Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Glaston Oyj Abp     OSAVUOSIKATSAUS 11.8.2011 klo 13.00                                         

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

 -Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 75,5 (69,6) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 36,7 (36,7) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta 30.6.2011 oli 40,0 (30,2) miljoonaa euroa.
- Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 75,9 (79,9) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 41,6 (41,5) miljoonaa euroa.
- Käyttökate oli 4,3 (-0,5) miljoonaa euroa eli 5,6 % (-0,7 %) liikevaihdosta.
- Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 0,4 (-4,5) miljoonaa euroa eli 0,5 (-5,6) % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,3 (-2,8) miljoonaa euroa.
- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 0,4 % (-7,3) %.
-Tammi-kesäkuun osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli -0,09 (-0,09) euroa.
- Glaston odottaa vuoden 2011 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton kääntyvän positiiviseksi.

 

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:
Glastonin alkuvuosi toteutui suunnitelmiemme mukaisesti. Liikevoittomme ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta oli positiivinen. Tämä on osoitus uudelleenjärjestelytoimenpiteidemme toimivuudesta, sillä markkinoilta emme ole juurikaan saaneet myönteiseen tuloskehitykseen vetoapua.

 

Vuoden toisella neljänneksellä taloudellinen epävarmuus lisääntyi ja loppuvuoden markkinanäkymät ovat epävakaammat. Seuraamme markkinakehitystä tarkasti ja luotamme omiin toimenpiteisiimme jatkossakin; jatkamme työtämme kannattavuuden parantamiseksi ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Panostamme vahvasti niihin osa-alueisiin, jotka eivät edellytä asiakkailta merkittäviä investointeja eli Services, Software Solutions ja työkalut.

 

Markkinat
Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana alueellisten erojen ollessa suuria. Etelä-Amerikan markkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Myös Aasiassa markkinat kehittyivät suotuisasti osoittaen kuitenkin tasaantumisen merkkejä. Pohjois-Amerikassa konemarkkinat olivat edelleen hiljaiset kysynnän kohdistuessa Services-segmentin tuotteisiin. Euroopassa haasteellinen markkinatilanne jatkui.

Machines
Toisella vuosineljänneksellä kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui heikkona. Pohjois-Amerikan ja Euroopan epävarma talouskehitys vaikutti asiakkaiden investointihalukkuuteen epäsuotuisasti. Tämä näkyi pidentyneinä neuvotteluaikoina ja kasvavana hintakilpailuna. Euroopassa alueelliset erot ovat kuitenkin merkittävät markkinoiden kehittyessä myönteisesti Puolassa, Turkissa ja Venäjällä.

Etelä-Amerikan markkinoiden positiivinen kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä ja Argentinassa touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyt Aluvi -messut vilkastuttivat myyntiä. Etelä-Amerikan lasimarkkinoiden kehittyessä isompien lasikokojen sekä lämpöä säätävien Low-E-eristyslasien kysyntä on kasvanut. Vastatakseen tähän asiakastarpeeseen Glaston toi toisen vuosineljänneksen aikana markkinoille paikallisesti valmistetun ProE300 Magnum -koneen.

Aasian vahvassa kasvussa olleet markkinat osoittivat toisen vuosineljänneksen aikana tasaantumisen merkkejä. Toukokuussa Shanghaissa järjestetyillä China Glass –messuilla esiteltiin uusi Solar Line –konsepti, joka on markkinoiden ensimmäinen integroitu tuotantolinjakokonaisuus. Konsepti on kohdistettu erityisesti Aasian kasvaville aurinkoenergiamarkkinoille.
 

Kannattavuuden parantamiseksi Machines-segmentin sopeuttamistoimet jatkuivat vuoden toisen neljänneksen aikana kohdistuen pääasiassa Italiaan ja Suomeen.

Machines-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 47,6 (52,9) miljoonaa euroa.

Services
Services-segmentin myönteinen markkinakehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä.

Asiakkaiden valmistautuessa kesän huoltoseisokkeihin varaosien myynti kehittyi suotuisasti, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kapasiteettia nostavat ja laatua parantavat päivitys- ja modernisointituotteet kasvattivat myyntiään. Aasiassa myynti painottui valvontajärjestelmätuotteisiin sekä varaosiin.

Services-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,9 (15,5). Segmentin kannattavuus parani alempien kiinteiden kustannusten, huoltotyön korkeamman laskutusasteen ja kasvavan päivitystuotemyynnin ansiosta.

Software Solutions
Software Solutions -segmentin markkinoiden varovainen elpyminen jatkui vuoden toisen neljänneksen aikana. Globaalit asiakkaat ovat käynnistämässä ohjelmistoinvestointejaan, joiden tavoitteena on tuotannon automaatioasteen ja tehokkuuden nostaminen.

Saadut tilaukset olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, samoin tilauskanta. Toimenpiteet kustannusrakenteen keventämiseksi jatkuivat parantaen segmentin kannattavuutta.

Software Solutions -segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 12,2 (12,0) miljoonaa euroa.

Saadut tilaukset
Glastonin tilauskertymä vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 75,5 (69,6) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 62 %, Software Solutionsin 16 % ja Services-segmentin 22 %.

Vuoden toisen neljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 36,7 (36,7) miljoonaa euroa.

Tilauskanta
Glastonin tilauskanta oli 30.6.2011 yhteensä 40,0 (30,2) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 35,4 miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 1,1 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 3,5 miljoonaa euroa. 

 

Tilauskanta, MEUR 30.6.2011 30.6.2010 Muutos, %
Machines 35,4 25,6 +38 %
Services 1,1 0,9 +22 %
Software Solutions 3,5 3,7 -5 %
Yhteensä 40,0 30,2 +32 %

Liikevaihto ja -tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 75,9 (79,9) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 47,6 (52,9) miljoonaa euroa, Services-segmentin liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (15,5) ja Software Solutionsin liikevaihto oli 12,2 (12,0) miljoonaa euroa.
 

Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 41,6 (41,5) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 27,6 (28,5) miljoonaa euroa, Services-segmentin liikevaihto oli 8,5 (7,3) ja Software Solutionsin liikevaihto oli 6,2 (6,0) miljoonaa euroa.

 

Liikevaihto, MEUR 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Machines 47,6 52,9 95,0
Services 16,9 15,5 32,0
Software Solutions 12,2 12,0 23,9
Emoyhtiö, elim -0,9 -0,4 -1,5
Yhteensä 75,9 79,9 149,4

Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 0,4 (-4,5) miljoonaa euroa, eli 0,5 (-5,6) % liikevaihdosta. Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat pääasiassa uudelleenjärjestelyohjelmien tuomat kulusäästöt. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,1 miljoonaa euroa, jotka kohdistuvat Services- ja Software Solutions -segmentteihin. Machines-segmentin osuus ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä oli -1,7 (-3,2) miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus oli 3,8 (1,5) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus oli 1,3 (1,2) miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,3 (-2,8) miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia eriä 0,1 miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus toisen vuosineljänneksen liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 (-1,7) miljoonaa euroa, Services-segmentin 2,3 (0,5) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.

 

Liikevoitto 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Machines -1,7 -3,2 -8,5
Services 3,8 1,5 3,3
Software Solutions 1,3 1,2 1,1
Emoyhtiö, elim. -3,1 -4,0 -7,1
Yhteensä 0,3 -4,5 -11,3
Kertaluonteiset erät 0,1 - -13,7
Liiketulos kertaerien jälkeen 0,4 -4,5 -24,9

Glastonin nettorahoituskulut olivat -7,6 (-3,1) miljoonaa euroa. Rahoituskuluja kasvattivat vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin yhteydessä myönnetystä ylimääräisestä vastikkeesta aiheutunut yhteensä 3,4 miljoonan euron kulukirjaus, jolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta omaan pääomaan tai rahavirtaan.

Katsauskauden tulos oli -8,7 (-7,8) miljoonaa euroa. Tulos toiselta vuosineljännekseltä oli -0,6 (-3,4) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,4 (-7,3) % ja osakeantioikaistu osakekohtainen tulos -0,09 (-0,09) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,00 (-0,04) euroa.

Sopeuttamistoimet
Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat edelleen kannattavuuden parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattaminen. Myös toisen vuosineljänneksen aikana sopeuttamistoimenpiteet etenivät suunnitelmien mukaan toimenpiteiden painopisteen ollessa Italiassa ja Suomessa.  

Tase, rahavirta ja rahoitus
Raportointikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 194,0 (224,5) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 57,7 (63,7) miljoonaa euroa eli osakeantioikaistuna 0,55 (0,78) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste 30.6.2011 oli 31,9 (30,8) %. 31.12.2010 omavaraisuusaste oli 22,1 %. Nettovelkaantumisaste oli 93,4 (115,4) % (31.12.2010 189,0 %).

Oman pääoman tuotto tammi-kesäkuussa oli -35,7 (-23,3) %.

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli raportointikaudella -3,9 (-8,7) miljoonaa euroa. Suurimpina syinä olivat rahoituskulut, muun muassa vaihtovelkakirjalainojen kertyneen koron maksu, sekä vuonna 2010 tehtyjen varausten maksut. Käyttöpääoman muutos oli 0,6 (-5,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -2,3 (-1,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa oli 10,6 (10,8) miljoonaa euroa. 

Investoinnit ja poistot
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 2,5 (2,1) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja. Suurimmat investoinnit kohdistuivat uusien tuotteiden kehittämismenoihin.

Katsauskaudella kirjatut poistot olivat 3,8 (3,7) miljoonaa euroa ja arvonalentumiskirjaukset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 0,0 (0,3) miljoonaa euroa.

Organisaatio ja henkilöstö
Uwe Schmid nimitettiin 8.4.2011 Software Solutions -segmentin johtajaksi. Hän ottaa täyden liiketoimintavastuun Software Solutions -segmentistä 1.9.2011 alkaen.
 

Glastonin palveluksessa oli 30.6.2011 yhteensä 907 (1 032) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 19 % työskenteli Suomessa ja 38 % muualla EMEA-alueella, 28 % Aasiassa ja 15 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 912 (1 065).

Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston julkaisi 25.2.2011 pörssitiedotteen, jossa kerrottiin yhtiön uudesta rahoituspaketista. Osana järjestelyä Glastonin vaihtovelkakirjalainan haltijoille tarjottiin mahdollisuus vaihtaa lainan arvo-osuudet yhtiön osakkeiksi. Glastonin hallituksen 28.3.2011 hyväksytyssä vaihtovelkakirjalainakonvertoinnissa merkityt osakkeet, yhteensä 4 615 367 uutta osaketta, merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2011 ja nämä otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 5.4.2011. 

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 28.4.2011 varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2011 antaman valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin. Osakeannissa annettiin maksutta 3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita niille sijoittajille, jotka olivat vaihtaneet yhtiön 16.6.2009 ja 18.2.2010 liikkeeseen laskemia vaihtovelkakirjalainoja yhtiön osakkeiksi. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 6.5.2011 ja ne otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä 9.5.2011.

Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.6.2011 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 105 588 636 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,75 % 30.6.2011 liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 94 819 euroa. 

Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,12 euroa osakkeelta.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden markkina-arvo 30.6.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 106,9 (98,9) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun aikana noin 4,1 miljoonaa kappaletta eli noin 4,4 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,87 euroa ja ylin 1,27 euroa. Tammi-kesäkuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,09 euroa. Päätöskurssi 30.6.2011 oli 1,02 euroa.

Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,55 (0,78) euroa.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset
29.4.2011 Glaston vastaanotti ilmoituksen että Oy G.W. Sohlberg Ab:n ja sen määräysvaltayhteisöjen (GWS Trade Oy) osuus Glaston Oyj:stä on laskenut alle 25 %:n osana Glastonin 28.4.2011 tiedotteessa kuvattua rahoitusjärjestelyihin liittyvää suunnattua maksutonta antia. Oy G.W. Solhlberg Ab:n omistus laski 12,14 %:iin ja GWS Trade Oy:n omistus laski 12,73 %:iin.

Yhtiökokouksen päätökset
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.  

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, Carl-Johan Rosenbröijer, Teuvo Salminen, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Pekka Vauramo.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20 000 eurossa vuodessa. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 1§:n muutoksen siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 20 000 000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 20 000 000 kappaletta.
 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön hallitus päätti 28.4.2011 toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin. Osakeannissa annettiin maksutta 3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita niille sijoittajille, jotka olivat vaihtaneet yhtiön 16.6.2009 ja 18.2.2010 liikkeeseen laskemia vaihtovelkakirjalainoja yhtiön osakkeiksi. Toteutetun osakeannin jälkeen hallituksella on vielä valtuutuus 16 907 499 osakkeen antamiseen
 

Hallituksella ei ole muita valtuutuksia.

Hallituksen järjestäytyminen
Järjestäytymiskokouksessaan Glastonin hallitus valitsi keskuudestaan Andreas Tallbergin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan varapuheenjohtajana.

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit
Taloudellinen epävarmuus on viime aikoina lisääntynyt, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi poliittinen epävakaus Lähi-idässä vaikuttaa lasinjalostuskoneiden kysyntään epäsuotuisasti heijastuen näin EMEA-alueen myyntiin. Epävakaus markkinoilla voi johtaa tilausten siirtymiseen ja aikataulumuutoksiin. Asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat rajoittaa asiakkaiden investointimahdollisuuksia. Nämä saattavat heijastua loppuvuoden kehitykseen.

Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan säilyneen muuttumattomina, joten tulevien vuosien kehityksen uskotaan olevan positiivinen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy tai hidastuu on tällä negatiivinen vaikutus Glastonin tulokseen. Liiketoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtyminen suuremman talouskasvun alueille vaimentaa kuitenkin Läntisen Euroopan mahdollisesti hitaamman elpymisen taloudellisia vaikutuksia.  

Näkymät
Glastonin markkinoilla odotetaan maltillista elpymistä vuoden 2011 aikana. Kysyntä Aasian ja erityisesti Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla näyttäisi tasaantuvan.  Etelä-Amerikassa kysynnässä odotetaan varovaista kasvua vuonna 2011. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa markkinaolosuhteet jatkunevat haasteellisina.

Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. Aasiassa, etenkin Kiinassa, on vahvasti kehittyvät aurinkoenergiamarkkinat ja odotamme aurinkoenergiahankkeiden kysynnän kasvavan. Jatkamme määrätietoisesti asemamme vahvistamista Kiinassa ja muualla Aasiassa.

Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat kannattavuuden parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattaminen, joiden positiivinen vaikutus tulokseen realisoituu vuoden loppua kohti.

Vuoden 2011 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton kääntyvän positiiviseksi.

 

Helsingissä 11. elokuuta 2011

Glaston Oyj Abp
Hallitus

 

Lisätietoja: Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100

 

Lähettäjä:
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijojhtaja
Glaston Oyj Abp
Puh.
010 500 6105 

 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat, www.glaston.net

 

 


 

GLASTON OYJ ABP

 

 

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.6.2011

 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

 

KONSERNIN TASE

 

 

milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 52,6 58,4 52,6
Muut aineettomat hyödykkeet 18,5 19,3 18,8
Aineelliset hyödykkeet 18,9 23,1 19,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja saamiset yhteisyrityksiltä 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3
Lainasaamiset 4,5 4,2 4,5
Laskennalliset verosaamiset 8,0 9,0 8,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 102,8 114,3 104,6
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 26,0 37,2 27,9
Saamiset      
Myynti- ja muut saamiset 44,9 54,5 43,1
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,7 3,8 0,8
Saamiset yhteensä 45,6 58,2 43,9
Rahavarat 19,7 14,8 15,7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - 2,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 91,3 110,2 90,3
Varat yhteensä 194,0 224,5 194,9
       
  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Oma pääoma ja velat      
Oma pääoma      
Osakepääoma 12,7 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3
Muut rahastot 0,0 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,8 0,2 0,1
Omat osakkeet -3,3 -3,5 -3,3
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat ja kurssierot 4,8 36,8 36,3
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -8,7 -7,8 -31,9
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 57,7 63,7 39,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,4 0,3
Oma pääoma yhteensä 58,0 64,1 39,5
Pitkäaikaiset velat      
Vaihtovelkakirjalaina 7,8 25,7 26,2
Pitkäaikaiset korolliset velat 44,0 4,2 0,0
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 4,0 5,6 4,3
Laskennalliset verovelat 4,2 5,0 4,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 60,0 40,5 35,2
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 22,1 58,8 61,4
Lyhytaikaiset varaukset 4,1 5,7 7,0
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 49,1 52,5 48,2
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,8 2,9 0,8
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat - - 2,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 76,1 119,8 120,2
Velat yhteensä 136,1 160,4 155,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 194,0 224,5 194,9

 

 KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA

 

 

milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
           
Liikevaihto 41,6 41,5 75,9 79,9 149,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,3 0,9
Kulut -38,6 -42,5 -72,0 -80,3 -160,3
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista - - - -0,5 -0,4
Poistot ja arvonalentumiset -2,0 -2,1 -3,9 -4,0 -14,5
Liikevoitto / -tappio 1,3 -2,8 0,4 -4,5 -24,9
Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 0,1 -7,6 -3,1 -6,9
Tulos ennen veroja 0,0 -2,8 -7,2 -7,6 -31,8
Tuloverot -0,6 -0,6 -1,5 -0,2 -0,2
Kauden voitto / tappio -0,6 -3,4 -8,7 -7,8 -32,0
Jakautuminen          
Emoyhteisön omistajille -0,6 -3,4 -8,7 -7,8 -31,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -0,6 -3,4 -8,7 -7,8 -32,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,00 -0,04 -0,09 -0,09 -0,39
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,00 -0,04 -0,09 -0,09 -0,39
           
Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta 3,1 -6,8 0,5 -5,6 -16,7
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -1,4 -8,2 -11,5 -9,7 -21,4
           
Liikevoittoon / -tappioon sisältyvät kertaluonteiset erät 0,1 - 0,1 - -13,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,2 -2,8 0,3 -4,5 -11,3
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta 2,9 -6,8 0,4 -9,7 -7,5

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
           
           
Raportointikauden voitto / tappio -0,6 -3,4 -8,7 -7,8 -32,0
Muut laajan tuloksen erät          
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,1 1,1 -0,7 1,8 1,0
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 1,1 -0,7 1,8 1,0
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -0,7 -2,3 -9,4 -6,0 -30,9
           
Jakautuminen          
           
Emoyhteisön omistajille -0,7 -2,4 -9,4 -6,1 -30,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -0,7 -2,3 -9,4 -6,0 -30,9

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

       
milj. euroa 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirrat      
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3,9 -8,7 -13,7
Käyttöpääoman muutos 0,6 -5,5 2,7
Liiketoiminnan rahavirrat -3,3 -14,2 -11,0
Investointien rahavirrat      
Liiketoimintojen yhdistäminen - 0,0 0,0
Muut investoinnit -2,5 -1,9 -4,4
Investoinnit yhteisyrityksiin - -0,2 -0,2
Luovutustulot yhteisyrityksistä - 0,4 0,4
Muut luovutustulot 0,2 0,4 0,7
Investointien nettorahavirrat -2,3 -1,4 -3,5
Rahavirrat ennen rahoitusta -5,6 -15,6 -14,5
Rahoituksen rahavirrat      
Osakeanti ja vaihtovelkakirjalainan konvertointi, netto 5,8 - -
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 47,8 6,2 6,2
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -1,8 -0,5 -1,2
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 - -0,1
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 19,9 23,0 50,1
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset -61,2 -19,2 -44,5
Muu rahoitus 0,0 1,4 1,4
Rahoituksen nettorahavirrat 10,6 10,8 11,9
       
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -1,0 4,0 2,7
Rahavarojen nettomuutos 4,0 -0,8 0,1
Rahavarat kauden alussa 15,7 15,6 15,6
Rahavarat kauden lopussa 19,7 14,8 15,7
Rahavarojen nettomuutos 4,0 -0,8 0,1

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

             
milj. euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut rahas-tot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto  
Oma pääoma 1.1.2010 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0  
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0  
Oma pääoma 30.6.2010 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0  
               
               
milj. euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut rahas-tot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto  
Oma pääoma 1.1.2011 12,7 25,3 0,0 0,1 -3,3 0,0  
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0  
Osakeanti - - - 5,9 - -  
Vaihtovelkakirja-lainan konvertointi - - - 20,8 - -  
Oma pääoma 30.6.2011 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0  
                         

 

 

 

milj.euroa Kerty-neet voitto-varat Kerty-neet kurssi-erot Emo-yhteisön omista-jille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 35,6 -1,3 69,0 0,3 69,4
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -7,8 1,7 -6,1 0,1 -6,0
Osakeperusteinen kannustin-järjestelmä 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustin-järjestelmä, verovaikutus 0,0 - 0,0 - 0,0
Vaihtovelka-kirjalainan oman pääoman osuus 0,8 - 0,8 - 0,8
Oma pääoma 30.6.2010 28,6 0,4 63,7 0,4 64,1
           
           
milj.euroa Kerty-neet voitto-varat Kerty-neet kurssi-erot Emo-yhteisön omista-jille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 4,6 -0,3 39,1 0,3 39,5
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -8,7 -0,7 -9,4 0,0 -9,4
Osakeperusteinen kannustin-järjestelmä 0,2 - 0,2 - 0,2
Osakeperusteinen kannustin-järjestelmä, verovaikutus 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeanti - - 5,9 - 5,9
Vaihtovelka-kirjalainan konvertointi -2,3 - 18,5 - 18,5
Vaihtovelka-kirjalainan konvertoinnin osakekurssi-kompensaation kuluvaikutus 3,4  
 
3,4 - 3,4
Oma pääoma 30.6.2011 -2,8 -1,0 57,7 0,3 58,0

 

 

 

TUNNUSLUVUT

 

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 5,6 -0,7 -6,9
Liikevoitto / -tappio (EBIT), % liikevaihdosta 0,5 -5,6 -16,7
Kauden tulos, % liikevaihdosta -11,5 -9,7 -21,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,5 2,1 4,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,3 2,6 3,1
Omavaraisuusaste, % 31,9 30,8 22,1
Velkaantumisaste, % 127,4 138,4 228,6
Nettovelkaantumisaste, % 93,4 115,4 189,0
Korolliset nettovelat, milj. euroa 54,2 74,0 74,6
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 131,8 152,9 129,7
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -35,7 -23,3 -58,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 0,4 -7,3 -19,0
Henkilökunta keskimäärin 912 1 065 1 028
Henkilökunta kauden lopussa 907 1 032 957

 

 

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 104 800 78 511 78 561
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 104 800 82 129 82 179
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) (* 96 785 82 129 82 145
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita,
(1 000)
109 528 103 889 104 646
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,09 -0,09 -0,39
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,09 -0,09 -0,39
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,55 0,78 0,48
Hinta / osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (P/E) -11,4 -13,3 -2,9
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake 1,85 1,62 2,37
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 106,9 98,9 88,8
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta 4,4 10,4 19,6
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 4 135 8 131 15 419
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,02 1,26 1,13
Kauden ylin kurssi, euroa 1,27 1,65 1,65
Kauden alin kurssi, euroa 0,87 1,05 0,80
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 1,09 1,27 1,17

 

 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 2010 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksessa.

  

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. 

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että tiettyjä uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2011 lähtien. Näistä uusista tai uudistetuista standardeista ja tulkinnoista on kerrottu 2010 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksessa.

 

SEGMENTTITIEDOT

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

                                                   

Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.                                             

Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä. Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti, Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työkalujen valmistus ja myynti.                                            

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, konepäivitykset sekä varaosamyynti.                                           

Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille.                                                    

Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot sekä vuodelta 2010 myös segmenteille kohdistamattoman osuuden yhteisyrityksen tuloksesta.                                         

 

Machines          
           
milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Ulkoinen liikevaihto 27,4 28,5 47,5 52,9 94,9
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1
Liikevaihto 27,6 28,5 47,6 52,9 95,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,2 -1,7 -1,7 -3,2 -8,5
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 0,6 -5,9 -3,6 -6,0 -8,9
Kertaluonteiset erät - - - - -12,0
Liiketulos 0,2 -1,7 -1,7 -3,2 -20,4
Liiketulos-% 0,6 -5,9 -3,6 -6,0 -21,5
Nettokäyttöpääoma     24,5 35,5 24,2
Henkilöstö keskimäärin     561 637 616
Henkilöstö kauden lopussa     571 619 577
           
Services          
           
milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Ulkoinen liikevaihto 8,1 7,0 16,2 15,0 30,7
Sisäinen liikevaihto 0,4 0,2 0,6 0,4 1,4
Liikevaihto 8,5 7,3 16,9 15,5 32,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,3 0,5 3,8 1,5 3,3
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 26,8 6,6 22,6 9,5 10,1
Kertaluonteiset erät 0,1 - 0,1 - -2,2
Liiketulos 2,3 0,5 3,9 1,5 1,1
Liiketulos-% 27,5 6,6 23,0 9,5 3,4
Nettokäyttöpääoma     8,0 8,2 6,9
Henkilöstö keskimäärin     135 183 171
Henkilöstö kauden lopussa     124 170 149
           
Software Solutions          
           
milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Ulkoinen liikevaihto 6,1 6,0 12,1 12,0 23,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Liikevaihto 6,2 6,0 12,2 12,0 23,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - - - - 0,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,3 0,5 1,3 1,2 1,1
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 5,3 7,8 10,8 9,7 4,5
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,0 - 0,5
Liiketulos 0,4 0,5 1,4 1,2 1,5
Liiketulos-% 6,0 7,8 11,1 9,7 6,4
Nettokäyttöpääoma     3,9 6,7 4,5
Henkilöstö keskimäärin     201 222 219
Henkilöstö kauden lopussa     199 220 214

 

 

 

Glaston-konserni          
           
Liikevaihto          
milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Machines 27,6 28,5 47,6 52,9 95,0
Services 8,5 7,3 16,9 15,5 32,0
Software Solutions 6,2 6,0 12,2 12,0 23,9
Muut ja sisäinen myynti -0,6 -0,2 -0,9 -0,4 -1,5
Glaston-konserni yhteensä 41,6 41,5 75,9 79,9 149,4
           
           
Liiketulos          
milj. euroa 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Machines 0,2 -1,7 -1,7 -3,2 -8,5
Services 2,3 0,5 3,8 1,5 3,3
Software Solutions 0,3 0,5 1,3 1,2 1,1
Muut ja eliminoinnit -1,6 -2,1 -3,1 -4,0 -7,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 -2,8 0,3 -4,5 -11,3
Kertaluonteiset erät 0,1 - 0,1 - -13,7
Liiketulos 1,3 -2,8 0,4 -4,5 -24,9
Rahoituserät, netto -1,3 0,1 -7,6 -3,1 -6,9
Tulos ennen tuloveroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta 0,0 -2,8 -7,2 -7,6 -31,8
Tuloverot -0,6 -0,6 -1,5 -0,2 -0,2
Tulos -0,6 -3,4 -8,7 -7,8 -32,0
Henkilöstö keskimäärin     912 1 065 1 028
Henkilöstö kauden lopussa     907 1 032 957

 

 

Segmenttivarat      
milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Machines 44,8 62,9 46,5
Services 10,7 11,3 10,1
Software Solutions 4,8 7,1 5,2
Muut 0,1 0,0 0,0
Segmenttivarat yhteensä 60,4 81,3 61,8
Muut varat 133,7 143,2 133,1
Kokonaisvarat yhteensä 194,0 224,5 194,9
       
       
Segmenttivelat      
milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Machines 20,3 27,4 22,3
Services 2,7 3,1 3,2
Software Solutions 0,9 0,4 0,7
Muut 0,4 0,1 0,3
Segmenttivelat yhteensä 24,3 31,0 26,5
Muut velat 111,8 129,2 129,0
Kokonaisvelat yhteensä 136,1 160,4 155,4
       
       
Nettokäyttöpääoma      
milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Machines 24,5 35,5 24,2
Services 8,0 8,2 6,9
Software Solutions 3,9 6,7 4,5
Muut -0,3 -0,1 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 36,1 50,3 35,4

 

Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut.

 

 

Saadut tilaukset      
milj. euroa 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Machines 47,1 44,1 96,2
Services 16,7 14,1 29,8
Software Solutions 11,8 11,4 22,3
Glaston-konserni yhteensä 75,5 69,6 148,3
       
Myynti maantieteellisten alueiden mukaan  
milj. euroa 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
EMEA 34,5 43,2 75,3
Aasia 20,2 18,3 35,2
Amerikka 21,1 18,4 39,0
Yhteensä 75,9 79,9 149,4

 

 

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

Machines            
             
milj. euroa 4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 27,4 20,1 23,5 18,5 28,5 24,3
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 27,6 20,1 23,6 18,5 28,5 24,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,2 -1,9 -2,7 -2,6 -1,7 -1,5
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 0,6 -9,2 -11,5 -14,0 -5,9 -6,1
Kertaluonteiset erät - - -12,0 - - -
Liiketulos 0,2 -1,9 -14,7 -2,6 -1,7 -1,5
Liiketulos-% 0,6 -9,2 -62,1 -14,0 -5,9 -6,1
             
             
Services            
             
milj. euroa 4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 8,1 8,1 8,3 7,3 7,0 8,0
Sisäinen liikevaihto 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2
Liikevaihto 8,5 8,3 8,8 7,8 7,3 8,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,3 1,5 1,2 0,6 0,5 1,0
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 26,8 18,4 13,3 7,8 6,6 12,1
Kertaluonteiset erät 0,1 - -2,2 - - -
Liiketulos 2,3 1,5 -1,0 0,6 0,5 1,0
Liiketulos-% 27,5 18,4 -11,3 7,8 6,6 12,1
             
Software Solutions            
             
milj. euroa 4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 6,1 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0
Liikevaihto 6,2 6,0 5,8 6,1 6,0 6,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - - - 0,0 - -
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,3 1,0 -0,3 0,2 0,5 0,7
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 5,3 16,4 -5,9 4,0 7,8 11,7
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,5 - - -
Liiketulos 0,4 1,0 0,1 0,2 0,5 0,7
Liiketulos-% 6,0 16,4 2,2 4,0 7,8 11,7
             
Liikevaihto            
milj. euroa 4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 27,6 20,1 23,6 18,5 28,5 24,3
Services 8,5 8,3 8,8 7,8 7,3 8,2
Software Solutions 6,2 6,0 5,8 6,1 6,0 6,1
Muut ja eliminoinnit -0,6 -0,2 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 41,6 34,2 37,7 31,9 41,5 38,4
             
             
Liiketulos            
milj. euroa 4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 0,2 -1,9 -2,7 -2,6 -1,7 -1,5
Services 2,3 1,5 1,2 0,6 0,5 1,0
Software Solutions 0,3 1,0 -0,3 0,2 0,5 0,7
Muut ja eliminoinnit -1,6 -1,6 -2,1 -1,1 -2,1 -1,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,2 -0,9 -3,9 -2,8 -2,8 -1,7
Kertaluonteiset erät 0,1 - -13,7 - - -
Liiketulos 1,3 -0,9 -17,6 -2,8 -2,8 -1,7
             
             
Tilauskanta 30.6.
2011
31.03.
2011
31.12.
2010
30.9.
2010
30.6.
2010
31.3.
2010
Machines 35,4 40,2 37,4 34,7 25,6 32,4
Services 1,1 1,7 1,2 1,9 0,9 0,7
Software Solutions 3,5 3,8 3,5 4,0 3,7 3,8
Yhteensä 40,0 45,6 42,1 40,7 30,2 36,9

 

 

 

Saadut tilaukset            
milj. euroa 4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 23,1 24,0 26,8 25,3 23,8 20,3
Services 8,0 8,7 8,0 7,7 7,4 6,7
Software Solutions 5,6 6,1 4,8 6,1 5,5 5,9
Glaston-konserni yhteensä 36,7 38,8 39,7 39,0 36,7 32,9

 

 

EHDOLLISET VELAT

 

 

milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Kiinnitykset ja pantit      
Omien sitoumusten puolesta 519,5 130,8 274,6
Muiden puolesta 0,2 - 0,1
Takaukset      
Omasta puolesta 0,2 0,5 0,7
Muiden puolesta 0,0 0,1 0,2
Vuokravastuut 11,0 12,1 10,7
Takaisinostovastuut 0,2 0,3 0,2
Muut vastuut omasta puolesta 0,0 0,0 0,0

 

 

Annetut pantit sisältävät 122,2 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita ja 54,3 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä.

 

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET

 

 

milj. euroa 30.6.2011   30.6.2010   31.12.2010  
  Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset            
Valuuttatermiini-sopimukset 0,1 0,0 2,9 -0,2 0,4 0,1
Hyödykejohdannaiset            
Sähkötermiini-sopimukset 0,2 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2

 

 

Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

 

 

AINEELLISET HYÖDYKKEET

 

milj. euroa

 

       
Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 19,5 24,7 24,7
Lisäykset 0,5 0,3 0,9
Vähennykset -0,2 -0,3 -0,4
Poistot -1,3 -1,8 -3,4
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset 0,0 -0,2 -1,2
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,6 -0,5 -1,5
Kurssierot -0,2 0,8 0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 18,9 23,1 19,5

 

Glastonilla oli kesäkuun 2011 lopussa 0,1 (-) milj. euroa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia.

 

OSAKKEENOMISTAJAT

 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2011

 

      Osakkeita % osakkeista ja äänistä
         
1 GWS Trade Oy   13 446 700 12,73
2 Oy G.W.Sohlberg Ab   12 819 400 12,14
3 Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varma
  9 447 320 8,95
4 Suomen Teollisuussijoitus Oy   9 049 255 8,57
5 Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto   2 350 000 2,23
6 Sumelius Bjarne Henning   2 112 936 2,00
7 Sumelius-Fogelholm Birgitta   1 850 000 1,75
8 Oy Investsum Ab   1 820 000 1,72
9 Sumelius Bertil Christer   1 803 800 1,71
10 Von Christierson Charlie   1 600 000 1,52
11 Sumelius-Koljonen Barbro   1 175 238 1,11
12 Suomen Kulttuurirahasto   1 084 760 1,03
13 Suutarinen Heidi Maria   1 049 687 0,99
14 Juola Soile Johanna   1 041 375 0,99
15 Oy Cacava Ab   1 000 000 0,95
16 Ehrnrooth Helene Margareta   965 904 0,91
17 Nordea Pro Finland Rahasto   911 795 0,86
18 Suutarinen Tero Markus   906 887 0,86
19 Huber Karin   800 800 0,76
20 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy   800 800 0,76
  20 suurinta omistajaa yhteensä   66 036 657 62,5
  Muut osakkeenomistajat   38 992 822 36,9
  Hallintarekisteröidyt   559 157 0,5
  Yhteensä   105 588 636 100,0

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

 

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 
Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.
Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat tammi – kesäkuussa 0,3 (0,3) milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.

 

 

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella

 

Glaston-konsernilla ei ole ollut vuonna 2011 liiketoimia yhteis- tai osakkuusyrityksen kanssa.

 

Liiketoimet yhteisyritysten kanssa

milj. euroa

 

       
  1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Myynti yhteisyrityksille - - -
Liiketoiminnan muut tuotot yhteisyrityksiltä - 0,1 0,1
Korkotuotot yhteisyrityksiltä - 0,1 0,1
Muut rahoituskulut - -3,3 -3,3
-

 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit