Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

 

Glaston Oyj Abp           Osavuosikatsaus                               26.10.2011 klo 13.00

 Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

  • Saadut tilaukset olivat tammi-syyskuussa 101,6 (107,6) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 26,8 (38,5) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta 30.9.2011 oli 36,7 (39,7) miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 103,4 (111,8) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,5 (31,9) miljoonaa euroa.
  • Käyttökate oli 3,8 (-1,4) miljoonaa euroa eli 3,7 % (-1,2 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -2,3 (-7,3) miljoonaa euroa eli
    -2,2 (-6,6) % liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli -2,6 (-2,8) miljoonaa euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -1,6 (-8,3) %.
  • Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,13 (-0,16) euroa ja kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,07) euroa.

Muutos vuoden 2011 näkymiin
Glastonin näkymät ovat tarkentuneet. Heikentyneet markkinanäkymät vaikuttavat vuoden viimeisen vuosineljänneksen kehitykseen. Vuoden 2011 liikevaihdon odotamme olevan vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton olevan lievästi tappiollinen. (Aiempi arvio: Vuoden 2011 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton kääntyvän positiiviseksi.)

 

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:
”Kolmannella vuosineljänneksellä epävarmuus maailmantaloudessa kasvoi. Heikentyneet talousnäkymät heijastuivat asiakkaiden investointihalukkuuteen ja tämä johti suurempien investointipäätösten siirtymiseen.

Kolmannella neljänneksellä liikevaihtomme ei kehittynyt odotusten mukaisesti ja oli alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen heikko tuloskehitys johtui pääsääntöisesti myynnin laskusta vuosineljänneksen loppupuolella. Sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan tehostetusti vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Vuoden viimeistä neljännestä varjostaa maailmantalouden hidastuminen ja epävakaat markkinanäkymät heijastuvat lasinjalostuskoneiden kysyntään. Tästä johtuen arviomme vuoden 2011 kehityksestä on tarkentunut. Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon olevan vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton olevan lievästi tappiollinen.

Jatkamme määrätietoisesti panostuksiamme niihin osa-alueisiin, jotka eivät edellytä asiakkailta merkittäviä investointeja.
Näitä osa-alueita ovat Services, Software Solutions ja työkalut. Tuomme tällä viikolla Vitrum-messuilla Milanossa markkinoille useita uusia tuotteita huoltosegmenttiin: uusien lämpökäsittelykoneiden viiden vuoden takuuohjelman Warranty5:n sekä verkkokauppa GlastOnlinen, jossa ensimmäisessä vaiheessa on tarjolla Tamglass ja Uniglass -koneiden varaosia, yhteensä noin 1 000 artikkelia.”
 

Markkinat
Lasinjalostuskoneiden kysyntä heikkeni vuoden kolmannen neljänneksen aikana kysynnän kehittyessä epätasaisesti eri markkina-alueilla. Etelä-Amerikassa markkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Läntisessä Euroopassa kysyntä oli edelleen heikkoa, sen sijaan Itä-Euroopassa konemarkkinat piristyivät. Aasiassa toisella vuosineljänneksellä alkanut markkinoiden tasaantuminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Pohjois-Amerikassa koneiden kysyntä jatkui heikkona asiakkaiden kysynnän kohdistuessa lähinnä Services-segmentin tuotteisiin.

Machines
Etelä-Amerikassa markkinoiden vakaa kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. EMEA-alueella epävarma talouskehitys jatkui heijastuen koneiden kysyntään. Poikkeuksen muodostaa Itä-Eurooppa, jossa Puolan ja Venäjän markkinat osoittivat vahvoja elpymisen merkkejä. Pohjois-Amerikassa markkinat olivat edelleen hiljaiset kysynnän kohdistuessa aurinkoenergialasisegmenttiin. Sekä EMEA-alueella että Pohjois-Amerikassa investoijien varovaisuus pitkitti investointipäätöksiä vaikuttaen erityisesti Heat Treatment -koneiden tilauksiin. Aasiassa kasvu tasaantui vuoden kolmannella neljänneksellä.

Toimenpiteet Machines-segmentin kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat. Machines-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 63,8 (71,4) miljoonaa euroa. 

Services
Services-segmentin markkinoiden myönteinen kehitys jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Kysyntä kohdistui erityisesti päivitystuotteisiin ja varaosiin. Edelliseen vuoteen verrattuna Services-segmentti kasvoi Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kasvavan päivitystuote- ja varaosamyynnin, huoltotyön korkeamman laskutusasteen sekä nopeampien varaosatoimitusten ansiosta Services-segmentin kannattavuus parani edelleen. Services-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 23,1 (23,3) miljoonaa euroa.

 

Software Solutions
Software Solutions-segmentin markkinoilla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden kolmannella neljänneksellä. Euroopassa lomakausi hiljensi myyntiä ja taloudellinen epävarmuus heikensi asiakkaiden investointihalukkuutta, joten merkittäviä ohjelmistoinvestointeja ei syntynyt kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Uwe Schmid aloitti segmentin johtajana heinäkuussa ottaen täyden liiketoimintavastuun Software Solutions -segmentistä 1.9.2011. Hänen johdollaan on aloitettu segmentin uudelleenorganisoituminen uudistusten kohdistuessa erityisesti tuotekehitykseen ja myyntiin. Segmentissä on myös käynnistetty laajat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi.

Software Solutions -segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 17,5
(18,1) miljoonaa euroa
 

Saadut tilaukset
Glastonin saadut tilaukset katsauskaudella olivat 101,6 (107,6) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 61 %, Services-segmentin 23 % ja Software Solutionsin 16 %. Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 26,8 (38,5) miljoonaa euroa.

 

Tilauskanta
Glastonin tilauskanta 30.9.2011 oli 36,7 (39,7) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 33,1 miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 1,4 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 2,2 miljoonaa euroa.

 

 

Tilauskanta, MEUR 30.9.2011 30.9.2010
Machines 33,1 34,7
Services 1,4 1,9
Software Solutions 2,2 3,0
Yhteensä 36,7 39,7

 


Liikevaihto ja –tulos
Katsauskauden liikevaihto oli 103,4 (111,8) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 63,8 (71,4) miljoonaa euroa, Services-segmentin 23,1 (23,3) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 17,5 (18,1) miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,5 (31,9) miljoonaa euroa jakautuen segmenteille seuraavasti: Machines 16,2 (18,5) miljoonaa euroa, Services 6,3 (7,8) miljoonaa euroa ja Software Solutions 5,3 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti asiakkaiden investointihaluttomuus, mikä heijastui voimakkaimmin Heat Treatment -koneiden myyntiin.

 

Liikevaihto, MEUR 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Machines 63,8 71,4 95,0
Services 23,1 23,3 32,0
Software Solutions 17,5 18,1 23,9
Muut ja sisäinen myynti -1,1 -1,0 -1,5
Yhteensä 103,4 111,8 149,4

Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli tammi-syyskuussa -2,3 (-7,3) miljoonaa euroa, eli -2,2 (-6,6) % liikevaihdosta. Sopeuttamistoimenpiteet eivät riittäneet tasoittamaan heikentynyttä myyntiä.

Machines-segmentin osuus ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoitosta oli -3,4 (-5,8) miljoonaa euroa, Services-segmentin 4,7 (2,1) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 1,0 (1,4) miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli -2,6 (-2,8) miljoonaa euroa. josta Machines-segmentin osuus oli -1,7 (-2,6) miljoonaa euroa, Services-segmentin 0,9 (0,6) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin -0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

 

Liikevoitto, MEUR 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Machines -3,4 -5,8 -8,5
Services 4,7 2,1 3,3
Software Solutions 1,0 1,4 1,1
Muut ja eliminoinnit -4,6 -5,1 -7,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,3 -7,3 -11,3
Kertaluonteiset erät 0,2 - -13,7
Liikevoitto -2,1 -7,3 -24,9

 

Katsauskauden tappio oli -13,3 (-13,2) miljoonaa euroa, ja tappio kolmannelta neljännekseltä -4,6 (-5,4) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun sijoitetun pääoman tuotto oli -1,6 (-8,3) % ja osakekohtainen tulos -0,13 (-0,16) euroa. Heinä-syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,07) euroa.

Glastonin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella -9,9 (-5,9) miljoonaa euroa. Rahoituskuluja kasvatti vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin yhteydessä myönnetystä ylimääräisestä vastikkeesta aiheutunut yhteensä 3,4 miljoonan euron kulukirjaus, jolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta omaan pääomaan tai rahavirtaan.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Katsauskauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 187,9 (215,1) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli  54,0 (57,5) miljoonaa euroa eli 0,51 (0,70) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste 30.9.2011 oli 31,5 (28,9) %.

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli -8,6 (-11,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat muun muassa rahoituskulut, kuten vaihtovelkakirjalainojen maksut, sekä vuonna 2010 tehtyjen varausten maksut. Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, käyttöpääoman muutoksen ollessa 6,6 (-6,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -3,9 (-2,2) miljoonaa euroa, ja rahoituksen rahavirta 8,1 (15,0) miljoonaa euroa.

Glastonin rahoitus on pääosin järjestetty helmikuussa solmitulla noin 74 miljoonan euron rahoituspaketilla. Lisäksi Glastonilla on nimellisarvoltaan 8,8 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina sekä 4 miljoonan euron debentuurilaina.

Sopeuttamistoimet
Kuluvana vuonna liiketoiminnan kannattavuuden selkeä parantaminen sekä sopeuttamistoimenpiteiden loppuun saattaminen ovat olleet liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana sopeuttamistoimenpiteet etenivät suunnitellusti. Pre-processing -tuotelinjan rakennemuutos saatiin heinäkuussa päätökseen Heat Treatment ja Pre-processing -tuotantotoimintojen yhdistyessä Brasiliassa. Suomessa ja Italiassa jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä toimenpiteet tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi. Suomessa käynnistyi syyskuun alussa ohjelma toiminnallisen tehokkuuden nostamiseksi ja Heat Treatment -tuotelinjan kannattavuuden parantamiseksi.

Investoinnit ja poistot
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 4,1 (3,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja. Investoinnit kohdistuivat pääosin uusien tuotteiden kehittämismenoihin.

Katsauskauden poistot olivat 5,9 (5,6) miljoonaa euroa ja arvonalentumiskirjaukset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 0,0 (0,3) miljoonaa euroa.

Organisaatio ja henkilöstö
Glastonin palveluksessa oli 30.9.2011 yhteensä 898 (997) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 17 % työskenteli Suomessa ja 40 % muualla Euroopassa, 28 % Aasiassa ja 15 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 907 (1 046).

Osakkeet ja kurssikehitys
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.9.2011 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 105 588 636 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Syyskuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,75 % 30.9.2011 liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 94 819 euroa. 

Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,12 euroa osakkeelta.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden markkina-arvo 30.9.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 67,1 (100,6) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana noin 5,2 miljoonaa kappaletta eli noin 5,3 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,61 euroa ja ylin 1,27 euroa. Tammi-syyskuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,03 euroa. Päätöskurssi 30.9.2011 oli 0,64 euroa.

Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,51 (0,70) euroa.

Vuoden 2011 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää enintään 20 000 000 osaketta ja se on voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista. Hallituksella on myös oikeus antaa ja/tai luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.

Hallitus päätti
28.4.2011 toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa annettiin maksutta 3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Katsauskauden lopussa hallituksella oli vielä valtuutuus 16 907 499 osakkeen antamiseen. Hallituksella ei ole muita valtuutuksia.

Yhtiökokouksen päätökset
Glastonin varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 5.4.2011, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalla vastuuvapauden tilikaudelta 2010. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että tilikaudelta 2010 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin
Claus von Bonsdorff, Carl-Johan Rosenbröijer, Teuvo Salminen, Christer Sumelius, Andreas Tallberg ja Pekka Vauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

 

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit
Taloudellinen epävarmuus lisääntyi entisestään vuoden kolmannen neljänneksen aikana.   Markkinoiden epävakaus voi johtaa tilausten siirtymiseen ja konetoimitusten aikataulumuutoksiin. Asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat rajoittaa asiakkaiden investointimahdollisuuksia, jotka saattavat heijastua Glastonin vuoden viimeisen neljänneksen kehitykseen.

Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan säilyneen muuttumattomina, joten tulevien vuosien kehityksen uskotaan olevan positiivinen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy tai hidastuu on tällä negatiivinen vaikutus Glastonin tulokseen. Liiketoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtyminen suuremman talouskasvun alueille vaimentaa kuitenkin Läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan mahdollisesti hitaamman elpymisen taloudellisia vaikutuksia.

Glaston suorittaa vuosittaiset liikearvon arvonalentumistestaukset vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Pitkittyvän markkinoiden epävakauden vuoksi on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.

Näkymät
Glastonin markkinat hidastuivat huomattavasti vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kysyntä Aasian ja erityisesti Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla tasaantui. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa markkinaolosuhteet olivat edelleen haastavat. Ainoastaan Etelä-Amerikassa markkinoiden vakaa kehitys jatkui.

Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita on ollut kannattavuuden parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattaminen. Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. Pidemmällä aikavälillä aurinkoenergialasisegmentin näkymät ovat hyvät.

 

Heikentyneiden markkinanäkymien johdosta yhtiö jatkaa tehostetusti sopeuttamistoimenpiteitään.

Heikentyneet markkinanäkymät vaikuttavat vuoden viimeisen vuosineljänneksen kehitykseen ja Glastonin näkymät ovat tarkentuneet. Vuoden 2011 liikevaihdon odotamme olevan vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton olevan lievästi tappiollinen. (Aiempi arvio: Vuoden 2011 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton kääntyvän positiiviseksi.)

 

 

Helsingissä 26. lokakuuta 2011

Glaston Oyj Abp
Hallitus

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Tapio Engström,  puh. 010 500 6419

 

Lähettäjä:
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 6105 

 

           

Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.  Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net


 


 

GLASTON OYJ ABP

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.9.2011

 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

 

KONSERNIN TASE

 

milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 52,6 58,4 52,6
Muut aineettomat hyödykkeet 18,3 18,8 18,8
Aineelliset hyödykkeet 18,9 22,1 19,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja saamiset yhteisyrityksiltä 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3
Lainasaamiset 4,5 4,2 4,5
Laskennalliset verosaamiset 8,0 9,3 8,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 102,6 113,2 104,6
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 27,8 36,5 27,9
Saamiset      
Myynti- ja muut saamiset 39,5 49,8 43,1
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 1,0 3,4 0,8
Saamiset yhteensä 40,5 53,2 43,9
Rahavarat 17,1 12,2 15,7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - 2,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 85,4 101,9 90,3
Varat yhteensä 187,9 215,1 194,9
       
       
  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Oma pääoma ja velat      
Oma pääoma      
Osakepääoma 12,7 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3
Muut rahastot 0,0 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,8 0,1 0,1
Omat osakkeet -3,3 -3,3 -3,3
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat ja kurssierot 5,7 35,9 36,3
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -13,3 -13,2 -31,9
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 54,0 57,5 39,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,3 0,3
Oma pääoma yhteensä 54,3 57,8 39,5
Pitkäaikaiset velat      
Vaihtovelkakirjalaina 7,9 26,0 26,2
Pitkäaikaiset korolliset velat 42,4 4,2 0,0
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 2,1 5,0 4,3
Laskennalliset verovelat 3,9 5,0 4,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 56,3 40,2 35,2
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 22,0 62,3 61,4
Lyhytaikaiset varaukset 4,9 4,9 7,0
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 50,1 48,3 48,2
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,5 1,6 0,8
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat - - 2,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 77,4 117,0 120,2
Velat yhteensä 133,6 157,2 155,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 187,9 215,1 194,9

 

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA

 

milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
           
Liikevaihto 27,5 31,9 103,4 111,8 149,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,7 0,5 0,9
Kulut -28,2 -33,0 -100,3 -113,2 -160,3
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4
Poistot ja arvonalentumiset -2,1 -2,0 -6,0 -5,9 -14,5
Liikevoitto / -tappio -2,5 -2,8 -2,1 -7,3 -24,9
Rahoitustuotot ja -kulut -2,2 -2,9 -9,9 -5,9 -6,9
Tulos ennen veroja -4,8 -5,7 -12,0 -13,3 -31,8
Tuloverot 0,2 0,3 -1,3 0,0 -0,2
Kauden voitto / tappio -4,6 -5,4 -13,3 -13,2 -32,0
Jakautuminen          
Emoyhteisön omistajille -4,6 -5,4 -13,3 -13,2 -31,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -4,6 -5,4 -13,3 -13,2 -32,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,04 -0,07 -0,13 -0,16 -0,39
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,04 -0,07 -0,13 -0,16 -0,39
           
Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta -9,2 -8,9 -2,1 -6,6 -16,7
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -16,7 -17,0 -12,8 -11,8 -21,4
           
Liikevoittoon / -tappioon sisältyvät kertaluonteiset erät 0,0 - 0,2 - -13,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä -2,6 -2,8 -2,3 -7,3 -11,3
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta -9,4 -8,9 -2,2 -6,6 -7,5

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
           
           
Raportointikauden voitto / tappio -4,6 -5,4 -13,3 -13,2 -32,0
Muut laajan tuloksen erät          
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä 0,8 -1,1 0,1 0,7 1,0
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,8 -1,0 0,1 0,7 1,0
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -3,8 -6,5 -13,2 -12,5 -30,9
           
Jakautuminen          
           
Emoyhteisön omistajille -3,8 -6,4 -13,2 -12,5 -30,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -3,8 -6,5 -13,2 -12,5 -30,9

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

milj. euroa 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirrat      
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -8,6 -11,2 -13,7
Käyttöpääoman muutos 6,6 -6,3 2,7
Liiketoiminnan rahavirrat -2,0 -17,5 -11,0
Investointien rahavirrat      
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0 0,0 0,0
Muut investoinnit -4,1 -3,0 -4,4
Investoinnit yhteisyrityksiin - -0,2 -0,2
Luovutustulot yhteisyrityksistä - 0,4 0,4
Muut luovutustulot 0,2 0,6 0,7
Investointien nettorahavirrat -3,9 -2,2 -3,5
Rahavirrat ennen rahoitusta -6,0 -19,7 -14,5
Rahoituksen rahavirrat      
Osakeanti ja vaihtovelkakirjalainan konvertointi, netto 5,8 - -
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 47,8 6,2 6,2
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -1,9 -0,6 -1,2
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 - -0,1
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 21,4 30,2 50,1
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset -65,1 -22,1 -44,5
Muu rahoitus 0,0 1,4 1,4
Rahoituksen nettorahavirrat 8,1 15,0 11,9
       
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,7 1,3 2,7
Rahavarojen nettomuutos 1,4 -3,4 0,1
Rahavarat kauden alussa 15,7 15,6 15,6
Rahavarat kauden lopussa 17,1 12,2 15,7
Rahavarojen nettomuutos 1,4 -3,4 0,1

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

 

milj. euroa Osake
pääoma
Yli-kurssi-rahasto Muut rahastot Sijoi-tetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osak-keet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2010 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - - - - 0,0
Omien osakkeiden luovutus - - - -0,1 0,2 -
Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutus - - - 0,0 - -
Oma pääoma 30.9.2010 12,7 25,3 0,0 0,1 -3,3 0,0
milj. euroa Osake
pääoma
Yli-kurssi-rahasto Muut rahastot Sijoi-tetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osak-keet Käyvän arvon rahasto
Oma pääoma 1.1.2011 12,7 25,3 0,0 0,1 -3,3 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
Osakeanti - - - 5,9 - -
Vaihtovelkakirjalainan konvertointi - - - 20,8 - -
Oma pääoma 30.9.2011 12,7 25,3 0,0 26,8 -3,3 0,0

 

 

milj.euroa Kerty-neet voitto-varat Kerty-
neet kurssi-erot
Emo-yhteisön omista-jille kuuluva oma pääoma yht. Määräys-vallat-
tomien omistajien osuus
Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2010 35,6 -1,3 69,0 0,3 69,4
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -13,2 0,7 -12,5 0,0 -12,5
Omien osakkeiden luovutus - - 0,1 - 0,1
Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutus - - 0,0 - 0,0
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 0,1 - 0,1 - 0,1
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus 0,0 - 0,0 - 0,0
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus 0,8 - 0,8 - 0,8
Oma pääoma 30.9.2010 23,3 -0,6 57,5 0,3 57,8
 
milj.euroa Kerty-neet voitto-varat Kerty-
neet kurssi-erot
Emo-yhteisön omista-jille kuuluva oma pääoma yht. Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2011 4,6 -0,3 39,1 0,3 39,5
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -12,8 -0,4 -13,2 0,0 -13,2
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 0,3 - 0,3 - 0,3
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus -0,1 - -0,1 - -0,1
Osakeanti -   5,9 - 5,9
Vaihtovelkakirjalainan konvertointi -2,3 - 18,5 - 18,5
Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin osakekurssikompensaation kuluvaikutus 3,4 - 3,4 - 3,4
Oma pääoma 30.9.2011 -6,9 -0,6 54,0 0,3 54,3

 

 

 

TUNNUSLUVUT

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 3,7 -1,2 -6,9
Liikevoitto / -tappio (EBIT), % liikevaihdosta -2,1 -6,6 -16,7
Kauden tulos, % liikevaihdosta -12,8 -11,8 -21,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,2 4,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 4,0 2,8 3,1
Omavaraisuusaste, % 31,5 28,9 22,1
Velkaantumisaste, % 133,0 159,8 228,6
Nettovelkaantumisaste, % 101,4 138,7 189,0
Korolliset nettovelat, milj. euroa 55,1 80,2 74,6
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 126,5 150,2 129,7
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -37,7 -27,7 -58,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -1,6 -8,3 -19,0
Henkilökunta keskimäärin 907 1 046 1 028
Henkilökunta kauden lopussa 898 997 957

 

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 104 800 78 561 78 561
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 104 800 82 179 82 179
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) (* 99 486 82 133 82 145
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, (1 000) 110 203 104 389 104 646
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,13 -0,16 -0,39
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,13 -0,16 -0,39
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,51 0,70 0,48
Hinta /  osakeantioikaistu osakekohtainen tulos  (P/E) -4,8 -8,0 -2,9
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake 1,24 1,83 2,37
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 67,1 100,6 88,8
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta 5,3 11,7 19,6
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 5 166 9 175 15 419
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 0,64 1,28 1,13
Kauden ylin kurssi, euroa 1,27 1,65 1,65
Kauden alin kurssi, euroa 0,61 1,05 0,80
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 1,03 1,28 1,17

 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 2010 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksessa. 

 

LAATIMISPERIAATTEET
Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. 

Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että tiettyjä uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2011 lähtien. Näistä uusista tai uudistetuista standardeista ja tulkinnoista on kerrottu 2010 tilinpäätöksessä sekä tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksessa.

 

 

SEGMENTTITIEDOT

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.

Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä. Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti, Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työkalujen valmistus ja myynti.

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, konepäivitykset sekä varaosamyynti.Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille.

Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot sekä vuodelta 2010 myös segmenteille kohdistamattoman osuuden yhteisyrityksen tuloksesta.

 

 

Machines          
           
milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Ulkoinen liikevaihto 16,2 18,5 63,7 71,4 94,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Liikevaihto 16,2 18,5 63,8 71,4 95,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -2,6 -3,4 -5,8 -8,5
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -10,5 -14,0 -5,3 -8,1 -8,9
Kertaluonteiset erät - - - - -12,0
Liiketulos -1,7 -2,6 -3,4 -5,8 -20,4
Liiketulos-% -10,5 -14,0 -5,3 -8,1 -21,5
Nettokäyttöpääoma     16,5 35,5 24,2
Henkilöstö keskimäärin     561 626 616
Henkilöstö kauden lopussa     561 600 577
           
Services          
           
milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Ulkoinen liikevaihto 6,1 7,3 22,3 22,4 30,7
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,4 0,9 0,9 1,4
Liikevaihto 6,3 7,8 23,1 23,3 32,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,9 0,6 4,7 2,1 3,3
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 14,0 7,8 20,3 8,9 10,1
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,1 - -2,2
Liiketulos 0,9 0,6 4,8 2,1 1,1
Liiketulos-% 14,8 7,8 20,8 8,9 3,4
Nettokäyttöpääoma     8,3 8,0 6,9
Henkilöstö keskimäärin     131 176 171
Henkilöstö kauden lopussa     120 163 149
           

 

 

Software Solutions          
           
milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Ulkoinen liikevaihto 5,3 6,0 17,4 18,1 23,9
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Liikevaihto 5,3 6,1 17,5 18,1 23,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,3 0,2 1,0 1,4 1,1
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -6,3 4,0 5,6 7,8 4,5
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,0 - 0,5
Liiketulos -0,3 0,2 1,0 1,4 1,5
Liiketulos-% -6,3 4,0 5,9 7,8 6,4
Nettokäyttöpääoma     4,8 6,9 4,5
Henkilöstö keskimäärin     202 220 219
Henkilöstö kauden lopussa     205 215 214

 

 

Glaston-konserni          
Liikevaihto          
milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Machines 16,2 18,5 63,8 71,4 95,0
Services 6,3 7,8 23,1 23,3 32,0
Software Solutions 5,3 6,1 17,5 18,1 23,9
Muut ja sisäinen myynti -0,2 -0,5 -1,1 -1,0 -1,5
Glaston-konserni yhteensä 27,5 31,9 103,4 111,8 149,4
           
           
           
Liiketulos          
milj. euroa 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Machines -1,7 -2,6 -3,4 -5,8 -8,5
Services 0,9 0,6 4,7 2,1 3,3
Software Solutions -0,3 0,2 1,0 1,4 1,1
Muut ja eliminoinnit -1,4 -1,1 -4,6 -5,1 -7,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,6 -2,8 -2,3 -7,3 -11,3
Kertaluonteiset erät 0,0 - 0,2 - -13,7
Liiketulos -2,5 -2,8 -2,1 -7,3 -24,9
Rahoituserät, netto -2,2 -2,9 -9,9 -5,9 -6,9
Tulos ennen tuloveroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta -4,8 -5,7 -12,0 -13,3 -31,8
Tuloverot 0,2 0,3 -1,3 0,0 -0,2
Tulos -4,6 -5,4 -13,3 -13,2 -32,0
Henkilöstö keskimäärin     907 1 046 1 028
Henkilöstö kauden lopussa     898 997 957

 

 

Segmenttivarat      
milj. euroa 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010
Machines 39,9 57,9 46,5
Services 11,1 11,1 10,1
Software Solutions 5,6 7,2 5,2
Muut 0,1 0,0 0,0
Segmenttivarat yhteensä 56,7 76,2 61,8
Muut varat 131,3 138,9 133,1
Kokonaisvarat yhteensä 187,9 215,1 194,9
       
       
Segmenttivelat      
milj. euroa 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010
Machines 23,4 22,3 22,3
Services 2,7 3,1 3,2
Software Solutions 0,8 0,3 0,7
Muut 0,5 0,3 0,3
Segmenttivelat yhteensä 27,4 26,1 26,5
Muut velat 106,2 131,2 129,0
Kokonaisvelat yhteensä 133,6 157,2 155,4
       
       
Nettokäyttöpääoma      
milj. euroa 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010
Machines 16,5 35,5 24,2
Services 8,3 8,0 6,9
Software Solutions 4,8 6,9 4,5
Muut -0,4 -0,3 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 29,3 50,1 35,4

 

 

Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut.

 

Software Solutions –segmentin saatuja tilauksia ja tilauskantaa on oikaistu.

 

 

Saadut tilaukset      
milj. euroa 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Machines 62,3 69,3 96,2
Services 23,3 21,8 29,8
Software Solutions 16,1 16,5 21,7
Glaston-konserni yhteensä 101,6 107,6 147,7

 

 

 

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan      
milj. euroa 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
EMEA 45,5 59,5 75,3
Aasia 28,2 24,0 35,2
Amerikka 29,6 28,3 39,0
Yhteensä 103,4 111,8 149,4

 

 

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

Machines              
               
milj. euroa 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 16,2 27,4 20,1 23,5 18,5 28,5 24,3
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 16,2 27,6 20,1 23,6 18,5 28,5 24,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,7 0,2 -1,9 -2,7 -2,6 -1,7 -1,5
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -10,5 0,6 -9,2 -11,5 -14,0 -5,9 -6,1
Kertaluonteiset erät - - - -12,0 - - -
Liiketulos -1,7 0,2 -1,9 -14,7 -2,6 -1,7 -1,5
Liiketulos-% -10,5 0,6 -9,2 -62,1 -14,0 -5,9 -6,1
               
               
Services              
               
milj. euroa 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 6,1 8,1 8,1 8,3 7,3 7,0 8,0
Sisäinen liikevaihto 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2
Liikevaihto 6,3 8,5 8,3 8,8 7,8 7,3 8,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,9 2,3 1,5 1,2 0,6 0,5 1,0
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 14,0 26,8 18,4 13,3 7,8 6,6 12,1
Kertaluonteiset erät 0,0 0,1 - -2,2 - - -
Liiketulos 0,9 2,3 1,5 -1,0 0,6 0,5 1,0
Liiketulos-% 14,8 27,5 18,4 -11,3 7,8 6,6 12,1
               
Software Solutions              
               
milj. euroa 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Ulkoinen liikevaihto 5,3 6,1 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0
Liikevaihto 5,3 6,2 6,0 5,8 6,1 6,0 6,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 - - - 0,0 - -
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,3 0,3 1,0 -0,3 0,2 0,5 0,7
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -6,3 5,3 16,4 -5,9 4,0 7,8 11,7
Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 - 0,5 - - -
Liiketulos -0,3 0,4 1,0 0,1 0,2 0,5 0,7
Liiketulos-% -6,3 6,0 16,4 2,2 4,0 7,8 11,7
               

 

 

Liikevaihto              
milj. euroa 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 16,2 27,6 20,1 23,6 18,5 28,5 24,3
Services 6,3 8,5 8,3 8,8 7,8 7,3 8,2
Software Solutions 5,3 6,2 6,0 5,8 6,1 6,0 6,1
Muut ja eliminoinnit -0,2 -0,6 -0,2 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2
Glaston-konserni yhteensä 27,5 41,6 34,2 37,7 31,9 41,5 38,4
               
               
Liiketulos              
milj. euroa 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines -1,7 0,2 -1,9 -2,7 -2,6 -1,7 -1,5
Services 0,9 2,3 1,5 1,2 0,6 0,5 1,0
Software Solutions -0,3 0,3 1,0 -0,3 0,2 0,5 0,7
Muut ja eliminoinnit -1,4 -1,6 -1,6 -2,1 -1,1 -2,1 -1,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,6 1,2 -0,9 -3,9 -2,8 -2,8 -1,7
Kertaluonteiset erät 0,0 0,1 - -13,7 - - -
Liiketulos -2,5 1,3 -0,9 -17,6 -2,8 -2,8 -1,7

 

 

 

Tilauskanta 30.9.
2011
30.6.
2011
31. 3.
2011
31.12.
2010
30.9.
2010
30.6.
2010
31.3.
2010
Machines 33,1 35,4 40,2 37,4 34,7 25,6 32,4
Services 1,4 1,1 1,7 1,2 1,9 0,9 0,7
Software Solutions 2,2 2,2 2,5 2,9 3,0 3,2 3,1
Yhteensä 36,7 38,7 44,3 41,5 39,7 29,8 36,2

 

 

 

Saadut tilaukset              
milj. euroa 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Machines 15,2 23,1 24,0 26,8 25,3 23,8 20,3
Services 6,7 8,0 8,7 8,0 7,7 7,4 6,7
Software Solutions 5,0 5,7 5,4 5,3 5,5 5,7 5,2
Glaston-konserni yhteensä 26,8 36,7 38,1 40,1 38,5 36,9 32,2

 

 

EHDOLLISET VELAT

 

milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Kiinnitykset ja pantit      
Omien sitoumusten puolesta 523,5 158,1 274,6
Muiden puolesta 0,2 - 0,1
Takaukset      
Omasta puolesta 0,4 0,8 0,7
Muiden puolesta 0,0 0,1 0,2
Vuokravastuut 10,1 12,0 10,7
Takaisinostovastuut - 0,2 0,2
Muut vastuut omasta puolesta 0,0 0,0 0,0

 

 

Annetut pantit sisältävät 125,0 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita ja 59,0 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä.

 

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta.

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET

 

milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
  Nimellis-
arvo
Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset            
Valuuttatermiini-sopimukset - - 2,6 0,1 0,4 0,1
Hyödykejohdannaiset            
Sähkötermiini-sopimukset 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3 0,2

 

 

Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

milj. euroa

 

       
Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 19,5 24,7 24,7
Lisäykset 0,9 0,5 0,9
Vähennykset -0,2 -0,4 -0,4
Poistot -1,9 -2,6 -3,4
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset 0,0 -0,2 -1,2
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,6 -0,3 -1,5
Kurssierot 0,0 0,4 0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 18,9 22,1 19,5

 

Glastonilla oli syyskuun 2011 lopussa 0,0 (-) milj. euroa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia.

 

OSAKKEENOMISTAJAT

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2011 

 

      % osakkeista
    Osakkeita ja äänistä
1 GWS Trade Oy 13 446 700 12,7
2 Oy G.W.Sohlberg Ab 12 819 400 12,1
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 9 447 320 8,9
4 Suomen Teollisuussijoitus Oy 9 049 255 8,6
5 Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 2 350 000 2,2
6 Sumelius Bjarne Henning 2 112 936 2,0
7 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina 1 850 000 1,8
8 Oy Investsum Ab 1 820 000 1,7
9 Sumelius Bertil Christer 1 803 800 1,7
10 Von Christierson Charlie 1 600 000 1,5
11 Sumelius-Koljonen Barbro 1 175 238 1,1
12 Suomen Kulttuurirahasto 1 084 760 1,0
13 Juola Soile Johanna 1 041 375 1,0
14 Ehrnrooth Helene Margareta 1 000 000 0,9
15 Oy Cacava Ab 1 000 000 0,9
16 Nordea Pro Finland Rahasto 1 000 000 0,9
17 Suutarinen Heidi Maria 964 800 0,9
18 Suutarinen Tero Markus 862 000 0,8
19 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 825 000 0,8
20 Huber Karin 800 800 0,8
  20 suurinta omistajaa yhteensä 66 053 384 62,6
  Muut osakkeenomistajat 38 977 702 36,9
  Hallintarekisteröidyt 557 550 0,5
  Yhteensä 105 588 636 100,0
  Omat osakkeet -788 582  
    104 800 054  

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

 

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset ja osakkuus- ja 
yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet 
ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 
Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston 
noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa.
Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta 
yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien henkilöiden 
omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat tammi – syyskuussa 0,5 (0,5) 
milj. euroa.

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.

 

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella

 

Glaston-konsernilla ei ole ollut vuonna 2011 yhteisyrityksiä.

 

Saamiset osakkuusyritykseltä olivat 0,0 (-) milj. euroa.

 

Liiketoimet yhteisyritysten kanssa

milj. euroa

 

 

       
  1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
       
Liiketoiminnan muut tuotot yhteisyrityksiltä - 0,1 0,1
Korkotuotot yhteisyrityksiltä - 0,1 0,1
Muut rahoituskulut - -3,3 -3,3
-

 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit