimesta. Konsernin tulosta
rasittaa merkittävästi edelleen Heat Treatmentiin kuuluvan Suomessa
toimivan Tamglass Lasinjalostus Oy:n vahvasti tappiollinen
liiketulos, yhteensä -2,9 (0,1) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen
kuuden kuukauden aikana.

Arviomme Glastonin koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton olevan
vuoden 2007 tasolla."


Markkinat
Julkisrakentaminen jatkui vahvana. Asuinrakentamismarkkinat
kehittyivät erittäin epäyhtenäisesti alueellisten erojen ollessa
suuria.

Taantuma Pohjois-Amerikan markkinoilla jatkui. Kysyntä kasvoi
vahvasti Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Aurinkoenergiamarkkinat
kehittyivät myönteisesti maailmanlaajuisesti.

Glastonin One-Stop-Partner -konseptin kysyntä jatkui hyvänä.

Pre-processing
Pre-Processing -liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli edelleen
hyvä alueellisten erojen ollessa kuitenkin suuria. Kysyntä
Pohjois-Amerikassa heikkeni merkittävästi rakennusteollisuuden
kriisin seurauksena. Erityisen heikko oli kivenkäsittelykoneiden ja
työkalujen markkina. Etelä-Amerikan ja Kiinan markkinat jatkoivat
kasvuaan. Myynti EMEA-alueella (Länsi-, Keski- ja Itä-Eurooppa,
Afrikka sekä Lähi-itä) oli edellisvuoden tasolla Italian, Keski- ja
Itä-Euroopan markkinoiden ollessa erityisen aktiiviset.

Toisen vuosineljänneksen aikana liiketoiminta-alueen markkinoilla oli
näkyvissä pientä hiljentymistä vaikuttaen liiketoiminta-alueen
saatuihin tilauksiin. Ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä saadut
tilaukset olivat 33,8 (37,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli
katsauskauden päättyessä 21,9 (25,9) miljoonaa euroa.

Vahvistaakseen markkina-asemaansa Pre-processing -liiketoiminnan
myyntiorganisaatiota vahvistettiin. Etelä-Amerikan uusi myyntijohtaja
aloitti tehtävässään vuoden alussa ja EMEA-alueella
myyntiorganisaatio uudistettiin toisen vuosineljänneksen aikana.

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat katsauskaudella.
Kohonneiden raaka-ainekustannusten tasapainottamiseksi ryhdyttiin
toimenpiteisiin tuotantotehokkuuden nostamiseksi sekä
tuotantokustannusten pienentämiseksi. Tämän lisäksi käynnistettiin
erikoistoimenpiteitä henkilöstökustannusten pienentämiseksi.

Tuotekehityksessä panostukset suunnattiin tuotteiden integraatioon ja
etenkin ratkaisuihin, jotka palvelevat kasvavia arkkitehtuuri- ja
aurinkoenergiamarkkinoita. Lokakuussa järjestettävillä alan
johtavilla Glasstec-messuilla esitellään ensimmäistä kertaa
koneyhdistelmä, jossa Pre-processingin koneet on integroitu ja
toimivat yhdessä Albat+Wirsamin ohjelmistoja hyväksikäyttäen.


Heat Treatment
Heat Treatment -liiketoiminta-alueen markkinat olivat edelleen
vahvat EMEA-alueella ja Etelä-Amerikassa. Markkinat hiljenivät
edelleen Pohjois-Amerikassa. Aurinkoenergiamarkkinat kehittyivät
myönteisesti ja kysyntä oli korkea.

Markkina-aseman vahvistamiseksi toimenpiteitä Heat Treatment
-koneiden valmistuksen lisäämiseksi Kiinassa jatkettiin.
Pohjois-Amerikassa valmistettavien koneiden teknologian hyödyntämistä
konsernin muissa yksiköissä vauhditettiin. Konsernin globaali
hankintatoimi organisointiin uudelleen ja toimenpiteitä
käynnistettiin kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Katsauskauden liikevaihto oli 76,9 (79,3) miljoonaa euroa.
Ydinliiketoiminnan eli turvalasikoneiden, kannattavuus oli hyvä.
Vuoden ensimmäisen puoliskon päättyessä Heat Treatmentin tilauskanta
oli 71,0 (90,3) miljoonaa euroa. Tilauskannan kehitykseen on
voimallisesti vaikuttanut Pohjois-Amerikan heikentynyt kysyntä sekä
edellisvuoden toiselle vuosineljännekselle kirjatut ennätyssuuret
One-Stop-Partner -tilaukset. Heat Treatment -liiketoiminta-alueen
saadut tilaukset olivat 30.6.2008 yhteensä 75,8 (87,9) miljoonaa
euroa. Suurin osa tilauksista tuli EMEA-alueelta.

Tuotekehityksen fokus oli aurinkoenergiaa tuottavissa hankkeissa.
Katsauskauden aikana valmistui konelinja CSP (Concentrated Solar
Power) -aurinkoenergialasien tuottamiseen. Uuden linjan toiminta on
jopa ylittänyt sille asetetut tuotannolliset tavoitteet. Myös PV
(photovoltaic) -teknologiaan perustuvia tuotteita on kehitetty ja ne
esitellään alan messuilla syksyllä 2008.

Software Solutions
Liiketoiminta-alue Software Solutions kehittyi myönteisesti vuoden
ensimmäisen puoliskon aikana. Jo viime vuoden puolella alkanut hyvä
myynnin kehitys jatkui ja toiselle vuosineljännekselle kirjattiin
uusia tilauksia yli asetettujen tavoitteiden. Merkittäviä tilauksia
on saatu sekä lasi- että ikkunatoimialoille. Näiden lisäksi Software
Solutions tuo ohjelmistojaan katsauskauden Lähi-idän One-Stop-Partner
-hankkeisiin.

 Software Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli
katsauskaudella 13,7 miljoonaa euroa (konsolidoitu Glaston-konserniin
1.7.2007 alkaen: 7-12/2007:14,7 meur) ja toisella vuosineljänneksellä
6,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 30.6. 6,0 miljoonaa euroa
(31.12.2007: 6,2 meur).

Service Solutions
Huoltomarkkinat jatkuivat aktiivisina ja Service-toimintojen
liikevaihto oli 27,7 (21,4) miljoonaa euroa.

Uusi huoltosopimuskonsepti Glaston Care Plus lanseerattiin
alkuvuodesta ja ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin Suomessa toisen
vuosineljänneksen aikana. Historian ensimmäinen globaali
modernisaatiosopimus esikäsittelykoneille tehtiin alkuvuodesta.
Service Solutions on ollut toukokuun jälkeen aktiivisesti mukana
Glastonin One-Stop-Partner -tarjoustyössä.
Myynnin kasvattamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi on huollon
organisaation rakennetta uudistettu sekä organisaatiota vahvistettu.
Yksikön tuotot sisältyvät virallisesti raportoitaviin segmentteihin.
One-Stop-Partner
Glastonin kokonaistoimitusten kehittämiseksi ja tuoteintegraation
nopeuttamiseksi jaettiin One-Stop-Partner -yksikkö tammikuussa 2008
kahteen osaan: OSP Offering -yksikköön ja OSP Deliveries -yksikkön.
Katsauskaudella valmistui käytettävissä olevaa teknologiaa ja pitkää
lasinjalostuskokemusta hyödyntäen uusi konsepti
aurinkoenergia-asiakkaiden lasitarpeisiin. Kysyntä
aurinkoenergiamarkkinoilla oli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana
vilkas ja useat neuvottelut etenivät tarjousasteelle.
Suurin osa One-Stop-Partner -tilauksista oli Itä-Euroopasta,
Kaakkois-Euroopasta sekä Lähi-idästä. Näillä alueilla rakennetaan
uusia tehtaita kun taas kypsillä Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan
markkinoilla investoinnit kohdistuvat koneiden ja laitteiden
uusimiseen ja toiminnan laajentamiseen.
Talouden globaali epävarmuus on pidentänyt asiakkaiden
päätöksentekoaikoja. Tähänastinen myyntikertymä One-Stop-Partner
-yhteistoimituksille oli katsauskaudella 14,3 miljoonaa euroa (47,8)
miljoonaa euroa. Yksikön tuotot sisältyvät virallisesti
raportoitaviin segmentteihin.
Saadut tilaukset
Glastonin tilauskertymä katsauskaudella oli 115,1 (124,9) miljoonaa
euroa. Heat Treatmentin osuus saaduista tilauksista oli 65,8 %,
Pre-processingin 29,4 % ja Software Solutionsin 4,8 %.

Toisen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 54,0
miljoonaa euroa.


Saatujen tilausten maantieteellinen jakauma, miljoonaa euroa

+--------------------------------------------+
|     | 1-6/2008 | 1-6/2007 | Muutos, % |
|----------+----------+----------+-----------|
| EMEA   |   76,4 |   76,0 |    0,5 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Amerikka |   19,7 |   26,4 |   -34,0 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Aasia  |   19,0 |   22,5 |   -18,4 |
|----------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä |  115,1 |  124,9 |   -8,5 |
+--------------------------------------------+

Tilauskanta
Glastonin tilauskanta oli 30.6.2008 yhteensä 98,9 (116,2) miljoonaa
euroa. Heat Treatment -liiketoiminta-alueen osuus tilauskannasta oli
71,0 miljoonaa euroa, Pre-processingin osuus 21,9 miljoonaa euroa ja
Software Solutionin 6,0 miljoonaa euroa.+------------------------------------------------------+
| Tilauskanta, miljoonaa euroa | 30.6.2008 | 30.6.2007 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Pre-processing        |   21,9 |   25,9 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Heat Treatment        |   71,0 |   90,3 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Software Solutions      |    6,0 |     - |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Yhteensä           |   98,9 |   116,2 |
+------------------------------------------------------+Liikevaihto ja -voitto

Glastonin katsauskauden liikevaihto oli 135,7 (123,7) miljoonaa
euroa. Pre-processingin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 46,1 (45,0)
miljoonaa euroa, Heat Treatmentin liikevaihto oli 76,9 (79,3) ja
Software Solutionin liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 72,6 (65,6) miljoonaa euroa.
Pre-processingin liikevaihto oli 23,2 (23,4) miljoonaa euroa, Heat
Treatmentin liikevaihto oli 44,0 (42,7) ja Software Solutionin
liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa.+----------------------------------------------------------------+
| Liikevaihto, miljoonaa euroa | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Pre-processing        |   46,1 |   45,0 |   94,1 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Heat Treatment        |   76,9 |   79,3 |   162,3 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Software Solutions      |   13,7 |    - |   14,7 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Emoyhtiö, elim        |   -1,0 |   -0,6 |   -1,3 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä           |  135,7 |  123,7 |   269,8 |
+----------------------------------------------------------------+


Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto ennen kertaluonteisia
eriä oli 5,4 (5,5) miljoonaa euroa eli 4,0 (4,4) % liikevaihdosta.
Kertaluonteisten erien jälkeen liikevoittoa kertyi 5,4 (-1,9)
miljoonaa euroa, eli 4,0 (-1,5) % liikevaihdosta. Toisen
vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,8
(3,8) ja kertaerien jälkeen 3,8 (-3,5) miljoonaa euroa.

Pre-processingin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
katsauskaudella -0,1 (0,9) miljoonaa euroa ja toisella
vuosineljänneksellä -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa. Heikon
tuloskehityksen syy oli Pohjois-Amerikan työkalumyynnin kysynnän
pysähtyminen ja US dollarin kurssin epäedullinen kehitys.

Heat Treatment -liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli katsauskaudella 7,1 (8,7) miljoonaa euroa ja
toisella vuosineljänneksellä 5,3 (5,7) miljoonaa euroa. Tamglass
Lasinjalostuksen tappiollinen toiminta jatkui vuoden toisen
neljänneksen aikana rasittaen merkittävästi Heat Treatment
liiketoiminta-alueen ja koko Glastonin tulosta. Tamglass
Lasinjalostuksen liiketoiminnan tervehdyttäminen jatkuu tehostetusti
loppuvuoden aikana.

Software Solutionin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa ja toisella
vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa ja oli suunnitelman mukainen.+------------------------------------------------------------------+
| Liikevoitto, miljoonaa euroa  | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Pre-processing         |   -0,1 |   0,9 |    1,4 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Heat Treatment         |   7,1 |   8,7 |   19,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Software Solutions       |   2,2 |    - |    2,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Emoyhtiö, elim.        |   -3,8 |   -4,2 |   -7,0 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä            |   5,4 |   5,5 |   16,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Kertaluonteiset erät      |    - |   -7,3 |   -4,6 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevoitto kertaerien jälkeen |   5,4 |   -1,9 |   12,0 |
+------------------------------------------------------------------+


Katsauskauden voitto oli 3,7 (0,2) miljoonaa euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto (ROCE) parani ja oli 8,3 (3,3) %. Osakekohtainen tulos
oli 0,05 (0,00) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos
oli 0,04 (-0,03) euroa.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema oli hyvä. Omavaraisuusaste 30.6.2008 oli 51,1
(52,0) %. Glastonin jatkuvien liiketoimintojen liiketoiminnan
rahavirta oli -7,9 (0,5) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta
oli -7,1 (-24,9) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa oli 15,1 (20,5) miljoonaa
euroa, joka sisältää kaudella maksettuja osinkoja 7,8 (7,1) miljoonaa
euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 11,0
(10,8) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 31,9 (29,6)
miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 23,7 (22,9) %.

Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 7,0 (6,2) miljoonaa euroa.
Vertailukauden luku ei sisällä Albat+Wirsam -osakkeista maksettua
ennakkomaksua (20,6 miljoonaa euroa). Merkittävimmät investoinnit
kohdistuivat edelleen globaaliin ERP-hankkeeseen, tuotekehitykseen
sekä tuotantokoneiden hankintaan.

Organisaatio ja henkilöstö
Tammikuussa Henrik Reims nimitettiin OSP Deliveries -yksikön
johtajaksi. Timo Nieminen nimitettiin 5. toukokuuta 2008 alkaen
Service Solutions -yksikön johtajaksi. Molemmat ovat Glastonin
johtoryhmän jäseniä. Timo Rautarinta nimitettiin Glastonin
lasinjalostusyksikkö Tamglass Lasinjalostuksen toimitusjohtajaksi 3.
maaliskuuta 2008 alkaen.

Tammikuussa käynnistetty mittava kansainvälinen Value Up
-johtamiskoulutusohjelma saatiin kesäkuun alussa päätökseen. Kevään
aikana 120 konsernin avainhenkilöä osallistui koulutukseen, jonka
avulla Glastonin strategia jalkautetaan ja toimintatapoja
yhtenäistetään.

Suomen toimintojen selkeyttämiseksi Glaston Service Oy:n
liiketoiminnot siirrettiin 1.1.2008 Glaston Finland Oy:öön. Siirrolla
ei ollut vaikutuksia henkilöstön määrään.

Glastonin palveluksessa oli 30.6.2008 yhteensä 1 529 (1 223)
henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 31 % oli Suomessa ja 47 % muualla
Euroopassa vahvasti painottuen Saksaan ja Italiaan. Aasiassa
konsernin henkilöstöstä työskenteli 9 % ja Amerikoissa 13 %.
Henkilöstöä oli keskimäärin 1 492 (1 192).

Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.6.2008 oli 12,7
miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 79 350 000
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji.
Ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa yhtiöllä oli hallussaan 809 793
kappaletta yhtiön osaketta, mikä vastaa 1 % liikkeeseen laskettujen
osakkeiden lukumäärästä ja äänistä.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo
on 129 567 euroa. Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa
hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole
nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,16 euroa.
Yhtiön osakkeita vaihdettiin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana
1 512 473 kappaletta eli 1,9 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen
alin kurssi oli 2,70 euroa ja ylin 3,33 euroa. Jakson keskikurssi oli
3,09 euroa ja päätöskurssi 3,10 euroa.
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma oli 1,72
(1,65) euroa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2008. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10
euroa osaketta kohden, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Carl-Johan
Rosenbröjer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Uusiksi jäseniksi
valittiin Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Jan Lång ja Cargotec Oyj:n
toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Tilintarkastajaksi yhtiökokous
valitsi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena
tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT.Omien osakkeiden hankinta ja luovutus
Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan
yhtiön omia osakkeita enintään 7 605 096 kappaletta. Valtuutus on
voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
ja valtuutuksesta on käyttämättä 7 021 500 osaketta. Vuoden
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana yhtiö ei hankkinut omia
osakkeita.
Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Yhtiö luovutti 23.
huhtikuuta 2008 103 707 hallussaan ollutta omaa osaketta konsernin
osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille.
Luovutettujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 16 593
euroa.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
16. heinäkuuta 2008 Glaston ilmoitti alentavansa vuoden 2008
liikevaihto- ja liikevoittoennustettaan. Liikevaihdon ja liikevoiton
arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Aiemman, 23.4.2008
julkaistun arvion mukaan Glaston-konserni arvioi kasvattavansa
liikevaihtoaan ja liikevoittoaan selvästi vuoteen 2007 verrattuna.

Osana tervehdyttämisohjelmaansa Glastonin tytäryhtiö Tamglass
Lasinjalostus Oy ilmoitti 30. heinäkuuta 2008 lopettavansa työkone-
ja erikoisajoneuvolasiliiketoimintansa. Lakkautettava liiketoiminta
työllistää noin 30 henkilöä. YT-neuvottelut käynnistyivät 6.8.2008.

Elokuun alusta lähtien Glaston vahvisti toimintaansa Pohjois-Aasiassa
ja erityisesti Kiinassa. Frank Zhang on 1. elokuuta 2008 alkaen
nimitetty Pohjois-Aasian ja Kiinan markkina-alueen
toimitusjohtajaksi.
Lähiajan epävarmuustekijät
Konserni arvioi lähiajan merkittävimpien epävarmuustekijöiden
liittyvän globaaliin talouskehitykseen ja erityisesti Yhdysvaltojen
markkinataantumaan ja US dollarin valuuttakurssin kehitykseen. Riski
tämän kehityksen laajentumiselle myös muille konsernin markkinoille
on kasvanut. Jo nyt on nähtävissä, että maailmantalouden epävarmuus
vaikuttaa konsernin suuriin kokonaistoimituksiin pidentäen
huomattavasti asiakkaiden päätöksentekoaikoja.
Raaka-aineiden ja komponenttien hintakehitys sekä saatavuus, lähinnä
Suomessa, muodostavat myös oleellisen epävarmuustekijän. Glastonin
saamat isot OSP-kaupat lisäävät tuotanto- ja toimitusprosessiin
liittyviä haasteita.
Näkymät
Glastonin ydinliiketoiminnan näkymät vuodelle 2008 ovat edelleen
kohtuullisen myönteiset Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta. Yhtiön
toiminnan maantieteellisen hajautuksen ansiosta Eurooppa, Aasia ja
Amerikat kuitenkin tasaavat toistensa suhdanteita.
OSP-kokonaistoimitusten kysynnän arvioidaan edelleen kasvavan
asiakkaiden lisääntyvien tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten vuoksi.
Glaston-konserni arvioi liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuoden
2007 tasolla. Vuosineljänneksittäisen liikevaihdon ja -voiton
arvioidaan kehittyvän vuoden 2007 tapaan, missä ensimmäinen
vuosineljännes on vaatimattomin ja neljäs vahvin.
Tammi-syyskuun katsauksen julkistus
Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistusta on aikaistettu. Uusi
päivämäärä on 24.10.2008 klo 9.00.

Helsingissä 14. elokuuta 2008
Glaston Oyj Abp
Hallitus

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Kimmo Lautanen
Talousjohtaja
Puh. 010 500 500


Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 520Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta, puh. 010 500 500
Talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh. 010 500 500Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp on kasvava kansainvälinen lasiteknologiayhtiö.
Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja
asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen
tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin
tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa
sekä Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on
Suomessa toimiva korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin Mid Cap -listalla.
www.glaston.net


Jakelu:
OMX
Keskeiset mediat
www.glaston.netGLASTON OYJ ABP


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.6.2008

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen
taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää
taulukoiden loppusummiin.LYHENNETTY TULOSLASKELMA
                   4-6/ 4-6/  1-6/  1-6/ 1-12/
milj. euroa              2008 2007  2008  2007  2007

Liikevaihto              72,6 65,6 135,7 123,7 269,8
Liiketoiminnan muut tuotot       0,3  0,2  0,4  0,4  0,6
Kulut                -67,0 -60,6 -126,6 -115,9 -246,6
Osuus yhteisyritysten tuloksista    0,0   -  0,0   -   -
Poistot ja arvonalentumiset      -2,1 -1,4  -4,1  -2,8  -7,2
Kertaluonteiset erät           - -7,3   -  -7,3  -4,6
Liikevoitto / -tappio         3,8 -3,5  5,4  -1,9  12,0
Liikevoitto / -tappio, ilman
kertaluonteisia eriä          3,8  3,8  5,4  5,5  16,6
Myyntivoitot myytävänä olevista
varoista                0,1   -  0,1   -   -
Muut rahoitustuotot ja -kulut     1,8  0,1  1,2  0,4  0,0
Tulos ennen veroja           5,6 -3,4  6,7  -1,5  12,0
Tuloverot               -2,5  0,0  -3,0  -1,3  -5,2
Kauden tulos jatkuvista
liiketoiminnoista           3,1 -3,4  3,7  -2,8  6,9
Kauden tulos lopetetuista
liiketoiminnoista            -  1,5   -  3,0  3,8
Kauden voitto / tappio         3,1 -1,9  3,7  0,2  10,6
Jakautuminen
Vähemmistölle             0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Emoyhtiön omistajille         3,1 -1,9  3,7  0,2  10,6
Yhteensä                3,1 -1,9  3,7  0,2  10,6

Tulos / osake, euroa, jatkuvat
liiketoiminnot            0,04 -0,05  0,05 -0,04  0,09
Tulos / osake, euroa, lopetetut
liiketoiminnot              - 0,02   -  0,04  0,05
Tulos / osake, euroa, yhteensä    0,04 -0,03  0,05  0,00  0,14

Liikevoitto / -tappio, %
liikevaihdosta             5,2 -5,4  4,0  -1,5  4,5
Liikevoitto / -tappio ilman
kertaluonteisia eriä, %
liikevaihdosta             5,2  5,8  4,0  4,4  6,2
Kauden voitto / tappio, %
liikevaihdosta             4,2 -2,9  2,7  0,2  3,9

LYHENNETTY TASE
milj. euroa              30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    34,4   31,4    32,5
Liikearvo                  67,6   53,2    67,4
Muut aineettomat hyödykkeet         20,3   12,3    19,6
Ennakkomaksut tytäryhtiöosakkeista       -   20,6     -
Osuudet yhteisyrityksissä          0,8     -    0,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat       0,1    0,1    0,3
Muut pitkäaikaiset varat          12,5    3,4    13,0
Laskennalliset verosaamiset         3,6    5,3    4,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä        139,3   126,2   138,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               57,0   47,3    46,2
Saamiset
Myynti- ja muut saamiset          76,9   72,1    78,3
Verosaamiset                 2,4    4,3    1,7
Saamiset yhteensä              79,3   76,4    80,0
Rahavarat                  11,0   10,8    11,4
Myytävänä olevat varat            0,2   14,9    0,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä        147,6   149,4   137,9
Varat yhteensä               286,9   275,6   275,9         30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma                 12,7   12,7    12,7
Ylikurssirahasto              25,3   25,3    25,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    0,2     -    0,3
Omat osakkeet                -3,5   -4,9    -3,9
Käyvän arvon rahasto             0,0     -     -
Suojausrahasto               -0,1    0,1    0,1
Kertyneet voittovarat ja muuntoerot     96,5   95,9    94,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus
kauden tuloksesta              3,7    0,2    10,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä              134,8   129,2   139,5
Vähemmistöosuus               0,1    0,0    0,0
Oma pääoma yhteensä            134,9   129,2   139,6
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat        4,5    2,0    1,9
Pitkäaikaiset korottomat velat ja
varaukset                  9,3   10,7    9,9
Laskennalliset verovelat           8,8    7,2    9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä        22,7   19,9    21,0
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat       38,4   39,1    19,4
Lyhytaikaiset varaukset           2,0    1,6    2,6
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
korottomat velat              85,6   83,5    89,8
Verovelat                  3,3    1,9    3,5
Myytävänä oleviin varohin liittyvät
velat                     -    0,4     -
Lyhytaikaiset velat yhteensä        129,4   126,5   115,3
Velat yhteensä               152,0   146,3   136,3
Oma pääoma ja velat yhteensä        286,9   275,6   275,9RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa                1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007

Liiketoiminnan rahavirrat
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta                    4,6  -10,0   10,3
Käyttöpääoman muutos             -12,5   10,5   -1,6
Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat     -7,9   0,5    8,7
Investointien rahavirrat
Investoinnit tytäryhtiöihin          -0,5 -21,3(*   -17,7
Muut investoinnit               -7,0   -3,7   -11,3
Luovutustulot                 0,3   0,2    1,7
Investointeihin käytetyt nettorahavarat    -7,1  -24,9   -27,3
Rahavirrat ennen rahoitusta         -15,0  -24,4   -18,5
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lisäykset(+) / vähennykset(-)         1,9   0,0    0,0
Pitkäaikaisten lainasaamisten
lisäykset(-) / vähennykset(+)         0,3    -     -
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäykset(+) /
vähennykset(-)                20,2   31,5   11,3
Maksetut osingot               -7,8   -7,1   -7,1
Omien osakkeiden hankinta            -   -3,9   -3,9
Omien osakkeiden luovutus            -    -    1,3
Muu rahoitus                  0,5    -     -
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat     15,1   20,5    1,5
Lopetetut liiketoiminnot
Liiketoiminnan rahavirta             -   4,1    7,6
Investointien rahavirta             -    -   10,7
Rahoituksen rahavirta              -    -     -
Lopetettujen liiketoimintojen rahavirta     -   4,1   18,3

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus      -0,5   0,0   -0,3
Rahavarojen nettomuutos            -0,4   0,2    0,9
Rahavarat kauden alussa            11,4   10,5   10,5
Rahavarat kauden lopussa           11,0   10,8   11,4
Rahavarojen nettomuutos            -0,4   0,2    0,9


(* Sisältää ennakkomaksun Albat+Wirsam Software AG:n osakkeista.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                      Sijoi-
                      tetun
                      vapaan
                       oman
               Osa-  Yli-  pää-    Käyvän  Suo-
                ke- kurssi-  oman Omat arvon jaus-
               pää- rahas- rahas- osak- rahas- rahas-
milj. euroa          oma   to   to keet   to   to
Oma pääoma 1.1.2007      12,7  25,3   - -1,0   -  -0,2
Rahavirran suojaukset,
veroilla vähennettynä      -    -   -   -   -  0,2
Muut muutokset          -    -   -   -   -   -
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän arvon
muutos              -    -   -   -   -   -
Omien osakkeiden hankinta    -    -   - -3,9   -   -
Omien osakkeiden luovutus    -    -   -   -   -   -
Suoraan omaan pääomaan
kirjattujen nettotulojen
verovaikutukset         -    -   -   -   -   -
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä       -    -   -   -   -   -
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä,
verovaikutus           -    -   -   -   -   -
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä          -    -   - -3,9   -  0,2
Osingonjako           -    -   -   -   -   -
Oma pääoma 30.06.2007     12,7  25,3   - -4,9   -  0,1


                      Sijoi-
                      tetun
                      vapaan
                       oman
               Osa-  Yli-  pää-    Käyvän  Suo-
                ke- kurssi-  oman Omat arvon jaus-
               pää- rahas- rahas- osak- rahas- rahas-
milj. euroa          oma   to   to keet   to   to
Oma pääoma 1.1.2008      12,7  25,3  0,3 -3,9   -  0,1
Rahavirran suojaukset,
veroilla vähennettynä      -    -   -   -   -  -0,1
Muut muutokset          -    -   -   -  0,0  -0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän arvon
muutos              -    -   -   -  0,0   -
Omien osakkeiden hankinta    -    -   -   -   -   -
Omien osakkeiden luovutus    -    -  -0,1  0,4   -   -
Suoraan omaan pääomaan
kirjattujen nettotulojen
verovaikutukset         -    -  0,0   -  0,0   -
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä       -    -   -   -   -   -
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä,
verovaikutus           -    -   -   -   -   -
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä          -    -  -0,1   -   -  -0,2
Osingonjako           -    -   -   -   -   -
Oma pääoma 30.06.2008     12,7  25,3  0,2 -3,5  0,0  -0,1

                    Emoyhtiön
                   omistajille
            Kerty- Kerty-   kuuluva
             neet  neet     oma         Oma
           voitto- muunto-   pääoma Vähemmistö-  pääoma
milj.euroa       varat  erot  yhteensä    osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007   102,8   0,4    140,1     0,0  140,1
Rahavirran
suojaukset, veroilla
vähennettynä        -    -     0,2      -   0,2
Muuntoerot            -0,3    -0,3      -   -0,3
Voitot tai tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta        -   0,0     0,0      -   0,0
Muut muutokset       -    -      -      -    -
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän
arvon muutos        -    -      -      -    -
Omien osakkeiden
hankinta          -    -    -3,9      -   -3,9
Omien osakkeiden
luovutus          -    -      -      -    -
Suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen
verovaikutukset       -   0,0     0,0      -   0,0
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä    -    -      -      -    -
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä,
verovaikutus        -    -      -      -    -
Kauden tulos       0,2    -     0,2     0,0   0,2
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         0,2  -0,2    -3,8     0,0   -3,7
Osingonjako       -7,1    -    -7,1      -   -7,1
Oma pääoma 30.6.2007   95,9   0,2    129,2     0,0  129,2


                    Emoyhtiön
                   omistajille
            Kerty- Kerty-   kuuluva
             neet  neet     oma         Oma
           voitto- muunto-   pääoma Vähemmistö-  pääoma
milj.euroa       varat  erot  yhteensä    osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008   106,4  -1,3    139,5     0,0  139,6
Rahavirran
suojaukset, veroilla
vähennettynä        -    -    -0,1      -   -0,1
Muuntoerot         -  -0,6    -0,6     0,0   -0,6
Muut muutokset      -0,1   0,1     0,0     0,1   0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset, käyvän
arvon muutos        -    -     0,0      -   0,0
Omien osakkeiden
hankinta          -    -      -      -    -
Omien osakkeiden
luovutus          -    -     0,3      -   0,3
Suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen
verovaikutukset       -    -     0,0      -   0,0
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä   -0,2    -    -0,2      -   -0,2
Osakeperusteinen
kannustinjärjestelmä,
verovaikutus       0,0    -     0,0      -   0,0
Kauden tulos       3,7    -     3,7     0,0   3,7
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         3,4  -0,5     3,1     0,0   3,1
Osingonjako       -7,8    -    -7,8      -   -7,8
Oma pääoma 30.06.2008  102,0  -1,8    134,8     0,1  134,9
TUNNUSLUVUT
                    30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Käyttökate(EBITDA), % liikevaihdosta(1    7,0    0,7    7,1
Liikevoitto /-tappio(EBIT), %
liikevaihdosta                4,0   -1,5    4,5
Kauden tulos, % liikevaihdosta        2,7    0,2    3,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa       7,0   6,2(2    34,1
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta
(jatkuvien ja lopetettujen toimintojen
liikevaihdosta)               5,2    4,4    11,9
Omavaraisuusaste, %             51,1   52,0    55,4
Velkaantumisaste, %             31,8   31,8    15,3
Nettovelkaantumisaste, %          23,7   22,9    6,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa     31,9   29,6    9,6
Sijoitettu pääoma kauden lopussa,
milj. euroa                177,8   170,3   160,9
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna
koko vuoden tulokseksi            5,3    0,3    7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, jatkuvat
liiketoiminnot, %, suhteutettuna koko
vuoden tulokseksi              8,3   -1,8    7,9
Sijoitetun pääoman tuotto,
kokonaistulos, %, suhteutettuna koko
vuoden tulokseksi              8,3    3,3    11,2
Henkilökunta keskimäärin, jatkuvat
liiketoiminnot               1 492   1 192   1 288
Henkilökunta keskimäärin          1 492   1 215   1 302
Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat
liiketoiminnot               1 529   1 223   1 435
Henkilökunta kauden lopussa        1 529   1 247   1 435


(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset
(2 Ei sisällä Albat+Wirsam-osakkeista maksettua ennakkomaksua (20,6
milj. euroa).


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                    30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Osakemäärä kauden lopussa, ilman
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
(1 000)                  78 540  78 107   78 437
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä,
ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita (1 000)             78 474  78 934   78 682
Tulos / osake, jatkuvat
liiketoiminnot, euroa (*          0,05   -0,04    0,09
Tulos / osake, lopetetut
liiketoiminnot, euroa (*            -   0,04    0,05
Tulos / osake, yhteensä, euroa (*      0,05   0,00    0,14
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma / osake, euroa            1,72   1,65    1,78
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   243,5   308,5   217,3
Osakkeen suhteellinen vaihto, %
keskimääräisestä osakekannasta        1,9    6,4    10,2
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000)     1,512   5,020   7,993
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa    3,10   3,95    2,77
Kauden ylin kurssi, euroa          3,33   4,53    4,53
Kauden alin kurssi, euroa          2,70   3,90    2,70
Kauden keskikurssi, euroa          3,09   4,07    3,90


(* Glaston Oyj Abp:llä ei ole optioita tai vastaavia, jotka
laimentaisivat tulos / osake -tunnuslukua.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevoitto / -tappio (EBIT) = Voitto / tappio poistojen ja
arvonalentumisten jälkeen

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto / -tappio + poistot ja
arvonalentumiset

Nettovelat = Korolliset velat - rahavarat

Rahoituskulut = rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot

Oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +
vähemmistöosuus

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korolliset velat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut
ennakot)

Velkaantuneisuus (gearing), % = Korolliset velat x 100 / Oma pääoma

Nettovelkaantuneisuus (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100
/ Oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) = (Tulos ennen veroja +
rahoituskulut) x 100 / (Oma pääoma + korolliset velat) (katsauskauden
alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) = Voitto / tappio x 100 / Oma
pääoma (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo)

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus
katsauskauden tuloksesta / keskimääräinen osakeantioikaistu
osakemäärä katsauskaudella

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / osake = Emoyhtiön
omistajille kuuluva oma pääoma katsauskauden lopussa / osakkeiden
laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa

Osakkeiden vaihdon kehitys = Katsauskauden aikana vaihdettujen
osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä
osakemäärästä

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä katsauskauden
lopussa x katsauskauden viimeinen pörssikurssi

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa = Liikkeeseen laskettu
osakemäärä - yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen
hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen
vaatimaa tietoa.

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS
-laatimisperiaatteita kuin vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä,
paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja on noudatettu 1.1.2008 lähtien:

- IFRIC 11 IFRS 2 Konserniyhtiöiden osakkeet ja omia osakkeita
koskevat liiketoimet
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden
välinen yhteys

Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole
merkityksellisiä Glaston-konsernin kannalta.

Glaston noudattaa seuraavaa tulkintaa 1.10.2008 lähtien:
- IFRIC 16 Ulkomaiseen toimintaan tehdyn nettosijoituksen suojaukset

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja 1.1.2009 lähtien:

- IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
- IFRS 8 Toiminnalliset segmentit
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
- IFRS 2 (muutettu): Osakeperusteiset maksut: Oikeuden syntymisehdot
ja peruutukset
- IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n
tilinpäätöksen esittäminen muutokset - Puttable Financial Instruments
and Obligations Arising on Liquidation
- Improvements to IFRSs
- IFRIC 15 Sopimukset kiinteistön rakentamisesta
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit(muutettu): Kirjaaminen ja arvostaminen
- Eligible Hedged Items

Uudistetun IAS 1 standardin käyttöönotto vaikuttaa siihen, miten
tuloslaskelma, tase ja oman pääoman muutoslaskelma tullaan esittämään
tilinpäätöksessä.

Glaston arvioi, että IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole
merkittäviä vaikutuksia Glastonin esittämään
tilinpäätösinformaatioon.

Uudistetun IAS 23 -standardin käyttöönotto muuttaa 1.1.2009 alkaen
Glastonin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita siten, että
välittömästi hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvia vieraan pääoman menoja tullaan aktivoimaan
hyödykkeiden hankintamenoon. Aktivoiminen koskee lähinnä aineellisia
käyttöomaisuushyödykkeitä.

Muut uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole
merkityksellisiä Glaston-konsernin kannalta.

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja 1.1.2010 lähtien:

-    IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen
-    IAS 27 (muutettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.


YRITYSHANKINNAT

Glaston Oyj Abp hankki 2.7.2007 allekirjoitetulla kauppasopimuksella
saksalaisen Albat+Wirsam Software AG:n koko osakekannan. Osakkeiden
ehdollisena kirjattu hankintameno oli vuoden 2007 lopussa 21,7 milj.
euroa. Hankitun liiketoiminnan liikearvo / hankintameno voi alentua
kauppakirjan kauppahintaa koskevien ehtojen perusteella. Lopullinen
hankintameno ja liikearvo kirjataan kolmannen vuosineljänneksen
aikana.


SEGMENTTITIEDOT

Glaston-konsernin ensisijainen segmentti on liiketoimintasegmentti.
Pre-processing -segmenttiin kuuluvat Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä työkalujen
valmistus. Heat Treatment -segmenttiin kuuluvat Tamglass- ja
Uniglass-tuotemerkeillä myytävät karkaisu-, taivutus- ja
laminointikoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä Tamglass
Lasinjalostuksen lasinjalostustoiminta. Software Solutions -segmentti
muodostuu Albat+Wirsam Software Groupin toiminnasta, joka on
konsolidoitu Glaston-konserniin heinäkuusta 2007 lähtien.

Energia-liiketoiminta myytiin Glaston-konsernista vuoden 2007
heinäkuussa, ja se on tästä syystä luokiteltu lopetetuksi
liiketoiminnaksi vuodelta 2007 julkaistavissa luvuissa.


milj. euroa
             1-6/ 1-6/ 1-12/
Liikevaihto        2008 2007 2007
Pre-processing      46,1 45,0 94,1
Heat Treatment      76,9 79,3 162,3
Software Solutions    13,7   - 14,7
Emoyhtiö ja eliminoinnit -1,0 -0,6 -1,3
Yhteensä         135,7 123,7 269,8                         1-6/ 1-6/ 1-12/
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluontoisia eriä 2008 2007 2007
Pre-processing                  -0,1 0,9  1,4
Heat Treatment                   7,1 8,7 19,6
Software Solutions                 2,2  -  2,6
Emoyhtiö ja eliminoinnit             -3,8 -4,2 -7,0
Yhteensä                      5,4 5,5 16,6
Kertaluonteiset erät                 - -7,3 -4,6
Liikevoitto / -tappio               5,4 -1,9 12,0
Rahoituserät                    1,3 0,4  0,0
Tuloverot                     -3,0 -1,3 -5,2
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista     - 3,0  3,8
Kauden tulos                    3,7 0,2 10,6
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluontoisia    1-6/  1-6/ 1-12/
eriä, % liikevaihdosta               2008  2007  2007
Pre-processing                  -0,3 % 2,1 % 1,5 %
Heat Treatment                  9,3 % 11,0 % 12,1 %
Software Solutions                16,0 %   - 17,8 %
Yhteensä                     4,0 % 4,4 % 6,2 %
Varat                 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Pre-processing               50,2   41,7    39,6
Heat Treatment               68,3   66,1    76,7
Software Solutions              7,5     -    6,8
Emoyhtiö ja eliminoinnit          -0,5   -0,7    -0,6
Segmenttivarat yhteensä          125,5   107,1   122,5
Pitkäaikaiset varat            135,6   120,9   133,6
Laskennalliset verosaamiset         3,6    5,3    4,4
Verosaamiset                 2,4    4,3    1,7
Muut kohdistamattomat saamiset        8,4   12,3    2,0
Rahavarat                  11,0   10,8    11,4
Myytävänä olevat varat            0,2   14,9    0,3
Varat yhteensä               286,9   275,6   275,9

Velat                 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Pre-processing               19,5   18,5    21,8
Heat Treatment               23,4   22,5    22,7
Software Solutions              2,6     -    1,9
Emoyhtiö ja eliminoinnit           1,3    0,7    0,4
Segmenttivelat yhteensä           46,8   41,7    46,8
Laskennalliset verovelat           8,8    7,2    9,2
Varaukset                  11,3   12,2    12,5
Korolliset velat              42,9   41,1    21,3
Verovelat                  3,3    1,9    3,5
Muut kohdistamattomat velat         38,8   41,8    43,0
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät
velat                     -    0,4     -
Velat yhteensä               152,0   146,3   136,3
              1-6/ 1-6/ 1-12/
Poistot ja arvonalentumiset 2008 2007 2007
Pre-processing       -0,9 -0,8 -1,9
Heat Treatment       -1,9 -1,9 -4,0
Software Solutions     -0,8  - -1,1
Emoyhtiö ja eliminoinnit  -0,5 -0,1 -0,2
Yhteensä          -4,1 -2,8 -7,2milj. euroa
          1-6/ 1-6/ 1-12/
Saadut tilaukset  2008 2007 2007
Pre-processing   33,8 37,0 68,7
Heat Treatment   75,8 87,9 141,0
Software Solutions  5,5   -  3,0
Yhteensä      115,1 124,9 212,7
Tilauskanta    30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Pre-processing     21,9   25,9    20,9
Heat Treatment     71,0   90,3    59,9
Software Solutions    6,0     -    6,2
Yhteensä        98,9   116,2    87,0Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat
liiketoiminnot             30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
Pre-processing                594    582    556
Heat Treatment                653    629    612
Software Solutions              252     -    247
Emoyhtiö                   30    12     20
Yhteensä                  1 529   1 223   1 435                         1-6/ 1-6/ 1-12/
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat liiketoiminnot 2008 2007 2007
Pre-processing                  577  581  572
Heat Treatment                  641  599  606
Software Solutions                249   -  97
Emoyhtiö                      25  11  13
Yhteensä                    1 492 1 192 1 288
milj. euroa
                 1-6/ 1-6/ 1-12/
Liikevaihto markkina-alueittain 2008 2007 2007
EMEA               90,0 64,8 150,5
Amerikka             25,9 41,0 75,6
Aasia              19,8 18,0 43,7
Yhteensä            135,7 123,7 269,8
                   1-6/  1-6/  1-12/
Liikevaihto markkina-alueittain, %  2008  2007  2007
EMEA                66,3 % 52,4 % 55,8 %
Amerikka              19,1 % 33,1 % 28,0 %
Aasia                14,6 % 14,5 % 16,2 %
Yhteensä              100,0 % 100,0 % 100,0 %milj. euroa

                       1-6/ 1-6/
Saatujen tilausten maantieteellinen jakauma 2008 2007 muutos, %
EMEA                     76,4 76,0   0,5 %
Amerikka                   19,7 26,4  -34,0 %
Aasia                    19,0 22,5  -18,4 %
Yhteensä                  115,1 124,9  -8,5 %JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA
TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa


             1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
Liikevaihto       2007 2007 2007  2007 2008 2008
Pre-processing      21,7 23,4 20,6  28,5 22,9 23,2
Heat Treatment      36,6 42,7 30,2  52,8 32,9 44,0
Software Solutions     -  - 6,8  7,9 7,3 6,4
Emoyhtiö ja eliminoinnit -0,1 -0,5 -0,3  -0,5 0,0 -1,0
Yhteensä         58,2 65,6 57,3  88,8 63,1 72,6Liikevoitto / -tappio ilman      1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
kertaluontoisia eriä         2007 2007 2007  2007 2008 2008
Pre-processing             1,2 -0,2 0,3  0,2 0,6 -0,7
Liikevoitto-%             5,3 -0,9 1,3  0,8 2,5 -3,1
Heat Treatment             3,0 5,7 3,2  7,7 1,9 5,3
Liikevoitto-%             8,1 13,4 10,5  14,6 5,7 12,0
Software Solutions            -  - 1,6  1,0 1,0 1,2
Liikevoitto-%              -  - 23,1  13,2 13,2 19,3
Emoyhtiö ja eliminoinnit       -2,4 -1,7 -1,1  -1,8 -1,8 -2,0
Yhteensä                1,7 3,8 4,0  7,1 1,6 3,8
Liikevoitto-%             2,9 5,8 6,9  8,0 2,6 5,2             1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
Liikevoitto / - tappio  2007 2007 2007  2007 2008 2008
Pre-processing      1,2 -1,6 0,3  0,3 0,6 -0,7
Liikevoitto-%       5,3 -7,0 1,3  0,9 2,5 -3,1
Heat Treatment      3,0 -0,2 3,2  7,7 1,9 5,3
Liikevoitto-%       8,1 -0,4 10,6  14,6 5,7 12,0
Software Solutions     -  - 1,6  1,0 1,0 1,2
Liikevoitto-%        -  - 23,1  13,2 13,2 19,3
Emoyhtiö ja eliminoinnit -2,4 -1,7 -1,1  0,9 -1,8 -2,0
Yhteensä         1,7 -3,5 4,0  9,9 1,6 3,8
Liikevoitto-%       2,9 -5,4 6,9  11,2 2,6 5,2
          1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
Tilauskanta    2007 2007 2007  2007 2008 2008
Pre-processing   20,2 25,9 24,4  20,9 21,0 21,9
Heat Treatment   72,3 90,3 92,6  59,9 65,0 71,0
Software Solutions  -   -  8,6  6,2 9,5 6,0
Yhteensä      92,5 116,2 125,7  87,0 95,5 98,9LOPETETUT LIIKETOIMINNOT

Energia-liiketoiminta myytiin Glaston-konsernista vuoden 2007
heinäkuussa, ja se on tästä syystä luokiteltu lopetetuksi
liiketoiminnaksi vuodelta 2007 julkaistavissa luvuissa.

milj. euroa


                      1-6/   1-6/   1-12/
Energialiiketoiminnan tulos         2008   2007    2007
Tuotot                     -   16,0    16,0
Kulut                     -   -11,9   -11,9
Voitto ennen veroja              -    4,1    4,1
Tuloverot                   -   -1,1    -1,1
Voitto verojen jälkeen             -    3,0    3,0
Voitto lopetettujen liiketoimintojen
luovutuksesta, verojen jälkeen         -     -    0,8
Kauden voitto lopetetuista
liiketoiminnoista               -    3,0    3,8

Lopetettujen liiketoimintojen
myytävänä oleviksi luokitellut varat  30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Aineettomat oikeudet              -    0,5     -
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      -   14,0     -
Vaihto-omaisuus                -    0,2     -
Varat yhteensä                 -   14,6     -

Lopetettujen liiketoimintojen
myytävänä oleviksi luokitellut velat  30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007


Siirtovelat                  -    0,4     -
Velat yhteensä                 -    0,4     -AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET


milj.euroa

                          1-6/ 1-6/
Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä 2008 2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa            32,5 43,3
Lisäykset                      4,2  4,8
Vähennykset                     0,0 -0,8
Poistot, jatkuvat liiketoiminnot          -2,3 -1,8
Poistot, lopetetut liiketoiminnot           - -0,5
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset   -   -
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset        0,0  0,3
Siirrot myytävänä oleviin               - -13,9
Muuntoerot                     0,0  0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa           34,4 31,4Tamglass Lasinjalostus Oy on tehnyt Akaan kaupungin kanssa
sopimuksen, jonka kohteena oleva halli valmistuu vuonna 2008. Yhtiö
on sitoutunut lunastamaan toimitilat kaupungilta 12 vuoden kuluessa.
Hankkeen kustannusarvio on 3,7 milj. euroa, ja sitä käsitellään
rahoitusleasingsopimuksena.

Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa muita merkittäviä
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevia
sitoumuksia.

EHDOLLISET VELAT


              30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2008 2007  2007
Kiinnitykset
Omien sitoumusten puolesta  0,2  0,2  0,2
Takaukset
Omasta puolesta       4,6  6,0  3,1
Vuokravastuut        12,5  5,1  18,0
Takaisinostovastuut     1,5  2,4  3,0
Muut vastuut
Omasta puolesta        -  0,1   -Amerikkalaisen tytäryrityksen, Glaston USA Inc.:n asiakas on tehnyt
USD 10 miljoonan vaateen vuonna 2004 tapahtuneen laitekaupan
seurauksena. Yhtiö on saanut 25. tammikuuta 2008 ilmoituksen, että
asiakas on nostanut vaateen USD 22 miljoonaan. Glaston pitää sekä
alkuperäistä että korotettua vaadetta perusteettomana. Asia
on USA:ssa välimiesoikeuden käsittelyssä ja päätöstä odotetaan vuoden
2008 aikana.

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla
vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei
odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä
olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän
merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.

JOHDANNAISSOPIMUKSETmilj. euroa 30.6.2008    30.6.2007      31.12.2007
       Nimellis- Käypä Nimellis- Käypä arvo Nimellis- Käypä
       arvo   arvo arvo   arvo    arvo    arvo
Valuutta-
johdannaiset
Valuutta-
termini-
sopimukset    12,9  0,4   20,1    0,0    12,8  0,1


Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan
suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä
siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.
Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryhtiöt
ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja
konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän
perheenjäsenensä.

Liiketoimissaan yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien
kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin
liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät myyntiä
yhteisyrityksille. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon
kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Lähipiirille maksetut
vuokrat olivat tammi - kesäkuussa 0,3 milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia
liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien
osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Vuoden 2007 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella
Glaston Oyj Abp luovutti huhtikuussa omia osakkeitaan lähipiiriin
kuuluville henkilöille, eli toimitusjohtajalle (19 740 osaketta) ja
muille johtoryhmän jäsenille (yhteensä 32 900 osaketta).

Vuosien 2007 ja 2008 osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä
aiheutuvat kulut ennen veroja olivat tammi - kesäkuussa 0,2 milj.
euroa.


Liiketoimet yhteisyritysten kanssa


             1-6/ 1-6/
milj. euroa       2008 2007
Myynti yhteisyrityksille 0,0  -Saamiset
 Myyntisaamiset yhteisyrityksiltä 0,0 -

Tilaa

Liitteet & linkit