Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

Glaston Oyj Abp     OSAVUOSIKATSAUS     29.10.2009 klo 13.00      
Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009                     

-Saadut tilaukset olivat tammi-syyskuussa 100,3 (185,9) miljoonaa euroa.    
Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 33,0 (49,1) miljoonaa euroa.
-Tilauskanta 30.9.2009 oli 40,9 (84,4) miljoonaa euroa.             
-Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 115,9 (201,5) miljoonaa euroa.   
-Liiketulos tammi-syyskuussa oli -26,9 (6,5) miljoonaa euroa eli -23,2 (3,2) % 
liikevaihdosta.                                 
-Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -22,6 (6,5) miljoonaa euroa.     
-Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -18,8 (6,2) %.              
-Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,34 (0,04) euroa.          
-Vuoden 2009 heikon tilauskannan ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän sekä   
välttämättömien sopeuttamistoimenpiteiden johdosta Glaston arvioi edelleen   
vuoden 2009 liikevaihdon jäävän alle vuoden 2008 tason ja liiketuloksen     
muodostuvan selvästi tappiolliseksi.                      

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:                         
”Glastonin markkinoiden heikkeneminen näyttäisi pysähtyneen. Markkinoiden    
välitöntä paranemista ei kuitenkaan ole nähtävissä, ja lasinjalostuskoneiden  
kysynnässä ei lähiaikoina ole odotettavissa merkittävää nousua.         

Kolmannen vuosineljänneksen aikana merkkejä elpymisestä on ollut näkyvissä   
muutamilla markkina-alueilla, mutta tämä ei vielä näkynyt saatuina tilauksina. 

Glastonin kolmas vuosineljännes jäi odotetusti tappiolliseksi. Heikko      
tuloskehitys johtui myynnin voimakkaasta laskusta. Toiminnan sopeuttamista ja  
kustannussäästötoimenpiteitä jatketaan tehostetusti vuoden viimeisen      
neljänneksen aikana.”                              


Uudet segmenttitiedot                              
Glaston ilmoitti 22.4.2009 muuttavansa organisaatiotaan ja raportoitavat    
segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions.            

Pre-processing ja Heat Treatment -segmentit on yhdistetty uudeksi        
Machines-segmentiksi. Samalla huolto- ja palveluliiketoiminta erotettiin    
koneliiketoiminnasta omaksi Services-segmentikseen.               

Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävät  
lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistus. Services-segmenttiin    
kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, varaosa- ja     
työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun.    
Software Solutions -segmentti sisältää Albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät   
toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle.                 

Vuosineljänneksittäin raportoitavat maantieteelliset segmentit ovat toisesta  
vuosineljänneksestä alkaen Eurooppa, MEAI (Lähi-itä, Afrikka, Intia, Pakistan ja
Bangladesh), Aasia ja Amerikka.                         


Markkinat                                    
Heikko markkinatilanne jatkui vuoden kolmannen neljänneksen aikana kysynnän   
jäädessä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Markkinoiden epävarmuuden     
jatkuessa konekauppa painottui yksittäisten koneiden myyntiin ja laajoille   
One-Stop-Partner -hankkeille ei ollut kysyntää.                 

Vuoden toisen neljänneksen lopussa näkyi ensimmäisiä merkkejä markkinoiden   
elpymisestä Aasiassa ja etenkin Kiinassa. Varovaisen myönteinen kehitys jatkui 
alueella kolmannen neljänneksen aikana.                     
                                        
Machines                                    
Lasinjalostuskoneiden kysyntä jatkui heikkona. Kesälomakausi hiljensi      
entisestään Euroopan markkinoita. Kysyntä Etelä-Amerikassa jatkui kuitenkin   
edelleen erittäin hyvänä.                            

Toisen vuosineljänneksen lopussa oli havaittavissa varovaisia merkkejä     
markkinoiden elpymisestä. Kiinan markkinoilla kysyntä on ollut lievässä kasvussa
paikallisten elvytysohjelmien ansiosta. Kysynnän varovainen kasvu ei kuitenkaan 
näkynyt vuoden kolmannen neljänneksen uusissa tilauksissa.           

Teknologiasiirtoa Kiinaan jatkettiin katsauskaudella. Yhdysvalloissa sijainneen 
tehtaan sulkemisen johdosta USA:ssa aiemmin valmistettujen karkaisukoneiden   
tuotannon siirto Suomeen ja Kiinaan eteni suunnitelman mukaisesti.       

Machines-liiketoiminta-alueen tammi-syyskuun liikevaihto oli 63,1 (124,6)    
miljoonaa euroa.                                

Services                                    
Palvelujen markkinatilanne oli edelleen heikko kokonaiskysynnän jäädessä    
selvästi alle edellisvuoden tason. Varovaista markkinoiden elpymistä oli    
kuitenkin havaittavissa Kiinassa vuoden toisen neljänneksen päättyessä, ja   
kesäkauden aikana kysyntä piristyi hieman myös Australiassa,          
Uudessa-Seelannissa, Brasiliassa, Isossa-Britanniassa ja Keski-Euroopassa.   

Varaosakysyntä osoitti pieniä elpymisen merkkejä vuoden kolmannen neljänneksen 
aikana, mutta jäi selvästi alle vuoden 2008 tason. Päivitystuotteiden (Upgrades)
kysyntä jatkui edelleen hyvällä tasolla, ja kysynnän oletetaan jatkuvan hyvänä 
myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kolmannella neljänneksellä saatiin  
muutama suuri päivitystilaus Keski-Euroopasta sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikasta.
Nämä päivitykset olivat automaatio- ja konvektioteknologiapäivityksiä.     
Edellisvuoteen verrattuna laskutettavan huoltotyön määrä kasvoi.        
Huoltosopimusten määrä on nousussa vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta ja 
myös uusia kokonaisvaltaisia Glaston Care Plus -huoltosopimuksia solmittiin   
katsauskaudella.                                

Työkalujen (Tools) heikko kysyntä jatkui vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 
Osana konsernin segmenttiuudistusta sekä työkalumyynnin edistämiseksi työkalujen
myynti ja jakelu siirtyivät vuoden kolmannen neljänneksen aikana        
Machines-liiketoiminnasta Services- liiketoimintaan.              

Akaan lasinjalostustehtaan operointi on raportoitu toisesta vuosineljänneksestä 
lähtien osana Services-segmenttiä. Tamglass Lasinjalostus ilmoitti syyskuussa  
lomauttavansa koko Akaassa toimivan henkilöstönsä, yhteensä 16 henkilöä.    
Lomautukset alkavat loka-marraskuun vaihteessa ja ovat voimassa toistaiseksi.  

Services-liiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto oli 37,1 (56,8) miljoonaa  
euroa.                                     


Software Solutions                               
Software Solutions -liiketoiminta-alueen markkinat ovat vuoden toisen ja    
kolmannen neljänneksen aikana tasaantuneet kysynnän jäädessä selvästi alle   
vuoden 2008 vastaavan ajanjakson tason.                     

Markkinatilanne Keski-Euroopassa on jatkunut vakaana, ja Kiinan markkinoilla on 
näkyvissä pieniä elpymisen merkkejä. Kysyntä Yhdysvalloissa on jatkunut     
heikkona.                                    

Korkeampi automaation aste sekä järjestelmien integrointi ovat olleet Software 
Solutions -segmentin tuotekehityksen painopisteenä jo parin vuoden ajan.    
Alkuvuoden tuoteuutuudet, Panorama- ja AWFactory -linjaohjausjärjestelmät,   
olivat vuoden kolmannella neljänneksellä pilottikäytössä muutaman        
keskieurooppalaisen asiakkaan luona, ja tuotteiden varsinainen lanseeraus    
tapahtuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana.                 

Software Solutions -liiketoiminta-alueen tammi-syyskuun liikevaihto oli 17,6  
(21,5) miljoonaa euroa.                             

One-Stop-Partner                                
Laajojen One-Stop-Partner -hankkeiden kysyntä hiljeni vuoden 2008 viimeisen   
neljänneksen aikana, ja kysyntä on jatkunut heikkona vuoden 2009 aikana.    

Markkinat aurinkoenergiaan liittyviin kokonaisratkaisuihin ovat edelleen    
olemassa mutta maailmantalouden taantuman jatkuessa asiakkaat ovat siirtäneet  
investointipäätöksiään. Glastonin asema tässä asiakassegmentissä on vahva ja  
erityisesti yhtiön Photovoltaic (PV)-teknologiaan ja Concentrated Solar Power  
(CSP) -teknologiaan perustuvat ratkaisut ovat olleet asiakkaiden kiinnostuksen 
kohteena.                                    

Tilauskertymä One-Stop-Partner -toimituksille oli tammi-syyskuussa 2,0 (20,5)  
miljoonaa euroa. Yksikön tuotot sisältyvät raportoitaviin segmentteihin.    

Saadut tilaukset                                
Glastonin saadut tilaukset katsauskaudella olivat 100,3 (185,9) miljoonaa euroa.
Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 61 %, Services-segmentin 32 %
ja Software Solutionsin 8 %. Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat
33,0 (49,1) miljoonaa euroa.                          
                                        

Tilauskanta                                   
Glastonin tilauskanta 30.9.2009 oli 40,9 (84,4) miljoonaa euroa.        
Machines-liiketoiminta-alueen osuus tilauskannasta oli 36,7 miljoonaa euroa,  
Services-segmentin osuus 1,6 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 3,5    
miljoonaa euroa.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, MEUR    |        30.9.2009 |        30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines        |          35,8 |           64,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services        |           1,6 |           15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions   |           3,5 |           4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |          40,9 |           84,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevaihto ja -tulos                              
Alhaisena jatkunut kysyntä vaikutti liikevaihdon kehitykseen. Tammi-syyskuun  
liikevaihto oli 115,9 (201,5) miljoonaa euroa. Machines-liiketoiminta-alueen  
liikevaihto tammi-syyskuussa oli 63,1 (124,6) miljoonaa euroa,         
Services-segmentin 37,1 (56,8) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 17,6   
(21,5) miljoonaa euroa.                             

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,5 (65,8) miljoonaa euroa     
jakautuen liiketoiminta-alueille seuraavasti: Machines 14,7 (38,2) miljoonaa  
euroa, Services 11,6 (20,2) miljoonaa euroa ja Software Solutions 5,8 (7,8)   
miljoonaa euroa.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   |      1-9/2009 |    1-9/2008 |     1-12/2008 |
| MEUR       |           |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |        63,1 |      124,6 |       168,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |        37,1 |      56,8 |       76,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |        17,6 |      21,5 |       28,2 |
| Solutions    |           |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja sisäinen |        -1,9 |      -1,4 |       -2,2 |
| myynti      |           |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |        115,9 |      201,5 |       270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketulos tammi-syyskuussa ilman kertaluonteisia eriä oli -22,6 (6,5) miljoonaa
euroa, eli                                   
-19,5 (3,2) % liikevaihdosta. Liiketulos sisältää toiselle neljännekselle    
kirjattuja toiminnan tehostamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia 4,3  
miljoonaa euroa. Machines-liiketoiminta-alueen osuus ensimmäisen yhdeksän    
kuukauden liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä oli -14,6 (4,7) miljoonaa 
euroa, Services-liiketoiminta-alueen -2,1 (3,9) miljoonaa euroa ja Software   
Solutionsin 0,6 (3,6) miljoonaa euroa.                     

Myynnin voimakas lasku heikensi Machines-liiketoiminta-alueen kannattavuutta  
sillä mittavat säästö- ja sopeuttamistoimenpiteet eivät riittäneet       
tasapainottamaan voimakkaasti laskevaa liikevaihtoa. Toiminnan sopeuttamista  
jatketaan tehostetusti vuoden viimeisen neljänneksen aikana.          

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -7,4 (1,1)
miljoonaa euroa, josta Machines-liiketoiminnan osuus oli -4,9 (-0,4) miljoonaa 
euroa, Services-liiketoiminta-alueen -0,1 (2,0) miljoonaa euroa ja Software   
Solutionsin 0,5 (1,4) miljoonaa euroa. Services-liiketoiminnan tulosta rasittaa 
Tamglass Lasinjalostuksen vahvasti negatiivinen liiketulos, -3,3 miljoonaa   
euroa.                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, MEUR     |     1-9/2009 |   1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines         |      -14,6 |      4,7 |      5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |       -2,1 |      3,9 |      4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |       0,6 |      3,6 |      3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit   |       -6,5 |     -5,8 |     -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |      -22,6 |      6,5 |      6,2 |
| kertaluonteisia eriä   |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |       -4,3 |       - |     -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |      -26,9 |      6,5 |     -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden tulos oli -26,8 (3,1) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto 
oli -18,8 (6,2) % ja osakekohtainen tulos -0,34 (0,04) euroa. Heinä-syyskuun  
osakekohtainen tulos oli                            
-0,11 (-0,01) euroa.                              


Tervehdyttämisohjelma                              
Syyskuussa 2008 käynnistettiin koko konsernissa                 
tehostamistoimet kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen sopeuttamiseksi  
markkinatilanteeseen, ja näitä toimenpiteitä jatkettiin vuoden kolmannen    
neljänneksen aikana.                              

Machines-liiketoiminnan uudelleenjärjestely eteni vuoden kolmannen neljänneksen 
aikana keskittyen integraation loppuun saattamiseen ja kannattavuuden edelleen 
parantamiseen. Globaalin tuotantorakenteen kehittäminen, ostotoimintojen    
tehostaminen sekä tuoteportfolion selkeyttäminen ovat olleet toiminnan     
keskipisteessä.                                 

Glaston käynnisti kolmannella vuosineljänneksellä ohjelman varaosa- ja     
työkalutoimintojen sekä logistiikan kehittämisestä, ja Meksikon sekä Greensboron
varastot siirrettiin Cinnaminsoniin USA:ssa. Services -liiketoiminnan      
toimenpiteet kustannusten leikkaamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi jatkuivat.
Orivedellä sijaitseva päivitystuotteita valmistava yksikkö suljettiin      
heinäkuussa.                                  

Konsernin mittavat lomautukset Suomessa ja Italiassa jatkuivat kolmannen    
neljänneksen aikana, samoin kuin työajan lyhennykset Saksassa ja USA:ssa.    

Tehostamis- ja sopeuttamistoimien seurauksena Glastonin henkilömäärä oli    
katsauskauden päättyessä alentunut noin 300 henkilöllä vuoden 2008 lopusta.   
Lisäksi vuokratyövoimaa vähennettiin lähes 60 henkilöllä.            

Tehostamistoimenpiteiden suunnitellut kulusäästöt ovat yhteensä lähes 20    
miljoonaa euroa ja tähän liittyvät kertaluonteiset kustannukset 4,3 miljoonaa  
euroa vuodelle 2009. Säästöt toteutuvat pääosin vuoden 2009 aikana.       
Katsauskauden kulusäästöt (ilman materiaalikuluja) verrattuna edellisvuoden   
vastaavaan ajanjaksoon olivat 18,5 miljoonaa euroa (kolmannella         
vuosineljänneksellä 7,9 miljoonaa euroa).                    

Rahoitus                                    
Konsernin rahoitusasema säilyi kohtuullisena, vaikka nettovelat kasvoivatkin  
kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna toisen vuosineljänneksen loppuun.  
Konsernin rahoitusasemaan vaikuttivat katsauskaudella maksettujen osinkojen   
lisäksi pääosin muutokset käyttöpääomassa sekä liiketoiminnan rahavirrassa sekä 
liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina (23,8 miljoonaa euroa). Erityisellä 
toimenpideohjelmalla käyttöpääomaa on saatu pienennettyä (+20,5 miljoonaa    
euroa), mutta liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli     
katsauskaudella negatiivinen (-25,1 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta  
oli -6,7 (-10,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-syyskuussa oli  
+18,9 (+27,9) miljoonaa euroa, joka sisältää katsauskaudella maksettuja osinkoja
3,9 (7,8) miljoonaa euroa.                           

Omavaraisuusaste 30.9.2009 oli 40,4 (48,5) %.                  

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 19,2 (15,7)    
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 67,6 (43,9) miljoonaa euroa ja  
nettovelkaantuneisuusaste oli 70,3 (32,3) %. Maksuvalmiuden varmistamiseksi   
konsernilla on 65 miljoonan euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti.  
Syyskuun lopussa limiitistä oli käytössä 27,7 miljoonaa euroa.         

Investoinnit ja poistot                             
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 7,4 (13,6) miljoonaa euroa. Tärkeimmät   
investoinnit kohdistuivat lasinjalostusliiketoiminnan myynnin yhteydessä    
perustettuun yhteisyritykseen sekä globaaliin ERP-hankkeeseen.         

Katsauskauden poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 6,3  
(6,3) miljoonaa euroa. Katsauskaudella kirjatuista omaisuuserien        
arvonalentumisista, 1,2 (0,3) miljoonaa euroa, suurin osa kohdistui aineellisiin
hyödykkeisiin.                                 

Konsernin rakennemuutokset                           
Osana viime vuonna aloitettua tehostamisohjelmaa Uniglass Engineering Oy:n   
liiketoiminta siirrettiin Glastonin Tampereen tehtaalle. Toiminta Uniglassin  
tehtaalla Ylöjärvellä päättyi 31.3.2009.                    

Glastonin tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myi eristys- ja         
arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle maaliskuussa, ja  
INTERPANE Glass Oy on Glastonin yhteisyritys. 1.4.2009 alkaen          
lasinjalostustoiminta pitää sisällään ainoastaan Akaan aurinkoheijastimien   
tuotannon.                                   

Glastonin kaksi yhtiötä Meksikossa fuusioituivat toisella vuosineljänneksellä, 
Glaston UK Ltd. ja Albat+Wirsam Software Ltd. Isossa-Britanniassa kolmannen   
vuosineljänneksen alussa ja syyskuun alussa saksalaiset Albat+ Wirsam Software 
AG ja Cantor Software GmbH.                           

Liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment yhdistettiin huhtikuussa 
liiketoiminta-alueeksi Machines (Koneet). Työkalujen (Tools) myynnin      
tehostamiseksi sekä varaosamyynnin ja -toimitusten synergiaetujen        
varmistamiseksi työkalumyynti siirrettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana  
Machines -liiketoiminta-alueesta Services-segmenttiin työkalujen valmistuksen ja
kehityksen jäädessä edelleen Machines-liiketoimintaan.             


Organisaatio ja henkilöstö                           
Henrik Reims nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi 1.4.2009 alkaen,Topi 
Saarenhovi Machines- liiketoiminta-alueen johtajaksi 22.4.2009 alkaen ja Manne 
Tiensuu Glastonin henkilöstöjohtajaksi 15.5.2009 alkaen. Diplomi-insinööri Arto 
Metsänen nimitettiin 5.8.2009 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi, ja hän aloitti 
tehtävässään 1.9.2009.                             

Glastonin palveluksessa oli 30.9.2009 yhteensä 1 244 (1 534) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä 21 % työskenteli Suomessa ja 50 % muualla Euroopassa, 1 %     
MEAI-alueella, 14 % Aasiassa ja 14 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 
392 (1 507).                                  
Osakkeet ja kurssikehitys                            
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma               
30.9.2009 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli   
79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Katsauskauden päättyessä   
yhtiöllä oli hallussaan 838 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 1 %     
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa   
olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 134 173 euroa. Jokainen 
osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen       
yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen  
vasta-arvo on 0,16 euroa.                            
Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia   
osakkeita oli 97,4 (158,7) miljoonaa euroa.                   
Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana noin 5,5 miljoonaa kappaletta
eli 7,0 % keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,92 euroa ja
ylin 1,44 euroa. Tammi-syyskuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 
1,20 euroa. Päätöskurssi 30.9.2009 oli 1,24 euroa.               
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma oli 1,22 (1,73) euroa.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous                    
pidettiin 17.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja       
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja     
hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.               

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa   
osaketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 miljoonaa euroa.          

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat Claus von Bonsdorff, Klaus  
Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000    
eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden  
jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan 20 000 eurossa. Hallitus   
valitsi järjestäytymiskokouksessaan Andreas Tallbergin jatkamaan hallituksen  
puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan hallituksen          
varapuheenjohtajana.                              

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena 
tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Yhtiökokous päätti muuttaa         
yhtiöjärjestyksen 2 §:ää, 11 §:ää ja 12 §:ää.                  

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset                       
Glaston Oyj Abp:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen   
päättämään enintään 7 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, jotka voidaan 
joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään uusien osakkeiden     
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta   
siten, että uusia osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta 
poiketen enintään 7 800 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
luovuttaa 7 800 000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai     
luovutettavien osakkeiden yhteismäärä on enintään 7 800 000 kappaletta.     
Jälkimmäinen valtuutus ei kuitenkaan ole voimassa tämän osavuosikatsauksen   
päivämääränä.                                  
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset                      
Glaston Oyj Abp:n 8.6.2009 kokoontunut                     
ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien     
erityisten oikeuksien antamisesta.                       
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta. Mikäli kaikki valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet   
annetaan, annettujen osakkeiden lukumäärä vastaisi noin 24 % yhtiön kaikista  
osakkeista.                                   

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen.                         

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2010 asti, ja se kumosi yhtiökokouksen 17.3.2009 antaman     
osakeantivaltuutuksen.                             

Vaihtovelkakirjalaina                              
Hallitus päätti 16.6.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen   
nojalla vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta, jonka pääoman määrä on 
enintään                                    
30 000 000 euroa jaettuna 50 000 euron nimellisarvoisiin juokseviin       
velkakirjoihin. Laina laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen valitsemien sijoittajien       
merkittäväksi. Lainaa merkittiin yhteensä 23 750 000 eurolla ja hallitus    
hyväksyi merkinnät 17.6.2009. Laina vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, optimoi  
pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Vaihtovelkakirjan ehdot     
esitettiin 16.6.2009 päivätyssä pörssitiedotteessa. Yhteensä 475 merkittyä   
velkakirjaa otettiin 28.9.2009 julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX   
Helsinki Oy:n pörssilistalla.                          

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit                      
Glastonin lähiajan epävarmuustekijät ja                     
riskit liittyvät pitkälti maailmantalouden kehitykseen. Merkittävä osa     
epävarmuustekijöistä ovat yhtiön johdon vaikutuspiirin ulkopuolella.      
Globaalista talouskriisistä johtuen Glastonin markkinat ovat muuttuneet ja   
lasinjalostuskoneiden kysyntä jatkuu heikkona. Taloudellinen taantuma on    
vaikeuttanut asiakkaiden investointimahdollisuuksia, jolloin tilaukset voivat  
siirtyä ja jo vahvistettuja tilauksia voi peruuntua. Vaikutus suuriin      
One-Stop-Partner -tilauksiin on ollut erityisen voimakas. Asiakkaiden      
rahoitustilanne vaikuttaa myös saamisten perintään ja luottotappioihin.     
Raaka-aineisiin liittyvät riskit ovat pienentyneet. Raaka-aineiden hintataso on 
tasaantunut ja alihankintaan liittyvät kapasiteettiongelmat ovat lähes     
poistuneet.                                   
Mikäli kansainvälinen talouskriisi pitkittyy ja toimialan elpyminen viivästyy, 
on mahdollista, että Glastonin rahavirrat eivät tehostamistoimenpiteistä    
syntyvistä säästöistä huolimatta riitä kattamaan omaisuuserien, etenkin     
liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien 
arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.   
Tarkempi selvitys Glastonin riskeistä on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä. 
Näkymät                                     
Hiljaiset markkinat vaikuttavat edelleen voimakkaasti Glastonin         
liiketoimintaan ja toiminnan sopeuttaminen markkinatilanteeseen jatkuu.     
Liiketoiminnan peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja      
aurinkoenergiamarkkinat.                            
Ensimmäisiä merkkejä markkinoiden elpymisestä oli havaittavissa ensimmäisen   
vuosipuoliskon päättyessä ja varovaisen myönteinen kehitys tietyillä      
markkina-alueilla jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Tästä huolimatta  
markkinoiden selvää paranemista ei ole näkyvissä ja lasinjalostuskoneiden    
loppuvuoden kysyntä jää alhaiselle tasolle.                   
Vuoden 2009 heikon tilauskannan ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän sekä   
välttämättömien sopeuttamistoimenpiteiden johdosta Glaston arvioi edelleen   
vuoden 2009 liikevaihdon jäävän alle vuoden 2008 tason ja liiketuloksen     
muodostuvan selvästi tappiolliseksi.                      

Helsingissä 29. lokakuuta 2009                         
Glaston Oyj Abp                                 
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500                 
talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh. 010 500 500                 Lähettäjä:                                   
Glaston Oyj Abp                                 
Agneta Selroos                                 
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö                     
Puh. 010 500 6105                                


Glaston Oyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kasvava kansainvälinen lasiteknologiayhtiö.         
Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa   
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja -työkaluissa sekä Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam  
lasialan ohjelmistoissa.                            


Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   
                                        
www.glaston.net                                 


JAKELU: OMX, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net            

GLASTON OYJ ABP                                 


OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.9.2009                 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                   

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä 
täsmää taulukoiden loppusummiin.                        

KONSERNIN LYHENNETTY TASE                            

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |  30.9.2009 |  30.9.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |    27,1 |    37,4 |     35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    66,2 |    66,3 |     66,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |    23,7 |    20,3 |     22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja       |     0,8 |     0,8 |     0,9 |
| yhteisyrityksissä ja       |       |       |       |
| lainasaamiset yhteisyrityksiltä  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat  |     0,3 |     0,2 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |     9,9 |     3,9 |     7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |    128,1 |    129,0 |    132,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |    38,0 |    59,6 |     53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset     |    62,1 |    92,5 |     83,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen  |     4,1 |     3,7 |     4,4 |
| perustuvat verosaamiset      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteensä         |    66,2 |    96,2 |     87,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    19,2 |    15,7 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat varat      |      - |     0,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    123,4 |    171,7 |    153,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |    251,5 |    300,7 |    285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.9.2009 |  30.9.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    12,7 |    12,7 |     12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    25,3 |    25,3 |     25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot           |     0,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |    -3,5 |    -3,5 |     -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto       |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat ja     |    87,9 |    98,1 |     98,2 |
| kurssierot            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva  |    -26,8 |     3,1 |     -9,1 |
| osuus kauden tuloksesta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva  |    95,8 |    135,9 |    123,7 |
| oma pääoma yhteensä        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien  |     0,4 |     0,1 |     0,0 |
| osuus               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |    96,2 |    136,0 |    123,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat  |    36,9 |     8,2 |     16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat ja |     6,5 |    10,0 |     8,0 |
| varaukset             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |     8,5 |     8,9 |     8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä   |    51,9 |    27,1 |     32,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat  |    49,9 |    51,4 |     53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset      |     4,0 |     2,4 |     10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset  |    48,1 |    79,4 |     63,8 |
| korottomat velat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen  |     1,5 |     4,5 |     1,9 |
| perustuvat verovelat       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä   |    103,4 |    137,6 |    129,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |    155,3 |    164,7 |    162,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |    251,5 |    300,7 |    285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA                       

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |  7-9/ |  7-9/ |   1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|              |  2009 |  2008 |   2009 |  2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  31,5 |  65,8 |  115,9 |  201,5 |  270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   0,4 |  0,0 |   0,9 |   0,4 |   0,4 |
| tuotot          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut           |  -36,4 | -62,3 |  -135,2 | -188,9 |  -265,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus yhteis- ja     |  -0,7 |  0,0 |   -1,1 |   0,0 |   0,0 |
| osakkuusyritysten     |     |    |     |     |     |
| tuloksista        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -2,3 |  -2,5 |   -7,5 |  -6,5 |  -11,2 |
| arvonalentumiset     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio   |  -7,4 |  1,1 |  -26,9 |   6,5 |   -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot myytävänä olevista |    - |  0,0 |    - |   0,1 |   0,1 |
| varoista         |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja  |  -0,9 |  -1,1 |   -1,7 |   0,1 |   -2,1 |
| -kulut          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |  -8,4 |  0,0 |  -28,6 |   6,7 |   -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |  -0,3 |  -0,6 |   1,8 |  -3,6 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio  |  -8,7 |  -0,6 |  -26,8 |   3,1 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen       |      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille   |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| omistajille        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille  |  -8,7 |  -0,6 |  -26,8 |   3,1 |   -9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  -8,7 |  -0,6 |  -26,8 |   3,1 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,   |  -0,11 | -0,01 |  -0,34 |  0,04 |  -0,12 |
| euroa, laimentamaton   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,   |  -0,11 | -0,01 |  -0,34 |  0,04 |  -0,12 |
| euroa, laimennettu    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio, % |  -23,6 |  1,6 |  -23,2 |   3,2 |   -2,3 |
| liikevaihdosta      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio, % |  -27,6 |  -0,9 |  -23,1 |   1,5 |   -3,4 |
| liikevaihdosta      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoon / -tappioon |    - |   - |   -4,3 |    - |  -12,3 |
| sisältyvät        |     |    |     |     |     |
| kertaluonteiset erät   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio   |  -7,4 |  1,1 |  -22,6 |   6,5 |   6,2 |
| ilman kertaluonteisia   |     |    |     |     |     |
| eriä           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio   |  -23,6 |  1,6 |  -19,5 |   3,2 |   2,3 |
| ilman kertaluonteisia   |     |    |     |     |     |
| eriä, % liikevaihdosta  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa     |      | 7-9/ |  7-9/ |  1-9/ | 1-9/ |  1-12/ |
|           |      | 2009 |  2008 |  2009 | 2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |      | -8,7 |  -0,6 | -26,8 |  3,1 |  -9,2 |
| voitto / tappio   |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen |      |     |     |     |     |     |
| erät         |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot      |      | -0,6 |  1,2 |  -0,7 |  0,6 |   0,7 |
| ulkomaisista     |      |    |    |    |    |     |
| yksiköistä      |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehokas osuus    |      |   - |  0,2 |   - |  0,0 |    - |
| rahavirran      |      |    |    |    |    |     |
| suojausten käypien  |      |    |    |    |    |     |
| arvojen muutoksista |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten käypien  |   - |  0,0 |   - |  0,0 |   0,0 |
| arvojen muutokset, jotka on   |    |    |    |    |     |
| siirretty tulosvaikutteisiksi,  |    |    |    |    |     |
| tehokas osuus          |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien  |      |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |
| varojen käypien   |      |    |    |    |    |     |
| arvojen muutokset  |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot     |      |   - |  0,0 |   - |  0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan    |      |  0,0 |  -0,1 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |
| tuloksen eriin    |      |    |    |    |    |     |
| liittyvät verot   |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |       | -0,6 |  1,3 |  -0,7 |  0,6 |   0,7 |
| muut laajan tuloksen |      |    |    |    |    |     |
| erät yhteensä    |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |       | -9,3 |  0,8 | -27,5 |  3,7 |  -8,5 |
| laaja tulos yhteensä |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen     |      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille |      |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0 |
| omistajille     |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön     |      | -9,3 |  0,8 | -27,5 |  3,7 |  -8,5 |
| omistajille     |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |       | -9,3 |  0,8 | -27,5 |  3,7 |  -8,5 |
| laaja tulos yhteensä |      |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |   1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman   |    -25,1 |     8,5 |     7,2 |
| muutosta             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |     20,5 |    -22,1 |    -30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet    |     -4,6 |    -13,7 |    -23,3 |
| rahavarat             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat     |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintojen yhdistäminen   |     -0,5 |    -0,6 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit         |     -5,4 |    -10,2 |    -14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit yhteisyrityksiin   |     -2,0 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |     0,1 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot           |     1,2 |     0,4 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt     |     -6,7 |    -10,3 |    -13,4 |
| nettorahavarat          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat ennen rahoitusta    |    -11,2 |    -24,0 |    -36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat      |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman   |     20,6 |     3,3 |    17,5 |
| lisäykset (+) / vähennykset (-)  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainasaamisten   |     0,0 |     0,3 |     0,3 |
| lisäykset (-) / vähennykset (+)  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisen rahoituksen     |     0,9 |    32,3 |    27,9 |
| lisäykset (+) / vähennykset (-)  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |     -3,9 |    -7,8 |    -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahoitus           |     1,2 |    -0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt       |     18,9 |    27,9 |    37,8 |
| nettorahavarat          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutoksen    |     0,0 |     0,3 |    -1,0 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos      |     7,6 |     4,3 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa      |     11,5 |    11,4 |    11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin varoihin    |       |    15,7 |       |
| siirretyt rahavarat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |     19,2 |    15,7 |    11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos      |     7,6 |     4,3 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                      

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | Osake-p | Yli-kurss |   Muut | Sijoi-tet |   Omat | Käyvän |
|       | ää-oma | i-rahasto | rahas-to | un vapaan | osak-kee | arvon |
|       |     |      |    t |   oman |    t | rahast |
|       |     |      |     |  pääoman |     |   o |
|       |     |      |     |  rahasto |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  12,7 |   25,3 |    - |    0,3 |   -3,9 |   - |
| 1.1.2008  |     |      |     |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointi |    - |     - |    - |     - |    - |  0,0 |
| kauden   |     |      |     |      |     |    |
| laaja tulos |     |      |     |      |     |    |
| yhteensä  |     |      |     |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    - |     - |    - |   -0,1 |   0,4 |   - |
| osakkeiden |     |      |     |      |     |    |
| luovutus  |     |      |     |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    - |     - |    - |    0,0 |    - |   - |
| omaan    |     |      |     |      |     |    |
| pääomaan  |     |      |     |      |     |    |
| kirjattujen |     |      |     |      |     |    |
| erien    |     |      |     |      |     |    |
| verovaikutu |     |      |     |      |     |    |
| s      |     |      |     |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  12,7 |   25,3 |    - |    0,2 |   -3,5 |  0,0 |
| 30.9.2008  |     |      |     |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osak | Yli-kur |  Muut | Sijoi-tetu |   Omat |   Käyvän |
|       | e-pä | ssi-rah | rahas-t |  n vapaan | osak-keet |   arvon |
|       | ä-om |  asto |   ot |    oman |      |  rahasto |
|       |  a |     |     |  pääoman |      |      |
|       |   |     |     |  rahasto |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 12,7 |  25,3 |    - |    0,2 |   -3,5 |    0,0 |
| 1.1.2009  |   |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointi |  - |    - |    - |     - |     - |    0,0 |
| kauden   |   |     |     |      |      |      |
| laaja tulos |   |     |     |      |      |      |
| yhteensä  |   |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |  - |    - |    - |    0,0 |    0,0 |     - |
| omissa   |   |     |     |      |      |      |
| osakkeissa |   |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |  - |    - |   0,0 |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |  - |    - |    - |     - |     - |     - |
| omaan    |   |     |     |      |      |      |
| pääomaan  |   |     |     |      |      |      |
| kirjattujen |   |     |     |      |      |      |
| erien    |   |     |     |      |      |      |
| verovaikutu |   |     |     |      |      |      |
| s      |   |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 12,7 |  25,3 |   0,0 |    0,2 |   -3,5 |    0,0 |
| 30.9.2009  |   |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|        | Suo-ja | Kerty-n | Kerty-n | Emoyh-te | Määräys-v |   Oma |
|        | us-rah |   eet |   eet |   isön | allat-tom | pääoma |
|        | as-to | voitto- | kurssi- | omis-taj |    ien |  yht. |
|        |    |  varat |  erot |   ille | omista-ji |     |
|        |    |     |     | kuuluva | en osuus |     |
|        |    |     |     |   oma |      |     |
|        |    |     |     |  pääoma |      |     |
|        |    |     |     |   yht. |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  0,0 |  106,8 |  -1,2 |  139,9 |    0,0 |  139,9 |
| 1.1.2008    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikau |  0,0 |   3,1 |   0,6 |   3,7 |    0,0 |   3,7 |
| den laaja   |    |     |     |     |      |     |
| tulos yhteensä |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   - |    - |    - |   0,3 |     - |   0,3 |
| osakkeiden   |    |     |     |     |      |     |
| luovutus    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan |   - |    - |    - |   0,0 |     - |   0,0 |
| pääomaan    |    |     |     |     |      |     |
| kirjattujen  |    |     |     |     |      |     |
| erien     |    |     |     |     |      |     |
| verovaikutus  |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustein |   - |  -0,2 |    - |   -0,2 |     - |  -0,2 |
| en       |    |     |     |     |      |     |
| kannustin-järj |    |     |     |     |      |     |
| estelmä    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustein |   - |   0,0 |    - |   0,0 |     - |   0,0 |
| en       |    |     |     |     |      |     |
| kannustin-järj |    |     |     |     |      |     |
| estelmä,    |    |     |     |     |      |     |
| verovaikutus  |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   - |  -7,8 |    - |   -7,8 |     - |  -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  0,0 |  101,8 |  -0,6 |  135,9 |    0,1 |  136,0 |
| 30.9.2008   |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|         | Suo-ja | Kert-yn | Kerty-n | Emoyh-t | Määräys-v |   Oma |
|         | us-rah |   eet |   eet |  eisön | allat-tom | pääoma |
|         | as-to | voitto- | kurssi- | omista- |    ien |  yht. |
|         |    |  varat |  erot |  jille | omista-ji |     |
|         |    |     |     | kuuluva | en osuus |     |
|         |    |     |     |   oma |      |     |
|         |    |     |     | pääoma |      |     |
|         |    |     |     |  yht. |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |   - |  89,6 |  -0,5 |  123,7 |    0,0 |  123,8 |
| 1.1.2009    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikaud |   - |  -26,8 |  -0,7 |  -27,5 |    0,0 |  -27,5 |
| en laaja tulos |    |     |     |     |      |     |
| yhteensä    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |   - |   0,0 |    - |   0,0 |    0,3 |   0,4 |
| määräys-vallatt |    |     |     |     |      |     |
| omien      |    |     |     |     |      |     |
| omistajien   |    |     |     |     |      |     |
| osuudessa    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |   - |    - |    - |    - |     - |    - |
| omissa     |    |     |     |     |      |     |
| osakkeissa   |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |   - |   0,0 |    - |    - |     - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan  |   - |    - |    - |    - |     - |    - |
| pääomaan    |    |     |     |     |      |     |
| kirjattujen   |    |     |     |     |      |     |
| erien      |    |     |     |     |      |     |
| verovaikutus  |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteine |   - |   0,0 |    - |   0,0 |     - |   0,0 |
| n        |    |     |     |     |      |     |
| kannustin-järje |    |     |     |     |      |     |
| stelmä     |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteine |   - |   0,0 |    - |   0,0 |     - |   0,0 |
| n        |    |     |     |     |      |     |
| kannustin-järje |    |     |     |     |      |     |
| stelmä,     |    |     |     |     |      |     |
| verovaikutus  |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelka-kir |   - |   3,4 |    - |   3,4 |     - |   3,4 |
| jalainan oman  |    |     |     |     |      |     |
| pääoman osuus  |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |   - |  -3,9 |    - |  -3,9 |     - |  -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |   - |  62,4 |  -1,2 |  95,8 |    0,4 |  96,2 |
| 30.9.2009    |    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 30.9.2009 |  30.9.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA), %       |   -16,7 |     6,5 |     1,9 |
| liikevaihdosta (1         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio (EBIT), %  |   -23,2 |     3,2 |     -2,3 |
| liikevaihdosta           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos, % liikevaihdosta   |   -23,1 |     1,5 |     -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa  |    7,4 |    13,6 |     18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, %       |    6,4 |     6,7 |     6,8 |
| liikevaihdosta           |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    40,4 |    48,5 |     45,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantuneisuusaste, %      |    90,3 |    43,9 |     56,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantuneisuusaste, %    |    70,3 |    32,3 |     46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj. euroa |    67,6 |    43,9 |     57,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa, |   183,0 |    195,6 |    193,2 |
| milj. euroa            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %,      |   -32,5 |     3,0 |     -7,0 |
| suhteutettuna koko vuoden     |      |       |       |
| tulokseksi             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %,   |   -18,8 |     6,2 |     -2,3 |
| suhteutettuna koko vuoden     |      |       |       |
| tulokseksi             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta keskimäärin      |   1 392 |    1 507 |    1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta kauden lopussa    |   1 244 |    1 534 |    1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2009 |  30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa, ilman  |   78 511 |   78 540 |   78 540 |
| yhtiön hallussa olevia omia     |      |       |       |
| osakkeita (1 000)          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen      |   78 526 |   78 496 |   78 507 |
| lukumäärä, ilman yhtiön hallussa  |      |       |       |
| olevia omia osakkeita (1 000)    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden laimennettu       |   86 569 |   78 496 |   78 507 |
| keskimääräinen lukumäärä, (1 000)  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,        |   -0,34 |    0,04 |    -0,12 |
| laimentamaton, euroa        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, |   -0,34 |    0,04 |    -0,12 |
| euroa                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma |    1,22 |    1,73 |    1,58 |
| pääoma / osake, euroa        |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) |    -3,6 |    50,9 |    -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / emoyhteisön omistajille   |    1,02 |    1,17 |    0,58 |
| kuuluva oma pääoma / osake     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj.  |    97,4 |    158,7 |    71,5 |
| euroa                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen suhteellinen vaihto, %   |    7,0 |     2,5 |     5,1 |
| keskimääräisestä osakekannasta   |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) |   5 465 |    1 940 |    3 965 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden viimeinen pörssikurssi,   |    1,24 |    2,02 |    0,91 |
| euroa                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, euroa      |    1,44 |    3,33 |    3,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, euroa      |    0,92 |    2,02 |    0,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntimäärillä     |    1,20 |    2,96 |    2,07 |
| painotettu keskikurssi, euroa    |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                  

Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, yhteis- ja    
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja  
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat                    

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat              

Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden      
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot               

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 /                  
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)                      

Velkaantuneisuusaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /          
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)                                

Nettovelkaantuneisuusaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma 
pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien    
omistajien osuus)                                

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportointikauden tulos ennen veroja 
+ rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolliset velat              
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)                   

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikauden voitto / tappio x 100 /  
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)        (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)   

Osakekohtaiset tunnusluvut                           

Osakekohtainen tulos (EPS)= Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus        
raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä   

Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus    
raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan         
tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna   
vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään                

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake =              
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa /           
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa              

Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana /       
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana                       

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)= Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / 
(Osakekohtainen tulos (EPS))                          

Hinta / oma pääoma per osake = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi /    
(Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake)              

Osakkeiden vaihdon kehitys = Raportointikauden aikana vaihdettujen osakkeiden  
lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä          

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa x  
raportointikauden viimeinen pörssikurssi                    

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Liikkeeseen laskettu osakemäärä
- yrityksen hallussa olevat omat osakkeet                    

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen          
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset     
-standardia siten kuin Euroopan unioni on sen                  
hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen       
vaatimaa tietoa.                                

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS              
-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä,        
paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja           
tulkintoja noudatetaan 1.1.2009 lähtien:                    

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot                   
- IFRS 8 Toimintasegmentit                           
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat                        
- IFRS 2 (muutettu): Osakeperusteiset maksut: Oikeuden syntymisehdot ja     
peruutukset                                   
- IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n tilinpäätöksen    
esittäminen -standardien muutokset - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit 
ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet                  
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset                  
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit (muutettu): Kirjaaminen ja arvostaminen -     
Hyväksyttävät suojauskohteet                          
- IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27 Konsernitilinpäätös
ja erillistilinpäätös -standardien muutokset: Tytäryrityksen, yhteisessä    
määräysvallassa olevan yksikön tai osakkuusyrityksen kirjanpitoarvo       
- IFRS 7 (muutettu): Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
- IFRIC 9 (muutettu) ja IAS 39 (muutettu): Kytketyt johdannaiset        

Lisäksi Glaston noudattaa toukokuussa 2008 julkaistuja vuosittaisia       
IFRS-standardien parannuksia.                          

Uudistetun IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardin käyttöönotto muutti 1.1.2009
alkaen Glastonin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita siten, että välittömästi  
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvia vieraan  
pääoman menoja aktivoidaan ehdot täyttävien omaisuuserien hankintamenoon.    
Aktivoiminen koskee lähinnä aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä.       

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää    
vaikutusta Glastonin esittämään tilinpäätösinformaatioon.            

Muut uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole merkityksellisiä  
Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.               

LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIT                            

Glastonin tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myi maaliskuussa eristys- ja   
arkkitehtuurilasin jalostustoimintonsa INTERPANE Glass Oy:lle, jonka toiminta  
käynnistyi 1.4.2009. Myytyjen toimintojen liikevaihto oli noin 14 milj. euroa  
vuonna 2008, ja sen palveluksessa oli maaliskuun lopussa 93 työntekijää, jotka 
siirtyivät INTERPANE Glass Oy:n palvelukseen.                  

Kauppa toteutettiin liiketoimintakauppana, jossa myytiin mm. aineellisia    
hyödykkeitä ja vaihto-omaisuutta. Kauppa rahoitettiin pääasiassa Glastonin   
tarjoamalla rahoituksella ostajalle. Glaston on myös sijoittanut INTERPANE Glass
Oy:n omaan pääomaan 2,0 milj. euroa. Tämän lisäksi Glaston on sitoutunut    
sijoittamaan INTERPANE Glass Oy:n omaan pääomaan vielä 0,5 milj. euroa. Myös  
kaupan toinen osapuoli on sitoutunut tekemään lisäsijoituksia INTERPANE Glass  
Oy:n omaan pääomaan.                              

INTERPANE Glass Oy:n omistajat ovat Georg F. Hesselbach omistamansa A A A Glass 
& Design Finland Oy:n kautta sekä Glaston Oyj Abp:n tytäryhtiö. INTERPANE Glass 
Oy:n osakkeenomistajat ovat solmineet osakassopimuksen, joka sisältää osto- ja 
myyntioptiot. Optioiden perusteella osakkeenomistajilla on myöhemmin      
mahdollisuus muuttaa omistusosuuksiaan INTERPANE Glass Oy:ssä.         

Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Glastonin tulokseen.           

INTERPANE Glass Oy on Glastonin yhteisyritys, joka yhdistellään         
Glaston-konserniin pääomaosuusmenetelmällä.                   

Glaston jatkaa Akaan tehtaalla aurinkoheijastimien tuotantoa.          

MUUTOKSET YHTEISYRITYKSISSÄ                           

Kiinalainen Sanhe AAA Tools Co. oli vuonna 2008 yhdistelty yhteisyrityksenä   
käyttäen pääomaosuusmenetelmää eikä tytäryrityksenä Glastonin 70 prosentin   
omistusosuudesta huolimatta, koska Glastonilla ei katsottu olevan määräysvaltaa 
yrityksessä. Vuoden 2009 alusta lähtien Sanhe AAA Tools Co. on yhdistelty    
tytäryrityksenä tosiasiallisen määräysvallan siirryttyä Glastonille.      

INTERPANE Glass Oy:stä tuli Glastonin yhteisyritys 31.3.2009.          

SEGMENTTITIEDOT                                 

Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävät  
lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistus.               

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, 
varaosa- ja työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan  
lukuun.                                     

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyissä segmenttiluvuissa on           
työkaluliiketoiminnan liikevaihto ja osa liiketuloksesta siirretty       
Services-segmenttiin. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa työkaluliiketoiminnan 
liikevaihto ja liiketulos sisältyivät vielä kokonaisuudessaan Machines-segmentin
lukuihin. Työkaluliiketoiminnan saadut tilaukset on siirretty          
Services-segmenttiin.                              

Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä  
myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja 
ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille 
linjaratkaisuille.                               

milj. euroa                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Machines          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|               |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto    |  14,7 |  38,0 |  62,6 |  123,9 |  167,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto    |  0,0 |   0,2 |   0,5 |   0,6 |   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  14,7 |  38,2 |  63,1 |  124,6 |  168,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja     |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| yhteisyritysten tuloksista |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman      |  -3,9 |   0,6 |  -11,9 |   7,5 |  10,0 |
| kertaluonteisia kuluja)   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman      |  -4,9 |  -0,4 |  -14,6 |   4,7 |   5,1 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman     | -33,1 |  -1,0 |  -23,2 |   3,8 |   3,0 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät    |   - |    - |  -3,8 |    - |  -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         |  -4,9 |  -0,4 |  -18,4 |   4,7 |  -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%        | -33,1 |  -1,0 |  -29,2 |   3,8 |  -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma      |     |      |  37,4 |  62,0 |  64,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |    |     |   782 |   795 |   804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |     |      |   707 |   822 |   841 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Services          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|               |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto    |  11,0 |  20,0 |  35,6 |  56,1 |  74,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto    |  0,7 |   0,2 |   1,5 |   0,6 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  11,6 |  20,2 |  37,1 |  56,8 |  76,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman      |  1,0 |   2,8 |   0,0 |   5,8 |   7,4 |
| kertaluonteisia kuluja)   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman      |  -0,1 |   2,0 |  -2,1 |   3,9 |   4,9 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman     |  -0,8 |  10,0 |  -5,6 |   6,9 |   6,5 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät    |   - |    - |  -0,3 |    - |  -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         |  -0,1 |   2,0 |  -2,3 |   3,9 |   2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%        |  -0,8 |  10,0 |  -6,3 |   6,9 |   3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma      |     |      |  15,7 |  21,8 |  22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |    |     |   330 |   435 |   434 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |     |      |   274 |   431 |   414 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  7-9/ |   7-9/ |   1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|              |  2009 |   2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto   |  5,8 |   7,8 |   17,6 |  21,5 |  28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto   |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  5,8 |   7,8 |   17,6 |  21,5 |  28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja    |  0,0 |    - |   0,0 |    - |   0,0 |
| yhteisyritysten      |    |     |     |     |     |
| tuloksista        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman     |  0,9 |   1,9 |   2,4 |   4,9 |   5,5 |
| kertaluonteisia kuluja)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |  0,5 |   1,4 |   0,6 |   3,6 |   3,7 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman    |  7,7 |   18,1 |   3,4 |  16,8 |  13,3 |
| kertaluonteisia eriä   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |   - |    - |   -0,3 |    - |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  0,5 |   1,4 |   0,3 |   3,6 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%       |  7,7 |   18,1 |   1,9 |  16,8 |  11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma     |     |      |   6,4 |   7,0 |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |    |     |   252 |   251 |   255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |     |      |   238 |   254 |   261 |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmenttien nettokäyttöpääoma = varasto + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset  
ostovelat - saadut ennakkomaksut.                        

Vuoden 2009 kertaluonteisiin kuluihin sisältyy tehostamisohjelman johdosta   
tehtyjä kuluvarauksia, vaihto-omaisuuden arvonalentumiskirjauksia sekä     
aikaisempina vuosina tehdyistä sopimuksista kirjattuja kustannuksia. Vuoden 2009
kertaluonteiset erät kohdistuvat pääosin Machines-segmenttiin.         

Vuoden 2008 kertaluonteiset erät, yhteensä 12,3 miljoonaa euroa, aiheutuivat  
sekä tehostamisohjelmasta että edellisinä vuosina tehdyistä sopimuksista ja   
epävarmoista saamisista kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista. Lisäksi  
kirjattiin kertaluonteisia omaisuuserien arvonalentumisia.           

--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       |  7-9/ |   7-9/ |  1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|             |  2009 |   2008 |  2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines        |  14,7 |   38,2 |  63,1 |  124,6 |  168,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services        |  11,6 |   20,2 |  37,1 |   56,8 |   76,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions   |   5,8 |   7,8 |  17,6 |   21,5 |   28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja sisäinen myynti |  -0,7 |   -0,4 |  -1,9 |   -1,4 |   -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni    |  31,5 |   65,8 |  115,9 |  201,5 |  270,4 |
| yhteensä        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  7-9/ |   7-9/ |  1-9/ |   1-9 |  1-12/ |
|            |  2009 |   2008 |  2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines        |  -4,9 |   -0,4 |  -14,6 |   4,7 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services        |  -0,1 |    2,0 |  -2,1 |   3,9 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions   |   0,5 |    1,4 |   0,6 |   3,6 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit  |  -2,9 |   -2,0 |  -6,5 |   -5,8 |   -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman    |  -7,4 |    1,1 |  -22,6 |   6,5 |   6,2 |
| kertaluonteisia eriä  |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  |    - |     - |  -4,3 |    - |  -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  -7,4 |    1,1 |  -26,9 |   6,5 |   -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät, netto  |  -0,9  |    -1,1 |  -1,7 |   0,2 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen tuloveroja |  -8,4 |    0,0 |  -28,6 |   6,7 |   -8,1 |
| ja määrysvallattomien |     |      |     |     |     |
| omistajien osuutta   |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |  -0,3 |   -0,6 |   1,8 |   -3,6 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos         | -8,7  |    -0,6 |  -26,8 |   3,1 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |     |      |  1 392 |  1 507 |  1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |      |       |  1 244 |  1 534 |  1 541 |
| lopussa        |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.9.2009 |  30.9.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |    37,4 |     62,0 |     64,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services            |    15,7 |     21,8 |     22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     6,4 |     7,0 |      5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -0,1 |     -0,6 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä    |    59,5 |     90,1 |     92,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Saadut tilaukset on laskettu uudelleen siten, että mukana ovat myös       
työkaluliiketoiminnan saadut tilaukset.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-9/2009 |  1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines            |    61,1 |    118,0 |     144,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services            |    31,7 |    56,8 |      72,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     7,6 |    11,1 |      13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä    |    100,3 |    185,9 |     230,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti maantieteellisten alueiden mukaan                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   1-9/2009 |  1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa            |     58,6 |    94,8 |     130,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEAI              |     13,3 |    38,8 |      48,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia             |     16,9 |    28,8 |      36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka            |     27,2 |    39,0 |      56,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    115,9 |    201,5 |     270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEAI = Lähi-itä, Afrikka, Intia, Pakistan, Bangladesh            |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    

milj. euroa                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Machines      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ |  1-3/ |
|          | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 | 2008 | 2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen      | 14,7 | 27,4 | 20,5 |  43,7 | 38,0 | 46,3 |  39,6 |
| liikevaihto    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen      |  0,0 | -0,3 |  0,7 |  0,3 |  0,2 |  0,3 |  0,2 |
| liikevaihto    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 14,7 | 27,1 | 21,2 |  43,9 | 38,2 | 46,6 |  39,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| yhteisyritysten  |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloksista     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman | -3,9 | -3,6 | -4,3 |  2,5 |  0,6 |  4,0 |  2,9 |
| kertaluonteisia  |    |    |    |    |    |    |    |
| kuluja)      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman  | -4,9 | -4,5 | -5,2 |  0,4 | -0,4 |  3,1 |  2,0 |
| kertaluonteisia  |    |    |    |    |    |    |    |
| eriä        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,   | -33,1 | -16,7 | -24,7 |  0,8 | -1,0 |  6,7 |  5,0 |
| ilman       |    |    |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia  |    |    |    |    |    |    |    |
| eriä        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |   - | -3,8 |   - |  -9,5 |   - |   - |   - |
| erät        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos     | -4,9 | -8,3 | -5,2 |  -9,1 | -0,4 |  3,1 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%    | -33,1 | -30,6 | -24,7 | -20,7 | -1,0 |  6,7 |  5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Services      |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 7-9/ | 4-6/ |  1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|          | 2009 | 2009 |  2009 |  2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen      | 11,0 | 11,9 |  12,8 |  18,7 | 20,0 | 19,9 | 16,2 |
| liikevaihto    |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen      |  0,7 | 0,6 |  0,3 |   0,5 |  0,2 |  0,3 |  0,1 |
| liikevaihto    |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 11,6 | 12,4 |  13,0 |  19,2 | 20,2 | 20,2 | 16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman |  1,0 | 0,0 |  -1,1 |   1,6 |  2,8 |  2,0 |  0,9 |
| kertaluonteisia  |    |   |    |     |    |    |    |
| kuluja)      |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman  | -0,1 | -0,2 |  -1,7 |   1,0 |  2,0 |  1,4 |  0,5 |
| kertaluonteisia  |    |   |    |     |    |    |    |
| eriä        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,   | -0,8 | -2,0 | -13,3 |   5,1 | 10,0 |  7,2 |  2,9 |
| ilman       |    |   |    |     |    |    |    |
| kertaluonteisia  |    |   |    |     |    |    |    |
| eriä        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |   - | -0,3 |   - |  -2,2 |   - |   - |   - |
| erät        |    |   |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos     | -0,1 | -0,5 |  -1,7 |  -1,3 |  2,0 |  1,4 |  0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%    | -0,8 | -4,1 | -13,3 |  -6,5 | 10,0 |  7,2 |  2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |    |    |   |    |    |    |    |
| Solutions     |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen     |  5,8 |  5,9 | 6,0 |  6,6 |  7,8 |  6,4 |  7,3 |
| liikevaihto    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen     |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| liikevaihto    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  5,8 |  5,9 | 6,0 |  6,6 |  7,8 |  6,4 |  7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-  |  0,0 |   - |  - |  0,0 |   - |   - |   - |
| ja        |    |    |   |    |    |    |    |
| yhteisyritysten  |    |    |   |    |    |    |    |
| tuloksista    |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (ilman |  0,9 |  1,0 | 0,4 |  0,5 |  1,9 |  1,7 |  1,4 |
| kertaluonteisia  |    |    |   |    |    |    |    |
| kuluja)      |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |  0,5 |  0,5 | -0,4 |  0,1 |  1,4 |  1,2 |  1,0 |
| kertaluonteisia  |    |    |   |    |    |    |    |
| eriä       |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,   |  7,7 |  8,7 | -6,0 |  1,8 |  18,1 |  19,3 |  13,2 |
| ilman       |    |    |   |    |    |    |    |
| kertaluonteisia  |    |    |   |    |    |    |    |
| eriä       |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |   - | -0,3 |  - |  -0,6 |   - |   - |   - |
| erät       |    |    |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |  0,5 |  0,2 | -0,4 |  -0,4 |  1,4 |  1,2 |  1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%   |  7,7 |  4,1 | -6,0 |  -6,5 |  18,1 |  19,3 |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|          | 2009 | 2009 | 2009 |   / |  2008 |  2008 |  2008 |
|          |    |    |    | 2008 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     | 14,7 | 27,1 | 21,2 | 43,9 |  38,2 |  46,6 |  39,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     | 11,6 | 12,4 | 13,0 | 19,2 |  20,2 |  20,2 |  16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |  5,8 |  5,9 |  6,0 |  6,6 |  7,8 |  6,4 |  7,3 |
| Solutions     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja      | -0,7 | -0,2 | -1,0 | -0,8 |  -0,4 |  -0,6 |  -0,4 |
| eliminoinnit   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni | 31,5 | 45,2 | 39,2 | 68,9 |  65,8 |  72,6 |  63,1 |
| yhteensä     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ |  7-9/ |  4-6/ |  1-3/ |
|         | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines    | -4,9 | -4,5 | -5,2 |   0,4 |  -0,4 |  3,1 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services    | -0,1 | -0,2 | -1,7 |   1,0 |  2,0 |  1,4 |  0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software    |  0,5 |  0,5 | -0,4 |   0,1 |  1,4 |  1,2 |  1,0 |
| Solutions    |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja     | -2,9 | -1,9 | -1,6 |  -1,8 |  -2,0 |  -2,0 |  -1,8 |
| eliminoinnit  |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -7,4 | -6,2 | -9,0 |  -0,3 |  1,1 |  3,8 |  1,6 |
| ilman      |    |    |    |     |    |    |    |
| kertaluonteisia |    |    |    |     |    |    |    |
| eriä      |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset |   - | -4,3 |   - |  -12,3 |   - |   - |   - |
| erät      |    |    |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -7,4 | -10,5 | -9,0 |  -12,6 |  1,1 |  3,8 |  1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskant |  30.9. |  30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. |  30.6. | 31.3. |
| a     |  2009 |  2009 |  2009 |  2008 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines  |  35,8 |  30,8 |  38,2 |  47,3 |  64,8 |  78,0 |  79,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services  |   1,6 |   2,3 |  4,0 |  11,6 |  15,0 |  16,2 |  7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software  |   3,5 |   4,0 |  3,7 |  3,5 |  4,5 |   6,0 |  9,5 |
| Solutions |     |     |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  40,9 |  37,1 |  45,9 |  62,5 |  84,4 |  100,3 |  96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


EHDOLLISET VELAT                                

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |  30.9.2009 |  30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset            |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien sitoumusten puolesta     |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta          |     0,7 |     0,6 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta          |     0,1 |     0,2 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut           |    14,7 |    18,2 |    19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuut        |     0,3 |     1,4 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut omasta puolesta    |     0,1 |      - |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteisyritysosuuksiin liittyvät  |     0,7 |      - |      - |
| investointisitoumukset       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Amerikkalaisen tytäryrityksen, Glaston USA Inc.:n asiakas oli tehnyt noin USD 22
miljoonan vaateen vuonna 2004 tapahtuneen laitekaupan seurauksena.       
Välimiesmenettely päättyi huhtikuun alussa 2009, ja asiakkaan vaateet hylättiin 
pääosin. Asialla ei ole merkittävää tulosvaikutusta Glastonin vuoden 2009    
tulokseen, koska se oli huomioitu jo vuoden 2008 tilinpäätöksessä        
kertaluonteisena eränä, mutta Glastonin vaateen johdosta maksama korvaus on   
vaikuttanut Glastonin rahavirtaan vuonna 2009.                 

Konserni kirjasi vuonna 2006 n. 2 milj. euron veronpalautuskirjauksen saatuaan 
myönteisen päätöksen konsernin kannustejärjestelmän kulujen           
vähennyskelpoisuudessa verotuksessa. Konserniverokeskuksen veroasiamies valitti 
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus antoi   
asiasta päätöksen tammikuussa 2009 Glastonin hyväksi. Valitusaika päättyi    
maaliskuun lopussa 2009, joten päätös on lainvoimainen.             

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai   
kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen    
mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai    
yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa 
tai toiminnan tulosta.                             

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   |  30.9.2009  | 30.9.2008 |    31.12.2008    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Nime | Käy | Nimel- |  Käypä | Nimel | Käyp |      |
|         | l-li | pä | lis-ar |   arvo | -lis- |  ä |      |
|         | s-ar | arv |   vo |     | arvo | arvo |      |
|         |  vo |  o |    |     |    |   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdann |    |    |     |      |     |    |      |
| aiset      |   |   |    |     |    |   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiin | 2,7 | 0,0 |  10,7 |   -0,3 |  6,2 | -0,1 |      |
| isopimukset   |   |   |    |     |    |   |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa.    
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten   
vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa     
konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän    
markkinahintaan.                                


AINEELLISET HYÖDYKKEET                             


--------------------------------------------------------------------------------
| milj.euroa             |        |        |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset aineellisissa hyödykkeissä    |    1-9/2009 |    1-9/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa        |      35,0 |      32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                 |      1,2 |      9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |      -5,3 |      -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |      -3,1 |      -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset              |      -1,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenryhmittely ja muut muutokset   |      0,5 |      -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot                 |      -0,1 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa       |      27,1 |      37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa aineellisten hyödykkeiden  
hankintaa koskevia sitoumuksia.                         


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset        
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja    
konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 

Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien  
kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan     
riippumattomien osapuolten kanssa.                       

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta 
yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien 
henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat  
tammi - syyskuussa 0,5 (0,5) milj. euroa.                    

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden
ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa     
käytetyistä ehdoista.                              

Toimitusjohtaja Mika Seitovirralle on elokuussa maksettu korvausta työsuhteen  
päättymisestä 0,5 milj. euroa. Muille johtoryhmän jäsenille on maksettu     
korvausta työsuhteen päättymisestä yhteensä 0,4 milj. euroa.          

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa                 

Glaston on vuokrannut yhteisyritykselle kiinteistön. Glastonilla ei ollut muita 
merkittäviä liiketoimia yhteisyrityksen kanssa tammi - syyskuussa 2009 tai 2008.
Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakkuusyrityksen kanssa.     

milj. euroa                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet yhteisyritysten kanssa    |       |        |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| |               |   1-9/2009 |   1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Myynti yhteisyrityksille  |      - |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketoiminnan muut tuotot |     0,2 |      - |       - |
| | yhteisyrityksiltä      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Korkotuotot         |     0,2 |      - |       - |
| | yhteisyrityksiltä      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saamiset yhteisyrityksiltä ja velat yhteisyrityksille           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |               |   1-9/2009 |   1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaiset saamiset   |     0,7 |     0,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Pitkäaikaiset lainasaamiset |     5,8 |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Ostovelat          |     0,0 |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilaa

Liitteet & linkit