Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

GLASTON OYJ ABP    Pörssitiedote  19.2.2010 klo 12.00
Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen              


Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 13. päivänä huhtikuuta 2010 klo 16 alkaen hotelli Hilton   
Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.     
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.       


Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys        

1.Kokouksen avaaminen 

2.Kokouksen järjestäytyminen 

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 

6.Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                      

Toimitusjohtajan katsaus                            

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan   
taseen                                     
perusteella ei jaeta osinkoa.                          

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa,    
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa
vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen    
eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu    
kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on 
osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa 
ja jäsenille 500 euroa.                             

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 36 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden   
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että  
hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.                

11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 36 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden   
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että  
yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).     

12.Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 36 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden   
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että  
kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, 
Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg valitaan     
uudelleen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan CapMan Oyj:n ja Pöyry  
Oyj:n neuvonantaja, KTM Teuvo Salminen. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla  
Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.            

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.     

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

14.Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst &   
Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri  
Pärssisen.                                   

15.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että     
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen      
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivää.                                

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden    
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta   
siten, että uusi osakkeita voidaan antaa enintään 6.800.000 kappaletta ja yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 6.800.000 kappaletta kuitenkin
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla  
enintään 6.800.000 kappaletta.                         

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa 
joko maksua vastaan tai maksutta.                        

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä    
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan  
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai     
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai    
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. 

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, 
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon  
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai 
sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10   
yhtiön kaikista osakkeista.                           

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta 
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon.                                   

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja 
luovuttamiseen liittyvistä seikoista.                      

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaisen    
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                       

Yhtiökokousasiakirjat                              

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston
Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n    
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja   
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla      
viimeistään 23.3.2010. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja          
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä   
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Ohjeita kokoukseen osallistujille                        

1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2010   
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
yhtiölle viimeistään 8.4.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:    

a) sähköpostitse tania.spare@glaston.net;                    
b) puhelimitse numeroon 010 500 6438;                      
c) telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.     

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai  
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj   
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen   
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.         

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5                                
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.     

2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan    
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean   
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa         
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan      
päättymistä.                                  

3.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi  
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.4.2010 klo 10.00 mennessä.  
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa   
www.glaston.net.                                

4.Muut tiedot 

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 79.350.000 osaketta ja   
ääntä.                                     


Helsingissä helmikuun 18. päivänä 2010                     


GLASTON OYJ ABP                                 
HALLITUS                                    


Lähettäjä:                                   
Glaston Oyj Abp                                 

Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Puh. 010 500 6105                                
GlastonOyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on        
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam    
Software lasialan ohjelmistoissa.                        

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   
www.glaston.net                                 
Jakelu:                                     
OMX                                       
Keskeiset mediat                                
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit