Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 4.5.2011 klo 13.00

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

-Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 38,8 (32,9) miljoonaa euroa.
-Tilauskanta 31.3.2011 oli 45,6 (36,9) miljoonaa euroa.
-Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 34,2 (38,4) miljoonaa euroa.
-Käyttökate oli 1,0 (0,2) miljoonaa euroa eli 3,0 % (0,6 %) liikevaihdosta.
-Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli -0,9 (-1,7) miljoonaa euroa eli -2,6 (-4,4) % liikevaihdosta.
-Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -3,4 % (-9,9) %.
-Tammi-maaliskuun osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli -0,09 (-0,06) euroa.
-Glaston odottaa vuoden 2011 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton kääntyvän positiiviseksi.

 

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:
”Tammi-maaliskuun liikevoitto on osoitus sopeutus- ja tehostamistoimenpiteiden toimivuudesta. Toteutettujen ja vielä käynnissä olevien toimenpiteiden ansiosta kustannusrakenteemme on nyt kevyempi ja sen tulokset alkavat täysimääräisesti näkyä vuoden loppua kohti.

Helmikuussa Glaston solmi rahoittajapankkiensa kanssa pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Sopimuksella paransimme rahoituksellista liikkumavapauttamme sekä vahvistimme myös omaa pääomaamme. Alhaisempi velkaantumisasteemme antaa hyvän lähtökohdan tulevalle toiminnalle.

Lasinjalostusmarkkinoiden varovaisen myönteinen kehitys on jatkunut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.”

Markkinat
Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvun painottuessa kehittyville markkinoille kuten Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Varsinkin aurinkoenergialasin kysyntä kehittyi myönteisesti. Kypsillä markkinoilla, jossa kasvu on tasaisempaa, kysyntä kohdistui Services-segmentin tuotteisiin. Euroopassa markkinat olivat edelleen hiljaiset, sen sijaan Pohjois-Amerikassa markkinoiden varovainen piristyminen jatkui.

Machines
Ylikapasiteetin ja taloudellisen epävarmuuden takia kysyntä pysyi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa alhaisella tasolla vaikuttaen erityisesti heat treatment -koneiden uusien tilausten määrään. Etelä-Amerikan ja Aasiassa markkinoiden myönteinen kehitys jatkui kysynnän säilyessä hyvällä tasolla. Aasiassa kysyntä kasvoi erityisesti Kiinassa ja Intiassa.

Tammikuussa Glaston vahvisti asemaansa Aasian markkinoilla perustamalla Tianjinin tehtaan yhteyteen Kiinaan China Technology Centerin. Teknologiakeskuksen myötä Glaston pystyy entistä paremmin vastaamaan aasialaisten asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin sekä tuotantoteknologian että tuotevalikoiman osalta. Keskuksen avulla yhtiö pystyy myös vaikuttamaan aiempaa tehokkaammin tuotantokustannuksiin ja tuotteiden lokalisointiin sekä nopeuttamaan uusien tuotteiden kehitysaikaa. Uusi teknologiakeskus on täysin toiminnassa syksyllä 2011.

Aurinkoenergialasiratkaisujen kysynnässä oli katsauskaudella näkyvissä elpymistä. Maaliskuussa ensimmäinen Beneq-Glaston TFC2000™ ohutkalvopäällysteinen lasin tuotantolinja aurinkopaneelien tuotantoon myytiin Aasiaan. Tilauksen arvo oli noin 14 miljoonaa euroa, josta Glastonin osuus oli yli 4 miljoonaa euroa. Katsauskaudella saatiin myös useita pienempiä pre-processing -konetilauksia aurinkoenergialasin tuotantoon muun muassa Aasiaan, Pohjois-Amerikkaan, Intiaan, Sloveniaan ja Angolaan.

Machines-segmentin sopeuttamistoimet, jotka kohdistuivat pääosin Italiaan, saatiin raportointikaudella päätökseen. Jatkossa Bregnanon tehtaalla Italiassa työskentelee noin 140 henkilöä.

Machines-segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 20,1 (24,3) miljoonaa euroa.

Services
Services-segmentin markkinoilla oli ensimmäisen neljänneksen aikana näkyvissä elpymisen merkkejä, ja erityisesti päivitys- ja modernisointituotteiden kysyntä kasvoi. Asiakkaita kiinnostivat erityisesti kapasiteettia nostavat ja laatua parantavat tuotteet. Tuotantolinjan kapasiteettia ja lasin laatua parantava Vortex Pro -konvektiojärjestelmä sai erityisen hyvän vastaanoton Pohjois-Amerikan markkinoilla. Myös varaosien kysyntä kehittyi myönteisesti.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana segmentti ei tuonut markkinoille uusia tuotteita vaan panosti olemassa olevan tuotevalikoiman aktiiviseen myyntiin.

Services-segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 8,3 (8,2) miljoonaa euroa.

Software Solutions
Software Solutions -segmentin markkinoiden varovainen elpyminen jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Nousevat energiakustannukset sekä vakaampi taloustilanne vauhditti energiatehokkaiden julkisivulasien ja -ikkunoiden kysyntää Keski-Euroopassa. Ikkuna- ja julkisivulasisegmenteissä toimivien asiakkaiden investoinnit liittyivät tuotannon automaatioasteen nostamiseen eli tuotantoteknologian ja ohjelmistojen uusimiseen ja päivittämiseen. Katsauskaudella saatiin tilauksia myös Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta.

Huolimatta siitä että rakennusteollisuus Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa edelleen kärsii vuoden 2009 talouskriisistä, suuret globaalit asiakkaat ovat käynnistäneet investointejaan. Tämä näkyi kasvavana kiinnostuksena Software Solutions -segmentin tuotteita kohtaan.

Katsauskauden merkittävin tuoteuutuus oli iPhone-puhelimeen lanseeratut ikkuna- ja lasiteollisuuden sovellukset Cantor Cockpit ja Cockpit 2000, jotka ovat rekisteröityjen A+W-käyttäjien saatavilla Apple Storessa. Sovellusten avulla vastaanottaja saa suoraan puhelimeensa liiketoiminnan kannalta keskeisiä tietoja.

Software Solutions -segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 6,0 (6,1) miljoonaa euroa.

Saadut tilaukset
Glastonin tilauskertymä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 38,8 (32,9) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 62 %, Software Solutionsin 16 % ja Services-segmentin 22 %. Maantieteellisesti tilaukset jakautuivat seuraavasti: EMEA 45 %, Aasia 28 % ja Amerikat 27 %.

Tilauskanta
Glastonin tilauskanta oli 31.3.2011 yhteensä 45,6 (36,9) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 40,2 miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 1,7 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 3,8 miljoonaa euroa.

 

Tilauskanta, MEUR 31.3.2011 31.3.2010 Muutos, %
Machines 40,2 32,4 +24 %
Services 1,7 0,7 + 147 %
Software Solutions 3,8 3,8 -
Yhteensä 45,6 36,9 +24 %

Liikevaihto ja tulos
Katsauskauden liikevaihto oli 34,2 (38,4) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 20,1 (24,3) miljoonaa euroa, Services-segmentin liikevaihto oli 8,3 (8,2) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin liikevaihto oli 6,0 (6,1) miljoonaa euroa.

 

Liikevaihto, MEUR 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Machines 20,1 24,3 95,0
Services 8,3 8,2 32,0
Software Solutions 6,0 6,1 23,9
Emoyhtiö, elim -0,2 -0,2 -1,5
Yhteensä 34,2 38,4 149,4

 Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli -0,9 (-1,7) miljoonaa euroa, eli -2,6 (-4,4) % liikevaihdosta. Machines-segmentin osuus ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitosta oli -1,9 (-1,5) miljoonaa euroa, Services-segmentin 1,5 (1,0) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 1,0 (0,7) miljoonaa euroa.

Glastonin nettorahoituskulut olivat -6,3 (-3,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 rahoituskuluja kasvattivat vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin yhteydessä myönnetystä ylimääräisestä vastikkeesta aiheutunut yhteensä 3,4 miljoonan euron kulukirjaus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta omaan pääomaan tai rahavirtaan.

Katsauskauden tulos oli -8,1 (-4,4) miljoonaa euroa, ja osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli -0,09 (-0,06) euroa.

Sopeuttamistoimet
Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat kannattavuuden parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattaminen.

Sopeuttamistoimenpiteet etenivät katsauskaudella suunnitelmien mukaan ja neuvottelut noin 40 työpaikan vähentämisestä Italiassa saatiin päätökseen. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana myös lomautuksia Italiassa jatkettiin.

Rahoituspaketti
Glaston solmi 25.2.2011 noin 84 miljoonan euron rahoituspaketin, jolla rahoitettiin uudelleen yhtiön lyhytaikainen rahoitus pitkäaikaiseksi, parannettiin yhtiön rahoituksellista liikkumavapautta sekä vahvistettiin omaa pääomaa.

Rahoituksesta 73,7 miljoonaa euroa on syndikoitua luottoa, jonka järjestäjät ovat Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Syndikoidun luoton maturiteetti on kolme vuotta ja rahoitussopimukseen sisältyy tyypillisiä finanssikovenantteja. Osingonjako tulee olemaan ehdollinen sille, että yhtiön nettovelan suhde käyttökatteeseen on alle 2,75. Rajoituksia ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. Glastonin suurimmat osakkeenomistajat Oy G.W.Sohlberg Ab ja GWS Trade Oy ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne tule vaatimaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 pykälän mukaista vähemmistöosinkoa.  

Yhtiö laski liikkeeseen uusia osakkeita noin 6 miljoonan euron arvosta sekä 4,0 miljoonan euron debentuurilainan, jonka maturiteetti on kolme vuotta.

Glastonin hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2010 sille antaman valtuutuksen nojalla tarjota enimmillään 6,8 miljoonaa osaketta suunnatussa osakeannissa kotimaisten kokeneiden ja ammattimaisten sijoittajien merkittäviksi. Antiin oli olemassa kokonaisuudessaan merkintäsitoumukset. Muun muassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Suomen Teollisuussijoitus Oy olivat antaneet sitoumukset, joiden mukaan ne merkitsivät suunnatussa annissa tarjottavia osakkeita. Suunnatussa annissa osakkeiden merkintähinta oli maksupäivää edeltävien viiden päivän kaupankäynnillä painotettu keskikurssi vähennettynä 4,9 %:lla.

Glaston sopi myös Varman ja Suomen Teollisuussijoituksen kanssa näiden yhtiön vaihtovelkakirjalainasta omistamien lainaosuuksien konvertoinnista uusiin osakkeisiin vaihtohintaan 1,30 euroa osakkeelta vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Varman lainamäärä oli 9,0 miljoonaa euroa ja Suomen Teollisuussijoituksen 6,25 miljoonaa euroa, eli yhteensä 15,25 miljoonaa euroa, jota vastaan ne saivat vaihdossa 11 730 768 Glastonin osaketta. Vaihtohinnan ja yhtiön pörssikurssin viimeaikaisen tason välisen hinnaneron kompensoimiseksi yhtiö sitoutui korvaamaan vaihdon tekeville sijoittajille 21 senttiä osakkeelta ylimääräisenä vastikkeena. Vastaava tarjous tehtiin myös muille vaihtovelkakirjalainan haltijoille. Liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärä oli 30 miljoonaa euroa, josta tässä konversiossa konvertoitiin osakkeiksi 15,25 miljoonaa euroa.

Vaihtovelkakirjalainan konvertoitu summa merkittiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Varmalle ja Suomen Teollisuussijoitukselle suunnatusta ylimääräisestä vastikkeesta tuli kirjattavaksi IAS 32 -standardin mukaisesti noin 2,5 miljoonan euron rahoituskustannus tuloslaskelmaan. Kustannuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta Glastonin omaan pääomaan eikä rahavirtaan. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 4.3.2011.

Glastonin hallitus hyväksyi 28.3.2011 muiden vaihtovelkakirjalainan haltijoiden lainan vaihtositoumukset yhteensä 6,0 miljoonasta eurosta, jota vastaan haltijat saivat vaihdossa 4 615 367 Glastonin osaketta. Osakkeiden vaihto tapahtui vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti vaihtohintaan 1,30 euroa osakkeelta. Vaihtohinnan ja osakkeen pörssikurssin välisen hinnaneron kompensoimiseksi yhtiö sitoutui korvaamaan vaihdon tekeville sijoittajille 21 senttiä osakkeelta ylimääräisenä vastikkeena. Vaihtovelkakirjalainan konvertoitu summa merkittiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylimääräisestä vastikkeesta tuli kirjattavaksi IAS 32 -standardin mukaisesti noin 1,0 miljoonan euron tulosvaikutteinen rahoituskustannus. Kustannuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta Glastonin omaan pääomaan eikä rahavirtaan. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2011.

Glastonin 5.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Osana ehdotusta hallitus haki valtuutusta maksuttomaan osakeantiin, jota voidaan käyttää edellä mainitun vaihtovelkakirjalainan konversioon liittyvän ylimääräisen vastikkeen maksuun. Valtuutuksesta ja maksuttomasta osakeannista kerrotaan osiossa ”Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat”.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Raportointikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 198,1 (224,3) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 57,8 (66,1) miljoonaa euroa eli osakeantioikaistuna 0,57 (0,84) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste 31.3.2011 oli 32,0 (32,1) %, 31.12.2010 omavaraisuusaste oli 22,1 %. Nettovelkaantumisaste oli 94,7 (102,0) % (31.12.2010 189,0 %).

Oman pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa oli -3,4 (-9,9) %.

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli raportointikaudella -5,7 (-3,2) miljoonaa euroa. Suurimpina syinä olivat rahoituskulut, muun muassa konvertoitujen vaihtovelkakirjalainojen kertyneen koron maksu, sekä vuonna 2010 tehtyjen varausten maksu. Käyttöpääoman muutos oli 1,0 (-3,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -1,1 (-0,7) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-maaliskuussa oli 11,8 (5,5) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja poistot
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 1,2 (0,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja, suurimmat investoinnit kohdistuivat kehittämismenoihin.

Katsauskauden poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 1,9 (1,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella kirjatut arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa.

Organisaatio ja henkilöstö
Machines-liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen Topi Saarenhovi jätti Glastonin 1.2.2011. Machines-liiketoiminta-alueelle ei nimitetty uutta johtajaa vaan liiketoiminta-alue raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Glastonin palveluksessa oli 31.3.2011 yhteensä 900 (1 072) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 19 % työskenteli Suomessa ja 42 % muualla EMEA-alueella, 25 % Aasiassa ja 15 % Amerikoissa. Katsauskaudella henkilöstöä oli keskimäärin 920 (1 080) henkilöä.

Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston julkaisi 25.2.2011 pörssitiedotteen, jossa kerrottiin yhtiön uudesta rahoituspaketista. Osana järjestelyä Glastonin vaihtovelkakirjalainan haltijoille tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa lainan arvo-osuudet yhtiön osakkeiksi sekä laskettiin liikkeeseen 6,8 miljoonaa osaketta suunnatussa osakeannissa kotimaisten kokeneiden ja ammattimaisten sijoittajien merkittäviksi.

Suunnatussa osakeannissa ja vaihtovelkakirjalainojen muuttamisessa osakkeiksi merkittiin 25.2.2011 yhteensä 18 530 768 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 4.3.2011 ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 7.3.2011. Lisäksi Glastonin hallitus hyväksyi 28.3.2011 vaihtositoumukset yhteensä 6,0 miljoonasta eurosta, jota vastaan haltijat saivat vaihdossa 4 615 367 yhtiön osaketta. Nämä merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden päättymisen jälkeen 4.4.2011.

Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 31.3.2011 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 97 880 768 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,8 % 31.3.2011 liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 102 286 euroa. 

Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,13 euroa osakkeelta.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden markkina-arvo 31.3.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 98,1 (113,1) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 2,1 miljoonaa kappaletta eli noin 2,5 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,87 euroa ja ylin 1,27 euroa. Tammi-maaliskuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,05 euroa. Päätöskurssi 31.3.2011 oli 1,01 euroa.

Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,57 (0,84) euroa.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset
Katsauskauden aikana Glaston sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: 25.2.2011 Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoittivat merkinneensä osakkeita Glastonin suunnatussa osakeannissa ja vaihtaneensa omistamiansa Glastonin vaihtovelkakirjalainaosuuksia yhtiön osakkeiksi. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus nousi 8 139 692 osakkeeseen, joka on 8,32 % Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus nousi 8 137 549 osakkeeseen, joka on 8,31 % Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä. 29.3.2011 Glaston vastaanotti ilmoituksen että Oy G.W.Sohlberg Ab:n ja GWS Trade Oy:n kummankin osuus Glaston Oyj Abp:stä oli laskenut alle 15 % osana Glastonin rahoitusjärjestelyihin liittyvää vaihtovelkakirjalainojen konversiota. Oy G.W.Sohlberg Ab:n omistus laski 12 819 400 osakkeeseen, joka on 12,51 % Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä. GWS Trade Oy:n omistus laski 13 446 700 osakkeeseen, joka on 13,12 % Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä.                                                                                     

Yhtiökokouksen päätökset
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, Carl-Johan Rosenbröijer, Teuvo Salminen, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uutena jäsenenä Pekka Vauramo.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20 000 eurossa vuodessa.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.

 Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 1§:n muutoksen siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 20 000 000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 20 000 000 kappaletta.

 Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksella ei ole muita valtuutuksia.

Hallituksen järjestäytyminen
Järjestäytymiskokouksessaan Glastonin hallitus valitsi keskuudestaan Andreas Tallbergin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan varapuheenjohtajana.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Uwe Schmid nimitettiin 8.4.2011Software Solutions -segmentin johtajaksi, ja hän aloittaa tehtävässään 1.9.2011.

Glaston Oyj Abp:n 28.3.2011 hyväksytyssä vaihtovelkakirjalainakonvertoinnissa merkityt osakkeet, yhteensä 4 615 367 uutta osaketta, merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2011.  Glastonin kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhteensä 102 496 135 osaketta. Kaupparekisteriin merkityt osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 5.4.2011.

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 28.4.2011 varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2011 antaman valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin. Osakeannissa annettiin maksutta 3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita niille sijoittajille, jotka olivat vaihtaneet yhtiön 16.6.2009 ja 18.2.2010 liikkeeseen laskemia vaihtovelkakirjalainoja yhtiön osakkeiksi. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 6.5.2011. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Glastonilla on yhteensä 105 588 636 kappaletta osakkeita. Liikkeeseen lasketut uudet osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden  kanssa. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta 9.5.2011 alkaen.

29.4.2011 Glaston vastaanotti ilmoituksen että Oy G.W. Sohlberg Ab:n ja sen määräysvaltayhteisöjen (GWS Trade Oy) osuus Glaston Oyj:stä on laskenut alle 25 %:n osana Glastonin 28.4.2011 tiedotteessa kuvattua rahoitusjärjestelyihin liittyvää suunnattua maksutonta antia. Oy G.W. Solhlberg Ab:n omistus laski 12,14 %:iin ja GWS Trade Oy:n omistus laski 12,73 %:iin.

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit
Kansainvälisen rahoituskriisin aiheuttamat riskit vähenivät edelleen. Tietyillä markkinoilla esiintyy edelleen epävarmuutta ja riskejä liittyen tilausten siirtymiseen ja aikataulumuutoksiin on edelleen olemassa joskin tämä riski on pienentynyt.  Asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat edelleen rajoittaa asiakkaiden investointimahdollisuuksia.

Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan säilyneen muuttumattomina, joten tulevien vuosien kehityksen uskotaan olevan positiivinen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy tai hidastuu on tällä negatiivinen vaikutus Glastonin tulokseen. Liiketoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtyminen suuremman talouskasvun alueille vaimentaa kuitenkin Läntisen Euroopan mahdollisesti hitaamman elpymisen taloudellisia vaikutuksia.  

Näkymät
Glastonin markkinoilla odotetaan maltillista elpymistä vuoden 2011 aikana. Aasiassa ja erityisesti Kiinassa kysynnän odotetaan kasvavan tasaisesti, ja Glastonin ennustetaan kasvavan markkinoiden tahdissa. Etelä-Amerikassa kysyntä oli hyvällä tasolla vuonna 2010 ja myönteinen kehitys jatkui vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Pohjois-Amerikan markkinoilla kysynnässä odotetaan varovaista kasvua vuonna 2011. Euroopassa ja Lähi-idässä markkinaolosuhteiden ja kilpailutilanteen uskotaan jatkuvan haasteellisina.

Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. Nopeasti elpynyt autoteollisuus antaa myös kasvumahdollisuuksia. Aasiassa, etenkin Kiinassa, on vahvasti kehittyvät aurinkoenergiamarkkinat ja odotamme aurinkoenergiahankkeiden kysynnän kasvavan. Jatkamme määrätietoisesti asemamme vahvistamista Kiinassa ja muualla Aasiassa.

Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat kannattavuuden parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattaminen, joiden positiivinen vaikutus tulokseen realisoituu vuoden loppua kohti.

Vuoden 2011 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton kääntyvän positiiviseksi.

 

Helsingissä 4. toukokuuta 2011

Glaston Oyj Abp
Hallitus

 Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh 010 500 6100
talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 500 6419

 

 

Glaston Oyj Abp
Arto Metsänen
toimitusjohtaja

 

 

 

Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

GLASTON OYJ ABP

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 31.3.2011

 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

 

KONSERNIN TASE

milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 52,6 58,4 52,6
Muut aineettomat hyödykkeet 18,4 19,3 18,8
Aineelliset hyödykkeet 19,6 23,7 19,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja saamiset yhteisyrityksiltä 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3
Lainasaamiset 4,5 3,2 4,5
Laskennalliset verosaamiset 8,2 9,0 8,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 103,7 114,0 104,6
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 27,9 37,2 27,9
Saamiset      
Myynti- ja muut saamiset 45,2 54,2 43,1
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,6 3,6 0,8
Saamiset yhteensä 45,8 57,8 43,9
Rahavarat 20,7 15,3 15,7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - 2,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 94,4 110,3 90,3
Varat yhteensä 198,1 224,3 194,9
       
  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Oma pääoma ja velat      
Oma pääoma      
Osakepääoma 12,7 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3
Muut rahastot 0,0 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,8 0,2 0,1
Omat osakkeet -3,3 -3,5 -3,3
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat ja kurssierot 4,3 35,7 36,3
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -8,1 -4,4 -31,9
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 57,8 66,1 39,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,3 0,3
Oma pääoma yhteensä 58,1 66,4 39,5
Pitkäaikaiset velat      
Vaihtovelkakirjalaina 8,0 25,5 26,2
Pitkäaikaiset korolliset velat 45,9 4,6 0,0
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 3,2 6,3 4,3
Laskennalliset verovelat 4,3 5,3 4,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 61,5 41,8 35,2
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 21,8 52,8 61,4
Lyhytaikaiset varaukset 5,9 6,9 7,0
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 50,3 54,2 48,2
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,6 2,2 0,8
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat - - 2,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 78,6 116,1 120,2
Velat yhteensä 140,0 157,9 155,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 198,1 224,3 194,9

 

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA

 

milj. euroa 1-3/
2011
1-3/
2010
1-12/
2010
       
Liikevaihto 34,2 38,4 149,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,9
Kulut -33,4 -37,8 -160,3
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista - -0,5 -0,4
Poistot ja arvonalentumiset -1,9 -1,9 -14,5
Liikevoitto / -tappio -0,9 -1,7 -24,9
Rahoitustuotot ja -kulut -6,3 -3,1 -6,9
Tulos ennen veroja -7,2 -4,8 -31,8
Tuloverot -0,9 0,4 -0,2
Kauden voitto / tappio -8,1 -4,4 -32,0
Jakautuminen      
Emoyhteisön omistajille -8,1 -4,4 -31,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -8,1 -4,4 -32,0
       

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton
-0,09 -0,06 -0,40
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,09 -0,06 -0,40
       
Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta -2,6 -4,4 -16,7
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -23,6 -11,4 -21,4
       
Liikevoittoon / -tappioon sisältyvät kertaluonteiset erät - - -13,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä -0,9 -1,7 -11,3
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta -2,6 -4,4 -7,5

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

milj. euroa 1-3/
2011
1-3/
2010
1-12/
2010
       
Raportointikauden voitto / tappio -8,1 -4,4 -32,0
Muut laajan tuloksen erät      
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,7 0,7 1,0
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,7 0,7 1,0
       
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -8,8 -3,7 -30,9
       
Jakautuminen:      
       
Emoyhteisön omistajille -8,7 -3,7 -30,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -8,8 -3,7 -30,9

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirrat      
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -5,7 -3,2 -13,7
Käyttöpääoman muutos 1,0 -3,5 2,7
Liiketoiminnan rahavirrat -4,7 -6,7 -11,0
Investointien rahavirrat      
Liiketoimintojen yhdistäminen - 0,0 0,0
Muut investoinnit -1,2 -0,8 -4,4
Investoinnit yhteisyrityksiin - - -0,2
Luovutustulot yhteisyrityksistä - - 0,4
Muut luovutustulot 0,1 0,1 0,7
Investointien nettorahavirrat -1,1 -0,7 -3,5
Rahavirrat ennen rahoitusta -5,8 -7,4 -14,5
Rahoituksen rahavirrat      
Osakeanti 5,5 - -
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 47,8 6,2 6,2
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -1,8 -0,1 -1,2
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 - -0,1
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 15,2 12,6 50,1
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset -54,9 -14,6 -44,5
Muu rahoitus 0,0 1,4 1,4
Rahoituksen nettorahavirrat 11,8 5,5 11,9
       
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -1,0 1,6 2,7
Rahavarojen nettomuutos 5,0 -0,3 0,1
Rahavarat kauden alussa 15,7 15,6 15,6
Rahavarat kauden lopussa 20,7 15,3 15,7
Rahavarojen nettomuutos 5,0 -0,3 0,1

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

milj. euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut rahastot Sijoi-tetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2010 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - - - - 0,0
Oma pääoma 31.3.2010 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0

  

milj. euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muut rahastot Sijoi-tetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2011 12,7 25,3 0,0 0,1 -3,3 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
Osakeanti - - - 5,9 - -
Vaihtovelkakirjalainan konvertointi - - - 20,8 - -
Oma pääoma 31.3.2011 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0

 

 

milj.euroa Kerty-neet voitto-varat Kerty-neet kurssi-erot Emoyht. omista-jille kuuluva oma pääoma yht. Määräys-vallat-tomien omist. osuus Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2010 35,6 -1,3 69,0 0,3 69,4
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -4,4 0,6 -3,7 0,0 -3,7
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus 0,0 - 0,0 - 0,0
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus 0,8 - 0,8 - 0,8
Oma pääoma 31.3.2010 32,0 -0,6 66,1 0,3 66,4

 

 

milj.euroa Kerty-neet voitto-varat Kerty-neet kurssi-erot Emoyht. omista-jille kuuluva oma pääoma yht. Määräys-vallat-tomien omist. osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 4,6 -0,3 39,1 0,3 39,5
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -8,1 -0,6 -8,7 0,0 -8,8
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 0,1 - 0,1 - 0,1
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus 0,0 - 0,0 - 0,0
Osakeanti - - 5,9 - 5,9
Vaihtovelkakirjalainan konvertointi -2,8 - 18,0 - 18,0
Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin osakekurssikompensaation kuluvaikutus 3,4 - 3,4 - 3,4
Oma pääoma 31.3.2011 -2,8 -0,9 57,8 0,3 58,1

 

 

TUNNUSLUVUT

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 3,0 0,6 -6,9
Liikevoitto / -tappio (EBIT), % liikevaihdosta -2,6 -4,4 -16,7
Kauden tulos, % liikevaihdosta -23,6 -11,4 -21,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,2 0,8 4,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,5 2,0 3,1
Omavaraisuusaste, % 32,0 32,1 22,1
Velkaantumisaste, % 130,3 125,0 228,6
Nettovelkaantumisaste, % 94,7 102,0 189,0
Korolliset nettovelat, milj. euroa 55,0 67,7 74,6
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 133,8 149,4 129,7
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -66,3 -25,8 -58,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -3,4 -9,9 -19,0
Henkilökunta keskimäärin 920 1 080 1 028
Henkilökunta kauden lopussa 900 1 072 957

 

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 97 092 78 511 78 561
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) (* 101 708 79 036 79 086
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) (* 85 589 79 036 79 052
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita,
(1 000) (*
104 411 99 310 101 554
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,09 -0,06 -0,40
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,09 -0,06 -0,40
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,57 0,84 0,49
Hinta / osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (P/E) -10,7 -26,0 -2,8
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake 1,78 1,72 2,28
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 98,1 113,1 88,8
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta 2,5 7,4 19,6
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 2 067 5 826 15 419
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,01 1,44 1,13
Kauden ylin kurssi, euroa 1,27 1,65 1,65
Kauden alin kurssi, euroa 0,87 1,05 0,80
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 1,05 1,21 1,17
       
(* Sisältää myös liikkeeseen lasketut rekisteröimättömät osakkeet.

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 

Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, yhteis- ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina 

Liiketulos (EBIT)= Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina 

Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina, ilman kertaluonteisia eriä 

Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat

Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 /

(Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /

Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus)

Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportointikauden tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolliset velat (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikauden voitto / tappio x 100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus)               (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

Kertaluonteiset erät = pääsääntöisesti vain rakennemuutoksista johtuvia eriä. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä syntyviä kuluja, tuotevalikoiman rationalisoinnista syntyviä kuluja, tuotantorakenteen uudistamisesta johtuvia kuluja sekä toimipisteiden vähentämisestä syntyviä kuluja. Myös liikearvon arvonalentumistappio sisällytetään kertaluonteisiin eriin. Kertaluonteiset erät kirjataan tulosvaikutteisesti siihen kulu- tai tuottoerään, mihin ne luonteensa puolesta kuuluvat, ja ne sisältyvät liiketulokseen. Glaston esittää tunnuslukujen yhteydessä myös liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä. Mikäli kertaluonteisiin eriin sisältyvä kulu peruutetaan esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa, myös tämä peruutus esitetään kertaluonteisissa erissä. Kertaluonteisiin eriin sisällytetään myös poikkeuksellisen suuret aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot sekä konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai -tappiot.

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS)= Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä

Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään

Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma =
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana / Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)= Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Osakekohtainen tulos (EPS)

Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma

Osakkeiden vaihdon kehitys = Raportointikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Liikkeeseen laskettu osakemäärä - yrityksen hallussa olevat omat osakkeet

LAATIMISPERIAATTEET 
Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. 

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2011 lähtien:

- IAS 24 (uudistettu) Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä

- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutettu): Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu

- IFRIC 14 IAS 19 (muutettu): Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys

- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi

IAS 24 (uudistettu) Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä -standardia on noudatettava 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Uudistettua standardia on noudatettava takautuvasti.

IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutettu): Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu -standardia on sovellettava viimeistään tilikaudella, joka alkaa 1.2.2010 tai sen jälkeen.

IFRIC 14 IAS 19 (muutettu): Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys on voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Muutettua tulkintaa on noudatettava takautuvasti.

IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi -tulkintaa on noudatettava 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta.

Lisäksi noudatetaan toukokuussa 2010 julkaistua vuosittaista IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelmaa. Näillä on vaikutusta lähinnä Glastonin konsernitilinpäätöksessä esitettyihin liitetietoihin. Nämä muutokset tulevat pääosin voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta.

IFRS-standardien vuosittaisiin parannuksiin sisältyvä IFRS 3 -standardin muutos muuttaa määräysvallattomien omistajien osuuden arvostamista. Jokaisen liiketoiminnan yhdistämisen osalta voidaan erikseen valita, arvostetaanko määräysvallattomien omistajien osuus (vähemmistöosuus) käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovaroista. Tehdyllä valinnalla on vaikutusta liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvän liikearvon suuruuteen.

Uudistuksen mukaan valinta voidaan kuitenkin tehdä vain sen määräysvallattomien omistajien osuuden osalta, joka oikeuttaa yhtiön purkamisessa omistusosuutta vastaavaan osuuteen. Muut määräysvallattomien omistajien osuuden osatekijät, kuten esimerkiksi optiot, tulee arvostaa hankintahetken käypään arvoon.

Muut vuonna 2011 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.

SEGMENTTITIEDOT
Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

                                               

Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.

                                            

Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä. Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti, Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työkalujen valmistus ja myynti.

                                            

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, konepäivitykset sekä varaosamyynti.                                           

Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille.

                                                

Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot sekä vuodelta 2010 myös segmenteille kohdistamattoman osuuden yhteisyrityksen tuloksesta.   

                                     

 

Machines      
       
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Ulkoinen liikevaihto 20,1 24,3 94,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,1
Liikevaihto 20,1 24,3 95,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,9 -1,5 -8,5
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -9,2 -6,1 -8,9
Kertaluonteiset erät - - -12,0
Liiketulos -1,9 -1,5 -20,4
Liiketulos-% -9,2 -6,1 -21,5
Nettokäyttöpääoma 23,6 34,8 24,2
Henkilöstö keskimäärin 556 640 616
Henkilöstö kauden lopussa 550 645 577

 

 

Services      
       
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Ulkoinen liikevaihto 8,1 8,0 30,7
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,2 1,4
Liikevaihto 8,3 8,2 32,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,5 1,0 3,3
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 18,4 12,1 10,1
Kertaluonteiset erät - - -2,2
Liiketulos 1,5 1,0 1,1
Liiketulos-% 18,4 12,1 3,4
Nettokäyttöpääoma 8,0 10,3 6,9
Henkilöstö keskimäärin 145 192 171
Henkilöstö kauden lopussa 139 182 149

  

Software Solutions      
       
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Ulkoinen liikevaihto 6,0 6,0 23,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 6,0 6,1 23,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - - 0,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,7 1,1
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,4 11,7 4,5
Kertaluonteiset erät - - 0,5
Liiketulos 1,0 0,7 1,5
Liiketulos-% 16,4 11,7 6,4
Nettokäyttöpääoma 5,1 7,5 4,5
Henkilöstö keskimäärin 204 223 219
Henkilöstö kauden lopussa 198 222 214

 

Glaston-konserni      
       
Liikevaihto      
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Machines 20,1 24,3 95,0
Services 8,3 8,2 32,0
Software Solutions 6,0 6,1 23,9
Muut ja sisäinen myynti -0,2 -0,2 -1,5
Glaston-konserni yhteensä 34,2 38,4 149,4
       
       
Liiketulos      
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Machines -1,9 -1,5 -8,5
Services 1,5 1,0 3,3
Software Solutions 1,0 0,7 1,1
Muut ja eliminoinnit -1,6 -1,9 -7,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,9 -1,7 -11,3
Kertaluonteiset erät - - -13,7
Liiketulos -0,9 -1,7 -24,9
Rahoituserät, netto -6,3 -3,1 -6,9
Tulos ennen tuloveroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta -7,2 -4,8 -31,8
Tuloverot -0,9 0,4 -0,2
Tulos -8,1 -4,4 -32,0
Henkilöstö keskimäärin 920 1 080 1 028
Henkilöstö kauden lopussa 900 1 072 957

 


 

 

 

Segmenttivarat      
milj. euroa 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010
Machines 46,6 60,2 46,5
Services 10,9 12,9 10,1
Software Solutions 6,0 7,9 5,2
Muut 0,0 0,4 0,0
Segmenttivarat yhteensä 63,5 81,4 61,8
Muut varat 134,6 142,9 133,1
Kokonaisvarat yhteensä 198,1 224,3 194,9
       
       
Segmenttivelat      
milj. euroa 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010
Machines 23,0 25,4 22,3
Services 2,9 2,6 3,2
Software Solutions 0,8 0,4 0,7
Muut 0,2 0,2 0,3
Segmenttivelat yhteensä 26,9 28,7 26,5
Muut velat 113,1 129,2 129,0
Kokonaisvelat yhteensä 140,0 157,9 155,4
       
       
Nettokäyttöpääoma      
milj. euroa 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010
Machines 23,6 34,8 24,2
Services 8,0 10,3 6,9
Software Solutions 5,1 7,5 4,5
Muut -0,2 0,2 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 36,6 52,8 35,4

 

Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut.

 

 
 
Saadut tilaukset
     
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Machines 24,0 20,3 96,2
Services 8,7 6,7 29,8
Software Solutions 6,1 5,9 22,3
Glaston-konserni yhteensä 38,8 32,9 148,3

 

 

 

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan      
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
EMEA 16,6 20,5 75,3
Aasia 9,7 9,2 35,2
Amerikka 7,9 8,7 39,0
Yhteensä 34,2 38,4 149,4

 

 

 

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

 

Machines          
           
milj. euroa 1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 20,1 23,5 18,5 28,5 24,3
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 20,1 23,6 18,5 28,5 24,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,9 -2,7 -2,6 -1,7 -1,5
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -9,2 -11,5 -14,0 -5,9 -6,1
Kertaluonteiset erät - -12,0 - - -
Liiketulos -1,9 -14,7 -2,6 -1,7 -1,5
Liiketulos-% -9,2 -62,1 -14,0 -5,9 -6,1

 

 

Services          
           
milj. euroa 1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 8,1 8,3 7,3 7,0 8,0
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2
Liikevaihto 8,3 8,8 7,8 7,3 8,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,5 1,2 0,6 0,5 1,0
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 18,4 13,3 7,8 6,6 12,1
Kertaluonteiset erät - -2,2 - - -
Liiketulos 1,5 -1,0 0,6 0,5 1,0
Liiketulos-% 18,4 -11,3 7,8 6,6 12,1

 

 

Software Solutions          
           
milj. euroa 1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0
Liikevaihto 6,0 5,8 6,1 6,0 6,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - - 0,0 - -
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,0 -0,3 0,2 0,5 0,7
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 16,4 -5,9 4,0 7,8 11,7
Kertaluonteiset erät - 0,5 - - -
Liiketulos 1,0 0,1 0,2 0,5 0,7
Liiketulos-% 16,4 2,2 4,0 7,8 11,7

  

Liikevaihto          
milj. euroa 1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 20,1 23,6 18,5 28,5 24,3
Services 8,3 8,8 7,8 7,3 8,2
Software Solutions 6,0 5,8 6,1 6,0 6,1
Muut ja eliminoinnit -0,2 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 34,2 37,7 31,9 41,5 38,4
           
           
Liiketulos          
milj. euroa 1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines -1,9 -2,7 -2,6 -1,7 -1,5
Services 1,5 1,2 0,6 0,5 1,0
Software Solutions 1,0 -0,3 0,2 0,5 0,7
Muut ja eliminoinnit -1,6 -2,1 -1,1 -2,1 -1,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,9 -3,9 -2,8 -2,8 -1,7
Kertaluonteiset erät - -13,7 - - -
Liiketulos -0,9 -17,6 -2,8 -2,8 -1,7

 

 

Tilauskanta 31.3.2011 31.12.2010 30.9.2010 30.6.2010 31.3.2010
Machines 40,2 37,4 34,7 25,6 32,4
Services 1,7 1,2 1,9 0,9 0,7
Software Solutions 3,8 3,5 4,0 3,7 3,8
Yhteensä 45,6 42,1 40,7 30,2 36,9

   

Saadut tilaukset            
milj. euroa 1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 24,0 26,8 25,3 23,8 20,3
Services 8,7 8,0 7,7 7,4 6,7
Software Solutions 6,1 4,8 6,1 5,5 5,9
Glaston-konserni yhteensä 38,8 39,7 39,0 36,7 32,9
                 

  

EHDOLLISET VELAT

 

milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
Kiinnitykset ja pantit      
 Omien sitoumusten puolesta 516,9 130,8 274,6
 Muiden puolesta 0,2 - 0,1
Takaukset      
 Omasta puolesta 0,2 0,5 0,7
 Muiden puolesta 0,2 0,1 0,2
Vuokravastuut 10,5 13,6 10,7
Takaisinostovastuut 0,2 0,3 0,2
Muut vastuut omasta puolesta 0,0 - 0,0
Yhteisyritysosuuksiin liittyvät investointisitoumukset - 0,6 -

 Annetut pantit sisältävät 122,2 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita ja 55,3 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä.

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.

JOHDANNAISSOPIMUKSET

 

milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
  Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset            
Valuuttatermiinisopimukset 0,2 0,0 1,7 -0,1 0,4 0,1
Hyödykejohdannaiset            
Sähkötermiinisopimukset 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2

 Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

 

 

AINEELLISET HYÖDYKKEET

milj. euroa 

 

Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 19,5 24,7 24,7
Lisäykset 0,3 0,1 0,9
Vähennykset -0,1 0,0 -0,4
Poistot -0,7 -0,8 -3,4
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset 0,0 0,0 -1,2
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,8 -0,5 -1,5
Kurssierot -0,2 0,3 0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 19,6 23,7 19,5

Glastonilla ei ollut maaliskuun 2011 tai 2010 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia.

 

OSAKKEENOMISTAJAT

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2011

 

    Osakkeet kpl % osakkeista ja äänistä
       
1 Gws Trade Oy 13 446 700 13,74
2 Oy G.W.Sohlberg Ab 12 819 400 13,10
3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 8 139 692 8,32
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 137 549 8,31
5 Sumelius Birgit 3 644 200 3,72
6 Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 2 350 000 2,40
7 Oy Investsum Ab 1 820 000 1,86
8 Suutarinen Helena Kuolinpesä 1 802 400 1,84
9 Von Christierson Charlie 1 600 000 1,63
10 Sumelius Bjarne Henning 1 190 936 1,22
11 Sumelius-Koljonen Barbro 1 175 238 1,20
12 Oy Cacava Ab 1 000 000 1,02
13 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 909 655 0,93
14 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina 850 000 0,87
15 Sumelius Bertil Christer 803 800 0,82
16 Huber Karin 800 800 0,82
17 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 800 000 0,82
18 Evli Alexander Management Oy 788 582 0,81
19 Sijoitusrahasto Aktia Capital 734 574 0,75
  20 suurinta omistajaa yhteensä 62 813 526 64,18
  Hallintarekisteröidyt 862 777 0,88
  Muut osakkeet 34 204 465 34,95
  Yhteensä 97 880 768 100,00
         

 LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat tammi – maaliskuussa 0,2 (0,2) milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella

Glaston-konsernilla ei ole ollut vuonna 2011 liiketoimia yhteis- tai osakkuusyrityksen kanssa.

 

Liiketoimet yhteisyritysten kanssa
milj. euroa

 

  1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Myynti yhteisyrityksille - - -
Liiketoiminnan muut tuotot yhteisyrityksiltä - 0,1 0,1
Korkotuotot yhteisyrityksiltä - 0,1 0,1
Muut rahoituskulut - - -3,3
       
       
       
Saamiset yhteisyrityksiltä ja velat yhteisyrityksille 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Lyhytaikaiset saamiset - 1,6 -
Pitkäaikaiset lainasaamiset - 3,2 -
Lyhytaikaiset velat - 0,0 -

 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit