Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 3.3.2015 klo 17.00

 

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26 maaliskuuta 2015 klo 16 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminen

Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen -    Toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta  päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 50.340.334 euroa, josta tilikauden voitto on 682.293 euroa. Hallitus ehdottaa,   että      tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta.   Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 28.4.2015.

Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 192.919.754 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on 3.858.395 euroa.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

11  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6) jäsenessä.

12  Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiö nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Kalle Reponen ja Pekka Vauramo.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

13  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen.

15  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 20.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

 

16  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.3.2015. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.3.2015 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
sähköpostitse anna-mari.purola@glaston.net
puhelimitse numeroon 010 500 6133; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 23.3.2015 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä, maaliskuun 3. päivänä 2015

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

 

Lisätiedot:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit