GLASTON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015: Vahva tilauskanta, esikäsittelyliiketoiminta myyty

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS                               6.8.2015 klo 13.00

GLASTON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015: Vahva tilauskanta, esikäsittelyliiketoiminta myyty

Tämä tiedote on tiivistelmä Glaston Oyj Abp:n tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämä pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

 

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1.1.-30.6.2015 (jatkuvat toiminnot):

  • Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 55,0 (49,5) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 32,5 (25,8) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta 30.6.2015 oli 56,0 (32,7) miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 56,5 (51,3) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,1 (31,1) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 4,5 (2,8) miljoonaa euroa eli 8,0 (5,4) % liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 3,0 (1,5) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa. 1)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 2,8 (0,8) miljoonaa euroa eli 4,9 (1,6) % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,5 (1,2) miljoonaa euroa. 1)
  • Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 20,2 (11,4) %.
  • Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,02) euroa.
  • Konsernin korolliset nettovelat olivat 6,1 (10,7) miljoonaa euroa.
  • Glaston täsmentää vuoden 2015 liiketoimintanäkymiään esikäsittelykoneliiketoimintansa myynnistä johtuen. Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).


1) Glaston Italy S.p.A.:n myynnistä johtuen vertailuluvuissa 30.6.2015 asti eliminoituneet sisäiset ostot muuttuvat 1.7.2015 alkaen ulkoisiksi ostoiksi. Tämä vaikuttaa jatkuvien toimintojen liikevoiton vertailukelpoisuuteen. Osavuosikatsauksen taulukko-osiossa esitämme sekä jatkuvien toimintojen liikevoiton että jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto esitetään segmenttitiedot-osiossa. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisessa liikevoitossa on oikaistu ne sisäiset erät, jotka jatkossa tulevat olemaan ulkoisia eriä.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2015
Glastonin esikäsittelykoneliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen vuoden toisen neljänneksen päättyessä. Tämän johdosta Glaston raportoi esikäsittelykoneliiketoiminnan myynnin lopetetuissa toiminnoissa eikä jatkuvien toimintojen liikevoitossa. Glastonin liiketoiminnan kokonaisnäkymä pysyy ennallaan mutta raportointiluokittelun muutoksen johdosta Glaston tarkentaa näkymiään.

Tarkennetut näkymät: Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).

Aiemmat näkymät: Glaston arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Merkittävin yksittäinen tapahtuma Glastonille toisen neljänneksen aikana oli esikäsittelytoiminnoista luopuminen. Päätökseen esikäsittelyn myynnistä vaikutti haastavan markkina-aseman lisäksi se, että sen kannattavuus ei vastannut asettamiamme tavoitteita ja niihin pääseminen olisi edellyttänyt suuria panostuksia kyseessä olevaan liiketoimintaan.

Vuosina 2012-2015 olemme suorittaneet merkittävän rakennemuutoksen Glastonissa. Irtautumalla sekä software- että esikäsittelykoneliiketoiminnoista voimme keskittyä korkean teknologian lämpökäsittelyyn ja huoltoon. Lämpökäsittelyteknologiassa ja huoltoliiketoiminnassa osaamisemme on vahvaa ja näemme kasvun edellytysten olevan hyvät näissä tuoteryhmissä. Lämpökäsittelyssä tuoteportfoliota on viime vuosina voimakkaasti uudistettu ja markkina-asemamme on hyvä. Jatkamme määrätietoisia tuotekehityspanostuksiamme tässä segmentissä. Tarkoituksemme on kasvaa sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla.

Jatkuvien toimintojemme tilauskanta oli toisen neljänneksen päättyessä selvästi edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Alkuvuoden osalta ja seuraavia taloudellisia katsauksia ajatellen esitämme tässä raportissa jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton, jota jatkossa seuraamme. Vertailukelpoinen liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon 1,5 miljoonasta eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto jäivät hieman sekä edellisvuodesta että tavoitteestamme, mikä johtui projektien toimitusten siirtymisestä eteenpäin.

Katsauskaudella uudistimme rahoitussopimuksemme, jolla korvattiin edellinen erääntymässä oleva rahoitussopimus. Rahoitussopimus varmistaa yhtiön rahoituksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja alentaa Glastonin rahoitus- ja hallinnointikuluja. Uuden sopimuksen myötä poistuvat yhtiön varojen jakoon liittyvät rajoitukset.”

 

 

      oikaistu      oikaistu
AVAINLUVUT 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
       
Tilauskanta, milj. euroa 56,0 32,7 56,0
Saadut tilaukset, milj. euroa 55,0 49,5 133,6
Liikevaihto, milj. euroa 56,5 51,3 109,7
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen milj. euroa 4,5 2,8 8,6
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen % liikevaihdosta 8,0 5,4 7,8
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen milj. euroa 2,8 0,8 4,9
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen % liikevaihdosta 4,9 1,6 4,5
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -11,1 0,6 1,1
Osakekohtainen tulos -0,06 0,00 0,01
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -5,6 -1,3 16,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -26,2 2,2 7,9
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 2,8 1,0 3,6
Omavaraisuusaste, % 43,7 45,0 47,7
Velkaantumisaste, % 40,0 46,7 29,6

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Toisella vuosineljänneksellä markkinoiden epäyhtenäinen kehitys jatkui. EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa markkinat kehittyivät edelleen myönteisempään suuntaan. Aasiassa ja Etelä-Amerikassa markkinat jatkuivat hiljaisina.

MACHINES
Koneliiketoiminnassa markkinatilanne jatkui haasteellisena vuoden toisella neljänneksellä. Pohjois-Amerikan markkinoiden myönteinen kehitys jatkui, joskin aiempaa varovaisempana. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuivat hiljaisina Brasilian jäädessä selvästi odotuksista.

EMEA-alueella hyvä kehitys jatkui. Vuoden toisella neljänneksellä Glaston sai merkittävän, yli 4 miljoonan euron jatkotilauksen Espanjasta. Toisella neljänneksellä solmittiin myös 2,4 miljoonan euron kauppa Euroopan johtavan lasinprosessoijan kanssa, johon kuului Glaston FC500™ -tasokarkaisulinja, ProBend™–linja korkealaatuisen taivutetun lasin karkaisuun sekä Glaston Care -huoltosopimus. Kesäkuussa Glaston teki 2,6 miljoonan euron konekaupan kuwaitilaisen asiakkaan kanssa.

Aasiassa markkinat heikkenivät edelleen ja etenkin Kiinan aktiviteetti oli alhaisella tasolla. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa markkinat osoittivat piristymisen merkkejä. 


SERVICES
Huoltoliiketoiminnassa markkinat jatkoivat hyvää kehitystään toisen vuosineljänneksen ollessa jopa ensimmäistä neljännestä vilkkaampi. Glastonin markkina-asema pysyi vahvana.

Päivitystuotteissa tilauskertymä parani kaikilla maantieteellisillä alueilla. Toisella vuosineljänneksellä solmittiin merkittävät päivitystuotekaupat Kanadaan, Australiaan, Yhdysvaltoihin sekä Israeliin, jossa Glaston Move –palvelua hyödyntäen sovittiin karkaisukoneen siirrosta Itävallasta Israeliin.


NÄKYMÄT
Glastonin markkinoiden arvioidaan kasvavan maltillisesti vuonna 2015. Uuskonemyynnissä odotamme hyvän kehityksen jatkuvan EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. Arvioimme Etelä-Amerikan markkinoiden pysyvän nykyisellä tasollaan lyhyellä tähtäimellä. Aasian markkinoiden arvioimme piristyvän loppuvuoden aikana. Huoltomarkkinoilla arvioimme hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana ja erityisesti päivitystuotteiden osalta.

Glastonin strategian ytimessä on kannattava kasvu. Glastonin vahvin osaaminen on lämpökäsittelyteknologiassa ja palveluliiketoiminnassa, joihin voimme nyt täysimääräisesti keskittää resurssimme. Arvioimme kasvun edellytysten olevan näissä tuoteryhmissä hyvät.

Glaston täsmentää liiketoimintanäkymänsä vuodelle 2015. Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).

Aiemmat näkymät: Glaston arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 6.8.2015 klo 14 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

 
L
isätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500

 

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 6105 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit