Glaston Oyj Abp tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2009

GLASTON OYJ ABP         Tilinpäätöstiedote 10.2.2010 klo 13.00       
Glaston Oyj Abp tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2009         

- Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 141,9 (230,5) miljoonaa euroa.   
Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 41,6 (44,6) miljoonaa euroa.
Saatujen tilausten määrä kasvoi 26 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
- Tilauskanta 31.12.2009 oli 45,5 (62,5) miljoonaa euroa.            
- Konsernin liikevaihto oli 151,8 (270,4) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen   
neljänneksen liikevaihto oli 35,8 (68,9) miljoonaa euroa.            
- Liiketulos oli -55,3 (-6,1) miljoonaa euroa eli -36,4 (-2,3) % liikevaihdosta.
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -33,6 (6,2) miljoonaa euroa eli   
-22,2 (2,3) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos oli -11,0
(-0,3) miljoonaa euroa, eli                           
-30,8 (-0,4) % liikevaihdosta.                         
- Vuoden 2009 kertaluonteiset erät olivat -21,6 (-12,3) miljoonaa euroa.    
Viimeiselle neljännekselle kirjattiin kertaluonteisia eriä -17,3 (-12,3)    
miljoonaa euroa                                 
- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -32,1 (-2,3) %.              
- Osakekohtainen tulos oli -0,68 (-0,12) euroa, josta neljännen         
vuosineljänneksen osuus oli -0,34 (-0,16) euroa.                
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta           
-Jo suoritettujen tehostamistoimien ansiosta Glaston aloittaa vuoden 2010
paremmalta pohjalta, ja odottaa vuoden 2010 liikevaihdon olevan vähintään
vuoden 2009 tasolla ja liiketuloksen paranevan merkittävästi. 


Toimitusjohtaja Arto Metsänen:                         

Vuosi 2009 oli Glastonille erittäin heikko taloudellisen taantuman vuoksi.   
Lasinjalostuskoneiden kysyntä oli poikkeuksellisen alhaisella tasolla ja    
liikevaihtomme laski voimakkaasti.                       

Konemyynti painottui yksittäisten koneiden myyntiin. Laajempien toimitusten ja 
aurinkoenergiainvestointien kysyntä oli heikkoa ja hankkeet siirtyivät     
eteenpäin. Vaikeassa markkinatilanteessa Services-segmentti menestyi kuitenkin 
suhteellisen hyvin.                               

Vuoden 2009 aikana jatkettiin loppuvuodesta 2008 käynnistettyjen        
tehostamistoimien läpiviemistä. Näiden lisäksi käynnistimme lokakuussa laajan  
sopeuttamisohjelman, ja neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa saatiin    
päätökseen joulukuun loppuun mennessä. Tulemme sopeuttamaan           
tuotantokapasiteettiamme, optimoimaan tuotevalikoimaamme ja yksinkertaistamaan 
myyntiorganisaatiomme rakennetta. Sovitut toimenpiteet johtavat enimillään noin 
400 henkilön vähennykseen.                           

Suoritettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta aloitamme vuoden 2010 paremmalta
pohjalta. Nykyinen tuotantorakenteemme antaa siihen hyvän lähtökohdan. Kehitämme
voimakkaasti tuotantoamme Kiinassa ja panostamme sekä teknisen että ostopuolen 
osaamisen kehittämiseen. Alkuvuotta leimaa tehostamistoimenpiteiden loppuun   
saattaminen.                                  

Uudet segmenttitiedot                              
Glaston ilmoitti 22.4.2009 muuttavansa organisaatiotaan ja raportoitavat    
segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions.            

Pre-processing ja Heat Treatment -segmentit on yhdistetty uudeksi        
Machines-segmentiksi. Samalla huolto- ja palveluliiketoiminta erotettiin    
koneliiketoiminnasta omaksi Services-segmentikseen.               

Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävät  
lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistus. Services-segmenttiin    
kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, varaosa- ja     
työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi palvelutoimintana    
asiakkaan lukuun. Software Solutions -segmentti sisältää Albat+Wirsam      
tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle.     

Vuosineljänneksittäin raportoitavat maantieteelliset alueet ovat EMEAI     
(Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka, Intia, Pakistan ja Bangladesh), Aasia ja Amerikka.

Markkinat                                    
Vuonna 2009 talouden taantuma vaikutti voimakkaasti lasinjalostuskoneiden    
kysyntään, ja markkinatilanne oli erittäin heikko läpi vuoden. Glastonin    
markkinat eri maissa kehittyivät vuoden aikana epäyhtenäisesti. Euroopan,    
Lähi-idän ja Pohjois-Amerikan markkinoiden heikentyessä edelleen myönteistä   
kehitystä oli loppuvuodesta näkyvissä Etelä-Amerikan ja Kiinan markkinoilla.  

Machines                                    
Huolimatta kysynnän heikkenemisestä Machines-segmentti säilytti vuonna 2009   
markkina-asemansa. Haastavasta markkinatilanteesta johtuen hintakilpailu    
erityisesti aasialaisten kilpailijoiden taholta kiristyi vuoden aikana.     

Lasinjalostuskoneiden kysyntä heikkeni merkittävästi kaikilla markkina-alueilla 
Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta, jossa kysyntä pysyi korkealla tasolla koko  
vuoden. Keski-Euroopassa Saksan markkinoiden kysyntä erottautui positiivisesti 
muusta EMEAI-alueesta. Vuoden 2009 loppupuolella markkinoiden asteittaista   
elpymistä tapahtui myös Aasian ja Australian markkinoilla. Erityisesti Kiinan  
markkinoilla rakennuslasisegmentin elpymistä nopeuttivat vuoden aikana     
käynnistetyt paikalliset elvytysohjelmat.                    

Aurinkoenergialasiratkaisujen kysyntä heikkeni asiakkaiden siirtäessä projektien
päätöksentekoa taloudellisesta epävarmuudesta ja rahoitusmarkkinoiden      
epävakaudesta johtuen. Kokonaistoimitusten (One-Stop-Partner) kysyntä oli    
erittäin alhaista ja konekauppa painottui yksittäisten koneiden myyntiin.    

Vuonna 2009 tehokkuuden parantaminen oli keskeisessä asemassa Machines-segmentin
liiketoiminnan kehittämisessä. Vuonna 2008 aloitettua tehostamisohjelmaa    
jatkettiin ja lisäksi käynnistettiin uusia kustannussäästöohjelmia, joihin   
liittyi merkittäviä henkilövähennyksiä Suomessa ja Italiassa. Lisäksi      
tuoteportfoliota rationalisoitiin ja tehtiin koneiden tuotantopaikkojen     
järjestelyjä siirtämällä tuotannon ja hankintojen painopistettä enemmän Kiinaan.
Toimenpiteet olivat laajempia pre-processing -teknologian puolella.       
Machines-segmentin saadut tilaukset olivat vuonna 2009 88,5 (144,4) miljoonaa  
euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto oli 82,2 (168,5) miljoonaa euroa.      

Services                                    
Vuonna 2009 Services-segmentin vahvimmat markkina-alueet olivat Saksa, Brasilia,
Australia ja Uusi-Seelanti. EMEAI-alueella huoltopalvelujen ja päivitysten   
kysyntä hiljeni Saksaa ja Iso-Britanniaa lukuun ottamatta. Lähi-idässä oli   
odotettua hiljaisempaa. APAC-alueen kysyntä pieneni Australiaa ja Uusi-Seelantia
lukuun ottamatta. Yhdysvalloissa kysyntä oli hiljaista.             

Talouden taantuma vaikutti negatiivisesti erityisesti aurinkoenergia-,     
arkkitehtuuri- ja ajoneuvolasisegmenttien asiakkaiden kysyntään.        
Lasinjalostuskoneiden alhaisempi käyttöaste vähensi varaosien tarvetta.     
Aikaisempina vuosina käynnistynyt ulkoistamiskehitys oli pysähdyksissä.     

Vaikka palvelujen kysyntä markkinoilla hiljeni, niin siitä huolimatta      
Services-segmentin huoltosopimusten ja -työn määrä kasvoivat ja         
koulutuspalvelujen kysyntä kasvoi selvästi. Varaosien kysyntä laski       
merkittävästi. Koneiden modernisointien merkitys korostui, kun lasinjalostajat 
keskittyivät konepäivityksiin uusinvestointien sijaan. Modernisoinnit liittyivät
energiansäästöön, automaatiojärjestelmiin ja teknologiapäivityksiin. Vuoden   
loppupuolella kasvoi myös suorituskyvyn lisäämiseen ja arkkitehtuurilasien   
laadun parantamiseen liittyvien modernisointien kysyntä.            

2009 korostettiin maantieteellisten alueiden merkitystä ja toimimista lähempänä 
asiakasta. Oriveden päivitystuotanto siirrettiin Tampereelle ja         
Uniglass-koneiden huollon integraatio muuhun huolto-organisaatioon saatettiin  
loppuun. Lähi-idän alueelle perustettiin Bavelloni-koneiden huoltopiste ja   
Cinnaminsoniin Yhdysvaltoihin uusi jakelukeskus.                

Services-segmentin saadut tilaukset vuonna 2009 olivat 42,8 (72,3) miljoonaa  
euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto oli 48,1 (76,0) miljoonaa euroa.       


Software Solutions                               
Vuonna 2009 Software Solutions paransi markkina-asemaansa            
Euroopassa keskisuurten yritysten vahvan kysynnän ansiosta. Vaikka       
kansainvälisten toimijoiden kysynnän volyymi laski yleisesti, keskisuuret    
yritykset investoivat voimakkaasti tuotantoprosessiensa uudistamiseen kohti   
korkeampaa automaatioastetta, suurempaa joustavuutta ja lyhyempiä        
toimitusaikoja.                                 
Software Solutions -segmentti ei menettänyt markkinaosuutta, vaikka markkinat  
olivat pysähdyksissä tai heikkenivät Euroopan ulkopuolella. Merkittävä kysyntää 
ohjaava tekijä vuonna 2009 oli segmentin kyky toimittaa pitkälle integroituja  
ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat lasinjalostuksen automaation     
lisäämisen.                                   

Software Solutions -segmentti onnistui mukauttamaan toimintaansa vastaamaan   
kutistuvia markkinoita vahvistamalla tuotehallinnan ja käyttöönoton rakenteita 
ja prosesseja sekä nostamalla asiakaslähtöisyyden etusijalle.          
Vuonna 2009 CAD- ja linjaohjausjärjestelmät saivat tuotevalikoimassa entistä  
tärkeämmän roolin. Software Solutions -segmentti kehitti räätälöityjä      
tuotesovelluksia Aasian markkinoille. Ikkunateollisuudelle kehitetyt uuden   
sukupolven ohjelmistojärjestelmät mahdollistavat työnkulun paremman       
integroinnin. Vuonna 2008 lanseerattuja integroitujen linjaohjausjärjestelmien 
hallintaan tarkoitettuja Panorama ja AWFactory -tuotteita toimitettiin     
valikoiduille asiakkaille pilottihankkeina vuoden aikana.            

Software Solutions -segmentin saadut tilaukset olivat vuonna 2009 10,6 (13,9)  
miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto oli 23,9 (28,2) miljoonaa euroa.  

Saadut tilaukset                                
Glastonin tilauskertymä tilikaudella oli 141,9 (230,5) miljoonaa euroa.     
Machines-liiketoiminta-alueen osuus saaduista tilauksista oli 62,4 %,      
Services-liiketoiminta-alueen 30,2 % ja Software Solutionsin 7,4 %.       

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 41,6 (44,6)  
miljoonaa euroa.                                

Tilauskanta                                   
Glastonin tilauskanta oli 31.12.2009 yhteensä 45,5 (62,5) miljoonaa euroa.   
Machines -segmentin osuus tilauskannasta oli 39,8 (47,3) miljoonaa euroa,    
Services-segmentin osuus 1,6 (11,6) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 4,1 
(3,5) miljoonaa euroa.                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta,   |    31.12.2009 |    31.12.2008 |     muutos, % |
| miljoonaa euroa |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines     |       39,8 |       47,3 |       -16 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services     |       1,6 |       11,6 |       -86 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |       4,1 |        3,5 |        17 % |
| Solutions    |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |       45,5 |       62,5 |       -27 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto ja liiketulos                            
Glastonin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 151,8 (270,4) miljoonaa euroa.   
Machines-segmentin liikevaihto tilikaudella oli 82,2 (168,5) miljoonaa euroa,  
Services-segmentin liikevaihto oli 48,1 (76,0) miljoonaa euroa ja Software   
Solutionsin liikevaihto oli 23,9 (28,2) miljoonaa euroa.            

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 35,8 (68,9) miljoonaa euroa.   
Machines-segmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 19,1 (43,9) 
miljoonaa euroa, Services-segmentin liikevaihto oli 11,0 (19,2) ja Software   
Solutionsin liikevaihto oli 6,3 (6,6) miljoonaa euroa.             


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, miljoonaa euroa       |     2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines                 |     82,2 |       168,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services                 |     48,1 |        76,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions            |     23,9 |        28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö, elim              |     -2,4 |        -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |    151,8 |       270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -33,6 (6,2) miljoonaa euroa eli -22,2 
(2,3) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman     
kertaluontoisia eriä oli -11,0                    
(-0,3) miljoonaa euroa.                             

Liiketulos oli -55,3 (-6,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2009 kertaluonteiset erät  
olivat -21,6                          
(-12,3) miljoonaa euroa. Vuoden viimeiselle neljännekselle kirjattiin      
kertaluontoisia eriä yhteensä -17,3 (-12,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2009    
kertaluonteiset erät koostuvat pääosin liikearvon sekä aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumistappioista (10,9 miljoonaa euroa), liiketoiminta-alueiden     
yhdistämisestä syntyneistä kulukirjauksista (3,3 miljoonaa euroa) sekä     
loppuvuonna aloitetuista tehostamisohjelmista kirjatuista henkilöstökuluista  
(7,6 miljoonaa euroa). Lisäksi kertaluonteiset erät sisältävät vuonna 2008   
tehtyjen varausten peruutuksia 1,1 miljoonaa euroa.               
                                        

Machines-segmentin liiketulos oli tammi-joulukuussa -38,8 (-4,4) miljoonaa euroa
ja neljännellä vuosineljänneksellä -20,4 (-9,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2009  
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -22,9 (5,1) miljoonaa euroa ja    
neljännellä vuosineljänneksellä -8,3 (0,4) miljoonaa euroa.           

Myynnin voimakas lasku heikensi Machines-segmentin kannattavuutta eivätkä    
mittavat säästö- ja sopeuttamistoimenpiteet riittäneet tasapainottamaan     
voimakkaasti laskevaa liikevaihtoa. Tämän lisäksi kova hintakilpailu vaikutti  
markkinahintoihin heikentäen Machines-segmentin ja koko toimialan        
kannattavuutta.                                 

Services-segmentin liiketulos tammi-joulukuulta oli -4,7 (2,7) miljoonaa euroa 
ja neljännellä vuosineljänneksellä -2,3 (-1,3) miljoonaa euroa. Segmentin    
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli koko vuodelta -1,9 (4,9) miljoonaa  
euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä 0,2 (1,0) miljoonaa euroa. Tamglass  
Lasinjalostuksen liiketappio, -4,6 (-6,3) miljoonaa euroa, rasittaa       
merkittävästi Servicen tulosta.                         

Software Solutions -segmentin liiketulos tammi-joulukuulta oli -1,3 (3,2)    
miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä -1,6 (-0,4) miljoonaa euroa. 
Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli koko vuodelta 0,4 (3,7)  
miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä -0,2 (0,1) miljoonaa euroa. 


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman kertaluonteisia  |     1-12/2009 |      1-12/2008 |
| eriä, miljoonaa euroa       |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines              |       -22,9 |         5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services              |       -1,9 |         4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions         |        0,4 |         3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö, elim.          |       -9,3 |        -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |       -33,6 |         6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät        |       -21,6 |        -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos kertaerien jälkeen   |       -55,3 |        -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden tulos oli -53,6 (-9,2) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto  
(ROCE) oli -32,1 (-2,3) %. Osakekohtainen tulos oli -0,68 (-0,12) euroa.    
Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,16) euroa.    

Rahoitus ja rahavirta                              
Konsernin rahoitusasema säilyi kohtuullisena. Konsernin rahoitusasemaan     
vaikuttivat pääosin muutokset käyttöpääomassa sekä liiketoiminnan rahavirrassa 
sekä kesäkuussa liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina (23,8 miljoonaa   
euroa).                                     

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutos  
oli +28,6 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -7,5 (-13,4) miljoonaa  
euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-joulukuussa oli +12,3 (+37,8) miljoonaa   
euroa, joka sisältää katsauskaudella maksettuja osinkoja 3,9 (7,8) miljoonaa  
euroa.                                     

Omavaraisuusaste 31.12.2009 oli 33,1 (45,8) %.                 

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 15,6 (11,5)    
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 63,7 (57,9) miljoonaa euroa ja  
nettovelkaantumisaste oli 91,9 (46,8) %. Glaston hyödyntää maksuvalmiutensa   
hallinnassa pääasiallisesti komittoitua valmiusluottolimiittisopimusta.     
Maksuvalmiusluotto uusittiin marraskuussa 2009. Uuden maksuvalmiusluoton suuruus
on 74 miljoonaa euroa, josta oli vuoden 2009 lopussa käytössä 42 miljoonaa   
euroa. Maksuvalmiusluottoon liittyy kovenanttiehtoja ja muita sitoumuksia, jotka
on sidottu konsernitason tunnuslukuihin. Mikäli kovenanttiehdot eivät täyty,  
tulee lainanantajien kanssa aloittaa neuvottelut. Nämä neuvottelut voivat johtaa
rahoitussopimusten irtisanomiseen. Sopimusten ehdot sisältävät myös rajoituksia 
osingonmaksuun. Näistä rajoituksista seuraa, että osingonjako on ehdollinen   
Glastonin nettovelkaantumisasteelle siten, että nettovelkaantumisaste ennen ja 
jälkeen mahdollisen osingonmaksun ei ylitä 80 prosenttia.            

Tervehdyttämisohjelma                              
Syyskuussa 2008 käynnistettiin koko konsernissa tehostamistoimet kannattavuuden 
parantamiseksi ja toimintojen sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen, ja näitä  
toimenpiteitä jatkettiin vuoden 2009 aikana.                  

Jo käynnissä olevien tehostamisohjelmiensa lisäksi Glaston ilmoitti huhtikuussa 
muuttavansa rakennettaan kannattavuutensa parantamiseksi. Liiketoiminta-alueet 
Pre-processing ja Heat Treatment integroitiin liiketoiminta-alueeksi Machines  
(Koneet). Machines-segmentin uusi, globaali organisaatio oli nimitetty ja    
toiminnassa kesällä 2009. Toiminnan uudelleenjärjestely eteni syksyllä     
keskittyen integraation loppuun saattamiseen ja kannattavuuden edelleen     
parantamiseen, globaalin tuotantorakenteen kehittämiseen, ostotoimintojen    
tehostamiseen sekä tuoteportfolion selkeyttämiseen.               

Toimintaa tehostettiin sopeuttamalla tuotantoa, ja Meksikossa sijaitseva    
tuotantoyksikkö suljettiin maaliskuussa. Cinnaminsonissa Yhdysvalloissa     
sijaitseva tehdas suljettiin joulukuussa 2009, ja USA:ssa valmistettujen    
karkaisukoneiden tuotanto siirrettiin Suomeen ja Kiinaan.            

Glaston käynnisti syksyllä 2009 ohjelman varaosa- ja työkalutoimintojen sekä  
logistiikan kehittämisestä, ja Meksikon sekä Greensboron varastot siirrettiin  
Cinnaminsoniin Yhdysvaltoihin. Services-liiketoiminnan toimenpiteet kustannusten
leikkaamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi jatkuivat. Orivedellä sijaitseva  
päivitystuotteita valmistava yksikkö suljettiin.                

Konsernilla oli käynnissä mittavat lomautukset Suomessa ja Italiassa läpi    
vuoden. Saksassa ja USA:ssa työaikaa lyhennettiin.               

Lokakuussa Glaston ilmoitti laajasta sopeuttamisohjelmasta toimintansa     
uudelleenorganisoimiseksi. Sopeuttamisohjelman neuvottelut henkilöstön     
edustajien kanssa saatiin päätökseen joulukuun aikana ja se sisältää muun muassa
tuotantokapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä, tuotevalikoiman optimointia ja  
myynnin rakenteen yksinkertaistamista. Työpaikkojen vähennystarve on enimmillään
noin 400 henkilöä. Ohjelman vuosittaiset lisäsäästöt ovat noin 12 miljoonaa   
euroa, ja ne toteutuvat pääsääntöisesti vuoden 2010 ensimmäisellä        
vuosipuoliskolla. Suunniteltujen toimenpiteiden aiheuttamat kertaluonteiset   
kustannukset ovat 7,6 miljoonaa euroa, ja ne on kirjattu vuoden 2009 viimeiselle
neljännekselle. Suurin osa näistä kertaluonteisista kustannuksista vaikuttaa  
vuoden 2010 rahavirtaan.                            

Tehostamistoimenpiteiden suunnitellut kulusäästöt ovat yhteensä noin 30     
miljoonaa euroa ja näihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset yhteensä 11,4 
miljoonaa euroa vuodelle 2009. Tästä 7,6 miljoonaa euroa koostuu syksyn     
tehostamisohjelmasta ja loput keväällä julkistetusta tehostamisohjelmasta, joka 
toteutui arvioitua pienempänä eli 3,8 miljoonana eurona.            


Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta                        
Vuonna 2009 Glastonin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 13,6 (14,4)     
miljoonaa euroa eli 8,9 (5,3) % liikevaihdosta.                 

Vaikean markkinatilanteen ja koventuneen kilpailun myötä tuotekehityksessä   
keskityttiin vuoden aikana kehittämään jo markkinoilla olevien koneiden     
ominaisuuksia niin, että uusien toiminnallisuuksien lisääminen aiemmin     
toimitettuihin koneisiin on mahdollista. Myös tuotteiden lokalisointi Kiinan  
markkinoiden vaatimuksia vastaaviksi jatkui.                  

Vuoden aikana Glaston toi markkinoille uusia heat treatment -teknologian    
koneita, kuten Tamglass ProE MAGNUM + 3396 ja 33120 -koneet, Tamglass Syncrobend
ja Tamglass Compact. Tamglass ProE MAGNUM+ on markkinoiden suurin        
tasokarkaisukone ja Tamglass Compact perustasokarkaisukone pienemmille laseille.
Tamglass Syncrobend on suurikapasiteettinen kaksoiskaarevien lasien       
taivituskarkaisuun tarkoitettu kone. Kone kykenee nopeaan lasityypin vaihtoon ja
vaihtelevaan sarjakokoon antaen hyvät edellytykset monen tyyppisten lasien   
joustavaan valmistukseen. Näiden lisäksi lanseerattiin leikkuutuoteperheeseen  
laminoidun ja pinnoitetun lasin leikkaamiseen kone. Myös CNC-tuotesarjaa    
laajennettiin uudella konetyypillä.                       

Software Solutions ‑liiketoiminta-alueella tuotekehityksen painopisteenä oli  
tuotteiden kehittäminen edelleen ja muun muassa tuotemuunnosten jalostaminen  
Aasian markkinoille.                              

Tuotekehityksen toimintatapoja tehostettiin vuoden aikana. Pre-processingin ja 
Heat Treatment liiketoiminta-alueiden tuotekehitys keskitettiin uuteen     
Machines-segmenttiin. Tämän lisäksi Uniglass-tuoteportfolio tuotiin osaksi   
Machines liiketoiminta-alueen tuotekehitystä. USA:ssa sijaitsevan tehtaan    
sulkemisen seurauksena CHF-tuoteperheen tuotanto ja kehitystyö siirrettiin   
Kiinaan ja Suomeen.                               


Investoinnit ja poistot                             
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 8,5 (18,4) miljoonaa euroa. Vuoden     
tärkeimmät investoinnit kohdistuivat lasinjalostusliiketoiminnan myynnin    
yhteydessä perustettuun yhteisyritykseen sekä ERP-hankkeeseen.         

Tilikauden 2009 poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 8,4 
(8,7) miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin arvonalentumiskirjauksia yhteensä 12,5  
(2,6) miljoonaa euroa, joista 7,8 miljoonaa euroa kohdistui liikearvoon.    

Konsernin rakennemuutokset                           
Osana vuonna 2008 aloitettua tehostamisohjelmaa                 
Uniglass Engineering Oy:n liiketoiminta siirrettiin Glastonin Tampereen     
tehtaalle. Toiminta Uniglassin tehtaalla Ylöjärvellä päättyi 31.3.2009.     

Glastonin tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myi eristys- ja         
arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle maaliskuussa.    
INTERPANE Glass Oy on Glastonin yhteisyritys. 1.4.2009 alkaen Glastonin     
lasinjalostustoiminta pitää sisällään ainoastaan Akaan aurinkoheijastimien   
tuotannon palvelutoimintana asiakkaan lukuun.                  

Liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment yhdistettiin huhtikuussa 
liiketoiminta-alueeksi Machines (Koneet). Työkalujen (Tools) myynnin      
tehostamiseksi sekä varaosamyynnin ja -toimitusten synergiaetujen        
varmistamiseksi työkalumyynti siirrettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana  
Machines-segmentistä Services-segmenttiin työkalujen valmistuksen ja kehityksen 
jäädessä edelleen Machines-segmenttiin.                     

Glastonin kaksi yhtiötä Meksikossa fuusioituivat toisella vuosineljänneksellä, 
Glaston UK Ltd. ja Albat+Wirsam Software Ltd. Iso-Britanniassa kolmannen    
vuosineljänneksen alussa sekä syyskuun alussa saksalaiset Albat+ Wirsam Software
AG ja Cantor Software GmbH. Italiassa fuusioituivat joulukuussa Glaston Italy  
S.p.A. ja DiaPol S.r.l.                             


Muutokset yhtiön johdossa                            
Henrik Reims nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi 1.4.2009 alkaen, Topi
Saarenhovi Machines- liiketoiminta-alueen johtajaksi 22.4.2009 alkaen ja Manne 
Tiensuu Glastonin henkilöstöjohtajaksi 15.5.2009 alkaen. Diplomi-insinööri Arto 
Metsänen nimitettiin 5.8.2009 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi, ja hän aloitti 
tehtävässään 1.9.2009.                             


Henkilöstö                                   
Glastonin aloitti neuvottelut henkilöstön sopeuttamiseksi merkittävästi     
heikentyneeseen markkinatilanteeseen loppuvuodesta 2008. Mittavat lomautukset  
Suomessa ja Italiassa käynnistyivät vuoden 2008 lopulla sekä alkuvuodesta 2009, 
ja jatkuivat läpi vuoden. Glaston Finland Oy:n koko henkilöstö         
huoltoliiketoimintaa lukuun ottamatta, yhteensä noin 200 henkilöä, päätettiin  
maaliskuussa lomauttaa 10 -18 viikoksi, ja lomautukset jatkuivat syksyllä 2009. 
Italiassa 25 % henkilöstöstä, eli 100 henkilöä, oli joulukuusta 2008 alkaen   
säännöllisesti lomautettuna. Saksassa ja USA:ssa sovittiin työajan       
lyhentämisestä.                                 

Lokakuussa 2009 Glaston käynnisti laajan sopeuttamisohjelman, jonka piirissä oli
Glastonin koko henkilöstö kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisesti. Mittavimmat
sopeuttamistoimet kohdistuivat Italiaan, jossa sovittiin noin 140 työpaikan   
vähentämisestä, ja Suomeen, jossa neuvotteluprosessin tuloksena irtisanottiin 50
henkilöä joulukuussa 2009.                           

Glastonin palveluksessa oli 31.12.2009 yhteensä 1 160 (1 541) henkilöä.     
Konsernin henkilöstöstä 20 % työskenteli Suomessa ja 53 % muualla        
EMEAI-alueella, 15 % Aasiassa ja 13 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1
344 (1 519).                                  

Ympäristö                                    
Glaston pyrkii omassa toiminnassaan mahdollisimman               
ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Glaston kehittää prosessejaan     
jatkuvasti ottaakseen huomioon kestävän kehityksen periaatteet yhä paremmin.  
Glastonin oma tuotantotoiminta ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti ympäristöä  
merkittävästi rasittavaa. Tuotekehityksessä energiatehokkuuden huomioiminen on 
keskeisessä asemassa ja tavoitteena on kehittää lasinjalostuskoneista      
mahdollisimman energiatehokkaita.                        

Glastonin valmistamat lasinjalostuskoneet ovat pitkäikäisiä, ja suunnittelussa 
otetaan huomioon koneen koko elinkaari. Lasinjalostuskoneet kehitetään ja    
valmistetaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla tuotantokapasiteetilla. Koneen
modernisointi uusilla teknisillä ominaisuuksilla pidentää osaltaan koneiden   
elinkaarta sekä esimerkiksi laskee energiankulutusta lasinjalostusprosessissa. 

Glaston kiinnittää erityistä huomiota koneiden materiaalien kierrätettävyyteen, 
etenkin usein vaihdettavien ja kuluvien komponenttien osalta.          

Ympäristöongelmat ja keskustelu ilmastonmuutoksesta ovat lisänneet myönteisesti 
ympäristöön vaikuttavien tuotteiden kysyntää. Glastonin valmistamilla koneilla 
tuotetaan muiden lasityyppien ohessa rakennusten energiankulutusta vähentävää  
energialasia, sekä lasia, jota käytetään aurinkoenergiaa tuottavissa      
sovelluksissa.                                 Riskit ja riskienhallinta                            
Glaston toimii globaalisti, ja muutokset maailmantalouden kehityksessä     
vaikuttavat suoraan konsernin toimintaan ja riskeihin. Glaston Oyj Abp:n    
hallitus vastaa konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen       
toteuttamista. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan     
toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta raportoiden edelleen     
hallitukselle.                                 

Konsernitason vastuulla on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehitys konsernin 
riskienhallintatoimintaohjeen mukaisesti. Liiketoiminta-alueet ja yksiköt    
vastaavat omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja 
raportoinnista. Konsernin rahoitusyksikkö hoitaa keskitetysti konsernin     
rahoitusriskien hallinnan hallituksen hyväksymän rahoitustoimintaohjeen ja   
antamien rajoitteiden mukaisesti.                        
Glastonin strategisena riskinä on ennenkaikkea teknologiseen kehitykseen    
liittyvä mahdollinen kilpailevan konetekniikan tulo markkinoille, mikä     
edellyttäisi Glastonilta mittavia tuotekehitysinvestointeja. Myös konsernin   
markkinaosuuksien menettäminen erityisesti voimakkaimmin kehittyvillä      
markkinoilla (Aasia, Lähi-Itä) on strateginen riski. Konsernin strategian    
toteuttaminen voi edellyttää yritysostoja joiden mahdollinen epäonnistuminen  
vaikuttaisi tuloksentekokykyyn ja Glastonin riskiprofiiliin.          
Konsernin merkittävimpiin toiminnallisiin riskeihin lukeutuvat isojen      
asiakasprojektien hallinnointi, komponenttien saatavuus ja hintakehitys,    
alihankkijaverkoston hallinnointi sekä osaavan henkilökunnan saatavuus ja    
pysyvyys. Glaston kehittää tietojärjestelmiään ja huolellisesta suunnittelusta 
huolimatta käyttöönottovaiheisiin saattaa liittyä tilapäisiä toiminnan     
häiriöitä. 
                                   
Toimintaan liittyy rahoitusriskejä kuten valuutta-, korko-, rahoitus-,     
vastapuoliriskit ja erityisesti viime vuonna kasvaneet luotto- ja        
maksuvalmiusriskit. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti      
konsernilla on jatkuvasti valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä.     
Korkotason muutokset aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski    
muodostuu asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä.        
Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin neuvotellut luottolimiitit   
eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita. Rahoitusriskejä ja niiden
hallintaa on selostettu tarkemmin konsernitilinpäätöksessä.           
Vahinkoriskien toteutumista vastaan suojautumisessa käytetään ennakoivien    
riskienkäsittelytoimenpiteiden lisäksi kaikki yhtiöt kattavia maailmanlaajuisia 
vakuutusohjelmia. Näiden ohjelmien kattavuus tarkistetaan säännöllisesti osana 
riskien kokonaishallintaa.                           

Osakkeet ja kurssikehitys                            
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma               
31.12.2009 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli   
79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Tilikauden päättyessä    
yhtiöllä oli hallussaan 838 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 1 %     
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa   
olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 134 173 euroa.      
Glaston Oyj Abp:lle palautui vuoden 2009 aikana 28 789 osakeperusteisen     
kannustinjärjestelmän perusteella avainhenkilöille vuonna 2008 luovutettua omaa 
osaketta, kun kannustinjärjestelmän sitovuusjaksoa koskevat ehdot eivät     
täyttyneet.                                   
Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen   
yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen  
vasta-arvo on 0,16 euroa.  
                          
Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2009 aikana 7 032 751 kappaletta eli noin 9 
% keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,92 euroa ja ylin  
1,44 euroa. Tammi-joulukuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,18
euroa. Päätöskurssi 31.12.2009 oli 1,08 euroa.                 

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia  
osakkeita oli 84,8 (71,5) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva   
osakekohtainen oma pääoma oli 0,88 (1,58) euroa.                

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät                     
Glastonin hallitus päätti 9.5.2007                     
Glaston-konsernin avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. 
Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2007, 2008 
ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 yhtiön osakkeina ja   
rahana. Rahana maksettavan osuuden on tarkoitus kattaa avainhenkilöille     
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa     
luovuttaa kahden vuoden kuluessa palkkion maksamisesta.  
           
Järjestelmän tuotto ansaintajaksolta 2009 perustui konsernin liikevoiton kasvuun
ja nettokäyttöpääoman pienenemiseen. Mikäli kannustinjärjestelmän        
ansaintakriteereille asetetut tavoitteet vuosille 2007 - 2009 saavutetaan    
täysimääräisinä, järjestelmästä annetaan palkkiona enintään 652 500 osaketta eli
217 000 osaketta vuosittain, ja rahaa maksetaan enintään se määrä, joka     
tarvitaan palkkioista avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin 
maksuihin palkkion maksuhetkellä.                        

Glastonin heikon tuloskehityksen johdosta Glastonin hallitus on päättänyt, että 
osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tuottoa vuodelta 2009 ei makseta.    

Yllämainitun osakepalkkiojärjestelyn lisäksi Glaston Oyj Abp:n         
toimitusjohtajalla on erillinen osakepalkkiojärjestely, jonka mukaan hänelle  
luovutetaan vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta 50 000 Glaston Oyj Abp:n   
osaketta.                                    

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous                    
pidettiin 17.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja       
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja     
hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008.              

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa   
osaketta kohden.                                

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat Claus von Bonsdorff, Klaus  
Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000    
eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden  
jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan 20 000 eurossa. Hallitus   
valitsi järjestäytymiskokouksessaan Andreas Tallbergin jatkamaan hallituksen  
puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan hallituksen          
varapuheenjohtajana.                              

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena 
tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Yhtiökokous päätti muuttaa         
yhtiöjärjestyksen 2 §:ää, 11 §:ää ja 12 §:ää.                  


Yhtiökokouksen antamat valtuutukset                       
Glaston Oyj Abp:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen   
päättämään enintään 7 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, jotka voidaan 
joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään uusien osakkeiden     
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta   
siten, että uusia osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta 
poiketen enintään 7 800 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
luovuttaa 7 800 000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai     
luovutettavien osakkeiden yhteismäärä on enintään 7 800 000 kappaletta.     
Jälkimmäinen valtuutus ei kuitenkaan ole voimassa tämän tilinpäätöksen     
päivämääränä.   
                               
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset                      
Glaston Oyj Abp:n 8.6.2009 kokoontunut                   
ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien     
erityisten oikeuksien antamisesta.                       
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta. Mikäli kaikki valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet   
annetaan, annettujen osakkeiden lukumäärä vastaisi noin 24 % yhtiön kaikista  
osakkeista.                                   

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen.                         

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2010 asti, ja se kumosi yhtiökokouksen 17.3.2009 antaman     
osakeantivaltuutuksen.                             

Vaihtovelkakirjalaina                              
Hallitus päätti 16.6.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen              
antaman valtuutuksen nojalla vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta,  
jonka pääoman määrä on enintään                         
30 000 000 euroa jaettuna 50 000 euron nimellisarvoisiin juokseviin       
velkakirjoihin. Laina laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen valitsemien sijoittajien       
merkittäväksi. Lainaa merkittiin yhteensä 23 750 000 eurolla ja hallitus    
hyväksyi merkinnät 17.6.2009. Laina vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, optimoi  
pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Vaihtovelkakirjan ehdot     
esitettiin 16.6.2009 päivätyssä pörssitiedotteessa. Yhteensä 475 merkittyä   
velkakirjaa otettiin 28.9.2009 julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX   
Helsinki Oy:n pörssilistalla.                          


Hallituksen ehdotus voitonjaosta                        
Glaston Oyj Abp:n, Glaston-konsernin emoyhtiön,                 
jakokelpoiset varat ovat 47 632 812 euroa, josta tilikauden tappio on 4 577 977 
euroa.                                     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ja edellisten  
tilikausien voittovaroista ei jaeta osinkoa. Jakokelpoisiin varoihin jätetään  
47 632 812 euroa.                                

Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Insinööri Juha Liettyä on 2.1.2010 alkaen                    
nimitetty Glastonin Services-liiketoiminnan johtajaksi. Juha Liettyä on ollut  
yhtiön palveluksessa vuodesta 1986.                       

Lähiajan epävarmuustekijät                           
Glastonin lähiajan epävarmuustekijät ja riskit                 
liittyvät pitkälti maailmantalouden kehitykseen. Merkittävä osa         
epävarmuustekijöistä on yhtiön johdon vaikutuspiirin ulkopuolella.       
Talouden taantumasta johtuen Glastonin markkinat ovat pienentyneet. Hiljaiset  
markkinat ovat myös johtaneet ylikapasiteettiin. Tämän lisäksi asiakkaiden   
rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat rajoittaa           
investointimahdollisuuksia, jolloin tilaukset voivat siirtyä ja jo vahvistettuja
tilauksia voi peruuntua. Asiakkaiden rahoitustilanne vaikuttaa myös saamisten  
perintään ja luottotappioihin.  
                        
Raaka-aineiden hintataso on tasaantunut ja alihankintaan liittyvät       
kapasiteettiongelmat ovat lähes poistuneet. Alihankkijoiden           
sopeuttamistoimenpiteet vallitsevaan markkinatilanteeseen voivat vaikuttaa   
Glastonin toimintaan. 
                             
Glaston kirjasi 7,8 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappion vuoden 2009
tulokseen. Mikäli kansainvälinen talouskriisi pitkittyy ja toimialan elpyminen 
viivästyy, on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät   
eivät tehostamistoimenpiteistä syntyvistä säästöistä huolimatta riitä kattamaan 
omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on 
kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta
sekä omaa pääomaa.                               

Näkymät                                     
Glastonin markkinoilla odotetaan vähäistä ja maltillista elpymistä       
vuoden 2010 aikana. Markkinoiden elpymistä oli jo loppuvuodesta 2009 näkyvissä 
Aasiassa, etenkin Kiinassa. Etelä-Amerikassa kysyntä pysyi korkealla tasolla  
vuonna 2009 ja tämän myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Myös       
aurinkoenergiahankkeiden kysynnän odotetaan kehittyvän myönteisesti.      
Vuonna 2010 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat kannattavuuden  
parantaminen ja vuonna 2009 käynnistettyjen sopeuttamistoimien loppuun vieminen.
Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja     
aurinkoenergiamarkkinat. Jatkamme määrätietoisesti asemamme vahvistamista    
Kiinassa ja muualla Aasiassa.                          

Jo suoritettujen tehostamistoimien ansiosta Glaston aloittaa vuoden 2010    
paremmalta pohjalta. Vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 
2009 tasolla ja liiketuloksen paranevan merkittävästi.             

Helsingissä 10. helmikuuta 2010                         
Glaston Oyj Abp                                 
Hallitus                                    


Lähettäjä:                                   
Glaston Oyj Abp                                 
Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Puh. 010 500 6105                                


Glaston Oyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on        
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam    
lasialan ohjelmistoissa .                            


Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat,www.glaston.net              GLASTON OYJ ABP                                 
                                        

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. - 31.12.2009             

Glastonin tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu  
10.2.2010. Neljännesvuositiedot ja osavuosikatsaukset ovat           
tilintarkastamattomia. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät     
yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.         

KONSERNIN TASE                                 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                 |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                    |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |     58,4 |     66,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |     19,7 |     22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet            |     24,7 |     35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja  |      0,4 |      0,9 |
| lainasaamiset yhteisyrityksiltä       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat       |      0,3 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset                |      5,9 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |      8,5 |      7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä         |     117,9 |     132,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |     37,4 |     53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                   |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset           |     52,2 |     83,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat  |      3,6 |      4,4 |
| verosaamiset                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteensä              |     55,8 |     87,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     15,6 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä         |     108,8 |     153,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                |     226,7 |     285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                  |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     12,7 |     12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto               |     25,3 |     25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |      0,0 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    |      0,2 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet                |     -3,5 |     -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto             |      0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat ja kurssierot     |     87,9 |     98,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden |     -53,6 |     -9,1 |
| tuloksesta                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma  |     69,0 |     123,7 |
| yhteensä                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien osuus     |      0,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |     69,4 |     123,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalaina            |     20,1 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat        |      4,7 |     16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset |      7,3 |      8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |      6,6 |      8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä         |     38,8 |     32,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat        |     54,4 |     53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset           |      9,8 |     10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat  |     53,2 |     63,8 |
| velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat  |      1,0 |      1,9 |
| verovelat                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä         |     118,5 |     129,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                |     157,3 |     162,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä         |     226,7 |     285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA                       

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |  10-12/ |   10-12/ |   1-12/ |  1-12/ |
|               |   2009 |    2008 |    2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |   35,8 |    68,9 |   151,8 |  270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |    0,2 |    0,0 |    1,1 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut            |   -50,6 |   -76,9 |   -185,8 |  -265,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus yhteis- ja      |   -0,5 |    0,0 |    -1,5 |   0,0 |
| osakkuusyritysten      |      |      |      |     |
| tuloksista         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset |   -13,3 |    -4,7 |   -20,9 |  -11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio    |   -28,4 |   -12,6 |   -55,3 |   -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot myytävänä olevista  |     - |    0,0 |     - |   0,1 |
| varoista          |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja   |   -0,7 |    -2,2 |    -2,3 |   -2,1 |
| -kulut           |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja     |   -29,0 |   -14,8 |   -57,6 |   -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |    2,2 |    2,5 |    4,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio   |   -26,8 |   -12,3 |   -53,6 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen        |       |       |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille    |    0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
| omistajille         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille   |   -26,8 |   -12,3 |   -53,6 |   -9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |   -26,8 |   -12,3 |   -53,6 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,    |   -0,34 |   -0,16 |   -0,68 |  -0,12 |
| euroa, laimentamaton    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,    |   -0,34 |   -0,16 |   -0,68 |  -0,12 |
| euroa, laimennettu     |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio, %  |   -79,2 |   -18,3 |   -36,4 |   -2,3 |
| liikevaihdosta       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto / tappio, %  |   -74,9 |   -17,8 |   -35,3 |   -3,4 |
| liikevaihdosta       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoon / -tappioon  |   -17,3 |   -12,3 |   -21,6 |  -12,3 |
| sisältyvät kertaluonteiset |      |      |      |     |
| erät            |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio ilman |   -11,0 |    -0,3 |   -33,6 |   6,2 |
| kertaluonteisia eriä    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio ilman |   -30,8 |    -0,4 |   -22,2 |   2,3 |
| kertaluonteisia eriä, %   |      |      |      |     |
| liikevaihdosta       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |     | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ | 1-12/ |
|              |     |  2009 |   2008 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              |     |      |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden voitto / |     |  -26,8 |  -12,3 |  -53,6 |  -9,2 |
| tappio           |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |     |      |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot ulkomaisista  |     |   0,0 |   0,1 |  -0,7 |  0,7 |
| yksiköistä         |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten käypien    |    - |   0,0 |    - |  0,0 |
| arvojen muutokset, jotka on     |     |     |     |    |
| siirretty tulosvaikutteisiksi,    |     |     |     |    |
| tehokas osuus            |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen |     |   0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |
| käypien arvojen muutokset |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot        |     |    - |   0,0 |    - |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen   |     |   0,0 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |
| eriin liittyvät verot   |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden muut   |      |   0,0 |   0,0 |  -0,7 |  0,7 |
| laajan tuloksen erät    |     |     |     |     |    |
| yhteensä          |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |     |      |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden laaja  |      |  -26,9 |  -12,2 |  -54,4 |  -8,5 |
| tulos yhteensä       |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |     |      |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen        |     |      |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille    |     |  -0,1 |   0,0 |   0,0 |  0,0 |
| omistajille        |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille  |     |  -26,8 |  -12,2 |  -54,3 |  -8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden laaja  |      |  -26,9 |  -12,2 |  -54,4 |  -8,5 |
| tulos yhteensä       |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                  |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     |    -29,8 |     7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |     28,6 |    -30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat      |     -1,2 |    -23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintojen yhdistäminen         |     -0,5 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investoinnit               |     -6,5 |    -14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit yhteisyrityksiin         |     -2,0 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |     0,1 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot                 |     1,4 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat    |     -7,5 |    -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat ennen rahoitusta          |     -8,7 |    -36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäykset    |     23,8 |     17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisen vieraan vähennykset       |    -11,9 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäykset (-) / |      - |     0,3 |
| vähennykset (+)                |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisen rahoituksen lisäykset      |    142,4 |    395,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisen rahoituksen vähennykset     |    -139,3 |    -367,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |     -3,9 |     -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahoitus                  |     1,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat      |     12,3 |     37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus      |     0,4 |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos            |     4,0 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa            |     11,5 |     11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |     15,6 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos            |     4,0 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                      

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa     | Osake- | Yli-ku |  Muut | Sijoi-t |  Omat | Käyvän |
|           | pääoma | rssi-r | rahas- |  etun | osak-k |  arvon |
|           |    | ahasto |  tot | vapaan |  eet | rahasto |
|           |    |    |    |  oman |    |     |
|           |    |    |    | pää-oma |    |     |
|           |    |    |    |    n |    |     |
|           |    |    |    | rahas-t |    |     |
|           |    |    |    |    o |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008 |  12,7 |  25,3 |   - |   0,3 |  -3,9 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |   - |   - |   - |    - |   - |   0,0 |
| laaja tulos yhteensä |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |   - |   - |   - |  -0,1 |  0,4 |    - |
| luovutus       |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |   - |   - |   - |   0,0 |   - |    - |
| pääomaan kirjattujen |    |    |    |     |    |     |
| erien verovaikutus  |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma      |  12,7 |  25,3 |   - |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 31.12.2008      |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Osake- | Yli-ku |  Muut | Sijoi-t |  Omat | Käyvän |
|           | pääoma | rssi-r | rahas- |  etun | osak-ke |  arvon |
|           |    | ahasto |  tot | vapaan |   et | rahasto |
|           |    |    |    |  oman |     |     |
|           |    |    |    | pää-oma |     |     |
|           |    |    |    |    n |     |     |
|           |    |    |    | rahas-t |     |     |
|           |    |    |    |    o |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 |  12,7 |  25,3 |   - |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden  |   - |   - |   - |    - |    - |   0,0 |
| laaja tulos     |    |    |    |     |     |     |
| yhteensä      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omissa  |   - |   - |   - |   0,0 |   0,0 |    - |
| osakkeissa     |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos     |   - |   - |  0,0 |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |   - |   - |   - |    - |    - |    - |
| pääomaan      |    |    |    |     |     |     |
| kirjattujen erien  |    |    |    |     |     |     |
| verovaikutus    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |  12,7 |  25,3 |  0,0 |   0,2 |  -3,5 |   0,0 |
| 31.12.2009     |    |    |    |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          | Suo-ja | Kerty- | Kerty-n | Emoyh-t | Mää-räys |   Oma |
|          | us-rah |  neet |   eet |  eisön | -vallat- | pääoma |
|          | as-to | voitto | kurssi- | omis-ta |  tomien |  yht. |
|          |    | -varat |  erot | jil-le | omista-j |     |
|          |    |    |     | kuu-luv |   ien |     |
|          |    |    |     |  a oma |  osuus |     |
|          |    |    |     | pääoma |     |     |
|          |    |    |     |  yht. |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  0,0 | 106,8 |  -1,2 |  139,9 |   0,0 |  139,9 |
| 1.1.2008     |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden |  0,0 |  -9,2 |   0,7 |  -8,5 |   0,0 |  -8,5 |
| laaja tulos    |    |    |     |     |     |     |
| yhteensä     |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden |   - |   - |    - |   0,3 |    - |   0,3 |
| luovutus     |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   |   - |   - |    - |   0,0 |    - |   0,0 |
| pääomaan     |    |    |     |     |     |     |
| kirjattujen erien |    |    |     |     |     |     |
| verovaikutus   |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen |   - |  -0,2 |    - |  -0,2 |    - |  -0,2 |
| kannustinjärjeste |    |    |     |     |     |     |
| lmä        |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen |   - |  0,0 |    - |   0,0 |    - |   0,0 |
| kannustinjärjeste |    |    |     |     |     |     |
| lmä, verovaikutus |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksamattomien  |     |  0,0 |      |   0,0 |      |   0,0 |
| osinkojen     |    |    |     |     |     |     |
| palautus     |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |   - |  -7,8 |    - |  -7,8 |    - |  -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  0,0 |  89,6 |  -0,5 |  123,7 |   0,1 |  123,8 |
| 31.12.2008    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|          | Suo-ja | Kerty-n | Kerty-n | Emoyh-t | Määr-äy |   Oma |
|          | us-rah |   eet |   eet |  eisön | s-valla | pääoma |
|          | as-to | voitto- | kurssi- | omis-ta | t-tomie |  yht. |
|          |    |  varat |  erot | jil-le |    n |     |
|          |    |     |     | kuu-luv | omista- |     |
|          |    |     |     |  a oma |  jien |     |
|          |    |     |     | pääoma |  osuus |     |
|          |    |     |     |  yht. |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |   - |  89,6 |  -0,5 |  123,7 |   0,0 |  123,8 |
| 1.1.2009     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointikauden |   - |  -53,6 |  -0,7 |  -54,3 |  -0,0 |  -54,4 |
| laaja tulos    |    |     |     |     |     |     |
| yhteensä     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset  |   - |   0,1 |    - |   0,1 |   0,3 |   0,4 |
| määräysvallattomi |    |     |     |     |     |     |
| en omistajien   |    |     |     |     |     |     |
| osuudessa     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omissa |   - |    - |    - |    - |    - |    - |
| osakkeissa    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos    |   - |   0,0 |    - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   |   - |    - |    - |    - |    - |    - |
| pääomaan     |    |     |     |     |     |     |
| kirjattujen erien |    |     |     |     |     |     |
| verovaikutus   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen |   - |   0,1 |    - |   0,1 |    - |   0,1 |
| kannustinjärjeste |    |     |     |     |     |     |
| lmä        |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen |   - |   0,0 |    - |   0,0 |    - |   0,0 |
| kannustinjärjeste |    |     |     |     |     |     |
| lmä, verovaikutus |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirja- |   - |   3,4 |    - |   3,4 |    - |   3,4 |
| lainan oman    |    |     |     |     |     |     |
| pääoman osuus   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksamattomien  |   - |   0,0 |    - |   0,0 |    - |   0,0 |
| osinkojen     |    |     |     |     |     |     |
| palautus     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |   - |  -3,9 |    - |  -3,9 |    - |  -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |   - |  35,6 |  -1,3 |  69,0 |   0,3 |  69,4 |
| 31.12.2009    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1    |    -22,7 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto / -tappio (EBIT), % liikevaihdosta |    -36,4 |     -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos, % liikevaihdosta         |    -35,3 |     -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa        |     8,5 |     18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta      |     5,6 |     6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |     33,1 |     45,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %              |    114,3 |     56,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %            |     91,9 |     46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj. euroa       |     63,7 |     57,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa |    148,6 |    193,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko   |    -55,5 |     -7,0 |
| vuoden tulokseksi               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna  |    -32,1 |     -2,3 |
| koko vuoden tulokseksi             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta keskimäärin            |    1 344 |    1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunta kauden lopussa          |    1 160 |    1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------


(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön    |    78 511 |    78 540 |
| hallussa olevia omia osakkeita (1 000)     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman   |    78 522 |    78 507 |
| yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden laimennettu keskimääräinen     |    89 143 |      - |
| lukumäärä vaihtovelkakirjalainan        |       |       |
| laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa  |       |       |
| olevia omia osakkeita, (1 000)         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa   |    -0,68 |    -0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa    |    -0,68 |    -0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen |     0,88 |     1,58 |
| oma pääoma, euroa               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko / osake, euroa (*            |     0,00 |     0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkosuhde, %                 |      - |    -43,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto / osake, %      |      - |     5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)       |     -1,6 |     -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva    |     1,23 |     0,58 |
| osakekohtainen oma pääoma           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa     |     84,8 |     71,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen suhteellinen vaihto, %        |     9,0 |     5,1 |
| keskimääräisestä osakekannasta         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000)       |    7 033 |    3 965 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa      |     1,08 |     0,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, euroa           |     1,44 |     3,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, euroa           |     0,92 |     0,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu     |     1,18 |     2,07 |
| keskikurssi, euroa               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

(* 2009: Hallituksen ehdotus raportointikauden osingoksi.            

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                  

Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, yhteis- ja    
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja  
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina                 

Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat                    

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat              

Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden      
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot               

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 /                  
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)                      

Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /            
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)                                

Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma   
pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien    
omistajien osuus)                                

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportointikauden tulos ennen veroja 
+ rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolliset velat              
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)                   

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikauden voitto / tappio x 100 /  
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien  
omistajien osuus)        (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)   

Osakekohtaiset tunnusluvut                           

Osakekohtainen tulos (EPS)= Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus        
raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä   

Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus    
raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan         
tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna   
vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään                

Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma =           
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa /           
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa              

Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana /       
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana                       

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)= Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / 
Osakekohtainen tulos (EPS)                           

Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma =       
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhteisön omistajille kuuluva   
osakekohtainen oma pääoma                            

Osakkeiden vaihdon kehitys = Raportointikauden aikana vaihdettujen osakkeiden  
lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä          

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa x  
raportointikauden viimeinen pörssikurssi                    

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Liikkeeseen laskettu osakemäärä
- yrityksen hallussa olevat omat osakkeet                    

LAATIMISPERIAATTEET                               

Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä   
tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS),   
jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). 
Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston   
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä    
sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja.    
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja     
yhteisölainsäädännön mukaiset.                         

Tämä tilinpäätöstiedot on laadittu noudattaen kansainvälisten          
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin 
Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea    
vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.                      

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita  
kuin vuoden 2009 konsernitilinpäätöksessä, paitsi että seuraavia uusia tai   
uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2009 lähtien:     

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot                   
- IFRS 8 Toimintasegmentit                           
- IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:n tilinpäätöksen    
esittäminen -standardien muutokset - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit 
ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet                  
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit (muutettu): Kirjaaminen ja arvostaminen -     
Suojauslaskennan kohteet                            
- IFRS 7 (muutettu): Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
- IFRIC 9 (muutettu) ja IAS 39 (muutettu): Kytketyt johdannaiset        

Lisäksi Glaston noudattaa toukokuussa 2008 julkaistua vuosittaista       
IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelmaa.        

IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittäviä    
vaikutuksia Glastonin esittämään tilinpäätösinformaatioon.           

Uudistetun IAS 23 -standardin käyttöönotto muutti 1.1.2009 alkaen Glastonin   
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita siten, että välittömästi ehdot täyttävän  
omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan 
pääoman menot aktivoidaan omaisuuserän hankintamenoon. Aktivoiminen koskee   
lähinnä aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä.                 

Muut vuonna 2009 voimaan tulleet uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat 
eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.  

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja  
1.1.2010 lähtien:                                

- IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen               
- IAS 27 (muutettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.         
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat konsernin     
osakeperusteiset liiketoimet                          

Lisäksi Glaston noudattaa huhtikuussa 2009 julkaistua vuosittaista       
IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelmaa.        

Uudistetun IFRS 3 -standardin mukaisesti 1.1.2010 jälkeen tehdyistä       
liiketoimintojen yhdistämisistä syntyvät kaikki hankintaan liittyvät menot   
kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä niitä aktivoida osana hankintamenoa, kuten 
nykyisin tehdään. Lisäksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut  
kirjataan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja veloiksi luokitellut     
ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti.   
Jokaisen liiketoiminnan yhdistämisen osalta voidaan erikseen valita,      
arvostetaanko määräysvallattomien omistajien osuus (vähemmistöosuus) käypään  
arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovaroista.    
Tehdyllä valinnalla on vaikutusta liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvän   
liikearvon suuruuteen.                             

Muutetun IAS 27 -standardin mukaan määräysvallattomien omistajien (vähemmistön) 
kanssa toteutettujen liiketoimien vaikutukset kirjataan omaan pääomaan, mikäli 
määräysvalta ei muutu. Näistä liiketoimista ei synny liikearvoa tai voittoja ja 
tappioita. Mikäli määräysvalta menetetään, niin mahdollinen jäljelle jäävä   
omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan 
tulosvaikutteisesti. Lisäksi uudistetun standardin mukaisesti laaja tulos    
kohdistetaan myös määräysvallattomille omistajille, vaikka määräysvallattomien 
omistajien osuudesta tulisi negatiivinen.                    

IFRS-standardien vuosittaisiin muutoksiin sisältyvä IAS 36 Omaisuuserien arvon 
alentuminen -standardin muutos muuttaa Glastonin liikearvon kohdistamista.   
Nykyisin liikearvo on kohdistettu toimintasegmenteistä yhdistetyille      
raportoitaville toimintasegmenteille. Standardin muutoksen mukaan suurin    
yksikkö, jolle voidaan kohdistaa liikearvoa, on toimintasegmentti ennen     
toimintasegmenttien yhdistämistä raportoitavaksi toimintasegmentiksi.      

Muut vuonna 2010 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat 
eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.  

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja  
1.1.2011 lähtien.                                

- IAS 24 (uudistettu) Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä        
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutettu): Osakeantien, optioiden 
ja merkintäoikeuksien luokittelu                        
- IFRIC 14 IAS 19 (muutettu): Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan      
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys 
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi 

IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi  
-standarditulkinnalla voi olla vaikutusta Glastonin tulokseen, mikäli Glastonin 
vaihtovelkakirjalainaa konvertoidaan omaksi pääomaksi.             

Muut vuonna 2011 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat 
eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.  

Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja  
1.1.2013 lähtien.                                

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, osa 1                       


LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIT                            

Glastonin tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myi maaliskuussa eristys- ja   
arkkitehtuurilasin jalostustoimintansa INTERPANE Glass Oy:lle, jonka toiminta  
käynnistyi 1.4.2009. Myytyjen toimintojen liikevaihto oli noin 14 milj. euroa  
vuonna 2008, ja sen palveluksessa oli maaliskuun lopussa 93 työntekijää, jotka 
siirtyivät INTERPANE Glass Oy:n palvelukseen.                  

Kauppa toteutettiin liiketoimintakauppana, jossa myytiin mm. aineellisia    
hyödykkeitä ja vaihto-omaisuutta. Kauppa rahoitettiin pääasiassa Glastonin   
tarjoamalla rahoituksella ostajalle. Glaston on myös sijoittanut INTERPANE Glass
Oy:n omaan pääomaan 2,0 milj. euroa. Tämän lisäksi Glaston on sitoutunut    
sijoittamaan INTERPANE Glass Oy:n omaan pääomaan vielä 0,7 milj. euroa. Myös  
kaupan toinen osapuoli on sitoutunut tekemään lisäsijoituksia INTERPANE Glass  
Oy:n omaan pääomaan.                              

INTERPANE Glass Oy:n omistajat ovat Georg F. Hesselbach omistamansa A A A Glass 
& Design Finland Oy:n kautta sekä Glaston Oyj Abp:n tytäryhtiö. INTERPANE Glass 
Oy:n osakkeenomistajat ovat solmineet osakassopimuksen, joka sisältää osto- ja 
myyntioptiot. Optioiden perusteella osakkeenomistajilla on myöhemmin      
mahdollisuus muuttaa omistusosuuksiaan INTERPANE Glass Oy:ssä.         

INTERPANE Glass Oy on Glastonin yhteisyritys, joka yhdistellään         
Glaston-konserniin pääomaosuusmenetelmällä.                   

MUUTOKSET YHTEISYRITYKSISSÄ                           

Kiinalainen Glaston Tools (Sanhe) Co., Ltd. oli vuonna 2008 yhdistelty     
yhteisyrityksenä käyttäen pääomaosuusmenetelmää eikä tytäryrityksenä Glastonin 
70 prosentin omistusosuudesta huolimatta, koska Glastonilla ei katsottu olevan 
määräysvaltaa yrityksessä. Vuoden 2009 alusta lähtien Glaston Tools (Sanhe) Co.,
Ltd. on yhdistelty tytäryrityksenä tosiasiallisen määräysvallan siirryttyä   
Glastonille. Omistusosuudessa ei ole tapahtunut muutoksia.           

INTERPANE Glass Oy:stä tuli Glastonin yhteisyritys 31.3.2009.          

SEGMENTTITIEDOT                                 

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions.
Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja    
arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa   
samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa. 
							                                     
Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty  
raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit 
on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen,      
tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös  
tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat  
samanlaiset.	                                  
						                                     
Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä  
niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegementeistä.         
Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien 
lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti,      
Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti
sekä työkalujen valmistus. 	                          
						                                     
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, 
varaosa- ja työkalumyynti sekä palvelutoimintana suoritettu Akaan        
lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun.                
							                                     
Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä  
myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja 
ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille 
linjaratkaisuille.                               
							                                     
Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin    
pääkonttoritoiminnot sekä vuodelta 2009 myös segmenteille kohdistamattoman   
osuuden yhteisyrityksen tuloksesta.	                      
						                                     
Glastonin ylin operatiivinen päätöksentekijä on Glaston Oyj Abp:n        
toimitusjohtaja, tukenaan konsernin johtoryhmä. Segmenteistä raportoidaan    
ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle segmentin tuotot (liikevaihto),  
liiketulos, saadut tilaukset ja tilauskanta sekä operatiivinen         
nettokäyttöpääoma. Operatiivinen nettokäyttöpääoma sisältää ulkopuoliset    
myyntisaamiset, vaihto-omaisuuden, ostovelat konsernin ulkopuolisille tahoille 
sekä saadut ennakkomaksut.							                        


milj. euroa                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Machines        |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      |   10-12/ |  10-12/ |    1-12/ |    1-12/ |
|            |    2009 |   2008 |     2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto  |    19,0 |   43,7 |     81,7 |    167,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto  |    0,1 |    0,3 |     0,6 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    19,1 |   43,9 |     82,2 |    168,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja   |     - |    0,0 |      - |     0,0 |
| yhteisyritysten    |      |      |       |       |
| tuloksista       |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman    |    -8,3 |    0,4 |    -22,9 |     5,1 |
| kertaluonteisia eriä  |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman  |   -43,2 |    0,8 |    -27,9 |     3,0 |
| kertaluonteisia eriä  |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  |   -12,1 |   -9,5 |    -15,9 |    -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |   -20,4 |   -9,1 |    -38,8 |    -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%      |   -106,7 |   -20,7 |    -47,2 |    -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma   |       |       |     29,9 |    64,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |      |      |     759 |     804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |       |       |     674 |     841 |
| lopussa        |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services         |     |    |       |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        | 10-12/ | 10-12/ |    1-12/ |   1-12/ |  |
|              |  2009 |  2008 |    2009 |    2008 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto   |  10,6 |  18,7 |    46,2 |    74,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto   |   0,4 |  0,5 |     1,9 |    1,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  11,0 |  19,2 |    48,1 |    76,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |   0,2 |  1,0 |    -1,9 |    4,9 |  |
| kertaluonteisia eriä   |     |    |       |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman    |   1,5 |  5,1 |    -4,0 |    6,5 |  |
| kertaluonteisia eriä   |     |    |       |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |  -2,5 |  -2,2 |    -2,8 |    -2,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  -2,3 |  -1,3 |    -4,7 |    2,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%       |  -21,2 |  -6,5 |    -9,7 |    3,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma     |      |     |    14,3 |    22,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |     |    |     310 |    434 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa |      |     |     228 |    414 |  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions       |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |  1-12/ |
|                |   2009 |   2008 |    2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto      |   6,3 |    6,6 |    23,9 |  28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen liikevaihto      |   0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |   6,3 |    6,6 |    23,9 |  28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja       |   0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
| yhteisyritysten tuloksista   |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman        |   -0,2 |    0,1 |    0,4 |   3,7 |
| kertaluonteisia eriä      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%, ilman      |   -2,9 |    1,8 |    1,7 |  13,3 |
| kertaluonteisia eriä      |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät      |   -1,5 |   -0,6 |    -1,7 |  -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos           |   -1,6 |   -0,4 |    -1,3 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%          |  -26,2 |   -6,5 |    -5,5 |  11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma       |      |       |    5,8 |   5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |     |      |    247 |   255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa   |      |       |    234 |   261 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
|               |   2009 |   2008 |    2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines           |   19,1 |   43,9 |    82,2 |   168,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services           |   11,0 |   19,2 |    48,1 |   76,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions      |   6,3 |    6,6 |    23,9 |   28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja sisäinen myynti   |   -0,6 |   -0,8 |    -2,4 |   -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä  |   35,8 |   68,9 |   151,8 |   270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
|                |   2009 |   2008 |    2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines           |   -8,3 |   0,4 |   -22,9 |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services           |   0,2 |   1,0 |    -1,9 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions      |   -0,2 |   0,1 |    0,4 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit     |   -2,7 |   -1,8 |    -9,3 |   -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman       |  -11,0 |   -0,3 |   -33,6 |    6,2 |
| kertaluonteisia eriä     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät     |  -17,3 |  -12,3 |   -21,6 |   -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos          |  -28,4 |  -12,6 |   -55,3 |   -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät, netto      |   -0,7 |   -2,2 |    -2,3 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen tuloveroja ja   |  -29,0 |  -14,8 |   -57,6 |   -8,1 |
| määräysvallattomien      |     |     |      |      |
| omistajien osuutta      |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |   2,2 |   2,5 |    4,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos             |  -26,8 |  -12,3 |   -53,6 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |     |     |   1 344 |   1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa   |      |      |   1 160 |   1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2009 kertaluonteiset erät koostuvat pääosin liikearvon sekä aineettomien 
hyödykkeiden arvonalentumistappioista (10,9 milj. euroa), liiketoiminta-alueiden
yhdistämisestä syntyneistä kulukirjauksista (3,3 milj. euroa) sekä loppuvuonna 
aloitetuista tehostamisohjelmista kirjatuista henkilöstökuluista (7,6 milj.   
euroa). Lisäksi kertaluonteiset erät sisältävät vuonna 2008 tehtyjen varausten 
peruutuksia 1,1 milj. euroa.                          

Vuoden 2008 kertaluonteiset erät, yhteensä 12,3 miljoonaa euroa, aiheutuivat  
sekä tehostamisohjelmasta että edellisinä vuosina tehdyistä sopimuksista ja   
epävarmoista saamisista kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista. Lisäksi  
kirjattiin kertaluonteisia omaisuuserien arvonalentumistappioita.        

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivarat             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |   31.12.2009 |    31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines                |      53,5 |       90,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services                |      18,4 |       25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions           |       6,5 |       7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |       0,2 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivarat yhteensä         |      78,7 |      123,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat               |      147,9 |      162,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvarat yhteensä         |      226,7 |      285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivelat             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |   31.12.2009 |    31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines                |      23,6 |       26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services                |       4,1 |       2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions           |       0,7 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |       0,2 |       0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttivelat yhteensä         |      28,7 |       31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |      128,6 |      131,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvelat yhteensä         |      157,3 |      162,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |   31.12.2009 |    31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines                |      29,9 |       64,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services                |      14,3 |       22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions           |       5,8 |       5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |       0,0 |       -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä        |      50,0 |       92,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + ulkoiset myyntisaamiset -   
ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut.                   


Saadut tilaukset on laskettu uudelleen siten, että mukana ovat myös       
työkaluliiketoiminnan saadut tilaukset.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |    1-12/2009 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines                 |      88,5 |      144,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services                 |      42,8 |      72,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software Solutions            |      10,6 |      13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konserni yhteensä        |      141,9 |      230,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti maantieteellisten alueiden mukaan                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |    1-12/2009 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEAI                  |      104,8 |      178,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia                  |      14,2 |      36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                 |      32,7 |      56,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      151,8 |      270,4 |
--------------------------------------------------------------------------------LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    


--------------------------------------------------------------------------------
| Machines   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|       |   / | 2009 | 2009 | 2009 |   / | 2008 | 2008 | 2008 |
|       | 2009 |    |    |    | 2008 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   | 19,0 | 14,7 | 27,4 | 20,5 | 43,7 | 38,0 | 46,3 | 39,6 |
| liikevaihto |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |  0,1 |  0,0 | -0,3 |  0,7 |  0,3 |  0,2 |  0,3 |  0,2 |
| liikevaihto |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 19,1 | 14,7 | 27,1 | 21,2 | 43,9 | 38,2 | 46,6 | 39,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    |   - |   - |   - |   - |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| osakkuus- ja |    |    |    |    |    |    |    |    |
| yhteisyritys |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ten     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloksista  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -8,3 | -4,9 | -4,5 | -5,2 |  0,4 | -0,4 |  3,1 |  2,0 |
| ilman    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| kertaluontei |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sia eriä   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-% | -43,2 | -33,1 | -16,7 | -24,7 |  0,8 | -1,0 |  6,7 |  5,0 |
| , ilman   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| kertaluontei |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sia eriä   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei | -12,1 |   - | -3,8 |   - | -9,5 |   - |   - |   - |
| set erät   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -20,4 | -4,9 | -8,3 | -5,2 | -9,1 | -0,4 |  3,1 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-% | -106, | -33,1 | -30,6 | -24,7 | -20,7 | -1,0 |  6,7 |  5,0 |
|       |   7 |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Services    |    |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|         |   / | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
|         | 2009 |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen    | 10,6 | 11,0 | 11,9 | 12,8 |  18,7 | 20,0 | 19,9 | 16,2 |
| liikevaihto   |    |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen    |  0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |  0,5 |  0,2 |  0,3 | 0,1 |
| liikevaihto   |    |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 11,0 | 11,6 | 12,4 | 13,0 |  19,2 | 20,2 | 20,2 | 16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   |  0,2 | -0,1 | -0,2 | -1,7 |  1,0 |  2,0 |  1,4 | 0,5 |
| ilman      |    |   |   |   |    |    |    |   |
| kertaluonteisia |    |   |   |   |    |    |    |   |
| eriä      |    |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,  |  1,5 | -0,8 | -2,0 | -13, |  5,1 | 10,0 |  7,2 | 2,9 |
| ilman      |    |   |   |  3 |    |    |    |   |
| kertaluonteisia |    |   |   |   |    |    |    |   |
| eriä      |    |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -2,5 |  - | -0,3 |  - |  -2,2 |   - |   - |  - |
| erät      |    |   |   |   |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -2,3 | -0,1 | -0,5 | -1,7 |  -1,3 |  2,0 |  1,4 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%  | -21,2 | -0,8 | -4,1 | -13, |  -6,5 | 10,0 |  7,2 | 2,9 |
|         |    |   |   |  3 |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Software     |    |   |   |   |    |   |    |   |
| Solutions    |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   | 10-12/ | 7-9 | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|         |  2009 |  / | 2009 | 2009 |  2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
|         |    | 200 |   |   |    |   |    |   |
|         |    |  9 |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen     |  6,3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |  6,6 | 7,8 |  6,4 | 7,3 |
| liikevaihto   |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen     |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |
| liikevaihto   |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  6,3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |  6,6 | 7,8 |  6,4 | 7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- |  0,0 | 0,0 |  - |  - |  0,0 |  - |   - |  - |
| ja        |    |   |   |   |    |   |    |   |
| yhteisyritysten |    |   |   |   |    |   |    |   |
| tuloksista    |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman |  -0,2 | 0,5 | 0,5 | -0,4 |  0,1 | 1,4 |  1,2 | 1,0 |
| kertaluonteisia |    |   |   |   |    |   |    |   |
| eriä       |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%,  |  -2,9 | 7,7 | 8,7 | -6,0 |  1,8 | 18,1 | 19,3 | 13,2 |
| ilman      |    |   |   |   |    |   |    |   |
| kertaluonteisia |    |   |   |   |    |   |    |   |
| eriä       |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset |  -1,5 |  - | -0,3 |  - |  -0,6 |  - |   - |  - |
| erät       |    |   |   |   |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos    |  -1,6 | 0,5 | 0,2 | -0,4 |  -0,4 | 1,4 |  1,2 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-%   | -26,2 | 7,7 | 4,1 | -6,0 |  -6,5 | 18,1 | 19,3 | 13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|        |  2009 | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines   |  19,1 | 14,7 | 27,1 | 21,2 |  43,9 | 38,2 | 46,6 | 39,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services   |  11,0 | 11,6 | 12,4 | 13,0 |  19,2 | 20,2 | 20,2 | 16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software   |  6,3 | 5,8 |  5,9 | 6,0 |  6,6 | 7,8 |  6,4 |  7,3 |
| Solutions   |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja    |  -0,6 | -0,7 | -0,2 | -1,0 |  -0,8 | -0,4 | -0,6 | -0,4 |
| eliminoinnit |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston-konse |  35,8 | 31,5 | 45,2 | 39,2 |  68,9 | 65,8 | 72,6 | 63,1 |
| rni yhteensä |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|        |  2009 | 2009 | 2009 | 2009 |  2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines   |  -8,3 | -4,9 | -4,5 | -5,2 |  0,4 | -0,4 |  3,1 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services   |  0,2 | -0,1 | -0,2 | -1,7 |  1,0 | 2,0 |  1,4 |  0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software   |  -0,2 | 0,5 |  0,5 | -0,4 |  0,1 | 1,4 |  1,2 |  1,0 |
| Solutions   |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja    |  -2,7 | -2,9 | -1,9 | -1,6 |  -1,8 | -2,0 | -2,0 | -1,8 |
| eliminoinnit |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -11,0 | -7,4 | -6,2 | -9,0 |  -0,3 | 1,1 |  3,8 |  1,6 |
| ilman     |    |   |    |   |    |   |    |    |
| kertaluonteis |    |   |    |   |    |   |    |    |
| ia eriä    |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteis | -17,3 | 0,0 | -4,3 |  - | -12,3 |  - |   - |   - |
| et erät    |    |   |    |   |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -28,4 | -7,4 | -10,5 | -9,0 | -12,6 | 1,1 |  3,8 |  1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskant | 31.12. | 30.9. | 30.6 | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. |
| a     |  2009 | 2009 |  . | 2009 |  2008 |  2008 | 2008 | 2008 |
|      |    |    | 2009 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Machines  |  39,8 | 35,8 | 30,8 | 38,2 |  47,3 |  64,8 | 78,0 | 79,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Services  |  1,6 |  1,6 | 2,3 |  4,0 |  11,6 |  15,0 | 16,2 |  7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software  |  4,1 |  3,5 | 4,0 |  3,7 |  3,5 |  4,5 |  6,0 |  9,5 |
| Solutions |    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |  45,5 | 40,9 | 37,1 | 45,9 |  62,5 |  84,4 | 100,3 | 96,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
EHDOLLISET VELAT                                

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                 |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset ja pantit            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien sitoumusten puolesta          |     130,8 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta               |      0,6 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta               |      0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                |     13,4 |     19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuut             |      0,2 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteisyritysosuuksiin liittyvät       |      0,7 |       - |
| investointisitoumukset            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        

Amerikkalaisen tytäryrityksen, Glaston USA Inc.:n asiakas oli tehnyt noin USD 22
miljoonan vaateen vuonna 2004 tapahtuneen laitekaupan seurauksena.       
Välimiesmenettely päättyi huhtikuun alussa 2009, ja asiakkaan vaateet hylättiin 
pääosin. Asialla ei ole merkittävää tulosvaikutusta Glastonin vuoden 2009    
tulokseen, koska se oli huomioitu jo vuoden 2008 tilinpäätöksessä        
kertaluonteisena eränä, mutta Glastonin vaateen johdosta maksama korvaus on   
vaikuttanut Glastonin rahavirtaan vuonna 2009.                 

Konserni kirjasi vuonna 2006 n. 2 milj. euron veronpalautuskirjauksen saatuaan 
myönteisen päätöksen konsernin kannustejärjestelmän kulujen           
vähennyskelpoisuudessa verotuksessa. Konserniverokeskuksen veroasiamies valitti 
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus antoi   
asiasta päätöksen tammikuussa 2009 Glastonin hyväksi. Valitusaika päättyi    
maaliskuun lopussa 2009, joten päätös on lainvoimainen.             

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai   
kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen    
mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai    
yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa 
tai toiminnan tulosta.                             

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | 31.12.2009 |    |  31.12.2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Nimellis-ar | Käypä | Nimellis-arv | Käypä |
|                |     vo |  arvo |      o |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset     |        |     |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset  |     2,6 |  -0,1 |     6,2 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa.    
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten   
vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa     
konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän    
markkinahintaan.                                


AINEELLISET HYÖDYKKEET                             

--------------------------------------------------------------------------------
| milj.euroa                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset aineellisissa hyödykkeissä     |  1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     35,0 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                   |     1,2 |     11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                  |     -6,2 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                    |     -4,1 |     -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset ja arvonalentumisten     |     -1,2 |     -0,8 |
| palautukset                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenryhmittely ja muut muutokset     |     -0,1 |     -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot                  |     0,0 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |     24,7 |     35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa aineellisten hyödykkeiden  
hankintaa koskevia sitoumuksia.                         


OSAKKEENOMISTAJAT                                

--------------------------------------------------------------------------------
|   | Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |                     |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Omistaja                |  Osakkeiden |  % osakkeista |
|   |                    |  lukumäärä |       ja |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |                     |        |    äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1 | GWS Trade Oy              |  13 446 700 |     16,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2 | Oy G.W.Sohlberg Ab           |  12 819 400 |     16,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3 | Sumelius Birgit            |  3 642 600 |      4,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  4 | Svenska Litteratursällskapet i Finland |  2 245 000 |      2,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  5 | Investsum Oy              |  1 820 000 |      2,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6 | Suutarinen Helena Kuolinpesä      |  1 802 400 |      2,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  7 | Von Christierson Charlie        |  1 600 000 |      2,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8 | Sijoitusrahasto Aktia Capital     |  1 484 650 |      1,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  9 | Sumelius Bjarne Henning         |  1 374 840 |      1,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Sumelius-Koljonen Barbro        |  1 206 875 |      1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 10 suurinta yhteensä          |  41 442 465 |     52,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muut omistajat             |  37 832 335 |     47,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteistilillä             |    75 200 |      0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteensä                |  79 350 000 |     100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhtiön hallussa            |   -838 582 |      1,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteensä ilman omia osakkeita     |  78 511 418 |         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistus omistajaryhmittäin 31.12.2009                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    Osakkeet kpl | % osakkeista ja |
|                   |           |     äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksityiset yritykset         |     33 058 556 |     41,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset    |      2 525 347 |      3,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt |      3 711 275 |      4,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet             |     34 584 294 |     43,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat               |      4 432 961 |      5,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt            |       242 161 |      0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |     78 554 594 |     99,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt        |       720 206 |      0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä arvo-osuuksina       |     79 274 800 |     99,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteistilillä            |       75 200 |      0,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |     79 350 000 |     100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset        
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja    
konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. 

Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien  
kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan     
riippumattomien osapuolten kanssa.                       

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta 
yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien 
henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat  
tammi - joulukuussa 0,6 (0,6) milj. euroa.                   

Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden
ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa     
käytetyistä ehdoista.                              

Hallituksen ja johdon palkat ja palkkiot                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa             |  2009 |      |    2008 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Vuosi-p | Kokous-pa | Vuosi-palk | Kokous-pa |
|                | alkkio |   lkkio |    kio |   lkkio |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andreas Tallberg, hallituksen | 40 000 |   8 000 |   40 000 |   7 200 |
| puheenjohtaja         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Christer Sumelius,      | 30 000 |   5 000 |   30 000 |   4 500 |
| hallituksen varapuheenjohtaja |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Claus von Bonsdorff      | 20 000 |   5 000 |   20 000 |   4 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Klaus Cawén          | 20 000 |   5 000 |   20 000 |   4 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Carl-Johan Rosenbröijer    | 20 000 |   5 000 |   20 000 |   4 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mikael Mäkinen (*       |  5 000 |   1 000 |   15 000 |   3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jan Lång (**         | 20 000 |   4 500 |   15 000 |   3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jan Hasselblatt (***     |    - |     - |   5 000 |   1 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 155 000 |  33 500 |  165 000 |  32 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (* Hallituksen jäsen 11.3.2008 - 17.3.2009     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (** Hallituksen jäsen 11.3.2008 alkaen              |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (*** Hallituksen jäsen 11.3.2008 saakka             |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                      |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtaja Arto Metsänen (*        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu rahapalkka               |   105 580 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu tulospalkkio              |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahapalkat yhteensä               |   105 580 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luontoisedut                  |    6 420 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   112 000 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)  |    6 048 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (* 1.9.2009 alkaen               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                      |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtaja Mika Seitovirta (*       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu rahapalkka               |   272 024 |   442 014 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomiskorvaus               |   525 000 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, rahana  |      - |    74 204 |
| maksettu                    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä,     |      - |    61 391 |
| luovutettujen osakkeiden arvo          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu tulospalkkio              |   33 171 |    87 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahapalkat yhteensä               |   830 195 |   665 539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luontoisedut                  |    3 846 |    2 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   834 041 |   667 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)  |   13 289 |    16 439 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (* 5.8.2009 saakka               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                   |     2009 |       2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu johtoryhmä yhteensä          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut rahapalkat            |   1 155 624 |    1 176 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomiskorvaukset           |    425 036 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä,  |       - |     137 395 |
| rahana maksettu              |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä,  |       - |     102 319 |
| luovutettujen osakkeiden arvo       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tulospalkkiot          |    124 322 |     298 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahapalkat yhteensä            |   1 704 982 |    1 714 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luontoisedut               |    74 573 |      70 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |   1 779 555 |    1 785 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai    |    132 802 |     137 193 |
| vastaava)                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä                      

Glastonin osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä aiheutui vuonna 2009    
henkilösivukuluineen 0,3 (0,3) milj. euron kulukirjaus. Vuonna 2009 ei     
luovutettu osakkeita osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella.    


Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa                 

Glaston on vuokrannut yhteisyritykselle kiinteistön. Glastonilla ei ollut muita 
merkittäviä liiketoimia yhteisyrityksen kanssa tammi - joulukuussa 2009 tai   
2008. Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakkuusyrityksen kanssa.  

milj. euroa                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet yhteisyrityksen kanssa      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti yhteisyrityksille           |      0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot yhteisyrityksiltä |      0,3 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot yhteisyrityksiltä        |      0,3 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteisyritykseltä ja velat     |   1-12/2009 |   1-12/2008 |
| yhteisyritykselle              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset            |      1,2 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainasaamiset         |      5,9 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |      0,1 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilaa

Liitteet & linkit