Glastonin tulos kääntyi nousuun

GLASTON OYJ ABP    Pörssitiedote      6.2.2008 klo 8.30
Glastonin tulos kääntyi nousuun, konsernilla hyvä loppuvuosi

- Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 269,8 (oikaistu*
1-12/2006: 218,9) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen
liikevaihto oli 88,8 (oikaistu 10-12/2006: 64,0) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 16,6 (vertailukelpoinen
oikaistu** 1-12/2006: 10,9) miljoonaa euroa, eli 6,2 (5,0) %
liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 7,1
(vertailukelpoinen oikaistu 10-12/2006: 5,5 ) miljoonaa euroa, eli
8,0 (8,5) % liikevaihdosta.
- Sijoitetun pääoman tuotto parani ja oli 12,1 (oikaistu 8,8) %.
- Saadut tilaukset olivat 212,7 (1-12/2006: 195,5) miljoonaa euroa.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä tilauksia saatiin 42,0 (oikaistu
10-12/2006: 57,6) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta 31.12.2007 oli 87,0 (oikaistu 31.12.2006: 97,8)
miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,14 (oikaistu 1-12/2006: 0,11) euroa,
josta vuoden viimeisen neljänneksen osuus oli 0,10 (oikaistu
10-12/2006: 0,01) euroa.
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10
euroa/osake (0,09 euroa/osake)
- Glastonin markkinanäkymät vuodelle 2008 ovat edelleen hyvät.
Kasvavat markkinat muualla tasaavat Pohjois-Amerikassa esiintyvää
epävakautta.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:"Vuosi 2007 oli Glastonille tärkeiden muutosten vuosi. Liikevaihtomme
kasvoi lähes neljänneksellä. Keskeiset tunnusluvut, kuten liikevoitto
ja sijoitetun pääoman tuotto kääntyivät kasvuun. Konsernin
kannattavuutta parantavat toimenpiteet jatkuvat taloudellisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.""Katsauskauden päättyessä Glastonin tilauskanta oli tyydyttävä.
Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja yksityisrakentamisen notkahdus
USA:ssa on vaikuttanut Heat Treatmentin tilauskantaan. Uskomme
kuitenkin konsernin tilauskannan kehittyvän hyvin jo alkuvuoden
aikana.""Glastonin uusi strategia, kehitysohjelmat sekä taloudelliset
tavoitteet julkaistiin tammikuussa 2008. Arkkitehtuurilasisegmentti,
ja sen tukena aurinkoenergiamarkkina, luovat pohjan konsernin
kannattavalle kasvulle. Kaluste- ja ajoneuvolasiteollisuuden osalta
keskitymme kassavirran ja kannattavuuden parantamiseen."

Konsernin rakenne ja segmentointi
Glastonin luvut esitetään tässä katsauksessa jaettuina Jatkuviin
toimintoihin ja Lopetettuihin toimintoihin.
Jatkuvan toiminnan ensisijaisina segmentteinä ovat
liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment, sekä
kolmannelta neljännekseltä lähtien Software Solutions.
Jatkuvan toiminnan toissijaisina segmentteinä raportoidaan
maantieteelliset alueet EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka),
Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) sekä Aasia (Kiina ja muu
Aasian-Tyynenmeren alue).*), **) tuloutusperiaatteen muutos, laadintaperiaatteet tiedotteen
taulukko-osassaPre-processing -segmenttiin kuuluvat Bavelloni-tuotemerkillä myytävät
lasin esikäsittelykoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä työkalujen
valmistus. Heat Treatment -segmenttiin kuuluvat Tamglass- ja
Uniglass-tuotemerkeillä myytävät karkaisu-, taivutus- ja
laminointikoneet, huolto- ja palvelutoiminta sekä Tamglass
Lasinjalostuksen lasinjalostustoiminta. Software Solutions -segmentti
muodostuu A+W Software Groupin toiminnasta. Segmenteille
kohdentamattomat konsernikustannukset raportoidaan erikseen.

Lopetettujen toimintojen eli Energia-toimialan luvut julkaistaan IFRS
5 -standardin Lopetetut toiminnot -esittämistavan mukaan.


Markkinat
Markkinat kehittyivät katsauskauden aikana suotuisasti
 Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta. Julkisrakentaminen jatkui vahvana
kaikilla markkina-alueilla, sen sijaan asuinrakentamismarkkinoiden
kehityksessä esiintyi suuria alueellisia eroja.

Kehittyneillä markkinoilla ja varsinkin EMEA-alueella Glastonin
One-Stop-Partner -konsepti eli esikäsittely- ja turvalasikoneiden
sekä nyt myös tuotannon ohjausjärjestelmien yhdistelmä ja
yhteistoimitus, sai hyvän vastaanoton. Kesällä 2007 Glaston kirjasi
kaksi merkittävää tilausta, joista suurempi valmistuttuaan muodostaa
kokonaisen arkkitehtuurilasia toimittavan lasinjalostustehtaan.

Pre-processing
Pre-processing -liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli hyvä koko
vuoden ajan. Liikevaihto vuonna 2007 oli 94,1 miljoonaa euroa (89,1
miljoonaa euroa vuonna 2006), missä oli kasvua 5,6 prosenttia, ja
liikevoitto 1,4 (0,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta vuoden lopussa oli
20,9 (19,9) miljoonaa euroa. Aktiivisimmat markkina-alueet olivat
Etelä-Amerikassa ja Heat Treatment -liiketoiminta-alueesta poiketen
myös Pohjois-Amerikassa.

Tehostamistoimien sekä toimitusprosessin tehostamiseen liittyvien
toimenpiteiden ansiosta Pre-processing -liiketoiminta-alue saavutti
positiivisen, joskin vielä vaatimattoman tuloksen vuonna 2007.

Italiassa valmistusta uudelleenorganisoitiin ja valmistustoiminta
keskitettiin Bergamosta Bregnanoon. Osana tehostamistoimia
Pre-processing tuotanto yhdistettiin Heat Treatmentin kanssa
Brasiliassa. Pre-processing -liiketoiminta-alue sai vuonna 2007 uuden
johtoryhmän.

Heat Treatment
Heat Treatment liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli
kokonaisuutena hyvä. Turvalasi-koneiden kysyntä kasvoi erityisesti
Lähi-idässä, Itä-Euroopassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa.
Liikevaihto vuonna 2007 oli 162,3 (131,3) miljoonaa euroa, missä
kasvua oli 24 prosenttia, ja liikevoitto 19,6 (13,5) miljoonaa euroa.
Tilauskanta vuoden 2007 lopussa oli 59,9 (77,9) miljoonaa euroa.
Tilauskannan kehitykseen on erityisesti vaikuttanut Pohjois-Amerikan
heikentynyt kysyntä sekä muutaman tilauksen siirtyminen vuoden 2008
alkuun.

Heat Treatment keskittyi vuonna 2006 lanseerattujen tuotteiden
myynnin ja markkina-aseman kasvattamiseen. Kokonaisratkaisujen
kysyntä kasvoi vuonna 2007, samoin kuin aurinkoenergiapaneelien sekä
-peilien lasintuottajilta tullut kysyntä.

Cattin-yksikön turvalasikoneiden tuotekehitystoiminta lopetettiin
Sveitsissä ja kyseiset toiminnot keskitettiin Suomeen. Yksikön
toiminta saatettiin loppuun kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Kiinan uuden tehtaan tuotanto käynnistyi toukokuussa 2007. Se tulee
vastaamaan Kiinan ja Aasian kasvavaan kysyntään. Myös Suomen tehtaan
toimitusvolyymia kasvatettiin vastaamaan EMEA-alueen korkeaan
kysyntään. Heat Treatment -liiketoiminta-alueen johtoryhmä uudistui
vuonna 2007.


Software Solutions
Liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli hyvä koko vuoden ajan.
Itä-Euroopan alue ja Venäjä kasvoivat voimakkaasti, samoin Lähi-itä.
Liikevaihto vuonna 2007 (7-12/2007) oli 14,7 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikan markkinatilanne ei
ole vaikuttanut Software Solutions -liiketoiminta-alueen myyntiin,
sillä useat suuret lasinvalmistajat investoivat uusiin
ohjelmistoratkaisuihin.

Vuonna 2007 merkittävin yksittäinen tapahtuma oli A+W Software
Groupin liittäminen osaksi Glastonia ja sitä seurannut mittava
integrointiprosessi. Integrointi on edennyt odotettua nopeammin.


Service Solutions
Service-toimintojen liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa, jossa
kasvua 40 % edellisvuoteen verrattuna. Puolet kasvusta oli
orgaanista. Yksikköä ei raportoida erillisenä liiketoiminta-alueena
vaan sen tuotot sisältyvät raportoitaviin liiketoiminta-alueisiin.

Service-toiminta kasvoi kertomusvuoden aikana erityisesti
EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä erityisen kysyttyjä olivat lisä- ja varaosat. USA:ssa,
jossa lasinjalostajien uusinvestoinnit ovat hidastuneet, Glastonin
asiakkaat panostivat ohjelmistopäivityksiin ja lisävarusteisiin.

One-Stop-Partner
Myyntikertymä One-Stop-Partner eli esikäsittely- ja turvalasikoneiden
sekä tuotannon ohjausjärjestelmien yhteistoimituksille ja
yhdistelmille oli katsauskaudella 47,7 (18,8) miljoonaa euroa.
OSP-toiminnan tuotot sisältyvät virallisesti raportoitaviin
segmentteihin. Toteutuneet tilaukset ovat kohdistuneet
aurinkoenergiaa tuottaviin järjestelmiin sekä arkkitehtuurilasia
valmistaviin lasinjalostustehtaisiin. Vahvinta kasvu oli
EMEA-alueella sekä Pohjois-Aasian markkinoilla, jotka yhteensä
edustivat 85 % myyntikertymästä.

Saadut tilaukset
Glastonin saadut tilaukset olivat kertomusvuoden aikana 212,7
(195,5) miljoonaa euroa, kasvua 9 % edellisvuoteen verrattuna.
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana tilauskertymä oli 42,0
(10-12/2006: 57,6) miljoonaa euroa.


Saatujen tilausten maantieteellinen jakauma, MEUR

+----------------------------------------------+
|     | 1-12/2007 | 1-12/2006 | Muutos, % |
|----------+-----------+-----------+-----------|
| EMEA   |   134,4 |   108,7 |    +24 |
|----------+-----------+-----------+-----------|
| Amerikka |   44,0 |   58,4 |    -25 |
|----------+-----------+-----------+-----------|
| Aasia  |   34,3 |   28,4 |    +21 |
|----------+-----------+-----------+-----------|
| Yhteensä |   212,7 |   195,5 |    +9 |
+----------------------------------------------+Tilauskanta
Glastonin tilauskanta oli 31.12.2007 yhteensä 87,0 (31.12.2006: 97,8)
miljoonaa euroa. Heat Treatment -liiketoiminta-alueen osuus
tilauskannasta oli 59,9 miljoonaa euroa, Pre-processingin osuus 20,9
miljoonaa euroa ja Software Solutionin 6,2 miljoonaa euroa.+----------------------------------------------+
| Tilauskanta, MEUR | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|--------------------+------------+------------|
| Pre-processing   |    20,9 |    19,9 |
|--------------------+------------+------------|
| Heat Treatment   |    59,9 |    77,9 |
|--------------------+------------+------------|
| Software Solutions |    6,2 |     - |
|--------------------+------------+------------|
| Yhteensä      |    87,0 |    97,8 |
+----------------------------------------------+Liikevaihto ja -voitto
Glastonin katsauskauden liikevaihto kasvoi 23 %, 269,8 (oikaistu
1-12/2006: 218,9) miljoonaan euroon. Neljännen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 88,8 (oikaistu 10-12/2006: 64,0) miljoonaa euroa.
Pre-processingin liikevaihto loka-joulukuussa oli 28,5 (10-12/2006:
26,6) miljoonaa euroa, Heat Treatmentin liikevaihto oli 52,8
(10-12/2006: 38,6) ja Software Solutionin liikevaihto oli 7,9
miljoonaa euroa.


+-------------------------------------------------------------------+
| Liikevaihto,  | 1-12/2007 | 1-12/2006 | 10-12/2007 | 10-12/2006 |
| MEUR      |      |      |      |      |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Pre-processing |   94,1 |   89,1 |    28,5 |    26,6 |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Heat Treatment |   162,3 |   131,3 |    52,8 |    38,6 |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Software    |   14,7 |     - |    7,9 |     - |
| Solutions    |      |      |      |      |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Emoyhtiö, elim |   -1,3 |   -1,5 |    -0,5 |    -1,2 |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Yhteensä    |   269,8 |   218,9 |    88,8 |    64,0 |
+-------------------------------------------------------------------+


Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä
tammi-joulukuussa oli 16,6 (oikaistu 1-12/2006: 10,9 miljoonaa
euroa), eli 6,2 (5,0) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen
 neljänneksen liikevoitto oli 7,1 (oikaistu 10-12/2006: 5,5)
miljoonaa euroa eli 8,0 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
Pre-processingin osuus neljännen vuosineljänneksen liikevoitosta oli
0,2 miljoonaa euroa, Heat Treatmentin 7,7 miljoonaa euroa ja Software
Solutionin 1,0 miljoonaa euroa.

Pre-processingin liikevoitto kääntyi katsauskauden aikana kasvuun
tason ollessa edelleen epätyydyttävä. Heat Treatmentin liikevoitto
kehittyi vuoden 2007 aikana hyvin. Tulosta kuitenkin rasittaa
Tamglass Lasinjalostuksen tulos, joka selvästi poikkesi asetetusta
tavoitteesta. Tamglass Lasinjalostuksen tervehdyttämisohjelmaa
jatketaan tehostetusti vuoden 2008 aikana. Kolmannesta neljänneksestä
konsolidoitu Software Solutionin tulos oli erittäin hyvä.


+-------------------------------------------------------------------+
| Liikevoitto,  | 1-12/2007 | 1-12/2006 | 10-12/2007 | 10-12/2006 |
| MEUR      |      |      |      |      |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Pre-processing |    1,4 |    0,3 |    0,2 |    0,4 |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Heat Treatment |   19,6 |   13,5 |    7,7 |    5,1 |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Software    |    2,6 |     - |    1,0 |     - |
| Solutions    |      |      |      |      |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Emoyhtiö, elim. |   -7,0 |   -3,0 |    -1,8 |    0,0 |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Liikevoitto   |   16,6 |   10,9 |    7,1 |    5,5 |
| yhteensä    |      |      |      |      |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Kertaluontoiset |   -4,6 |   -5,2 |    +2,8 |    -3,5 |
| erät      |      |      |      |      |
|-----------------+-----------+-----------+------------+------------|
| Konserni    |   12,0 |    5,6 |    9,9 |    1,9 |
| yhteensä    |      |      |      |      |
+-------------------------------------------------------------------+


Katsauskauden voitto oli 10,6 (8,9) miljoonaa euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 12,1 % (8,8 %). Tulos / osake oli 0,14 (0,11)
euroa.

Katsauskauden verot olivat 5,2 (1,7) miljoonaa euroa, eli 43 %
tuloksesta ennen veroja. Vertailujakson verot sisälsivät aikaisempien
vuosien veronpalautuksia 1,8 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen
veroprosentti on 59 %.

Katsauskauden kertaluontoiset erät olivat kokonaisuudessaan 4,6 (5,2)
miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä yhtiö kirjasi 7,3 miljoonaa
euroa toimitusprojektien jälkikustannuksista ja liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyistä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö
kirjasi 2,8 miljoonan euron myyntivoiton operatiiviseen toimintaan
kuulumattoman käyttöomaisuuden myynnistä.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema oli hyvä. Omavaraisuusaste 31.12.2007 oli
55,4 (61,9) %. Glastonin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan
rahavirta oli 8,7 (-5,2) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta
oli -27,3 (-6,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirtaan sisältyy
Albat+Wirsamin osakkeiden hankintamenoa 17,7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta tammi-joulukuussa oli 1,5 (-8,4) miljoonaa
euroa, joka sisältää kaudella maksettuja osinkoja 7,1 (13,4)
miljoonaa euroa sekä lisäyksen lyhytaikaisissa lainoissa 11,2
miljoonaa euroa. Lainan määrän kasvu liittyi Albat+Wirsamin
osakkeiden hankinnan rahoittamiseen. Lopetettujen toimintojen
rahavirta oli 18,3 (4,8) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit kassavarat 31.12.2007 olivat 11,3 (10,5) miljoonaa
euroa. Korollinen nettovelka oli 10,4 (-2,7) miljoonaa euroa.
Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 7,4 (-1,9) %.

Yrityskaupat
Glaston Oyj Abp allekirjoitti toukokuussa sopimuksen saksalaisen
Albat+Wirsam Software Groupin ostamisesta. Kauppa toteutui 2.7.2007
ja kauppahinta oli 21,3 miljoonaa euroa. Yhtiössä työskentelee 247
henkilöä. Osakkeiden hankintamenolaskelma on tämän tiedotteen
liiteosiossa.
Yhtiön keväällä M-real Oyj:lle myymä Energia-toimiala irtautui
konsernista virallisesti 1.7.2007. Kaupan arvo Glastonille oli
yhteensä 15,4 miljoonaa euroa. Energialiiketoiminnan tulos ja
vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan on kuvattu tämän tiedotteen
liitesivuilla kohdassa Lopetetut toiminnot.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 6,3 (5,5) miljoonaa euroa eli
2,2 % liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot sisältävät jo
markkinoilla olevien tuotteiden jatkokehityksen sekä uusien koneiden
ja mallien kehittämisen.

Heat Treatment -liiketoiminta-alueella tuotekehityksen
painopistealueet olivat lasin laadun mittaamiseen liittyvän
ohjelmisto- ja automaatioteknologian kehittämisessä. Lisäksi
keskityttiin linja- ja tehdastoimituksiin liittyvään
linjasuunnitteluun sekä tuotannon synkronointiin esikäsittely- ja
lämpökäsittelykoneiden välillä. Pre-processing
-liiketoiminta-alueella kehityksen painopiste oli myös integroiduissa
linjoissa. Lisäksi keskityttiin sekä hiontatuoteperheen että uusien
edistyksellisten leikkuukoneiden kehittämiseen. Software Solution
-liiketoiminta-alueen kehityksen painopiste keskittyi optimointiin.
Uudet järjestelmät, kuten DynOpt ja XOPTON Dynamic ovat vuoden aikana
menestyneet hyvin.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit ilman yritysostoja olivat 11,3 (12,0)
miljoonaa euroa. Vuoden 2007 merkittävimmät investoinnit olivat
tuotantokoneiden hankinta 4,2 miljoonaa euroa sekä Tamglass
Lasinjalostuksen Lempäälän tehtaan laajennus, yhteensä 2,0 miljoonaa
euroa. Tuotekehitysaktivointien osuus oli 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiö
käynnisti vuoden 2007 aikana mittavan, globaalin ERP- hankkeen
sisäisten prosessien harmonisoimiseksi ja toiminnnan tehostamiseksi.

Ympäristö
Energiatehokkuus ja vaihtoehtoiset energialähteet ovat Glastonin
kannalta merkittäviä ympäristötrendejä. Ympäristötietoisuuden
lisääntymisen myötä energian säästötavoitteet kasvavat. Tämä edistää
energialasin kysyntää, sillä oikeanlaisen lasin käytöllä
energiankulutusta voidaan merkittävästi pienentää. Aurinkoenergian
tuotanto kasvaa lähivuosien aikana voimakkaasti ja aurinkopanelien-
ja -peilien kysyntä on vuoden 2007 aikana kasvanut. Glastonilla on
tarvittava tuotevalikoima palvellakseen aurinkoenergiatuotannon
tarpeita lasinvalmistuksen osalta.
Glastonin tuotteet ovat tyypillisesti pitkäikäisiä, olipa kyse omista
koneista tai niillä tuotetuista lopputuotteista - erikoislaseista.
Oman toimintamme kannalta koneidemme koko elinkaaren hallinta on
avainasemassa. Konsernin periaatteiden mukaan Glastonin omissa
hankinnoissa noudatetaan voimassaolevia lakeja, asetuksia ja
säädöksiä sekä yleistä hyvää tapaa.
Tuotantolaitokset ovat vastuussa paikallisista ympäristöasioista.
Ympäristöasioiden koordinointi tapahtuu konsernitasolla.

Riskien hallinta
Glaston toimii globaalisti, ja muutokset maailmantalouden
kehityksessä vaikuttavat yhtiön toimintaan. Yhtiön merkittävimpiin
toiminnallisiin riskeihin lukeutuvat isojen asiakasprojektien
hallinnointi, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja
hintakehitys, alihankkijaverkoston hallinnointi sekä henkilökunnan
saatavuus ja pysyvyys.

Glastonin liiketoimintaan liittyy rahoitusriskejä kuten valuutta-,
korko-, rahoitusriskit, ja luottoriskit. Konsernin rahoitusyksikkö
hoitaa keskitetysti rahoitusriskin hallinnan hallituksen vahvistaman
rahoituspolitiikan mukaisesti.

Organisaatio ja henkilöstö
Konsernin uusi organisaatiorakenne astui voimaan kesäkuussa. Kesän
aikana emoyhtiö Kyro Oyj Abp sekä pääosa tytäryhtiöistä muuttivat
juridiset nimensä Glastoniksi. Kesäkuussa konserni päätti keskittää
turvalasikoneiden tuotekehitystoiminnan Suomeen ja lopettaa
Sveitsissä sijaitsevan Cattin-yksikön toiminnan. Yksikön
operatiivinen toiminta loppui syyskuussa ja henkilöstövähennyksiä
tehtiin 12 henkilön verran. Brasiliassa maaliskuussa käynnistetty
Tamglassin ja Bavellonin tuotantotoimintojen yhdistäminen vietiin
päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiöiden juridinen
sulautuminen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2008 aikana.
Yhdistymiseen liittyvät henkilöstövähennykset olivat 9 henkilöä.

Glastonin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 1435
(31.12.2006:1189) henkilöä. Luku sisältää Albat+Wirsamin
henkilöstön, yhteensä 247 henkilöä. Koko konsernin henkilöstöstä 29,6
% oli Suomessa ja muualla Euroopassa 49,3 %. Aasiassa konsernin
henkilöstöstä työskenteli 7,5 % ja Amerikoissa 13,6 %. Henkilöstöä
oli keskimäärin 1350 (31.12.2006:1241).
Muutokset yhtiön johdossa
Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti 1.1.2007 Mika Seitovirta.
Glastonin johtoryhmään nimitettiin maaliskuussa kaksi uutta henkilöä.
Kimmo Lautanen nimitettiin talousjohtajaksi ja Ari Himma
henkilöstöjohtajaksi.
Pre-processing liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi nimitettiin huhtikuussa Paolo Ceni.
Heat Treatment liiketoiminnan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
nimitettiin toukokuussa Topi Saarenhovi.
Software Solutions liiketoiminnan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
nimitettiin heinäkuussa Albat+Wirsam Software Groupin toimitusjohtaja
Günter Befort.
Osakkeet ja kurssikehitys
Glastonin osakepääoma 31.12.2007 oli 12 696 000 euroa. Vuoden 2007
viimeisenä päivänä liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 78 436 500
kappaletta. Yhtiön osakkeita vaihdettiin kertomusvuoden aikana 7 993
461 kappaletta eli 10,1 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen alin
kurssi oli 2,70 euroa ja ylin 4,53 euroa. Jakson keskikurssi oli 3,84
euroa.
Kannustinjärjestelmä
Glastonin hallitus päätti 9.5.2007 uudesta Glaston-konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet
2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010
yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettavan osuuden on tarkoitus
kattaa avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden
kuluessa palkkion maksamisesta.
Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2007 perustuu
konsernin liikevoiton ja liikevaihdon kasvuun. Mikälikannustinjärjestelmän ansaintakriteereille asetetut tavoitteet
vuosille 2007-2009 saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmästä
maksettavat palkkiot vastaavat bruttomäärältään (sisältäen myös
rahana maksettavan osuuden) noin 1 305 000 Glaston Oyj Abp:n
osaketta.

Glastonin hallitus vahvisti kannustinjärjestelmän tuoton vuodelta
2007 65,8 prosentiksi. Vaikutus vuoden 2007 tulokseen on 0,2
miljoonaa euroa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2007. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,09
euroa osakkeelta eli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
enintään 7 605 096 kappaletta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osana
yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöillä
pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 935
000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 7 935 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta kuitenkin siten, että
annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla
enintään 7 935 000 kappaletta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Omien osakkeiden luovutus ja osto
Osana Glastonin ja Albat+Wirsam Software Groupin kauppaa sovittiin,
että Albat+Wirsamin perustaja, Tri Wirsam, osti Glastonin hallussa
olevia omia osakkeita 329 904 kappaletta hintaan 3,99 euroa/kpl.
Glastonin hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa
valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Yhtiö hankki omia osakkeita
2007 913 500 kappaletta 4,30 euron kappalehintaan, yhteensä 3,9
miljoonaa euroa. Osakkeet on hankittu kannustinjärjestelmään
liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Valtuutuksesta on
käyttämättä 7 021 500 osaketta. Katsauskauden päättyessä Glastonin
hallussa oli yhteensä 913 500 osaketta, mikä vastaa 1,15 % yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä ja joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on
4,30 euroa kappaleelta, yhteensä 3,9 miljoonaa euroa.
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana yhtiö ei hankkinut omia
osakkeita.
Hallituksen ehdotus voitonjaosta
Emoyhtiön vapaa oma pääoma taseen 31.12.2007 mukaan on 63,4 miljoonaa
euroa, josta jakokelpoiset varat ovat 63,4 miljoonaa euroa.

Helmikuun 5. päivänä 2008 osinkoon oikeuttavia osakkeita on
78 436 500 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa
kutakin osaketta kohden, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen
käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 55,6 miljoonaa euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä ehdotetulle osingolle on 14.3.2008.
Osingonmaksupäivä on 25. maaliskuuta 2008. Kaikki osingonmaksun
täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet lukuun ottamatta emoyhtiön
hallussa olevia omia osakkeita ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta
2007.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Glastonin kokonaistoimitusten kehittämiseksi ja OSP-tuoteintegraation
nopeuttamiseksi jaettiin One-Stop-Partner -yksikkö 7.1.2008 alkaen
kahteen osaan: OSP Delivery -yksikköön ja OSP Offering -yksikköön.
Henrik Reims nimitettiin OSP Deliveries -yksikön johtajaksi ja
Glastonin johtoryhmän jäseneksi 7.1.2008 alkaen. Software Solutions
-liiketoiminta-alueen johtaja Günter Befort vastaa 7.1.2008 alkaen
Glastonin OSP Offering -yksikön kehittämisestä. Aiemman
One-Stop-Partner -yksikön johtaja Mauri Leponen jättää Glastonin
1.4.2008.

Suomen toimintojen selkeyttämiseksi Glaston Service Ltd. Oy:n
liiketoiminnat siirrettiin 1.1.2008 Glaston Finland Oy:öön. Siirrolla
ei ollut vaikutuksia henkilöstön määrään.

Glaston julkaisi tammikuussa uuden strategiansa sekä taloudelliset
tavoitteet. Arkkitehtuurilasisegmentti, ja sen tukena
aurinkoenergiamarkkina, luovat pohjan konsernin kasvulle jatkossa.
 Yhtiön One-Stop-Partner -konsepti on strateginen vahvuus, ja erottaa
Glastonin kilpailijoistaan. Auto- ja kalusteteollisuuden koneissa
fokus asetetaan hyvään kannattavuuteen ja kassavirtaan. Panostukset
Service-liiketoimintaan kasvavat merkittävästi.

Pääosin Suomen markkinoilla toimiva Tamglass Lasinjalostus on
strategiassa määritelty Glastonin ydinliiketoiminnan ulkopuolelle.
Yhtiön välitön fokus on jo aloitetun tervehdyttämisohjelman
läpiviemisessä. Strategiset tulevaisuuden vaihtoehdot ovat
Glastonissa selvityksen alla.

Yhtiön strategiaan pohjautuvat taloudelliset tavoitteet ulottuvat
vuoteen 2010.
Taloudelliset tavoitteet ovat:
- Liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 8 prosenttia
- Liikevoitto (EBIT) vähintään 10 prosenttia
- Sidotun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 20 prosenttia

Lähiajan epävarmuustekijät
Lähiajan epävarmuustekijöinä konserni näkee edelleen Yhdysvaltain
markkinoiden ja US dollarin valuuttakurssin kehityksen, sekä tämän
kehityksen siirtyvän voimallisemmin myös muille markkinoille.
Raaka-aineiden ja komponenttien hintakehitys sekä saatavuus, lähinnä
Suomessa, muodostavat myös oleellisen epävarmuustekijän. Glastonin
saamat isot OSP-kaupat lisäävät tuotanto- ja toimitusprosessiin
liittyviä haasteita.
Näkymät
Glaston on toimialansa johtava yritys globaalisti kasvavalla alalla.
Turvalasin osuus rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Ympäristöön
liittyvät kysymykset kuten rakennusten energiatehokkuus ja siihen
liittyvät korkean jalostusasteen lasituotteet ovat merkittävä kasvua
tukeva kehityssuunta. Aurinkoenergiamarkkina on kehittymässä
nopeasti ja avaa uusia mahdollisuuksia jo kuluvan vuoden aikana.
Tiukentuvat viranomaismääräykset kasvattavat edelleen turvalasin
menekkiä.
Glastonin näkymät vuodelle 2008 ovat myönteiset Pohjois-Amerikkaa
lukuunottamatta. Yhtiön toiminnan maantieteellisen hajautuksen
ansiosta Eurooppa, Aasia ja Amerikat kuitenkin tasaavat toistensa
suhdanteita.
OSP-kokonaistoimitusten kysynnän arvioidaan edelleen kasvavan
asiakkaiden lisääntyvien tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten vuoksi.
Glaston-konserni arvioi kasvattavansa liikevaihtoaan ja
liikevoittoaan selvästi vuoteen 2007 verrattuna.
Vuosineljänneksittäinen liikevaihto ja -voitto arvioidaan kehittyvän
vuoden 2007 tapaan, missä ensimmäinen vuosineljännes on
vaatimattomin, ja neljäs vahvin.
Helsingissä 6. helmikuuta 2008
Glaston Oyj Abp
Hallitus

Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Kimmo Lautanen
Talousjohtaja
Puh. 010 500 500


Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 520Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta, puh. 010 500 500
Talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh. 010 500 500Glaston Oyj Abp

Glaston Oyj Abp (ent. Kyro) on kasvava, vakavarainen ja
kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden
globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner,
kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan
laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa sekä Tamglass ja Uniglass
turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on
Suomessa toimiva korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin Mid Cap -listalla.
www.glaston.net


Jakelu:
OMX
Keskeiset mediat
www.glaston.net+-------------------------------------------------------------------------+
|Glaston-konserni       |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Konsernin tuloslaskelma,   |     |     |     |     |
|milj. Euroa         |     | Oikaistu|     | Oikaistu|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |10-12-2007|10-12-2006| 1-12/2007| 1-12/2006|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Jatkuvat toiminnot      |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Liikevaihto         |   88,8|   64,0|   269,8|   218,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Liiketoiminnan muut tuotot  |    0,3|    0,7|    0,6|    2,4|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Liiketoiminnan kulut     |   79,3|   58,2|   246,6|   205,0|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Kertaluontoiset erät     |   -2,8|    3,5|    4,6|    5,2|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Poistot           |    2,6|    1,0|    7,2|    5,4|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Liiketulos          |    9,9|    1,9|   12,0|    5,6|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
| % liikevaihdosta      |   11,2|    3,0|    4,5|    2,6|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Liiketulos ilman       |     |     |     |     |
|kertaluontoisia eriä     |    7,1|    5,5|   16,6|   10,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
| % liikevaihdosta      |    8,0|    8,5|    6,2|    5,0|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Rahoitustuotot ja -kulut   |   -0,2|   -0,2|   -0,0|    0,3|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tulos ennen veroja      |    9,8|    1,7|   12,0|    5,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tuloverot          |   -1,7|   -1,8|   -5,2|   -1,7|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tilikauden tulos jatkuvista |     |     |     |     |
|toiminnoista         |    8,0|    0,0|    6,9|    4,2|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Lopetetut toiminnot     |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tilikauden voitto      |     |     |     |     |
|lopetetuista toiminnoista  |    0,0|    1,1|    3,8|    4,8|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tilikauden tulos       |    8,0|    1,1|   10,6|    8,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tilikauden tuloksen     |     |     |     |     |
|jakautuminen         |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Emoyrityksen omistajille   |    8,0|    1,1|   10,6|    8,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Vähemmistölle        |    0,0|    0,0|    0,0|    0,0|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tulos/osake, euroa jatkuvat |     |     |     |     |
|toiminnot          |   0,10|   0,00|   0,09|   0,05|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tulos/osake, euroa lopetetut |     |     |     |     |
|toiminnot          |   0,00|   0,01|   0,05|   0,06|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Tulos/osake, euroa yht.   |   0,10|   0,01|   0,14|   0,11|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Konsernin tase, milj. Euroa |     |     |31.12.2007|31.12.2006|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Varat            |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Pitkäaikaiset varat     |     |     |   120,6|   123,2|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Vaihto-omaisuus       |     |     |   46,2|   49,5|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Myynti- ja muut saamiset   |     |     |   97,4|   66,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Käypään arvoon        |     |     |     |     |
|tulosvaikutteisesti     |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|kirjattavat varat      |     |     |    0,1|    0,1|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Rahavarat          |     |     |   11,3|   10,5|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Myytävänä olevat       |     |     |     |     |
|pitkäaikaiset omaisuuserät  |     |     |    0,3|     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Varat yhteensä        |     |     |   275,9|   250,2|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Oma pääoma ja velat     |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Emoyrityksen omistajille   |     |     |     |     |
|kuuluva oma pääoma      |     |     |   139,5|   140,1|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Vähemmistöosuus       |     |     |    0,1|    0,0|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Oma pääoma yhteensä     |     |     |   139,6|   140,1|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Pitkäaikainen korollinen   |     |     |     |     |
|vieras pääoma        |     |     |    1,9|    0,6|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Pitkäaikainen koroton vieras |     |     |     |     |
|pääoma            |     |     |   19,1|   14,9|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Lyhytaikainen korollinen   |     |     |     |     |
|vieras pääoma        |     |     |   19,4|    7,4|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Lyhytaikainen koroton vieras |     |     |     |     |
|pääoma            |     |     |   95,9|   87,1|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|               |     |     |     |     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|Oma pääoma ja velat yhteensä |     |     |   275,9|   250,2|
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Glaston-konserni                   |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Konsernin rahavirtalaskelma, milj. Eur        |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |  Oikaistu|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |1.1.-31.12.|1.1.-31.12.|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |    2007|    2006|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Liiketoiminnan rahavirta jatkuvista         |      |      |
|toiminnoista                     |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Tilikauden voitto                  |    6,9|    4,2|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Oikaisut                       |    6,0|    1,3|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta        |    12,9|    5,5|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Käyttöpääoman muutos                 |    1,2|    -3,1|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja   |      |      |
|veroja                        |    14,0|    2,4|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Saadut korot                     |    0,3|    0,8|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Saadut osingot                    |    0,0|    0,0|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Maksetut korot                    |    -1,2|    -1,0|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Maksetut verot                    |    -4,5|    -7,5|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Liiketoiminnan rahavirta               |    8,7|    -5,2|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Investointien rahavirta jatkuvista         |      |      |
|toiminnoista                     |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Tytäryhtiöiden hankinnat               |   -17,7|      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin      |      |      |
|hyödykkeisiin                    |   -11,3|   -10,9|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden      |      |      |
|luovutustulot                    |    1,7|    2,8|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Myytävissä olevien osakesijoitusten luovutustulot  |    0,0|    3,2|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos         |      |    1,1|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Verot v. 2005 energian liiketoiminnan        |      |      |
|luovutusvoitosta                   |      |    -2,9|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Investointien rahavirta               |   -27,3|    -6,9|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahoituksen rahavirta jatkuvista toiminnoista    |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Omien osakkeiden hankinta              |    -3,9|      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Omien osakkeiden luovutus              |    1,3|      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Lyhytaikaisten lainojen nostot            |    14,1|    5,6|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut        |    -2,9|      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut        |    0,0|    -0,6|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Maksetut osingot                   |    -7,1|   -13,4|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahoituksen rahavirta                |    1,5|    -8,4|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Lopetetut toiminnot                 |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Liiketoiminnan rahavirta               |    7,6|    4,7|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Investointien rahavirta               |    10,7|    0,1|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahoituksen rahavirta                |    0,0|    0,0|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Lopetettujen toimintojen rahavirta          |    18,3|    4,8|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahavarojen muutos                  |    1,1|   -15,7|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahavarat tilikauden alussa             |    10,5|    26,3|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|Rahavarat tilikauden lopussa             |    11,3|    10,5|
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------|
|                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Lyhytaikaisten lainojen muutos tilikaudella sisältää muutoksen       |
|liikkeellelasketuissa yritystodistuksissa nimellisarvoltaan 12,5 miljoonaa  |
|euroa.                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------+Konsernin oman
pääoman
muutoslaskelma

Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma

                     Sijoi-         tetun
                      va-
                      paan    Ker-        Oma
              Arvon-     oman     ty-     Vä- pää-
         Osa- Yli-  muu-     pää-    neet    hem-  oma
         ke- kurs-  tos- Muun-  oman Omat voit-  Yh- mis-  yh-
         pää- sira-  ra-  to-  ra- osak-  to- teen-  tön teen-
Milj. Eur     oma hasto hasto erot hasto keet varat  sä osuus  sä

Oma pääoma
1.1.2006     12,7 25,3  -1,6  1,5     -1,0 102,0 139,0  0,0 139,0
Oikaisu                         5,3  5,3     5,3
Oikaistu oma
pääoma 1.1.2006 12,7 25,3  -1,6  1,5     -1,0 107,3 144,3  0,0 144,3
Rahavirran
suojaukset
veroilla
vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot
ja tappiot           1,4              1,4     1,4
Muuntoerot             -1,4           -1,4  0,0 -1,4
Voitot tai
tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla
vähennettynä             0,3           0,3     0,3
Tilikauden
voitto                         8,9  8,9  0,0  8,9
Kaudella
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä            1,4 -1,1        8,9  9,2  0,0  9,2
Osingonjako                      -13,4 -13,4    -13,4
Oma pääoma
31.12.2006    12,7 25,3  -0,2  0,4     -1,0 102,8 140,1  0,0 140,1

Rahavirran
suojaukset
veroilla
vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot
ja tappiot           0,3              0,3     0,3
Muuntoerot             -1,8           -1,8  0,0 -1,8
Voitot tai
tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla
vähennettynä             0,0           0,0     0,0
Osakeperusteiset
maksut                         0,1  0,1     0,1
Tilikauden
voitto                         10,6 10,6  0,0 10,6
Kaudella
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä            0,3 -1,8        10,7  9,3     9,3
Osingonjako                      -7,1 -7,1    -7,1
Omien osakkeiden
luovutus                  0,3  1,0     1,2     1,2
Omien osakkeiden
hankinta                     -3,9    -3,9    -3,9
Oma pääoma
31.12.2007    12,7 25,3  0,1 -1,3  0,3 -3,9 106,4 139,5  0,0 139,6
+-------------------------------------------------------------------+
| Glaston-konserni            |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Segmenttikohtaiset tiedot        |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Liikevaihto, meur            | 1-12/2007 | 1-12/2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |    94,1 |    89,1 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |   162,3 |   131,3 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software Solutions           |    14,7 |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Emoyhtiö ja eliminoinnit        |    -1,3 |    -1,5 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |   269,8 |   218,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä, |      |      |
| meur                  | 1-12/2007 | 1-12/2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |    1,4 |    0,3 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |    19,6 |    13,5 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software Solutions           |    2,6 |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Emoyhtiö ja eliminoinnit        |    -7,0 |    -3,0 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |    16,6 |    10,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä, |      |      |
| %                    | 1-12/2007 | 1-12/2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |   1,5 % |   0,3 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |   12,1 % |   10,3 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software Solutions           |   17,8 % |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Glaston yhteensä            |   6,2 % |   5,0 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Liikevaihto markkina-alueittain     | 1-12/2007 | 1-12/2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| EMEA                  |   150,5 |   126,1 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Amerikka                |    75,6 |    65,4 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Aasia                  |    43,7 |    27,5 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |   269,8 |   218,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Liikevaihto markkina-alueittain, %   | 1-12/2007 | 1-12/2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| EMEA                  |   55,8 % |   57,6 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Amerikka                |   28,0 % |   29,9 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Aasia                  |   16,2 % |   12,6 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |  100,0 % |  100,0 % |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Saadut tilaukset, meur         | 1-12/2007 | 1-12/2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |    68,7 |    64,1 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |   141,0 |   131,4 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software Solutions           |    3,0 |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |   212,7 |   195,5 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Tilauskanta, meur            | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |    20,9 |    19,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |    59,9 |    77,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software Solutions           |    6,2 |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |    87,0 |    97,8 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva   |      |      |
| toiminto                | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |    556 |    590 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |    612 |    590 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software Solutions           |    247 |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Emoyhtiö                |     20 |     9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |   1 435 |   1 189 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Henkilöstö, lopetettu toiminto     |      |     22 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Henkilöstö keskimäärin, jatkuva     |      |      |
| toiminto                |    2007 |    2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Pre-processing             |    586 |    626 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Heat Treatment             |    608 |    606 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Software solutions           |    143 |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Emoyhtiö                |     13 |     8 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yhteensä                |   1 350 |   1 241 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Henkilöstö, lopetettu toiminto     |      |     23 |
+-------------------------------------------------------------------+Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste prosentteina =
Oma pääoma  /  x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Gearing prosentteina =
Korollinen nettovelka/  x 100
Oma pääoma

Korollinen nettovelka =
Korolliset velat - korolliset saamiset -
rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset

Oman pääoman tuotto prosentteina (ROE) =
Tilikauden voitto tai tappio /  x 100
Oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina (ROCE) =
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / x 100
Korollinen vieras pääoma + oma pääoma (keskiarvo)

Tulos/osake (EPS) =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto /
Tilikauden keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita

Oma pääoma/osake =
Oma pääoma/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa+-------------------------------------------------------------------+
|                     |      |  Oikaistu |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Tunnusluvut               | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakemäärä 1000 kpl           |   79 350 |   79 350 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| - josta ulkona             |   78 437 |   79 020 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Sijoitetun pääoman tuotto, %      |    12,1 |    8,8 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Oman pääoman tuotto, %         |    7,6 |    6,3 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Omavaraisuusaste, %           |    55,4 |    61,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Velkaantumisaste, %           |    7,4 |    -1,9 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen, milj.  |      |      |
| euroa                  |    34,1 |    12,0 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Henkilöstö kauden lopussa        |   1 435 |   1 211 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Henkilöstö keskimäärin         |   1 350 |   1 264 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, milj. |      |      |
| euroa                  |    87,0 |    97,8 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakekohtaiset tunnusluvut       |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Tulos/osake, euroa jatkuvat toiminnot  |    0,09 |    0,05 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Tulos/osake, euroa lopetetut toiminnot |    0,05 |    0,06 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Tulos/osake, euroa yht.         |    0,14 |    0,11 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Oma pääoma/osake, euroa         |    1,78 |    1,77 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakemäärä, 1000 kpl          |   79 350 |   79 350 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| - josta ulkona             |   78 437 |   79 020 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakemäärä keskimäärin         |   78 682 |   79 020 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakkeen kurssikehitys, eur       |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Keskikurssi               |    3,84 |    4,33 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Alin                  |    2,70 |    3,75 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Ylin                  |    4,53 |    4,84 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakekurssi vuoden lopussa       |    2,77 |    4,15 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakekannan markkina-arvo tilikauden  |      |      |
| lopussa,                |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| milj. Euroa               |   219,8 |   329,3 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakevaihto, kpl            | 7 993 461 | 6 978 316 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakevaihto, milj. Euroa        |    31,2 |    30,2 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osakevaihto % kokonaismäärästä     |    10,1 |    8,8 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osinko/osake, euroa           |    0,10 |    0,09 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Osinko/tulos, %             |    71,4 |    81,8 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Efektiivinen osinkotuotto, %      |    3,6 |    2,2 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Hinta/voitto              |    19,8 |    37,7 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Vastuusitoumukset, milj. Euroa     | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Yrityskiinnitykset           |    0,2 |    0,2 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Muut omat vastuut            |    6,1 |    5,6 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|                     |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Johdannaissopimukset          |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Kohde-etuuden arvo           |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|  Valuuttatermiinit           |    13,2 |    17,3 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
| Käypä arvo               |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|  Valuuttatermiinit           |      |      |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|  Positiivinen käypä arvo       |    0,1 |    0,3 |
|-----------------------------------------+------------+------------|
|  Negatiivinen käypä arvo       |    0,0 |    -0,1 |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Glaston-konserni              |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Lopetetut toiminnot            |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      | 1-6/2007 | 1-12/2006 |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Energialiiketoiminnan tulos, sisältäen   |     |      |
| luovutusvoiton ja siitä aiheutuneet verot |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Tuotot                   |   24,2 |   38,8 |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Kulut                   |   19,0 |   32,4 |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Voitto ennen veroja            |   5,1 |    6,4 |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Tuloverot                 |   -1,3 |   -1,7 |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Voitto verojen jälkeen           |   3,8 |    4,8 |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Energia-liiketoiminnan myynnin vaikutus  |     |      |
| konsernin taloudelliseen asemaan      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Myytyjen tase-erien kirjanpitoarvot    |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |   13,8 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Aineettomat oikeudet            |   0,1 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Vaihto-omaisuus              |   0,2 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Lyhytaikaiset velat            |   -0,1 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Varat ja velat yhteensä          |   14,0 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Myynneille kohdistettavat kulut      |   0,3 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Luovutusvoitto ennen veroja        |   1,0 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Vastikkeet yhteensä            |   15,3 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Rahana saatu vastike            |   10,6 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Myynneille kohdistettavat kulut      |   0,3 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Luovutuksen rahavirta           |   10,4 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Kauppahinnasta kirjattiin 4,7 milj. euron saaminen koskien    |
| tulevien päästöoikeuksien myyntiä.                |
|-------------------------------------------------------------------|
| Saaminen realisoituu vuosina 2008-2012.              |
|-------------------------------------------------------------------|
|                      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja   |
| niihin liittyvät velat                      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                      |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset       |     |      |
| omaisuuserät                |     |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |   0,3 |      |
|--------------------------------------------+----------+-----------|
|                      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät     |
| liittyvät emoyhtiön osakehuoneistoihin.              |
+-------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Neljännestiedot |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------+-------+-------+-------|
|Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevaihto,     |    |    |    |
|-----------------------------------------------------+-------+-------+-------|
|liiketulos ja tilauskanta Me  |   |    |   |    |    |    |
|-------------------------------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |  1-3|  4-6|  7-9| 10-12|  1-3|  4-6|  7-9| 10-12|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liikevaihto   |  /06|  /06|  06|  /06|  /07|  /07|  /07|  /07|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Pre-processing  | 20,3| 21,2| 20,9|  26,6| 21,7|  23,4|  20,6|  28,5|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Heat Treatment  | 25,6| 31,6| 35,5|  38,6| 36,6|  42,7|  30,2|  52,8|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Software     |   |   |   |    |   |    |    |    |
|Solutions    |   |   |   |    |   |    |  6,8|  7,9|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Emoyhtiö ja   |   |   |   |    |   |    |    |    |
|eliminoinnit   |  0,0| -0,1| -0,1|  -1,2| -0,1|  -0,5|  -0,3|  -0,5|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Yhteensä     | 45,9| 52,7| 56,3|  64,0| 58,2|  65,6|  57,3|  88,8|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos    |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|ilman      |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|kertaluontoisia |  1-3|  4-6|  7-9| 10-12|  1-3|  4-6|  7-9| 10-12|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|eriä       |  /06|  /06|  06|  /06|  /07|  /07|  /07|  /07|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Pre-processing  | -0,8|  0,3|  0,4|  0,4|  1,2|  -0,2|  0,3|  0,2|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   | -4,0|  1,5|  1,8|  1,5|  5,3|  -0,9|  1,3|  0,8|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Heat Treatment  |  0,6|  3,9|  4,0|  5,1|  3,0|  5,7|  3,2|  7,7|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   |  2,3| 12,3| 11,4|  13,1|  8,1|  13,4|  10,5|  14,6|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Software     |   |   |   |    |   |    |    |    |
|Solutions    |   |   |   |    |   |    |  1,6|  1,0|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   |   |   |   |    |   |    |  23,1|  13,2|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Emoyhtiö ja   |   |   |   |    |   |    |    |    |
|eliminoinnit   | -1,0| -1,1| -0,9|  0,0| -2,4|  -1,7|  -1,1|  -1,8|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Yhteensä     | -1,2|  3,1|  3,5|  5,5|  1,7|  3,8|  4,0|  7,1|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   | -2,7|  5,9|  6,2|  8,6|  2,9|  5,8|  6,9|  8,0|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |  1-3|  4-6|  7-9| 10-12|  1-3|  4-6|  7-9| 10-12|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos    |  /06|  /06|  06|  /06|  /07|  /07|  /07|  /07|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Pre-processing  | -0,8|  0,3| -0,5|  -2,7|  1,2|  -1,6|  0,3|  0,3|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   | -4,0|  1,5| -2,2| -10,1|  5,3|  -7,0|  1,3|  0,9|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Heat Treatment  | -0,1|  3,9|  3,8|  4,6|  3,0|  -0,2|  3,2|  7,7|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   | -0,3| 12,3| 10,8|  12,0|  8,1|  -0,4|  10,6|  14,6|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Software     |   |   |   |    |   |    |    |    |
|Solutions    |   |   |   |    |   |    |  1,6|  1,0|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   |   |   |   |    |   |    |  23,1|  13,2|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Emoyhtiö ja   |   |   |   |    |   |    |    |    |
|eliminoinnit   | -1,0| -1,1| -0,9|  0,0| -2,4|  -1,8|  -1,1|  0,9|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Yhteensä     | -1,9|  3,1|  2,5|  1,9|  1,7|  -3,6|  4,0|  9,9|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Liiketulos %   | -4,1|  5,9|  4,4|  3,0|  2,9|  -5,4|  6,9|  11,2|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|         |  03/|  06/|  09/|  12/|  03/|  06/|  09/|  12/|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Tilauskanta   |  06|  06|  06|   06|  07|   07|   07|   07|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Pre-processing  | 17,8| 22,1| 20,2|  19,9| 20,2|  25,9|  24,4|  20,9|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Heat Treatment  | 51,6| 59,7| 73,6|  77,9| 72,3|  95,7|  92,6|  59,9|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Software     |   |   |   |    |   |    |    |    |
|Solutions    |   |   |   |    |   |    |  8,6|  6,2|
|-----------------+------+------+------+-------+------+-------+-------+-------|
|Yhteensä     | 69,4| 81,8| 93,8|  97,8| 92,5| 121,6| 125,7|  87,0|
+-----------------------------------------------------------------------------+


Laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita.

Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS7 Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1-standardin
muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin.

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen ja kokonaistoimituksena myytävien
lasinjalostuskoneiden osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut
huomattavasti ja tästä syystä konserni tulouttaa 1.1.2007 lähtien
niiden toimituksen IAS 11 Pitkäaikaishankkeet - standardin
mukaisesti toimituksen valmiusasteen perusteella. Vertailutiedot on
oikaistu uutta tuloutustapaa vastaavaksi.

Albat+Wirsamin osakkeiden hankintamenolaskelma

Glaston Oyj Abp hankki 2.7.2007 allekirjoitetulla kauppasopimuksella
saksalaisen A+W Software AG Groupin koko osakekannan. A+W Group on
maailman johtava yhtiö tuotannonohjaus- sekä tuotannonraportointi
(ERP) -ohjelmistoissa tasolasi-, ikkuna- ja oviteollisuudelle.

Glaston Oyj Abp:n maksama hankintahinta oli yhteensä 21,2 miljoonaa
euroa, josta kahden vuoden sisällä maksettavan lisäkauppahinnan
diskontattu osuus on 0,9 miljoonaa euroa. Osakkeiden hankintameno on
21,8 miljoonaa euroa sisältäen asiantuntijapalkkio-osuuden 0,6
miljoonaa euroa. Hankitun liiketoiminnan liikearvo/hankintameno voi
alentua kauppakirjan kauppahintaa koskevien ehtojen perusteella.

Liiketoimintojen yhdistämisessä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
arvostetaan käypään arvoon vastaavien hyödykkeiden markkinahintojen
perusteella, ottaen huomioon hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut
vastaavat tekijät.Aineelliset hyödykkeet poistetaan johdon arvioon
perustuvana taloudellisena vaikutusaikana konsernin
poistoperiaatteiden mukaisesti.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet
kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon,
mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti.
Hankitussa liiketoiminnassa konserni on hankkinut yksilöitävissä
olevina aineettomina hyödykkeinä pääasiassa tuoteoikeuksia ja
teknologiatoimitusten tilauskannan.

Hankintamenosta tuoteoikeuksille ja tilauskannalle kohdistettiin
niiden arvioitu käypä arvo 6,5 miljoonaa euroa. Käypä arvo on
määritelty MEEM (Multi-period-Excess Earnings) -menetelmällä.
Taloudellinen vaikutusaika on viisi vuotta.

Liikearvoa kauppaan sisältyy 14,2 miljoonaa euroa. Liikearvon
syntyminen perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan, odotettavissa
oleviin synergiaetuihin ja hankitun liiketoiminnan hyvään
kannattavuuteen.
A+W Software AG Groupin kuuden kuukauden liikevaihto 14,7 milj.
euroa sisältyy konsernin vuoden 2007 liikevaihtoon. Johto arvioi,
että konsernin liikevaihto vuonna 2007 olisi ollut n 282 miljoonaa
euroa, jos tämä yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2007.+-------------------------------------------------------------------+
| Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot      |
| hankintapäivänä olivat seuraavat                 |
|-------------------------------------------------------------------|
|            |           |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
|            | Yhdistämisessä   |          |
|            | kirjatut käyvät   | Kirjanpitoarvot  |
|            | arvot        | ennen yhdistämistä |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Aineelliset hyödykkeet |         0,8 |        0,8 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Muut aineettomat    |           |          |
| hyödykkeet       |         6,5 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Sijoitukset      |         0,3 |        0,3 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Vaihto-omaisuus    |         0,3 |        0,3 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Korottomat saamiset  |         8,7 |        8,7 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Rahoitusvarat     |         3,8 |        3,8 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Muut korottomat velat |        -12,9 |       -12,7 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Hankittu        |           |          |
| nettovarallisuus    |         7,5 |        1,2 |
|------------------------+---------------------+--------------------|
|            |           |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Hankintahinta     |        21,2 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Hankintaan liittyvät  |           |          |
| kulut         |         0,6 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Liikearvo       |        14,2 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
|            |           |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
|            |           |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Rahana maksettu    |           |          |
| hankintahinta     |        20,2 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Hankintaan liittyvät  |           |          |
| kulut         |         0,6 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Hankittujen yhtiöiden |           |          |
| rahavarat       |        -3,8 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
| Rahavirtavaikutus   |        17,0 |          |
|------------------------+---------------------+--------------------|
|            |           |          |
|----------------------------------------------+--------------------|
| Kauppahinnan allokointi on alustava.     |          |
+-------------------------------------------------------------------+

Tilaa

Liitteet & linkit