GLASTONIN VUOSI ALKOI TYYDYTTÄVÄSTI


            
KYRO OYJ ABP         PÖRSSITIEDOTE         9.5.2007 KLO
8.30


Tammi-maaliskuun avaintiedot

- Sopimus Energia-toimialan myynnistä toteutuu 1.7.2007
- Konsernin liiketoiminnat jaettu jatkuviin toimintoihin (Glaston
Technologies ja emoyhtiö Kyro Oyj Abp, selostusosan tekstissä Glaston) ja
lopetettuihin toimintoihin (Energia)
- Kyro Oyj Abp muuttuu Glaston Oyj Abp:ksi 1.6.2007; uusi
yritysidentiteetti julkistettiin
- Uusi organisaatiomalli ja liiketoiminta-alueiden uudelleenjako
tiedotetaan erillisellä tiedotteella
- Vuoden 2006 vertailuna on tuloutuskäytännön muutoksesta johtuen
oikaistut luvut

- Glastonin liikevaihto 58,2 (45,9) Meur
- Liikevoitto 1,7 ( -1,2 ilman kertaluontoisia eriä) Meur
- Voitto ennen veroja 1,9 (-1,7) Meur
- Voitto verojen jälkeen 0,6 (-1,4) Meur
- Uudet konetilaukset 42,5 (29,0) Meur
- Glastonin tilauskanta 92,5 (69,4 ) Meur

TOIMITUSJOHTAJA MIKA SEITOVIRTA:
- Glastonin vuosi lähti liikkeelle positiivisissa merkeissä ja
tilauskertymä ylittää edellisvuoden tason. Bavellonin ja Tamglass
Lasinjalostuksen ensimmäinen neljännes oli hyvä, ja myös
turvalasikonetilaukset Pohjois-Aasiassa ja EMA-alueella kasvoivat.
Pohjois-Amerikan markkinat kehittyivät odotettua heikommin. Strategisesti
tärkeä OSP-tilauskertymä ylitti tavoitteensa ja suuntautui erityisesti
Kiinaan. Lisäksi Bavellonissa ja Tamglass Lasinjalostuksessa
toteutettavat tehostamisohjelmat ovat edenneet suunnitellusti, ja
arvioidut 4,5 miljoonan euron säästöt ovat toteutumassa tänä vuonna,
toteaa Seitovirta.

Toisaalta turvalasikoneissa vuonna 2006 lanseerattujen uusien tuotteiden
ja tuotesarjojen ennakoimattomat kulut heikensivät edelleen osaltaan
alkuvuoden kannattavuutta. Myös heikentyneent Yhdysvaltain dollarin
kurssi rasitti tulosta.

After Sales- liiketoiminnnan volyymi ja kannattavuus paranivat varaosa-
ja lisävarustemyynnin hyvän kehityksen myötä.

Kannattavuuden parantaminen on ykköstavoitteemme. Tulos parani, mutta jäi
edelleen epätyydyttäväksi.

Kokonaisuutena lähtönopeus vuoteen 2007 on ollut hyvä. Nyt tehtävä
energiatoimialan ratkaisu antaa meille mahdollisuuden keskittyä kokonaan
tuloshakuisen ja asiakassuuntautuneen Glastonin rakentamiseen, Seitovirta
jatkaa.

RAPORTOINTITAVAN MUUTOS

Energia-toimialaan kuuluu Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä tuottava
kaasukombivoimala. Kyro-konserni solmi 29.9.2006 M-real Oyj:n kanssa
sopimuksen, jonka mukaan Kyrolla on oikeus myydä ja M-realilla oikeus
ostaa energialiiketoimintansa kesällä 2007, kun yritysten välinen
voimassaoleva energian toimitussopimus päättyy. Tämä kauppa toteutuu
1.7.2007. Kyro tiedotti Energia-kaupasta erillisellä pörssitiedotteella
7.5.2007.

Kyron julkaistavat luvut esitetään tässä katsauksessa jaettuna Jatkuviin
toimintoihin ja Lopetettuihin toimintoihin. Jatkuviin toimintoihin kuuluu
Glaston Technologies -toimiala sekä emoyhtiö Kyro Oyj Abp:n toiminnot. Ne
muodostavat jatkossa Glastonin, joka on tässä katsauksessa Kyron ainoa
raportoitava segmentti.

Jatkuvien toimintojen 2006 osavuosikatsaus- ja vuositilinpäätösluvut on
oikaistu vastaamaan konsernissa 1.1.2007 käyttöön otettuja
laskentaperiaatteita.

Lopetettujen toimintojen Energia-toimialan luvut julkaistaan IFRS 5
-standardin Lopetetut toiminnot
-esittämistavan mukaisesti. Energian tulos esitetään yhdellä rivillä
konsernin tuloslaskelmassa. Energian myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät
velat on esitetty erikseen taseessa. Sekä tuloslaskelman että taseen erät
on esitetty tarkemmin tämän tiedotteen lopussa olevassa taulukossa.

TULOUTUSKÄYTÄNNÖN MUUTOS

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen ja kokonaistoimituksena myytävien
lasinjalostuskoneiden osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut
huomattavasti. Tästä syystä konserni tulouttaa 1.1.2007 lähtien tällaiset
lasinjalostuskonetoimitukset IAS11 Pitkäaikaishankkeet -standardin
mukaisesti toimituksen valmiusasteen perusteella. IAS11 mukainen
tuloutus kuvaa paremmin kyseisen liiketoiminnan luonnetta ja
ennustettavuutta.

Vertailutiedot vuodelta 2006 on oikaistu uutta tuloutustapaa vastaavaksi
IAS8 -standardien mukaisesti.
Oikaisujen vaikutukset konsernin vuoden 2006 tuloslaskelmassa ja taseessa
on esitetty tämän tiedotteen lopussa.

Oikaistun tilinpäätöksen 2006 liikevaihtoa siirtyi aiemmalle tilikaudelle
15,8 miljoonaa euroa ja liiketulosta vastaavasti 4,4 miljoonaa euroa.
Kyron vuoden 2006 omavaraisuusaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 61,9
%:iin.

Koska lasinjalostuskoneet tuloutuvat aiempaa nopeammin uuden
tuloutuskäytännön myötä, vaihto-omaisuus, koroton vieras pääoma (saadut
ennakot) sekä tilauskanta laskevat. Toisaalta myyntisaatavat kasvavat.

Tuloutuskäytännön muutoksella ei ole vaikutusta konsernin
tuloksentekokykyyn jatkossa.


KYRON LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Kyron Jatkuvien toimintojen eli Glastonin liikevaihto kasvoi 12,3
miljoonaa euroa, 26,8 %, ja oli tammi-maaliskuussa 58,2 (45,9) miljoonaa
euroa. Liiketulos kasvoi 2,9 miljoonaa euroa, ja oli 1,7 (-1,2 ilman
kertaluontoisia eriä) miljoonaa euroa, 2,9 (-2,7) prosenttia
liikevaihdosta. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen vertailutietona
esitetyt luvut ovat oikaistuja lukuja. Liikevaihtoa
vertailuneljännekseltä siirtyi edelliselle vuodelle 9,0 miljoonaa euroa
ja liikevoittoa 4,3 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 1,9 (-1,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos
oli 0,6 (-1,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat 0,2 (0,2)
miljoonaa euroa. Tämä sisältää korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja
0,7 (0,5) miljoonaa euroa sekä korko- ja muita rahoituskuluja -0,5 (0,3)
miljoonaa euroa.

Kyron Lopetettujen liiketoimintojen katsauskauden tulos oli 1,5 (1,3)
miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 (0,2) %. Tulos/osake oli 0,03 (0,00)
euroa, ja oma pääoma/osake 1,71 (1,63) euroa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi merkittävästi, vaikka sitä
osittain rasitti heikentynyt Yhdysvaltain dollarin kurssi. Liikevoittoa
rasitti edelleen dollarin kurssin lisäksi vuonna 2006 lanseerattujen
uusien turvalasikoneiden ennakoimattomat kulut.

Tamglass Lasinjalostus siirsi raakalasin hinnankorotukset onnistuneesti
omien tuotteidensa hintoihin. Tervehdyttämisohjelma on edennyt kaikilta
osin suunnitelmien mukaisesti.

Sekä esikäsittely- että turvalasimarkkinat ovat kehittyneet suotuisasti
Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Euroopan turvalasimarkkinat olivat
selvästi edellisvuotta edellä, mutta eivät vuoden 2005 tasolla.
Esikäsittelykoneiden markkinat olivat lievässä kasvussa. Kiinan markkinat
olivat selvästi vuoden 2006 alkuvuotta korkeammalla tasolla. Muun
APAC-alueen kehitys oli hitaampi.

Glastonin liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me


           Liikevaihto    Liikevoitto    Tilauskanta.
           1-3/2007 1-3/2006 1-3/2007 1-3/2006 3/2007 3/2006
Glaston       58,2   45,9   1,7   -1,2   92,5  69,4
Kertaluonteiset erät              -0,7
Yhteensä       58,2   45,9   1,7   -1,9   92,5  69,4RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 31.3.2007 59,1
(31.12.2006 61,9) prosenttia.
Kyron jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -3,2 (1,7)
miljoonaa euroa ja investointien rahavirta oli -1,7 (-2,1) miljoonaa
euroa. Rahoituksen rahavirta oli 1,8 (-0,2) miljoonaa euroa, joka
sisältää kaudella maksettuja osinkoja 6,5 (12,2) miljoonaa euroa.

Lopetettujen toimintojen kassavirta oli 4,6 (0,4) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit kassavarat olivat 31.3.2007 12,0 (31.12.2006 10,5)
miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka oli 3,4 (-12,6) miljoonaa euroa.
Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 2,5 ( -9,8) prosenttia.

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 1,7 (2,3)
miljoonaa euroa. Tämä sisältää tuotekehitysaktivointeja 0,6 miljoonaa
euroa sekä tavanomaisia korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 1.1.2007 KTM Mika Seitovirta.

Konsernin palveluksessa oli 31.3.2007 1193 (1247) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 425 (448) ja ulkomailla 768 (799)
henkilöä. Henkilömäärä oli keskimäärin 1205 (1240).

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyron osakkeita (KRO1V) vaihdettiin tammi-maaliskuussa 1 294 298 (3 150
052) kappaletta, eli 1,6 (4,0) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakkeen alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 3,90 euroa ja ylin 4,53
euroa. Jakson keskikurssi oli 4,19 euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2007 päätettiin
yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainituista yhtiökokoukselle kuuluvista
asioista. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa
osakkeelta eli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeä koskevaa 1 §:ää siten, että
yhtiön toiminimeksi tulee Glaston Oyj Abp, englanniksi Glaston
Corporation. Uusi toiminimi otetaan käyttöön 1.6.2007.

Lisäksi yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa uuden osakeyhtiölain
mukaisesti niin, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden
nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4
§:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön
osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan. Yhtiöjärjestyksen
7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan
edustamisoikeudeksi. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaan 14 §:ään tehdään uuden
osakeyhtiölain edellyttämät täsmennykset.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita enintään 7 605 096 kappaletta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osana yhtiön
tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöillä pidettäviksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään uusien ja omien
osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Hallitus on valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään enintään 7.935.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai enintään 7.935.000 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai
luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 7.935.000
kappaletta.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle
itselleen.

Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kyrolla oli aikaisempien valtuutusten perusteella aiemmin
hankittuja omia osakkeita 31.3.2007 yhteensä 329 904 (329 904). Kyro ei
käyttänyt uutta valtuutusta tammi-maaliskuussa.

Hallituksen jäsenet ovat kokouksen päättymisestä alkaen seuraavalle
vuoden mittaiselle kaudelle Andreas Tallberg, Claus von Bonsdorff, Klaus
Cawén, Jan Hasselblatt, Carl-Johan Rosenbröijer sekä Christer Sumelius.
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Andreas Tallbergin ja
varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Tilintarkastajana jatkaa KPMG
Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Glastoniin kuuluvan Bavellonin toimitusjohtajaksi nimitettiin 13.4.2007
Paolo Ceni. Asiasta tiedotettiin erillisellä tiedotteella. Glastonin
globaali myyntijohtaja Kaj Appelberg lopetti Kyro-konsernin palveluksessa
19.4.2007.

Kyro tiedotti 7.5.2007, että sopimus konsernin Energia-toimialan
myynnistä toteutuu 1.7.2007.

Glastonin uudesta organisaatiorakenteesta ja liiketoiminta-alueiden
uudelleenjaosta on tiedotettu tänään 9.5.2007 erillisellä tiedotteella.

LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Glastonin yleiset, pitkän aikavälin riskit on käsitelty laajalti
tilinpäätöksessä 2006. Lähiajan epävarmuustekijöinä konserni näkee
ainakin:
Yhdysvaltain markkinoiden ja USD-valuuttakurssin kehityksen
Raaka-aineiden ja komponenttien hintakehityksen sekä saatavuuden
Bavellonin ja Tamglass Lasinjalostuksen tehostamisohjelmien suunnitelman
mukaisen loppuunsaattamisen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2007 alkupuolella Glastonin tilauskanta on hyvällä tasolla.
Tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja edellisvuoden tehostamistoimenpiteillä
aikaansaataviin säästöihin perustuen Glaston kasvattaa näkemyksensä
mukaan liikevaihtoaan ja liikevoittoaan vuonna 2007.

Helsingissä 9.5.2007

KYRO OYJ ABP

HALLITUS

Lisätietoja osavuosikatsauksesta antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja
Mika Seitovirta ja talousjohtaja Kimmo Lautanen, puh. (09) 5422 3300.

Sijoittajasuhteet

IR- ja viestintäpäällikkö Emmi Berlin, p. 0400-903 260 /
emmi.berlin@kyro.fi, IR-sivut internetosoitteessa www.kyro.fi.

Jakelu

Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
Kyro-konserni

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa         Oikaistu  Oikaistu
                      1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto                   58,2   45,9   218,9
Liiketoiminnan muut tuotot            0,2    0,8    2,4
Liiketoiminnan kulut              55,3   46,5   205,0
Kertaluontoiset erät                    0,7    5,2
Poistot                     1,4    1,5    5,4
Liiketulos                    1,7   -1,9    5,6
 % liikevaihdosta                2,9   -4,1    2,6
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä      1,7   -1,2    10,9
 % liikevaihdosta                2,9   -2,7    5,0
Rahoitustuotot ja -kulut             0,2    0,2    0,3
Tulos ennen veroja                1,9   -1,7    5,9
Tuloverot                    -1,3    0,4    -1,7
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista     0,6   -1,4    4,2

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto lopetetuista
toiminnoista                   1,5    1,3    4,8

Tilikauden tulos                 2,1   -0,1    8,9

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille             2,1   -0,1    8,9
Vähemmistölle                  0,0    0,0    0,0

Tulos/osake, euroa jatkuvat toiminnot      0,01   -0,02    0,05
Tulos/osake, euroa lopetetut toiminnot     0,02   0,02    0,06
Tulos/osake, euroa yht.             0,03   0,00    0,12

Konsernin tase, milj. euroa        31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Varat
Pitkäaikaiset varat              108,0   124,5   123,2
Vaihto-omaisuus                 47,8   50,9    49,5
Myynti- ja muut saamiset            68,3   72,6    66,9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat                0,0    0,2    0,1
Rahavarat                    12,0   15,9    10,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät                  14,6

Varat yhteensä                 250,7   264,2   250,2

Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma                     135,1   129,4   140,1
Vähemmistöosuus                 0,0    0,0    0,0
Oma pääoma yhteensä              135,2   129,5   140,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma      0,6    1,3    0,6
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma       14,5   15,1    14,9
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma     15,0    3,7    7,4
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma       85,2   114,7    87,1

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat          0,4

Oma pääoma ja velat yhteensä          250,7   264,2   250,2                           Oikaistu  Oikaistu
Tunnusluvut                31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006

Osakemäärä 1000 kpl              79350   79350   79350
 - josta ulkona                79020   79020   79020
Sijoitetun pääoman tuotto, %          10,8    0,2    8,8
Oman pääoman tuotto, %              6,1   -0,3    6,3
Omavaraisuusaste, %               59,1   57,6    61,9
Velkaantumisaste, %               2,5   -9,8    -1,9
Oma pääoma/osake, euroa             1,71   1,63    1,77
Investoinnit                   1,7    2,3    12,0
Henkilöstö kauden lopussa            1193   1247    1211
Henkilöstö keskimäärin             1205   1240    1264
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, milj.
euroa                      92,5   69,4    97,8

Konsernin oman
pääoman
muutoslaskelma
             Emoyhtiön omistajille
             Kuuluva oma pääoma
                               Vä-     Osa- Yli-            Kerty-    Hem-
       ke- kurs-     Arvon  Omat Neet     mis- Oma
Milj.     pää- sira- Muunto- Muutos- Osak- Voitto-    tön  Pääoma
eur      oma hasto erot  rahasto keet varat  Yht. osuus yht.

Oma
Pääoma
1.1.2007   12,7 25,3   0,4  -0,2 -1,0  102,8 140,1  0,0 140,1
Rahavirran
Suojaukset
Veroilla
vähennetty-
nä:
Omaan
Pääomaan
Kirjatut
voitot ja
tappiot               0,3         0,3     0,3
Muuntoerot         -0,3            -0,3     -0,3
Voitot tai
Tappiot
Ulkomaisiin
yksiköihin
Tehtyjen
Nettosijoi
Usten
Suojaukses
a,
Veroilla
Vähennet-
tynä             0,1             0,1     0,1
Tilikauden
voitto                       2,1  2,1     2,1
Kaudella
Kirjatut
tuotot ja
kulut
yhteensä          -0,2   0,3      2,1  2,2  0,0  2,2
Osingonjako                    -7,1 -7,1     -7,1
Oma pääoma
31.3.2007   12,7 25,3   0,2   0,1 -1,0  97,8 135,1  0,0 135,2

                               Vä-
       Osa- Yli-            Kerty-    Hem-
       Kep Kurs-     Arvon  Omat Neet     Mis- Oma
Milj.     ää- Sira- Muunto- Muutos- Osak- Voitto-    Tön  Pääoma
eur      oma hasto erot  rahasto keet varat  Yht. osuus yht.

Oma pääoma
1.1.2006   12,7 25,3   1,5  -1,6 -1,0  102,0 139,0  0,0 139,0
Oikaisu                      5,3  5,3     5,3
Oikaistu
oma
pääoma
1.1.2006   12,7 25,3   1,5  -1,6 -1,0  107,3 144,3  0,0 144,3

Rahavirran
Suojaukset
Veroilla
vähennettynä:
Omaan
Pääomaan
Kirjatut
voitot ja
tappiot               -1,1        -1,1     -1,1
Muuntoerot         -0,3            -0,3     -0,3
Tilikauden
voitto                      -0,1 -0,1  0,0  -0,1
Kaudella
Kirjatut
tuotot ja
kulut
yhteensä          -0,3  -1,1     -0,1 -1,5     -1,5
Osingonjako                   -13,4 -13,4    -13,4
Oikaistu
oma pääoma
31.3.2006   12,7 25,3   1,2  -2,6 -1,0  93,8 129,4  0,0 129,5Konsernin rahavirtalaskelma, milj. eur
                                                Oikaistu    Oikaistu
                                     1.1.-31.3.2007 1.1.-31.3.2006 1.1.-31.12.2006
Liiketoiminnan rahavirta jatkuvista toiminnoista
Tilikauden voitto                                  0,6      -1,4       4,2
Oikaisut                                       1,3      4,2       1,2
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta                        1,9      2,9       5,5
Käyttöpääoman muutos                                -3,1      0,2      -3,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja
veroja                                       -1,2      3,1       2,4
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä                        0,0      0,2       0,8
Saadut osingot                                    0,0      0,0       0,0
Maksetut korot                                   -0,1      -0,1      -1,0
Maksetut verot                                   -1,9      -1,5      -7,5
Liiketoiminnan rahavirta                              -3,2      1,7      -5,2

Investointien rahavirta jatkuvista toiminnoista
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin               -1,8      -2,2      -10,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot               0,1              2,8
Myytävissä olevien osakesijoitusten luovutustulot                                  3,2
Pitkäaikaisten lainasamisten muutos                                 0,1       1,1
Verot v. 2005 energian liiketoiminnan luovutusvoitosta                               -2,9
Investointien rahavirta                               -1,7      -2,1      -6,9

Rahoituksen rahavirta jatkuvista toiminnoista

Lyhytaikaisten lainojen nostot                            8,3      1,9       5,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut                                       -0,6
Maksetut osingot                                  -6,5     -12,2      -13,4
Rahoituksen rahavirta                                1,8     -10,2      -8,4

Lopetetut toiminnot

Liiketoiminnan rahavirta                               4,6      0,4       4,7
Investointien rahavirta                               0,0      0,0       0,1
Rahoituksen rahavirta                                0,0      0,0       0,0

Lopetettujen toimintojen rahavirta                          4,6      0,4       4,8

Rahavarojen muutos                                  1,5     -10,3      -15,7

Rahavarat tilikauden alussa                             10,5      26,3      26,3
Rahavarat tilikauden lopussa                            12,0      15,9      10,5

Vastuusitoumukset, milj. euroa                         31.3.2007   31.3.2006   31.12.2006
Yrityskiinnitykset                                  0,2      0,2       0,2
Muut omat vastuut                                  5,0      7,4       5,6Konsernin
tuloslaskelma, milj.
euroa
Vuosineljännek-sittäin
                    Oikaistu         Oikaistu
            1-3/2006 Muutos 1-3/2006 4-6/2006 Muutos 4-6/2006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto        54,9  -9,0   45,9   55,3  -2,7   52,7
Liiketoiminnan muut
tuotot           0,8       0,8   0,2       0,2
Liiketoiminnan kulut    51,2  -4,7   46,5   50,8  -2,5   48,3
Kertaluontoiset erät    0,7       0,7   0,0       0,0
Poistot           1,5       1,5   1,5       1,5
Liiketulos         2,4  -4,3   -1,9   3,3  -0,1   3,2
% liikevaihdosta      4,3      -4,1   5,9       6,0
Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä    3,0  -4,3   -1,2   3,3  -0,1   3,2
% liikevaihdosta      5,5      -2,7   5,9       6,0
Rahoitustuotot ja
-kulut           0,2       0,2   -0,2      -0,2
Tulos ennen veroja     2,5  -4,3   -1,7   3,0  -0,1   2,9
Tuloverot         -0,9  1,2   0,4   0,5  0,1   0,7
Tilikauden tulos
jatkuvista
toiminnoista        1,6  -3,0   -1,4   3,6  0,0   3,6

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto
lopetetuista
toiminnoista        1,3       1,3   0,9       0,9

Tilikauden tulos      2,9  -3,0   -0,1   4,5  0,0   4,5
Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille         2,9  -3,0   -0,1   4,5  0,0   4,5
Vähemmistölle        0,0  0,0   0,0   0,0  0,0   0,0

Tulos/osake, euroa
jatkuvat toiminnot     0,02 -0,04  -0,02   0,05  0,0   0,05
Tulos/osake, euroa
lopetetut toiminnot    0,02      0,02   0,01      0,01                  Oikaistu         Oikaistu
           7-9/06 Muutos 7-9/06  10-12/06 Muutos 10-12/06
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto       51,3  5,0   56,3   73,1  -9,2   64,0
Liiketoiminnan muut
tuotot          0,7       0,7   0,7       0,7
Liiketoiminnan kulut  48,3  3,8   52,1   66,1  -7,9   58,2
Kertaluontoiset erät   1,1       1,1   3,5       3,5
Poistot         1,5       1,5   1,0       1,0
Liiketulos        1,2  1,2   2,4   3,2  -1,3   1,9
% liikevaihdosta     2,4       4,3   4,4       3,0
Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä   2,3  1,2   3,5   6,7  -1,3   5,5
% liikevaihdosta     4,4       6,2   9,2       8,5
Rahoitustuotot ja
-kulut          0,5       0,5   -0,2      -0,2
Tulos ennen veroja    1,7  1,2   2,9   3,0  -1,3   1,7
Tuloverot        -0,6  -0,3   -1,0   -2,0  0,2   -1,8
Tilikauden tulos
jatkuvista
toiminnoista       1,1  0,9   2,0   1,0  -1,0   0,0
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto
lopetetuista
toiminnoista       1,5       1,5   1,1       1,1
Tilikauden tulos     2,6  0,9   3,5   2,1  -1,0   1,1
Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille       2,6  0,9   3,5   2,1  -1,0   1,1
Vähemmistölle      0,0  0,0   0,0   0,0  0,0   0,0
Tulos/osake, euroa
jatkuvat toiminnot   0,01  0,01   0,02   0,01 -0,01   0,00
Tulos/osake, euroa
lopetetut toiminnot   0,02      0,02   0,01      0,01Konsernin
tuloslaskelma, milj.
euroa
kumulatiivinen kauden
lopussa               Oikaistu         Oikaistu
           1-3/06 Muutos 1-3/2006 1-6/2006 Muutos 1-6/2006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto       54,9  -9,0   45,9  110,2 -11,6   98,6
Liiketoiminnan muut
tuotot          0,8       0,8   1,0       1,0
Liiketoiminnan kulut  51,2  -4,7   46,5  102,0  -7,3   94,8
Kertaluontoiset erät   0,7       0,7   0,7       0,7
Poistot         1,5       1,5   2,9       2,9
Liiketulos        2,4  -4,3   -1,9   5,6  -4,4   1,2
% liikevaihdosta     4,3      -4,1   5,1       1,2
Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä   3,0  -4,3   -1,2   6,3  -4,4   1,9
% liikevaihdosta     5,5      -2,7   5,7       1,9
Rahoitustuotot ja
-kulut          0,2       0,2   0,0       0,0
Tulos ennen veroja    2,5  -4,3   -1,7   5,6  -4,4   1,2
Tuloverot        -0,9  1,2   0,4   -0,3  1,4   1,0
Tilikauden tulos
jatkuvista
toiminnoista       1,6  -3,0   -1,4   5,2  -3,0   2,2
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto
lopetetuista
toiminnoista       1,3       1,3   2,1       2,1
Tilikauden tulos     2,9  -3,0   -0,1   7,4  -3,0   4,3

Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille       2,9  -3,0   -0,1   7,4  -3,0   4,3
Vähemmistölle      0,0  0,0   0,0   0,0  0,0   0,0

Tulos/osake, euroa
jatkuvat toiminnot   0,02 -0,04  -0,02   0,07 -0,04   0,03
Tulos/osake, euroa
lopetetut toiminnot   0,02      0,02   0,03      0,03kumulatiivinen
kauden lopussa            Oikaistu        Oikaistu
           1-9/2006 Muutos 1-9/06  1-12/06 Muutos 1-12/06
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto       161,5  -6,6  154,9  234,6 -15,8  218,9
Liiketoiminnan muut
tuotot          1,7       1,7   2,4       2,4
Liiketoiminnan kulut  150,3  -3,5  146,8  216,4 -11,3  205,0
Kertaluontoiset erät   1,7       1,7   5,2       5,2
Poistot          4,4       4,4   5,4       5,4
Liiketulos        6,8  -3,1   3,7  10,1  -4,4   5,6
% liikevaihdosta     4,2       2,4   4,3       2,6
Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä   8,6  -3,1   5,4  15,3  -4,4   10,9
% liikevaihdosta     5,3       3,5   6,5       5,0
Rahoitustuotot ja
-kulut          0,5       0,5   0,3       0,3
Tulos ennen veroja    7,3  -3,1   4,2  10,3  -4,4   5,9
Tuloverot        -1,0  1,0   0,1  -3,0  1,3   -1,7
Tilikauden tulos
jatkuvista
toiminnoista       6,3  -2,1   4,2   7,3  -3,2   4,2

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto
lopetetuista
toiminnoista       3,6       3,6   4,8       4,8

Tilikauden tulos     10,0  -2,1   7,8  12,1  -3,2   8,9

Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille       10,0  -2,1   7,8  12,1  -3,2   8,9
Vähemmistölle       0,0  0,0   0,0   0,0  0,0   0,0

Tulos/osake, euroa
jatkuvat toiminnot    0,08 -0,03   0,05  0,09 -0,04   0,05
Tulos/osake, euroa
lopetetut toiminnot   0,05      0,05  0,06      0,06                   Oikaistu        Oikaistu
Konsernin tase, milj.
euroa         31.3.06 Muutos 31.3.06 30.6.06 Muutos 30.6.06
Varat
Pitkäaikaiset varat   124,5      124,5  123,8      123,8
Vaihto-omaisuus     61,7 -10,8   50,9  65,0  -9,4   55,6
Myynti- ja muut
saamiset         55,5  17,0   72,6  52,0  13,4   65,3
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat     0,2       0,2   0,0       0,0
Rahavarat        15,9      15,9   5,6       5,6
Varat yhteensä     258,0  6,2  264,2  246,4  4,0  250,4

Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen
omistajille kuuluva
oma pääoma       127,2  2,3  129,4  131,6  2,3  133,9
Vähemmistöosuus      0,0  0,0   0,0   0,0  0,0   0,0
Oma pääoma yhteensä   127,2  2,3  129,5  131,6  2,3  133,9
Pitkäaikainen
korollinen vieras
pääoma          1,3       1,3   0,7       0,7
Pitkäaikainen koroton
vieras pääoma      15,1      15,1  15,7      15,7
Lyhytaikainen
korollinen vieras
pääoma          3,7       3,7   4,8       4,8
Lyhytaikainen koroton
vieras pääoma      110,8  3,9  114,7  93,6  1,7   95,3
Oma pääoma ja velat
yhteensä        258,0  6,2  264,2  246,4  4,0  250,4                  Oikaistu         Oikaistu
Konsernin tase,
milj. euroa     30.9.06 Muutos 30.9.06 31.12.06 Muutos 31.12.06
Varat
Pitkäaikaiset varat  123,7      123,7  123,2      123,2
Vaihto-omaisuus     64,1 -12,4   51,8   54,7  -5,3   49,5
Myynti- ja muut
saamiset        53,9  20,2   74,1   57,1  9,8   66,9
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat    0,1       0,1   0,1       0,1
Rahavarat        10,5      10,5   10,5      10,5
Varat yhteensä     252,3  7,9  260,2  245,6  4,6  250,2

Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen
omistajille kuuluva
oma pääoma       133,6  3,2  136,7  138,0  2,1  140,1
Vähemmistöosuus     0,0  0,0   0,0   0,0  0,0   0,0
Oma pääoma yhteensä  133,6  3,2  136,8  138,0  2,1  140,1
Pitkäaikainen
korollinen vieras
pääoma          0,6       0,6   0,6       0,6
Pitkäaikainen
koroton vieras
pääoma         15,7      15,7   14,9      14,9
Lyhytaikainen
korollinen vieras
pääoma          7,3       7,3   7,4       7,4
Lyhytaikainen
koroton vieras
pääoma         95,0  4,7   99,7   84,7  2,5   87,1
Oma pääoma ja velat
yhteensä        252,3  7,9  260,2  245,6  4,6  250,2
Lopetetut toiminnat liitetiedoissa

Tuloslaskelman liitetiedot

Lopetetut toiminnot            1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006

Energialiiketoiminnan tulos
Tuotot                     8,8   9,0   38,8
Kulut                     6,8   7,4   32,4
Voitto ennen veroja              2,1   1,7    6,4
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä     -0,5   -0,4   -1,7
Voitto verojen jälkeen             1,5   1,3    4,8

Taseen liitetiedot

Energialiiketoiminnan myytävänä oleviksi
luokitellut varat            31.3.2007

Aineetomat oikeudet              0,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     14,0
Vaihto-omaisuus                0,2
Varat yhteensä                14,6

Energialiiketoiminnan myytävänä oleviksi
luokitellut velat            31.3.2007

Siirtovelat                  0,4
Velat yhteensä                 0,4Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevaihto, liiketulos ja
tilauskanta Me

               1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-3/07

Liikevaihto           45,9  52,7  56,3   64,0  58,2
Liiketulos ilman
kertaluontoisia eriä      -1,2   3,2   3,5    5,5  1,7
%                -2,7   6,0   6,2    8,5  2,9

                03/06  06/06  09/06   12/06 03/07

Tilauskanta           69,4  81,8  93,8   97,8  92,5


Laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 -standardin vaatimuksia.
Esitetty osavuosikatsauksen laatimisperaatteet ovat samat kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2006 lukuunottamatta seuraavia muutoksia:

1. Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS7 Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1-standardin
muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin.
Molempien standardien käyttööotto vaikuttaa lähinnä konsernin tulevan
tilinpäätöksen
liitetiedoissa esitettäviin tietoihin.

2. Asiakaskohtaisesti räätälöityjen ja kokonaistoimituksena myytävien
lasinjalostuskoneiden osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut
huomattavasti ja
tästä syystä konserni tulouttaa 1.1.2007 lähtien niiden toimituksen
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet - standardin mukaisesti toimituksen
valmiusasteen perusteella.
Vertailutiedot on oikaistu uutta tuloutustapaa vastaavaksi. Oikaisun
vaikutus tässä osavuosikatsauksessa raportoituihin
tilinpäätöslaskelmiin esitetään erillisessä taulukossa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävien tunnuslukujen laskennassa on
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2006.
Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ilmenevät edellisvuoden tilinpäätöksestä.

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa

Liitteet & linkit