Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

GLASTON OYJ ABP     Osavuosikatsaus  11.8.2009 klo 13.00          
Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009                     

-Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen 
 vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 40,5 miljoonaa euroa, kasvua 51 % 
 vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 
-Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa euroa.            
-Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 84,4 (135,7) miljoonaa euroa.    
-Liiketulos tammi-kesäkuussa oli -19,5 (5,4) miljoonaa euroa eli -23,1 (4,0) % 
 liikevaihdosta. 
-Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -15,2 (5,4) miljoonaa euroa.     
-Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -19,7 (8,3) %.              
-Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,23 (0,05) euroa.          
-Alkuvuoden 2009 heikon tilauskannan ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän
johdosta Glaston arvioi edelleen vuoden 2009 liikevaihdon jäävän alle vuoden
2008 tason. Ensimmäisen vuosineljänneksen pienen tilauskannan johdosta
odotetaan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihdosta alhaista, ja
heinä-syyskuun liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi. 
                              

    
Talousjohtaja Kimmo Lautanen:                          
”Lasinjalostuskoneiden markkinat ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat alhaiset.
Toisen vuosineljänneksen lopulla saadut tilaukset kehittyivät myönteisesti   
ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.                   

Heikko tulos johtui liikevaihdon voimakkaasta laskusta, mitä kustannussäästöt ja
meneillään olevat tehostamistoimenpiteet eivät kompensoineet. Kustannusrakenteen
sopeuttamista jatketaan.                            

Tammi-kesäkuun kulusäästöt ilman materiaalikuluja olivat 10,6 miljoonaa euroa. 
Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen
tervehdyttämisohjelmien kulusäästöjen arvioidaan nousevan vuoden 2009 aikana 20 
miljoonaan euroon.”                               

Uudet segmenttitiedot                              
Glaston ilmoitti 22.4.2009 muuttavansa organisaatiotaan ja raportoitavat    
segmentit ovat jatkossa Machines (Koneet), Services ja Software Solutions.   

Pre-processing ja Heat Treatment -segmentit on yhdistetty uudeksi        
Machines-segmentiksi (Koneet). Samalla huolto- ja palveluliiketoiminta     
erotettiin koneliiketoiminnasta omaksi Services-segmentikseen (Palvelut).    

Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävät  
karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, Bavelloni-tuotemerkillä myytävät lasin
esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistus.                  

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, 
varaosa- ja työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan  
lukuun.                                     

Software Solutions -segmentti pysyy ennallaan. Tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam
tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle,     
ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot     
lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille.               

Glastonin uuden segmenttirakenteen mukaiset tiedot julkaistiin         
pörssitiedotteella 24.6.2009.                          
Työkalujen (Tools) uudelleenorganisointi on kesken ja työkalujen liikevaihto ja 
liiketulos raportoidaan tässä katsauksessa vielä osana Machines-segmenttiä.   

Myös vuosineljänneksittäin raportoitaviin maantieteellisiin segmentteihin on  
tehty muutos. Entinen EMEA-alue on jaettu segmentteihin Eurooppa ja MEAI    
(Lähi-itä, Afrikka, Intia, Pakistan ja Bangladesh). Muut raportoitavat alueet  
ovat Aasia ja Amerikka.                             

Markkinat                                    
Glastonin markkinat olivat viime vuoteen verrattuna edelleen hiljaiset kysynnän 
jäädessä alhaiselle tasolle. Joitain merkkejä markkinoiden elpymisestä nähtiin 
kuitenkin katsauskauden loppupuolella. Asiakkaiden investointivarovaisuus jatkui
katsauskaudella ja konekauppa painottui yksittäisten koneiden myyntiin.     
Laajoille One-Stop-Partner -kaupoille ei ollut kysyntää.            

Machines                                    
Lasinjalostuskoneiden kysyntä katsauskaudella oli heikkoa. Markkinoilla jatkunut
epävarmuus vaikutti asiakkaiden investointihalukkuuteen. Katsauskauden     
viimeisillä viikoilla oli kuitenkin havaittavissa varovaisia merkkejä      
markkinoiden toipumisesta. Erityisesti Aasian markkinoilla kysyntä kääntyi   
lievään kasvuun paikallisten elvytysohjelmien ansiosta. Kysyntä Etelä-Amerikassa
jatkui edelleen hyvänä.                             

Toisella neljänneksellä Glaston sai merkittäviä tilauksia arkkitehtuuri- ja   
aurinkoenergialasin tuotantoon Saksasta ja Kiinasta. Myydyt turvalasikoneet   
edustavat uusinta lasinjalostusteknologiaa. Katsauskaudella toimitettiin myös  
ensimmäinen Tamglass ProE Magnum 9633, joka on Euroopan suurin tasokarkaisukone.

Teknologiasiirtoa Kiinaan jatkettiin katsauskaudella. Ensimmäinen Tianjinin   
tehtaalla valmistettu Tamglass CHF jatkuvatoiminen tasokarkaisukone luovutettiin
asiakkaalle kesäkuussa.                             

Machines-liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 53,4 (92,7)    
miljoonaa euroa.                                

Services                                    
Asiakkaiden koneiden käyttöasteiden aleneminen vaikutti huollon         
markkinatilanteeseen, ja Tamglass- ja Bavelloni-varaosien kysyntä oli heikkoa  
koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Alhaista kysyntää pystyttiin osittain   
paikkaamaan upgrade- eli päivitystuotteilla. Vuonna 2008 huollon        
palvelutarjontaan otettujen keraamisten telojen kysyntä säilyi katsauskaudella 
hyvänä. Katsauskauden loppupuolella pientä kysynnän kasvua oli havaittavissa  
Pohjois-Aasian markkinoilla.                          

Katsauskaudella Uniglass-koneiden huolto tuli osaksi Glastonin globaalia    
huoltoverkostoa. Alkuvuoden aikana huolto on tuonut markkinoille useita uusia  
päivitystuotteita Bavelloni-, Tamglass- ja Uniglass-koneisiin ja -laitteisiin. 
Suurin osa päivitystuotteista on koneiden, esimerkiksi Low-e -koneiden,     
tuotantokykyä, parantavia ratkaisuja. Lisäksi palvelutarjontaa on laajennettu  
asiakkaille suunnatuilla koulutuspaketeilla sekä asiakkaan tuotannon      
kokonaisvaltaisella konsultointipalvelukonseptilla.               

Työkalujen (Tools) kysyntä oli heikkoa katsauskaudella. Osana konsernin     
tervehdyttämisohjelmaa työkalujen valmistus USA:ssa lopetettiin.        

Services-liiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 20,4 (30,2) miljoonaa  
euroa.                                     

Software Solutions                               
Taloudellinen taantuma vaikutti edelleen Software Solutions           
-liiketoiminta-alueen toimintaan. Kysyntä Yhdysvalloissa ja Kiinassa jatkui   
erittäin heikkona. Suhteellisen vakaat Keski-Euroopan markkinat paikkasivat   
kuitenkin osittain muiden markkina-aluiden heikentynyttä kysyntää.       

Korkeampi automaation aste sekä järjestelmien integrointi ovat olleet      
tuotekehityksen painopisteenä jo parin vuoden ajan, ja nykyinen markkinatilanne 
on jopa vauhdittanut tätä kehitystä. Panorama-linjaohjausjärjestelmää      
kehitettiin katsauskaudella edelleen.                      

Software Solutions -liiketoiminta-alueen alkuvuoden liikevaihto oli 11,8 (13,7) 
miljoonaa euroa.                                

One-Stop-Partner                                
Laajojen One-Stop-Partner -hankkeiden kysyntä pysähtyi vuoden 2008 viimeisen  
neljänneksen aikana, ja kysyntä jatkui heikkona vuoden 2009 toisen       
vuosineljänneksen aikana.                            

Tilauskertymä One-Stop-Partner -toimituksille oli tammi-kesäkuussa 1,2 (14,3)  
miljoonaa euroa. Yksikön tuotot sisältyvät raportoitaviin segmentteihin.    

Markkinat aurinkoenergiaan liittyviin tehdasratkaisuihin ovat edelleen olemassa,
ja Glastonin asema tässä asiakassegmentissä on vahva. Talouden taantuman    
jatkuessa asiakkaat ovat siirtäneet investointipäätöksiään. Toisaalta taantuma 
on vauhdittanut kehitystä kohti integroituja ratkaisuja ja korkeampaa      
automaatioastetta.                               

Saadut tilaukset                                
Glastonin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 67,3 (136,8)  
miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 68 %,    
Services-segmentin 24 % ja Software Solutionsin 8 %.              

Tilauskanta                                   
Glastonin tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa euroa.        
Machines-liiketoiminta-alueen osuus tilauskannasta oli 30,8 miljoonaa euroa,  
Services-segmentin osuus 2,3 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 4,0    
miljoonaa euroa.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, MEUR    |        30.6.2009 |        30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines        |          30,8 |           78,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services        |           2,3 |           16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions   |           4,0 |           6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |          37,1 |          100,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto ja -tulos                              
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 84,4 (135,7) miljoonaa euroa.    
Machines-liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 53,4 (92,7)   
miljoonaa euroa, Services-segmentin 20,4 (30,2) miljoonaa euroa ja Software   
Solutionsin 11,8 (13,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui       
poikkeuksellisen heikkona jatkuneesta kysynnästä.                

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 45,2 (72,6) miljoonaa euroa jakautuen 
liiketoiminta-alueille seuraavasti: Machines 29,8 (49,9) miljoonaa euroa,    
Services 9,7 (16,9) miljoonaa euroa ja Software Solutions 5,9 (6,4) miljoonaa  
euroa.                                     --------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   |      1-6/2009 |    1-6/2008 |     1-12/2008 |
| MEUR       |           |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |        53,4 |      92,7 |       181,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |        20,4 |      30,2 |       63,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |        11,8 |      13,7 |       28,2 |
| Solutions    |           |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja sisäinen |        -1,2 |      -1,0 |       -2,2 |
| myynti      |           |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |        84,4 |      135,7 |       270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketulos tammi-kesäkuussa oli -19,5 (5,4) miljoonaa euroa, eli -23,1 (4,0) % 
liikevaihdosta. Liiketulos sisältää 4,3 miljoonaa euroa pääosin toiminnan    
tehostamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, jotka kirjattiin vuoden  
toiselle neljännekselle. Machines-liiketoiminta-alueen osuus ensimmäisen    
vuosipuoliskon liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä oli -9,9 (5,4)    
miljoonaa euroa, Services-liiketoiminta-alueen -1,9 (1,7) miljoonaa euroa ja  
Software Solutionsin 0,1 (2,2) miljoonaa euroa.                 

Myynnin voimakas lasku vaikutti Machines-liiketoiminta-alueen kannattavuuteen, 
joka mittavista säästötoimenpiteistä huolimatta heikkeni edelliseen vuoden   
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toiminnan sopeuttamista ja tehostamista   
jatketaan voimallisesti loppuvuoden aikana.                   

Toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -6,2 (3,8)  
miljoonaa euroa. josta Machines-liiketoiminnan osuus oli -4,6 (3,3) miljoonaa  
euroa, Services-liiketoiminta-alueen -0,2 (1,3) miljoonaa euroa ja Software   
Solutionsin 0,5 (1,2) miljoonaa euroa.                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, MEUR     |     1-6/2009 |   1-6/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines         |       -9,9 |      5,4 |      5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |       -1,9 |      1,7 |      4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |       0,1 |      2,2 |      3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit   |       -3,6 |     -3,8 |     -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |      -15,2 |      5,4 |      6,2 |
| kertaluonteisia eriä   |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |       -4,3 |       - |     -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |      -19,5 |      5,4 |     -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden tulos oli -18,1 (3,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto 
oli -19,7 (8,3) % ja osakekohtainen tulos -0,23 (0,05) euroa. Toisen      
vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,13 (0,04) euroa.         

Tervehdyttämisohjelma                              
Syyskuussa 2008 käynnistettiin koko konsernissa tehostamistoimet kannattavuuden 
parantamiseksi ja toimintojen sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen, ja näitä  
toimenpiteitä jatkettiin katsauskaudella.                    

Koneliiketoiminnan uudelleenjärjestely eteni vuoden toisen neljänneksen aikana, 
ja liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment integroitiin      
liiketoiminta-alueeksi Machines (Koneet). Katsauskauden päättyessä Machines-  
liiketoiminta-alueen uusi, globaali organisaatio oli nimitetty ja toiminnassa. 
Seuraavaksi Machines-liiketoiminta-alueella keskitytään integraation loppuun  
saattamiseen ja kannattavuuden edelleen parantamiseen  mm. rationalisoimalla  
tuoteportfoliota sekä kehittämällä globaalia tuotantorakennetta.        

Toimintaa tehostettiin sopeuttamalla tuotantoa, ja Meksikossa sijaitseva    
tuotantoyksikkö suljettiin maaliskuussa. Cinnaminsonissa Yhdysvalloissa     
sijaitsevan tehtaan sulkeminen on edennyt suunnitelman mukaan ja toiminta    
päättyy syyskuun lopussa. Katsauskaudella käynnistettiin USA:ssa valmistettujen 
karkaisukoneiden tuotannon siirto Suomeen ja Kiinaan.              

Huollossa toimenpiteet kustannusten leikkaamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi 
jatkuivat, mm. Japanin toimipiste suljettiin huhtikuussa. Lisäksi        
työkalutuotantoa siirrettiin Italiaan. Huoltotehtävissä olevan henkilöstön määrä
pieneni katsauskaudella 30 henkilöllä.                     

Konsernilla on käynnissä mittavat lomautukset Suomessa ja Italiassa. Saksassa ja
USA:ssa on lyhennetty työaikaa.                         

Tehostamis- ja sopeuttamistoimien seurauksena Glastonin henkilömäärä oli    
katsauskauden päättyessä alentunut 259 henkilöllä vuoden 2008 lopusta. Lisäksi 
vuokratyövoimaa vähennettiin lähes 60 henkilöllä.                

Tehostamistoimenpiteiden suunnitellut kulusäästöt ovat yhteensä lähes 20    
miljoonaa euroa ja tähän liittyvät kertaluonteiset kustannukset 4,3 miljoonaa  
euroa vuodelle 2009. Säästöt toteutuvat pääosin vuoden 2009 aikana.       
Katsauskauden kulusäästöt (ilman materiaalikuluja) verrattuna edellisvuoden   
vastaavaan ajanjaksoon olivat 10,6 miljoonaa euroa (toisella vuosineljänneksellä
6,9 miljoonaa euroa).                              

Rahoitus                                    
Konsernin rahoitusasema säilyi kohtuullisena. Nettovelat laskivat toisella   
vuosineljänneksellä verrattuna ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun. Konsernin 
rahoitusasemaan vaikuttivat kaudella maksettujen osinkojen lisäksi pääosin   
muutokset käyttöpääomassa sekä liiketoiminnan rahavirrassa sekä liikkeeseen   
laskettu vaihtovelkakirjalaina (23,8 miljoonaa euroa). Käyttöpääomaa saatiin  
pienennettyä (+15,2 miljoonaa euroa), mutta liiketoiminnan rahavirta ennen   
käyttöpääoman muutosta oli katsauskaudella negatiivinen (-17,6 miljoonaa euroa).
Investointien rahavirta oli -5,4 (-7,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta 
tammi-kesäkuussa oli +17,6 (+15,1) miljoonaa euroa, joka sisältää        
katsauskaudella maksettuja osinkoja 3,9 (7,8) miljoonaa euroa.         

Omavaraisuusaste 30.6.2009 oli 41,9 (51,2) %.                  

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 21,4 (11,0)    
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 63,9 (31,9) miljoonaa euroa ja  
nettovelkaantuneisuusaste oli 60,6 (23,6) %. Maksuvalmiuden varmistamiseksi   
konsernilla on 65 miljoonan euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti.  
Kesäkuun lopussa limiitistä oli käytössä 20 miljoonaa euroa.          

Investoinnit ja poistot                             
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 6,2 (7,0) miljoonaa euroa. Tärkeimmät    
investoinnit kohdistuivat lasinjalostusliiketoiminnan myynnin yhteydessä    
perustettuun yhteisyritykseen sekä globaaliin ERP-hankkeeseen. ERP-järjestelmä 
otettiin käyttöön pilottiyhtiössä Suomessa toisella vuosineljänneksellä.    

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista    
hyödykkeistä olivat 5,2 (4,1) miljoonaa euroa.                 

Konsernin rakennemuutokset                           
Osana viime vuonna aloitettua tehostamisohjelmaa Uniglass Engineering Oy:n   
liiketoiminta siirrettiin Glastonin Tampereen tehtaalle. Toiminta Uniglassin  
tehtaalla Ylöjärvellä päättyi 31.3.2009.                    

Glastonin tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myi eristys- ja         
arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle maaliskuussa, ja  
INTERPANE Glass Oy on Glastonin yhteisyritys. Myytyjen toimintojen liikevaihto 
oli noin 14 miljoonaa euroa vuonna 2008. 1.4.2009 alkaen lasinjalostustoiminta 
pitää sisällään ainoastaan Akaan aurinkoheijastimien tuotannon.         
Lasinjalostustoiminta kuuluu Services-segmenttiin.               

Glastonin kaksi yhtiötä Meksikossa fuusioituivat toisella vuosineljänneksellä. 
Glaston UK Ltd. ja Albat+Wirsam Software Ltd. Isossa-Britanniassa fuusioituvat 
kolmannen vuosineljänneksen alussa.                       

Liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment yhdistettiin huhtikuussa 
liiketoiminta-alueeksi Machines (Koneet).                    

Organisaatio ja henkilöstö                           
Henrik Reims nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi 1.4.2009 alkaen.   
One-Stop-Partner -toimitukset sisältyvät myyntijohtajan vastuualueeseen. Topi  
Saarenhovi nimitettiin Machines- liiketoiminta-alueen johtajaksi 22.4.2009   
alkaen ja Manne Tiensuu Glastonin henkilöstöjohtajaksi 15.5.2009 alkaen.    

Glastonin palveluksessa oli 30.6.2009 yhteensä 1 282 (1 529) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä 24 % työskenteli Suomessa ja 51 % muualla Euroopassa, 1 %     
MEAI-alueella, 10 % Aasiassa ja 14 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 
402 (1 492).                                  

Osakkeet ja kurssikehitys                            
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma               
30.6.2009 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli   
79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Katsauskauden päättyessä   
yhtiöllä oli hallussaan 838 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 1 %     
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa   
olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 134 173 euroa. Jokainen 
osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen       
yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen  
vasta-arvo on 0,16 euroa.                            
Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia   
osakkeita oli 83,2 (243,5) miljoonaa euroa.                   
Yhtiön osakkeita vaihdettiin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 3,9    
miljoonaa kappaletta eli 5,0 % keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen alin  
kurssi oli 0,92 euroa ja ylin 1,44 euroa. Tammi-kesäkuun kaupankäyntimäärällä  
painotettu keskikurssi oli 1,18 euroa. Päätöskurssi 30.6.2009 oli 1,06 euroa.  
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma oli 1,34 (1,72) euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous                    
pidettiin 17.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja       
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja     
hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.               

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa   
osaketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 miljoonaa euroa.          

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat Claus von Bonsdorff, Klaus  
Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000    
eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden  
jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan 20 000 eurossa. Hallitus   
valitsi järjestäytymiskokouksessaan Andreas Tallbergin jatkamaan hallituksen  
puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan hallituksen          
varapuheenjohtajana.                              

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena 
tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Yhtiökokous päätti muuttaa         
yhtiöjärjestyksen 2 §:ää, 11 §:ää ja 12 §:ää.                  

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset                       
Glaston Oyj Abp:n 17.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti      
hallituksen päättämään enintään 7 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.  
Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai investointien rahoittaminen.    
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta   
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus   
käsitti yhteensä enintään 7 800 000 osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja  
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä    
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan  
etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta 
poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien      
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen   
nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla  
enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.                    

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta 
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon. Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden   
antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus oli voimassa   
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.           

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset                      
Glaston Oyj Abp:n 8.6.2009 kokoontunut                     
ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien     
erityisten oikeuksien antamisesta.                       
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta. Mikäli kaikki valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet   
annetaan, annettujen osakkeiden lukumäärä vastaisi noin 24 % yhtiön kaikista  
osakkeista.                                   

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen.                         

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2010 asti ja se kumosi yhtiökokouksen 17.3.2009 antaman      
osakeantivaltuutuksen.                             

Vaihtovelkakirjalaina                              
Hallitus päätti 16.6.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen   
nojalla vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta, jonka pääoman määrä on 
enintään 30 000 000 euroa jaettuna 50 000 euron nimellisarvoisiin juokseviin
velkakirjoihin. 
                                   
Laina laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen valitsemien sijoittajien       
merkittäväksi. Lainaa merkittiin yhteensä 23 750 000 eurolla ja hallitus    
hyväksyi merkinnät 17.6.2009. Laina vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, optimoi  
pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Vaihtovelkakirjan ehdot on   
esitelty 16.6.2009 päivätyssä pörssitiedotteessa.                

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit                      
Globaalista talouskriisistä johtuen Glastonin markkinat ovat muuttuneet. 
Taloudellinen taantuma on vaikeuttanut asiakkaiden investointimahdollisuuksia. 
Vaikutus suuriin One-Stop-Partner -tilauksiin on ollut erityisen voimakas. 
                    
Taloudellisen taantuman johdosta lasinjalostuskoneiden kysyntä jatkuu heikkona. 
Asiakkaiden rahoitusvaikeuksien vuoksi tilaukset siirtyvät ja jo vahvistettuja 
tilauksia voi peruuntua. Asiakkaiden rahoitustilanne vaikuttaa myös saamisten  
perintään ja luottotappioihin.                         
Raaka-aineisiin liittyvät riskit ovat pienentyneet. Raaka-aineiden hintataso on 
tasaantunut ja alihankintaan liittyvät kapasiteettiongelmat ovat lähes     
poistuneet.                                   
Mikäli kansainvälinen talouskriisi pitkittyy ja toimialan elpyminen viivästyy, 
on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät     
tehostamistoimenpiteistä syntyvistä säästöistä huolimatta riitä kattamaan    
omaisuuserien, etenkin liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on  
kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta
sekä omaa pääomaa.                               
Tarkempi selvitys Glastonin riskeistä on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä. 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat                 

Glaston Oyj Abp:n hallitus nimitti 5.8.2009 diplomi-insinööri Arto Metsäsen
yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Arto Metsänen aloittaa tehtävässään
1.9.2009. 
  
Mika Seitovirta jätti toimitusjohtajan tehtävät 5.8.2009. Talousjohtaja Kimmo 
Lautanen hoitaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävät ajalla 6.8.-31.8.2009.     

Näkymät                                     
Hiljaiset markkinat vaikuttavat edelleen voimakkaasti Glastonin         
liiketoimintaan ja toiminnan sopeuttaminen markkinatilanteeseen jatkuu.     
Liiketoiminnan peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja      
aurinkoenergiamarkkinat.                            
Alkuvuoden markkinanäkymät olivat heikot. Ensimmäisiä merkkejä markkinoiden   
elpymisestä oli havaittavissa toisen vuosineljänneksen loppupuolella.      
Lasinjalostuskoneiden loppuvuoden kysyntää on kuitenkin edelleen erittäin vaikea
ennakoida nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Mahdollisen    
elpymisen ei kuitenkaan uskota vaikuttavan Glastonin kuluvan vuoden       
tuloskehitykseen.                                
Alkuvuoden 2009 heikon tilauskannan ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän    
johdosta Glaston arvioi edelleen vuoden 2009 liikevaihdon jäävän alle vuoden  
2008 tason. Ensimmäisen vuosineljänneksen pienen tilauskannan johdosta odotetaan
vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihdosta alhaista, ja heinä-syyskuun    
liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi.                 

Helsingissä 11. elokuuta 2009                          
Glaston Oyj Abp                                 
Hallitus                                    Lähettäjä:                                   
Glaston Oyj Abp                                 
Kimmo Lautanen                                 
Talousjohtaja                                  
Puh. 010 500 500                                


Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Puh. 010 500 520                                Lisätiedot:                                   
Talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh. 010 500 500                 Glaston Oyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kasvava kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on    
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja -työkaluissa sekä Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam  
Software lasialan ohjelmistoissa.                        


Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.  
                                        
www.glaston.net                                 


Jakelu:                                     
OMX                                       
Keskeiset mediat                                
www.glaston.net                                 

                                        
GLASTON OYJ ABP                                 

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.6.2009                 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                   

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä 
täsmää taulukoiden loppusummiin.                        

KONSERNIN LYHENNETTY TASE                            

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | 30.6.2009 | 30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |    28,5 |    34,4 |     35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |    66,2 |    67,6 |     66,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |    23,6 |    20,3 |     22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja        |    1,4 |    0,8 |     0,9 |
| yhteisyrityksissä ja lainasaamiset |      |      |       |
| yhteisyrityksiltä          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat   |    0,3 |    0,1 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |    9,8 |    3,6 |     7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   129,8 |   126,8 |    132,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |    41,3 |    57,0 |     53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset      |    67,5 |    89,4 |     83,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen   |    4,0 |    2,4 |     4,4 |
| perustuvat verosaamiset       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteensä          |    71,5 |    91,8 |     87,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |    21,4 |    11,0 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat varat       |     - |    0,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   134,1 |   160,1 |    153,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |   263,9 |   286,9 |    285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |    12,7 |    12,7 |     12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |    25,3 |    25,3 |     25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot            |    0,0 |     - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |    0,2 |    0,2 |     0,2 |
| rahasto               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet            |    -3,5 |    -3,5 |     -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto        |    0,0 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto           |     - |    -0,1 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat ja kurssierot |    88,4 |    96,9 |     98,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva   |   -18,1 |    3,7 |     -9,1 |
| osuus kauden tuloksesta       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma |   105,0 |   135,1 |    123,7 |
| pääoma yhteensä           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omist. osuus  |    0,4 |    0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |   105,4 |   135,2 |    123,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat   |    33,0 |    4,5 |     16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat ja  |    7,4 |    8,8 |     8,0 |
| varaukset              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |    8,7 |    9,0 |     8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    |    49,0 |    22,3 |     32,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat   |    52,3 |    38,4 |     53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset       |    6,2 |    2,0 |     10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset   |    49,9 |    85,6 |     63,8 |
| korottomat velat          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen   |    1,1 |    3,3 |     1,9 |
| perustuvat verovelat        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   109,5 |   129,4 |    129,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   158,5 |   151,7 |    162,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |   263,9 |   286,9 |    285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA                       

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      |   4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|            |   2009 |   2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |   45,2 |   72,6 |   84,4 |  135,7 |  270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    0,1 |   0,3 |   0,5 |   0,4 |   0,4 |
| tuotot         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut         |   -52,8 |  -67,0 |  -98,8 | -126,6 | -265,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus yhteis- ja    |   -0,4 |   0,0 |   -0,4 |   0,0 |   0,0 |
| osakkuusyritysten   |      |     |     |     |     |
| tuloksista       |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |   -2,6 |   -2,1 |   -5,2 |  -4,1 |  -11,2 |
| arvonalentumiset    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio |   -10,5 |   3,8 |  -19,5 |   5,4 |  -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot myytävänä    |     - |   0,1 |    - |   0,1 |   0,1 |
| olevista varoista   |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja |   -0,7 |   1,7 |   -0,8 |   1,2 |  -2,1 |
| -kulut         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |   -11,3 |   5,6 |  -20,3 |   6,7 |  -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |    1,2 |   -2,5 |   2,1 |  -3,0 |  -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio |   -10,0 |   3,1 |  -18,1 |   3,7 |  -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen      |       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille  |    0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| omistajille      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön      |   -10,0 |   3,1 |  -18,1 |   3,7 |  -9,1 |
| omistajille      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   -10,0 |   3,1 |  -18,1 |   3,7 |  -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|            |       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euroa, |   -0,13 |   0,04 |  -0,23 |  0,05 |  -0,12 |
| laimentamaton     |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euroa, |   -0,13 |   0,04 |  -0,23 |  0,05 |  -0,12 |
| laimennettu      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio, |   -23,3 |   5,2 |  -23,1 |   4,0 |  -2,3 |
| % liikevaihdosta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto /    |   -22,2 |   4,2 |  -21,4 |   2,7 |  -3,4 |
| tappio, %       |      |     |     |     |     |
| liikevaihdosta     |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoon /    |   -4,3 |    - |   -4,3 |    - |  -12,3 |
| -tappioon sisältyvät  |      |     |     |     |     |
| kertaluonteiset erät  |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio |   -6,2 |   3,8 |  -15,2 |   5,4 |   6,2 |
| ilman kertaluonteisia |      |     |     |     |     |
| eriä          |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio |   -13,7 |   5,2 |  -18,0 |   4,0 |   2,3 |
| ilman kertaluonteisia |      |     |     |     |     |
| eriä, % liikevaihdosta |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |   | 4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ | 1-12/ |
|              |   | 2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              |   |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden voitto |   | -10,0 |  3,1 | -18,1 |  3,7 |  -9,2 |
| / tappio         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |   |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot ulkomaisista  |   | -0,8 |  0,4 |  -0,1 |  -0,6 |  0,7 |
| yksiköistä        |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehokas osuus rahavirran |   |   - |  -0,2 |   - |  -0,2 |   - |
| suojausten käypien    |   |    |    |    |    |    |
| arvojen muutoksista    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten käypien  |   - |   - |   - |   - |  0,0 |
| arvojen muutokset, jotka on   |    |    |    |    |    |
| siirretty tulosvaikutteisiksi,  |    |    |    |    |    |
| tehokas osuus          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien    |   |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| varojen käypien arvojen  |   |    |    |    |    |    |
| muutokset         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot       |   |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen  |   |  0,0 |  0,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| eriin liittyvät verot   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden muut  |    | -0,8 |  0,3 |  -0,1 |  -0,7 |  0,7 |
| laajan tuloksen erät   |   |    |    |    |    |    |
| yhteensä         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |   |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden laaja  |    | -10,8 |  3,4 | -18,2 |  3,0 |  -8,5 |
| tulos yhteensä      |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |   |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen       |   |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille   |   |  7,4 |  0,4 |  0,0 |  0,0 |  -8,5 |
| omistajille        |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille  |   | -18,3 |  3,0 | -18,2 |  3,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden laaja  |    | -10,8 |  3,4 | -18,2 |  3,0 |  -8,5 |
| tulos yhteensä      |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |    1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
|                     |    2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat        |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  |   -17,6 |    4,6 |   7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos           |    15,2 |   -12,5 |  -30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat   |    -2,4 |   -7,9 |  -23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat         |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintojen yhdistäminen      |    -0,5 |   -0,5 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit            |    -4,5 |   -7,0 |  -14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit yhteisyrityksiin      |    -1,8 |     - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |    0,1 |     - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot              |    1,2 |    0,3 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat |    -5,4 |   -7,1 |  -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat ennen rahoitusta       |    -7,8 |   -15,0 |  -36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat          |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäykset |    21,0 |    1,9 |   17,5 |
| (+) / vähennykset (-)          |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäykset |    0,0 |    0,3 |   0,3 |
| (-) / vähennykset (+)          |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisen rahoituksen lisäykset (+) |    -0,8 |   20,2 |   27,9 |
| / vähennykset (-)            |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             |    -3,9 |   -7,8 |   -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahoitus               |    1,2 |    0,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat   |    17,6 |   15,1 |   37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus   |    0,1 |   -0,5 |   -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos         |    9,8 |   -0,4 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa         |    11,5 |   11,4 |   11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa         |    21,4 |   11,0 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos         |    9,8 |   -0,4 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                      

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   | Osake- | Yli-kurs |  Muut | Sijoi-te |  Omat |  Käyvän |
|         | pää-om | si-rahas | rahas- |   tun | osak-ke |  arvon |
|         |   a |    to |  tot |  vapaan |   et | rahasto |
|         |    |     |    |   oman |     |     |
|         |    |     |    | pääoman |     |     |
|         |    |     |    | rahasto |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  12,7 |   25,3 |   - |   0,3 |  -3,9 |    - |
| 1.1.2008    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikaud |   - |    - |   - |    - |    - |   0,0 |
| en laaja tulos |    |     |    |     |     |     |
| yhteensä    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |   - |    - |   - |   -0,1 |   0,4 |    - |
| osakkeiden   |    |     |    |     |     |     |
| luovutus    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan  |   - |    - |   - |   0,0 |    - |    - |
| pääomaan    |    |     |    |     |     |     |
| kirjattujen   |    |     |    |     |     |     |
| erien      |    |     |    |     |     |     |
| verovaikutus  |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  12,7 |   25,3 |   - |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 30.6.2008    |    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | Osake- | Yli-kurss |  Muut | Sijoitet |  Omat |  Käyvän |
|        | pääoma | irahasto | rahas- | un vapaan | osakk |  arvon |
|        |    |      |  tot |   oman |  eet | rahasto |
|        |    |      |    |  pääoman |    |     |
|        |    |      |    |  rahasto |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  12,7 |   25,3 |   - |    0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 1.1.2009    |    |      |    |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikau |   - |     - |  0,0 |     - |   - |   0,0 |
| den laaja   |    |      |    |      |    |     |
| tulos yhteensä |    |      |    |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |   - |     - |   - |    0,0 |  0,0 |    - |
| omissa     |    |      |    |      |    |     |
| osakkeissa   |    |      |    |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  12,7 |   25,3 |  0,0 |    0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 30.6.2009   |    |      |    |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|      | Suoja |  Kert. |   Kert. | Emo-yhtei | Määräys-v |   Oma |
|      | usrah | voitto- | kurssier |   -sön | allat-tom |  pääoma |
|      | as-to |  varat |    ot | omistaji |    ien |   yht. |
|      |    |     |      |    lle |  omist. |     |
|      |    |     |      |  kuuluva |   osuus |     |
|      |    |     |      |    oma |      |     |
|      |    |     |      |  pääoma |      |     |
|      |    |     |      |   yht. |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 0,0 |  106,8 |   -1,2 |   139,9 |    0,0 |  139,9 |  |
| 1.1.2008  |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportoint | -0, |   3,6 |   -0,6 |    2,9 |    0,0 |   3,0 |  |
| ikauden  |  1 |     |     |      |      |     |  |
| laaja   |   |     |     |      |      |     |  |
| tulos   |   |     |     |      |      |     |  |
| yhteensä  |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |  - |    - |    - |    0,3 |     - |   0,3 |  |
| osakkeiden |   |     |     |      |      |     |  |
| luovutus  |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |  - |    - |    - |    0,0 |     - |   0,0 |  |
| omaan   |   |     |     |      |      |     |  |
| pääomaan  |   |     |     |      |      |     |  |
| kirjattuje |   |     |     |      |      |     |  |
| n erien  |   |     |     |      |      |     |  |
| verovaikut |   |     |     |      |      |     |  |
| us     |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |  - |  -0,2 |    - |   -0,2 |     - |   -0,2 |  |
| teinen   |   |     |     |      |      |     |  |
| kannustinj |   |     |     |      |      |     |  |
| ärjes-telm |   |     |     |      |      |     |  |
| ä     |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |  - |   0,0 |    - |    0,0 |     - |   0,0 |  |
| teinen   |   |     |     |      |      |     |  |
| kannustinj |   |     |     |      |      |     |  |
| ärjes-telm |   |     |     |      |      |     |  |
| ä,     |   |     |     |      |      |     |  |
| verovaikut |   |     |     |      |      |     |  |
| us     |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |  - |  -7,8 |    - |   -7,8 |     - |   -7,8 |  |
| o     |   |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | -0, |  102,4 |   -1,8 |   135,1 |    0,1 |  135,2 |  |
| 30.6.2008 |  1 |     |     |      |      |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| milj.euroa   | Suoja |  Kert. |  Kert. | Emo-yhte | Määräysv |   Oma |
|        | us-rah | voitto- | kurssi- |  isön | allattom | pääoma |
|        | asto |  varat |  erot | omistaj- |    ien |  yht. |
|        |    |     |     |   ille |  omist. |     |
|        |    |     |     | kuuluva |   osuus |     |
|        |    |     |     |   oma |      |     |
|        |    |     |     |  pääoma |      |     |
|        |    |     |     |   yht. |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |   - |  89,6 |  -0,5 |  123,7 |    0,0 |  123,8 |
| 1.1.2009    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikau |   - |  -18,1 |  -0,1 |  -18,2 |    0,0 |  -18,2 |
| den laaja   |    |     |     |     |      |     |
| tulos yhteensä |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |   - |    - |    - |    - |    0,4 |   0,4 |
| määräysvallat- |    |     |     |     |      |     |
| tomien     |    |     |     |     |      |     |
| omistajien   |    |     |     |     |      |     |
| osuudessa   |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |   - |    - |    - |    - |     - |    - |
| omissa     |    |     |     |     |      |     |
| osakkeissa   |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustein |   - |   0,0 |    - |   0,0 |     - |   0,0 |
| en       |    |     |     |     |      |     |
| kannustinjärje |    |     |     |     |      |     |
| s-telmä    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustein |   - |   0,0 |    - |   0,0 |     - |   0,0 |
| en       |    |     |     |     |      |     |
| kannustinjärje |    |     |     |     |      |     |
| s-telmä,    |    |     |     |     |      |     |
| verovaikutus  |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakir |   - |   3,4 |    - |   3,4 |     - |   3,4 |
| ja-lainan oman |    |     |     |     |      |     |
| pääoman osuus |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   - |  -3,9 | -   |   -3,9 |     - |  -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |   - |  71,0 |  -0,7 |  105,0 |    0,4 |  105,4 |
| 30.6.2009   |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   


--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2009 |  30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA), %      |    -16,9 |     7,0 |     1,9 |
| liikevaihdosta (1         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio (EBIT), %  |    -23,1 |     4,0 |    -2,3 |
| liikevaihdosta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos, % liikevaihdosta  |    -21,4 |     2,7 |    -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa  |     6,2 |     7,0 |    18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, %       |     7,3 |     5,2 |     6,8 |
| liikevaihdosta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    41,9 |     51,2 |    45,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantuneisuusaste, %      |    80,9 |     31,7 |    56,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantuneisuusaste, %   |    60,6 |     23,6 |    46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj.   |    63,9 |     31,9 |    57,9 |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa, |    190,7 |    178,1 |    193,2 |
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %,      |    -31,6 |     5,3 |    -7,0 |
| suhteutettuna koko vuoden     |       |       |       |
| tulokseksi            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %,   |    -19,7 |     8,3 |    -2,3 |
| suhteutettuna koko vuoden     |       |       |       |
| tulokseksi            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta keskimäärin     |    1 402 |    1 492 |    1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta kauden lopussa    |    1 282 |    1 529 |    1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2009 | 30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa, ilman  |   78 511 |   78 540 |    78 540 |
| yhtiön hallussa olevia omia     |      |      |       |
| osakkeita (1 000)          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen      |   78 533 |   78 474 |    78 507 |
| lukumäärä, ilman yhtiön hallussa  |      |      |       |
| olevia omia osakkeita (1 000)    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden laimennettu       |   81 379 |   78 474 |    78 507 |
| keskimääräinen lukumäärä, (1 000)  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, laimentamaton, euroa |   -0,23 |    0,05 |    -0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, laimennettu, euroa  |   -0,23 |    0,05 |    -0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma |    1,34 |    1,72 |     1,58 |
| pääoma / osake, euroa        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / tulos per osake (P/E)   |    -4,6 |    66,1 |     -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / emoyhteisön omistajille   |    0,79 |    1,80 |     0,58 |
| kuuluva oma pääoma / osake     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj.  |    83,2 |   243,5 |     71,5 |
| euroa                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen suhteellinen vaihto, %   |    5,0 |    1,9 |     5,1 |
| keskimääräisestä osakekannasta   |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) |   3 921 |   1 512 |    3 965 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden viimeinen pörssikurssi,   |    1,06 |    3,10 |     0,91 |
| euroa                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, euroa      |    1,44 |    3,33 |     3,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, euroa      |    0,92 |    2,70 |     0,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntimäärillä     |    1,18 |    3,09 |     2,07 |
| painotettu keskikurssi, euroa    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                  

Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, yhteis- ja    
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja  
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat                    

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat              

Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden      
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot               

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 /                  
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)                      

Velkaantuneisuusaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /          
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)                                

Nettovelkaantuneisuusaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma 
pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien    
omistajien osuus)                                

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportointikauden tulos ennen veroja 
+ rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolliset velat              
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)                   

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikauden voitto / tappio x 100 /  
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)        (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)   

Osakekohtaiset tunnusluvut                           

Tulos / osake (EPS)= Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden  
tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä            

Laimennettu tulos / osake = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus        
raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan         
tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna   
vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään                

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake =              
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa /           
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa              

Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana /       
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana                       

Hinta / tulos per osake (P/E)= Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / (Tulos
/ osake (EPS))                                 

Hinta / oma pääoma per osake = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi =    
(Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake)              

Osakkeiden vaihdon kehitys = Raportointikauden aikana vaihdettujen osakkeiden  
lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä          

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa x  
raportointikauden viimeinen pörssikurssi                    

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Liikkeeseen laskettu osakemäärä
- yrityksen hallussa olevat omat osakkeet                    

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen          
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset     
-standardia siten kuin Euroopan unioni on sen                  
hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen       
vaatimaa tietoa.                                

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS              
-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä,        
paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja           
tulkintoja noudatetaan 1.1.2009 lähtien:                    

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot                   
- IFRS 8 Toimintasegmentit                           
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat                        
- IFRS 2 (muutettu): Osakeperusteiset maksut: Oikeuden syntymisehdot ja     
peruutukset                                   
- IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n tilinpäätöksen    
esittäminen -standardien muutokset - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit 
ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet                  
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset                  
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit (muutettu): Kirjaaminen ja arvostaminen -     
Hyväksyttävät suojauskohteet                          
- IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27 Konsernitilinpäätös
ja erillistilinpäätös -standardien muutokset: Tytäryrityksen, yhteisessä    
määräysvallassa olevan yksikön tai osakkuusyrityksen kirjanpitoarvo       
- IFRS 7 (muutettu): Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
- IFRIC 9 (muutettu) ja IAS 39 (muutettu): Kytketyt johdannaiset        

Lisäksi Glaston noudattaa toukokuussa 2008 julkaistuja vuosittaisia       
IFRS-standardien parannuksia.                          

Uudistetun IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardin käyttöönotto muutti 1.1.2009
alkaen Glastonin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita siten, että välittömästi  
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvia vieraan  
pääoman menoja aktivoidaan ehdot täyttävien omaisuuserien hankintamenoon.    
Aktivoiminen koskee lähinnä aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä.       

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää    
vaikutusta Glastonin esittämään tilinpäätösinformaatioon.            

Muut uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole merkityksellisiä  
Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.               

LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIT                            

Glastonin tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myi maaliskuussa eristys- ja   
arkkitehtuurilasin jalostustoimintonsa INTERPANE Glass Oy:lle, jonka toiminta  
käynnistyi 1.4.2009. Myytyjen toimintojen liikevaihto oli noin 14 milj. euroa  
vuonna 2008, ja sen palveluksessa oli maaliskuun lopussa 93 työntekijää, jotka 
siirtyivät INTERPANE Glass Oy:n palvelukseen.                  

Kauppa toteutettiin liiketoimintakauppana, jossa myytiin mm. aineellisia    
hyödykkeitä ja varastoa. Kauppa rahoitettiin pääasiassa Glastonin tarjoamalla  
rahoituksella ostajalle. Glaston myös sijoitti INTERPANE Glass Oy:n omaan    
pääomaan 1,8 milj. euroa. Tämän lisäksi Glaston on sitoutunut sijoittamaan   
INTERPANE Glass Oy:n omaan pääomaan vielä 1,0 milj. euroa. Myös kaupan toinen  
osapuoli on sitoutunut tekemään lisäsijoituksia INTERPANE Glass Oy:n omaan   
pääomaan.                                    

INTERPANE Glass Oy:n omistajat ovat Georg F. Hesselbach omistamansa A A A Glass 
& Design Finland Oy:n kautta sekä Glaston Oyj Abp:n tytäryhtiö. INTERPANE Glass 
Oy:n osakkeenomistajat ovat solmineet osakassopimuksen, joka sisältää osto- ja 
myyntioptiot. Optioiden perusteella osakkeenomistajilla on myöhemmin      
mahdollisuus muuttaa omistusosuuksiaan INTERPANE Glass Oy:ssä.         

Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Glastonin tulokseen.           

INTERPANE Glass Oy on Glastonin yhteisyritys, joka konsolidoidaan        
Glaston-konserniin pääomaosuusmenetelmällä.                   

Glaston jatkaa Akaassa aurinkoheijastimien tuotantoa, joka työllistää noin 30  
henkilöä.                                    

MUUTOKSET YHTEISYRITYKSISSÄ                           

Kiinalainen Sanhe AAA Tools Co. oli vuonna 2008 yhdistelty yhteisyrityksenä   
käyttäen pääomaosuusmenetelmää eikä tytäryrityksenä Glastonin 70 prosentin   
omistusosuudesta huolimatta, koska Glastonilla ei katsottu olevan määräysvaltaa 
yrityksessä. Vuoden 2009 alusta lähtien Sanhe AAA Tools Co. on konsolidoitu   
tytäryrityksenä tosiasiallisen määräysvallan siirryttyä Glastonille.      

INTERPANE Glass Oy:stä tuli Glastonin yhteisyritys 31.3.2009.          

SEGMENTTITIEDOT                                 

Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävät  
lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistus.               

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, 
varaosa- ja työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan  
lukuun.                                     

Uuden segmenttijaon mukaisen organisaation muodostaminen on vielä osittain   
kesken työkaluliiketoiminnan osalta, jonka vuoksi työkaluliiketoiminnan     
liikevaihto ja liiketulos sisältyvät vielä kokonaisuudessaan Machines-segmentin 
lukuihin eivätkä Services-segmenttiin. Työkaluliiketoiminnnan liikevaihto oli  
tammi-kesäkuussa 2009 5,1 (6,4) milj. euroa, ja vuonna 2008 12,6 milj. euroa.  
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa -0,2 (0,5) milj.   
euroa (vuonna 2008 0,4 milj. euroa). Liikevaihto ja osuus liiketuloksesta    
tullaan siirtämään Services-segmentin lukuihin kolmannen vuosineljänneksen   
aikana.                                     

Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä  
myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja 
ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille 
linjaratkaisuille.                               

milj. euroa                                   
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines          |  4-6/ |  4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |  2009 |  2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto    |  30,1 |  49,6 |   53,0 |  92,3 |  180,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto    |  -0,3 |   0,3 |   0,4 |   0,4 |   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  29,8 |  49,9 |   53,4 |  92,7 |  181,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja     |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| yhteisyritysten tuloksista |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman     |  -3,7 |   4,1 |   -8,1 |   7,1 |  10,2 |
| kertaluonteisia kuluja)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman      |  -4,6 |   3,3 |   -9,9 |   5,4 |   5,3 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman    | -15,4 |   6,6 |  -18,5 |   5,8 |   2,9 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät    |  -3,8 |    - |   -3,8 |    - |  -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         |  -8,4 |   3,3 |  -13,6 |   5,4 |  -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%        | -28,1 |   6,6 |  -25,6 |   5,8 |  -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma     |     |      |   50,4 |  58,4 |  69,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |    |     |   781 |   799 |   825 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |     |      |   718 |   842 |   861 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Services          |  4-6/ |  4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |  2009 |  2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto    |  9,2 |  16,6 |   19,6 |  29,7 |  62,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto    |  0,6 |   0,3 |   0,8 |   0,5 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  9,7 |  16,9 |   20,4 |  30,2 |  63,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman     |  0,1 |   1,9 |   -0,9 |   2,7 |   8,5 |
| kertaluonteisia kuluja)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman      |  -0,2 |   1,3 |   -1,9 |   1,7 |   4,7 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman    |  -1,7 |   7,5 |   -9,2 |   5,6 |   7,4 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät    |  -0,3 |    - |   -0,3 |    - |  -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         |  -0,4 |   1,3 |   -2,1 |   1,7 |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%        |  -4,5 |   7,5 |  -10,5 |   5,6 |   3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma     |     |      |   13,3 |  16,7 |  17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |    |     |   323 |   419 |   413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |     |      |   258 |   405 |   393 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions     |  4-6/ |  4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |  2009 |  2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto    |  5,9 |   6,4 |   11,8 |  13,7 |  28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto    |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  5,9 |   6,4 |   11,8 |  13,7 |  28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja     |   - |    - |    - |    - |   0,0 |
| yhteisyritysten tuloksista |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman     |  1,0 |   1,7 |   1,4 |   3,1 |   5,5 |
| kertaluonteisia kuluja)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman      |  0,5 |   1,2 |   0,1 |   2,2 |   3,7 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman    |  8,7 |  19,3 |   1,3 |  16,0 |  13,3 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät    |  -0,3 |    - |   -0,3 |    - |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         |  0,2 |   1,2 |   -0,1 |   2,2 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%        |  4,1 |  19,3 |   -1,0 |  16,0 |  11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma     |     |      |   6,3 |   5,0 |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |    |     |   269 |   249 |   255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |     |      |   277 |   252 |   262 |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmenttien nettokäyttöpääoma = varasto + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset  
ostovelat - saadut ennakkomaksut.                        

Vuoden 2009 kertaluonteiset erät sisältävät pääosin Machines-segmentin     
uudelleenjärjestelystä syntyneitä kuluja. Lisäksi kertaluonteiset kulut     
sisältävät tehostamisohjelmien kuluja.                     

Vuoden 2008 kertaluonteiset erät sisältävät tehostamisohjelmista syntyviä kuluja
sekä aikaisempina vuosina tehdyistä sopimuksista ja epävarmoista saamisista   
kirjattuja kertakustannuksia.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  4-6/ |  4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |  2009 |  2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines          |  29,8 |  49,9 |   53,4 |  92,7 |  181,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services          |  9,7 |  16,9 |   20,4 |  30,2 |  63,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions     |  5,9 |   6,4 |   11,8 |  13,7 |  28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja sisäinen myynti  |  -0,2 |  -0,6 |   -1,2 |  -1,0 |  -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä |  45,2 |  72,6 |   84,4 |  135,7 |  270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         |  4-6/ |  4-6/ |   1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |  2009 |  2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines          |  -4,6 |   3,3 |   -9,9 |   5,4 |   5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services          |  -0,2 |   1,3 |   -1,9 |   1,7 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions     |  0,5 |   1,2 |   0,1 |   2,2 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit    |  -1,9 |  -2,0 |   -3,6 |  -3,8 |  -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman      |  -6,2 |   3,8 |  -15,2 |   5,4 |   6,2 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät    |  -4,3 |    - |   -4,3 |    - |  -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         | -10,5 |   3,8 |  -19,5 |   5,4 |  -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät, netto    |  -0,7 |   1,8 |   -0,8 |   1,3 |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen tuloveroja ja | -11,3 |   5,6 |  -20,3 |   6,7 |  -8,1 |
| määrysvallattomien     |    |     |     |     |     |
| omistajien osuutta     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |  1,2 |  -2,5 |   2,1 |  -3,0 |  -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos           | -10,0 |   3,1 |  -18,1 |   3,7 |  -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |    |     |  1 402 |  1 492 |  1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |     |      |  1 282 |  1 529 |  1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma         | 30.6.2009 |  30.6.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines              |    50,4 |    58,4 |     69,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services              |    13,3 |    16,7 |     17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions         |    6,3 |     5,0 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |    -0,7 |    -1,3 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä     |    69,2 |    78,7 |     92,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Saadut tilaukset on laskettu uudelleen siten, että mukana ovat myös       
työkaluliiketoiminnan saadut tilaukset.                     
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset       |   1-6/ |    1-6/ |    1-12/ |   |
|               |   2009 |    2008 |     2008 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines           |   45,7 |    95,7 |    156,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services           |   16,3 |    35,5 |     59,7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions      |    5,3 |     5,5 |     13,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä  |   67,3 |    136,8 |    230,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti maantieteellisten   |   1-6/ |    1-6/ |    1-12/ |   |
| alueiden mukaan       |   2009 |    2008 |     2008 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa           |   42,4 |    64,6 |    130,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEAI             |   11,3 |    26,7 |     48,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia            |   11,0 |    18,5 |     36,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka           |   19,7 |    25,9 |     56,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   84,4 |    135,7 |    270,4 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEAI = Lähi-itä, Afrikka, Intia,     |       |       |   |
| Pakistan, Bangladesh           |       |       |   |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    

milj. euroa                                   
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines       | 4-6/ |  1-3/ |  10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|            | 2009 |  2009 |   2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto | 30,1 |  22,8 |   46,5 |  41,4 |  49,6 |  42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto | -0,3 |  0,7 |   0,3 |  0,2 |  0,3 |  0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 29,8 |  23,6 |   46,8 |  41,6 |  49,9 |  42,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja  |  0,0 |   - |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| yhteisyritysten    |    |    |     |    |    |    |
| tuloksista      |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman   | -3,7 |  -4,3 |   2,5 |  0,6 |  4,1 |  2,9 |
| kertaluonteisia    |    |    |     |    |    |    |
| kuluja)        |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman   | -4,6 |  -5,3 |   0,3 |  -0,4 |  3,3 |  2,0 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman  | -15,4 | -22,3 |   0,7 |  -0,9 |  6,6 |  4,8 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -3,8 |   - |   -9,5 |   - |   - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      | -8,4 |  -5,3 |   -9,1 |  -0,4 |  3,3 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%     | -28,1 | -22,3 |  -19,5 |  -0,9 |  6,6 |  4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Services       | 4-6/ |  1-3/ |  10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|            | 2009 |  2009 |   2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto |  9,2 |  10,4 |   15,8 |  16,6 |  16,6 |  13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto |  0,6 |  0,3 |   0,5 |  0,2 |  0,3 |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  9,7 |  10,7 |   16,4 |  16,8 |  16,9 |  13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman   |  0,1 |  -1,0 |   2,9 |  2,8 |  1,9 |  0,9 |
| kertaluonteisia    |    |    |     |    |    |    |
| kuluja)        |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman   | -0,2 |  -1,7 |   1,0 |  2,0 |  1,3 |  0,4 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman  | -1,7 | -16,0 |   6,2 |  12,0 |  7,5 |  3,2 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -0,3 |   - |   -2,2 |   - |   - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      | -0,4 |  -1,7 |   -1,2 |  2,0 |  1,3 |  0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%     | -4,5 | -16,0 |   -7,5 |  12,0 |  7,5 |  3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions  | 4-6/ |  1-3/ |  10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|            | 2009 |  2009 |   2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto |  5,9 |  6,0 |   6,6 |  7,8 |  6,4 |  7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  5,9 |  6,0 |   6,6 |  7,8 |  6,4 |  7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja  |   - |   - |   0,0 |   - |   - |   - |
| yhteisyritysten    |    |    |     |    |    |    |
| tuloksista      |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman   |  1,0 |  0,4 |   0,5 |  1,9 |  1,7 |  1,4 |
| kertaluonteisia    |    |    |     |    |    |    |
| kuluja)        |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman   |  0,5 |  -0,4 |   0,1 |  1,4 |  1,2 |  1,0 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman  |  8,7 |  -6,0 |   1,8 |  18,1 |  19,3 |  13,2 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -0,3 |   - |   -0,6 |   - |   - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      |  0,2 |  -0,4 |   -0,4 |  1,4 |  1,2 |  1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%     |  4,1 |  -6,0 |   -6,5 |  18,1 |  19,3 |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 4-6/ |  1-3/ |  10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|            | 2009 |  2009 |   2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines       | 29,8 |  23,6 |   46,8 |  41,6 |  49,9 |  42,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services       |  9,7 |  10,7 |   16,4 |  16,8 |  16,9 |  13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions  |  5,9 |  6,0 |   6,6 |  7,8 |  6,4 |  7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit | -0,2 |  -1,0 |   -0,8 |  -0,4 |  -0,6 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni   | 45,2 |  39,2 |   68,9 |  65,8 |  72,6 |  63,1 |
| yhteensä       |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |      |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      |  4-6/ |  1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|           |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines       |  -4,6 |  -5,3 |   0,3 |  -0,4 |  3,3 |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services       |  -0,2 |  -1,7 |   1,0 |  2,0 |  1,3 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions  |  0,5 |  -0,4 |   0,1 |  1,4 |  1,2 |   1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit |  -1,9 |  -1,6 |  -1,8 |  -2,0 |  -2,0 |  -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman   |  -6,2 |  -9,0 |  -0,3 |  1,1 |  3,8 |   1,6 |
| kertaluonteisia eriä |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |  -4,3 |   - |  -12,3 |   - |   - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      | -10,5 |  -9,0 |  -0,3 |  1,1 |  3,8 |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. |  30.6. |  31.3. |
|           |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines       |  30,8 |  38,2 |  47,3 |  64,8 |  78,0 |  79,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services       |  2,3 |  4,0 |  11,6 |  15,0 |  16,2 |   7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions  |  4,0 |  3,7 |  3,5 |  4,5 |   6,0 |   9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |  37,1 |  45,9 |  62,5 |  84,4 |  100,3 |  96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


EHDOLLISET VELAT                                

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  30.6.2009 |  30.6.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset           |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien sitoumusten puolesta    |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset            |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta         |      0,7 |     4,6 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta         |      0,1 |      - |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut          |     16,4 |     12,5 |    19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuut       |     0,4 |     1,5 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut omasta puolesta   |     0,1 |      - |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteisyritysosuuksiin liittyvät |     1,0 |      - |      - |
| investointisitoumukset      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Amerikkalaisen tytäryrityksen, Glaston USA Inc.:n asiakas oli tehnyt noin USD 22
miljoonan vaateen vuonna 2004 tapahtuneen laitekaupan seurauksena.       
Välimiesmenettely päättyi huhtikuun alussa 2009, ja asiakkaan vaateet hylättiin 
pääosin. Asialla ei ole merkittävää tulosvaikutusta Glastonin vuoden 2009    
tulokseen, koska se oli huomioitu jo vuoden 2008 tilinpäätöksessä, mutta    
Glastonin vaateen johdosta maksamat korvaukset vaikuttavat Glastonin rahavirtaan
vuonna 2009.                                  

Konserni kirjasi vuonna 2006 n. 2 milj. euron veronpalautuskirjauksen saatuaan 
myönteisen päätöksen konsernin kannustejärjestelmän kulujen           
vähennyskelpoisuudessa verotuksessa. Konserniverokeskuksen veroasiamies valitti 
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus antoi   
asiasta päätöksen tammikuussa 2009 Glastonin hyväksi. Valitusaika päättyi    
maaliskuun lopussa 2009, joten päätös on lainvoimainen.             

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai   
kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen    
mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai    
yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa 
tai toiminnan tulosta.                             

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | 30.6.2009    | 30.6.200 |     | 31.12.2008 |  |    |
|        |         | 8    |    |      |  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Nime | Käypä | Nimel- | Käypä  | Nimellis | Käy |      |
|        | llis | arvo | lisar- | arvo  |  arvo  | pä |      |
|        | arvo |    |   vo |     |     | arv |      |
|        |   |    |    |     |     | o  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohda |    |     |     |      |      |    |      |
| nnaiset    |   |    |    |     |     |   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermi | 2,1 |  0,1 |  12,9 |   0,3 |   6,2 | -0,1|      |
| inisopimukset |   |    |    |     |     |   |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa.    
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten   
vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa     
konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän    
markkinahintaan.                                

AINEELLISET HYÖDYKKEET                             


--------------------------------------------------------------------------------
| milj.euroa                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset aineellisissa hyödykkeissä      |    1-6/ |     1-6/ |
|                         |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa          |    35,0 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                    |     1,0 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                   |    -5,4 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                     |    -2,2 |     -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset                |    -0,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenryhmittely ja muut muutokset      |     0,3 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                   |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa          |    28,5 |     34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa aineellisten hyödykkeiden  
hankintaa koskevia sitoumuksia.                         


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset        
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja    
konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 

Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien  
kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan     
riippumattomien osapuolten kanssa.                       

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät myyntiä        
yhteisyrityksille. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien 
henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat  
tammi - kesäkuussa 0,3 (0,3) milj. euroa.                    

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden
ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa     
käytetyistä ehdoista.                              

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa                 

Glastonilla ei ollut merkittäviä liiketoimia yhteisyrityksen kanssa tammi -   
kesäkuussa 2009 tai 2008. Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia     
osakkuusyrityksen kanssa.                            


--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet yhteisyritysten    |    1-6/ |     1-6/ |    1-12/ |
| kanssa              |    2009 |     2008 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti yhteisyrityksille     |      - |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot yhteisyrityksiltä      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |     0,1 |      - |      - |
| yhteisyrityksiltä         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot yhteisyrityksiltä   |     0,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteisyrityksiltä ja   |    1-6/ |     1-6/ |    1-12/ |
| velat yhteisyrityksille      |    2009 |     2008 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset saamiset     |     0,4 |      - |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset   |     5,4 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat            |     0,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilaa

Liitteet & linkit