GLASTON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016: VUOSI PÄÄTTYI VAHVASTI

GLASTON OYJ ABP                               TILINPÄÄTÖSTIEDOTE     10.2.2017 klo 13.00

GLASTON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016: VUOSI PÄÄTTYI VAHVASTI

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tilinpäätöstiedotteesta 2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

LOKA-JOULUKUU 2016

- Saadut tilaukset olivat 33,6 (24,2) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 35,1 (32,6) miljoonaan euroon.
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,4 (1,4) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 2,4 (-0,7) miljoonaa euroa eli 6,8 (-2,2) % liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen liiketulos parani 2,7 (0,6) miljoonaan euroon eli 7,8 (1,7) prosenttiin liikevaihdosta.
- Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 8,9 (0,7) miljoonaa euroa.


TAMMI-JOULUKUU 2016

- Saadut tilaukset olivat 112,9 (107,4) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta vuoden lopussa oli 45,6 (38,5) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 13 prosenttia 107,1 (123,4) miljoonaan euroon.
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,4 (9,5) miljoonaa euroa eli 5,1 (7,7) % liikevaihdosta.
- Liiketulos oli 2,3 (6,6) miljoonaa euroa eli 2,1 (5,4) % liikevaihdosta
- Vertailukelpoinen liiketulos laski 2,8 (6,1) miljoonaan euroon eli 2,6 (4,9) prosenttiin liikevaihdosta.
- Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 4,6 (10,0) %.
- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,00) euroa.
- Korolliset nettovelat olivat -0,6 (7,4) miljoonaa euroa.
- Hallitus esittää, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta vuodelta 2016.


GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuu suhteellisen pieni määrä toimituksia, minkä johdosta jakson vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016  vertailukelpoinen liiketulos 2,8 miljoonaa euroa.)

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Neljännellä vuosineljänneksellä lasinjalostuskonemarkkinat piristyivät, ja varovaisesti edennyt vuosi päättyi vahvasti. Paras kehitys nähtiin EMEA-alueella, jossa uudet konetilaukset kasvoivat 53 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Suuren konetoimitusmäärän ansiosta loka–joulukuun liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 35,1 miljoonaa euroa. Ve
rtailukelpoinen liiketulos parani 2,7 (0,6) miljoonaan euroon eli 7,8 prosenttiin liikevaihdosta. Tuloskehitykseen vaikuttivat erityisesti kasvanut liikevaihto ja kustannussäästötoimenpiteet.

Koko vuoden liikevaihto oli 107,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 2,8 (6,1) miljoonaa euroa. E
dellisvuotta pienempi liikevaihto ja asiakasprojekteihin liittyvät kustannusylitykset alensivat tulosta. Vuoden aikana toteutetut kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat tulokseen positiivisesti.

Keväällä uudistimme strategiamme. Ydinosaamisemme on tasokarkaisuteknologiassa. Tämän lisäksi näemme kasvua myös muissa turvalasituoteryhmissä, kuten taivutuksessa, taivutuskarkaisussa ja laminoinnissa.

Lisäksi haemme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvistä lasiteknologioista. Perustimme tammikuussa 2017 Glaston Emerging Technologies -yksikön, joka tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä aurinkoenergiasovelluksiin. Yksikön on tarkoitus myös jatkossa toimia kyseisten tuotantolinjojen toimittajana. Nanoteknologiahanke, jossa olemme olleet mukana loppuvuodesta 2015, etenee aikataulussaan. Hankkeen toteutuminen suunnitellusti toisi Glastonille laitetoimituksia lähivuosina.  

Lähdemme vuoteen 2017 paremmista lähtökohdista kuin vuotta aiemmin. Vahvempi tilauskanta, piristyneet markkinat sekä tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvän pohjan kannattavalle kasvulle.”

 

AVAINLUVUT 31.12.2016 31.12.2015
     
Tilauskanta, milj. euroa 45,6 38,5
Saadut tilaukset, milj. euroa 112,9 107,4
Liikevaihto, milj. euroa 107,1 123,4
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 5,4 9,5
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 5,1 7,7
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 2,8 6,1
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 2,6 4,9
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 1,0 -13,8
Osakekohtainen tulos 0,01 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,4 -3,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 4,6 -13,8
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 3,9 7,2
Omavaraisuusaste, % 43,2 43,9
Velkaantumisaste, % 46,7 36,7


TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuoteen 2016 lähdettäessä lasinjalostusmarkkinoilla esiintyi laajasti epävarmuutta. Merkittävä muutos parempaan nähtiin vasta viimeisen vuosineljänneksen aikana, jolloin piristymistä oli havaittavissa etenkin EMEA-alueella. Pohjois-Amerikan markkinoilla asiakkaiden päätöksenteko hidastui toisella vuosipuoliskolla sekä Yhdysvalloissa että Meksikossa. Markkinatilanne säilyi kuitenkin kohtuullisen hyvänä. Etelä-Amerikassa markkina pysyi hiljaisena. Aasian markkina-alueella kehitys vaihteli maittain. Kiinan markkinat ovat edelleen laskusuunnassa, mutta monissa muissa maissa kehitys on ollut myönteistä.

MACHINES
Loka
–joulukuu
Vuoden viimeisellä neljänneksellä koneliiketoiminnan markkinaympäristössä tapahtui selvää piristymistä. Myönteisintä kehitys oli EMEA-alueella, jossa uusien tilausten määrä kasvoi 53 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Pohjois-Amerikassa asiakkaiden tuotteiden kysyntätilanne on hyvä, mutta asiakkaiden päätöksenteko on edelleen hidasta. Etelä-Amerikassa Brasilian markkinat jatkuivat hiljaisina kun taas Chilessä, Perussa ja Kolumbiassa oli havaittavissa ensimmäisiä merkkejä positiivisesta kehityksestä. Aasian alueella markkinaympäristö vaihteli merkittävästi eri alueiden välillä. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa hyvä kehitys jatkui. Kiinan markkinat olivat edelleen haastavat, mutta siellä on nähtävissä heräävää kysyntää teknisesti edistyksellisempiä koneita kohtaan.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Glaston vahvisti markkina-asemansa uudistuneiden FC™- ja RC™-tasokarkaisulinjojen ansiosta. Syyskuussa Glasstec-messuilla markkinoille tuotu FC™-tuoteperhe saavutti nopeasti vankan markkina-aseman. Loppuvuodesta kotiutettiin ensimmäiset kaupat uusista tuotteista.

Tammi
–joulukuu
Pohjois-Amerikka ja EMEA-alue säilyivät Glastonin koneliiketoiminnan suurimpina markkina-alueina. Pohjois-Amerikan markkinoilla tapahtui käänne toisella vuosipuoliskolla, kun asiakkaiden päätöksentekoajat pitenivät. Kiinalaisten toimijoiden vahvistaessa läsnäoloaan markkinoilla kilpailutilanne kiristyi. Etelä-Amerikan markkinat jatkuivat hiljaisina, mutta Brasilian ulkopuolella nähtiin hienoista piristymistä vuoden lähestyessä loppuaan. EMEA-alueella, erityisesti Itä-Euroopassa ja Italiassa, markkinat kehittyivät myönteisesti. Tietyissä maissa asiakkaiden investointeja vauhditti voimaan astuneet verohuojennukset.

Aasian markkina-alueella Glastonin menestys vaihteli aluekohtaisesti. Kilpailukykyisen tuotetarjoaman ja lisääntyneen läsnäolonsa ansiosta Glaston saavutti johtavan aseman Australian ja Uuden-Seelannin karkaisukonemarkkinoilla muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. Kaakkois-Aasiassa konemarkkinat olivat kokonaisuudessaan hiljaiset Vietnamia lukuunottamatta. Kiinassa asiakkaiden aktiviteetti lisääntyi toisella vuosipuoliskolla.


SERVICES
Loka-joulukuu
Alavireisen alkuvuoden jälkeen huoltoliiketoiminnan markkinat vilkastuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. EMEA-alue palasi heikon kolmannen neljänneksen jälkeen tyydyttävälle tasolle. Aasiassa ja Etelä-Amerikassa asiakkaiden aktiviteetti lisääntyi loppuvuodesta. Pohjois-Amerikan markkina pysyi haastavana.

Aivan vuoden lopussa modernisointituotteiden markkinassa tapahtui oleellinen parannus, ja koko vuoden päivitys- ja modernisointitilauksista 35 % saatiin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Glaston sopi muun muassa merkittävistä laminointikoneiden modernisointikaupoista Malesiaan, Norjaan ja Isoon-Britanniaan sekä tasokarkaisulinjojen päivityksistä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Ajoneuvolasituotteissa tehtiin modernisointikaupat Turkkiin ja Puolaan. Viimeisellä neljänneksellä solmittiin myös kaksi merkittävää varaosasopimusta Eurooppaan. Näissä Glaston toimii asiakkaan lämpökäsittelykoneiden ainoana varaosatoimittajana. Lämpökäsittelykoneiden varaosamyynti pysyi korkealla tasolla etenkin Pohjois-Amerikassa. Työkalujen myynti kääntyi kasvuun.

Tammi
joulukuu
Vuonna 2016 huoltoliiketoiminnan markkinoilla esiintyi laajalti epävarmuutta kysynnän jäädessä viimeistä neljännestä lukuun ottamatta vaimeaksi. Liiketoiminnan vahvimmat alueet olivat edelleen Pohjois-Amerikka ja EMEA-alue. Etelä-Amerikan markkinat jatkuivat hiljaisina joskin ajoneuvolasipuolella oli havaittavissa piristymisen merkkejä. Aasian alueella myönteistä kehitystä tapahtui Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Kaakkois-Aasiassa. Kiinan huoltomarkkinat jatkuivat hiljaisina.

Suuria modernisointi- ja päivitysprojekteja oli edellisvuotta vähemmän. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa aktiivinen uuskonekauppa hidasti päivitystuotteiden myyntiä. Vuoden viimeistä neljännestä lukuun ottamatta modernisointituotteiden kysyntä jäi vaimeaksi EMEA-alueella. Pohjois-Amerikassa aiempien vuosien koneinvestoinnit vaikuttivat päivitystuotemyyntiin, ja konekannan modernisointi tulee ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden kuluttua.

Lämpökäsittelykoneiden huolto- ja varaosamyynti pysyi varsin korkealla tasolla. Kappalemääräisesti kauppoja tehtiin edellisvuotta enemmän, mutta yksittäisten tilausten keskikoko pieneni hiukan. Vahvimmat myyntialueet olivat edelleen Pohjois-Amerikka sekä EMEA.

Työkalut-tuoteryhmässä kilpailu oli edelleen aggressiivista. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta työkalujen myynti lähti varovaiseen kasvuun vuoden lähestyessä loppuaan. Tuoteryhmään tuotiin vuoden aikana uusia työkalutyyppejä ja jakeluverkostoa laajennettiin.


NÄKYMÄT
Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys oli myönteistä vuoden 2016 lopulla. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä merkkejä markkinoiden heikkenemisestä ja myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Hyvästä kysyntätilanteestä huolimatta investointipäätöksiä mietitään usein aiempaa pidempään epävarman maailmantalouden ja -poliittisen kehityksen takia.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuu suhteellisen pieni määrä toimituksia, minkä johdosta jakson vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016  vertailukelpoinen liiketulos 2,8 miljoonaa euroa.)


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 241 163 euroa, johon sisältyi tilikauden tappio -5 664 105 euroa.

Vuoden 2016 osakekohtainen vertailukelpoinen tulos oli 0,01 euroa. Osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 3050 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta. Yhtiön panostaessa voimakkaasti uusien teknologioiden kehittämiseen ja vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen ollessa vain 0,01 euroa hallitus esittää, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta vuodelta 2016.


TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 10.2.2017 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Lisätietoja antaa:  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa
www.glaston.net
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit