KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GLASTON OYJ ABP  Pörssitiedote  15.5.2009 klo 8.50               

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                       

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään maanantaina 8. päivänä kesäkuuta 2009 klo 11.00 alkaen hotelli  
Hilton Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00.       

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys       

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                   

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin      
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                 

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja     
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien     
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.                 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25.000.000 osaketta. Mikäli kaikki valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet   
annetaan, annettujen osakkeiden lukumäärä vastaisi noin 24 prosenttia yhtiön  
kaikista osakkeista.                              

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien         
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                

Päätös valtuutuksen hyväksymisestä kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2009 antaman   
valtuutuksen päättää osakeannista.                       

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2010 asti.                            

7. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Yhtiökokoukselle tehty ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj
Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Myös Glaston Oyj Abp:n   
vuosikertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, viimeisen tilikauden jälkeen 
tehty päätös varojen jakamisesta, viimeisen tilikauden jälkeen laadittu 5.5.2009
julkistettu osavuosikatsaus sekä selostus osavuosikatsauksen laatimisen     
jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat     
saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Yhtiökokoukselle tehty ehdotus ja   
yllämainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä  
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Ohjeita kokoukseen osallistujille                        

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.5.2009   
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen      
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
yhtiölle viimeistään 3.6.2009. Ilmoittautuminen voi tapahtua:          

a) sähköpostitse satu.kujala@glaston.net;                    
b) puhelimitse numeroon 010 500 6625;                      
c) telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.     

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus/Ytunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.  
Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn  
yhteydessä.                                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan      
päättymistä.                                  

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009
merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                       

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
4. Muut tiedot                                 

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 14.5.2009 yhteensä 79.350.000    
osaketta ja ääntä.                               

Helsingissä toukokuun 14. päivänä 2009                     

GLASTON OYJ ABP                                 
HALLITUS                                    Lisätietoja: Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500         

Lähettäjä:                                   
Agneta Selroos                                 
IR- ja viestintäpäällikkö                            
Glaston Oyj Abp                                 
Puh. 010 500 6105                                
Glaston Oyj Abp                                 
Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on   
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa         
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa 
ja ‑työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam    
Software lasialan ohjelmistoissa.                        

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.   
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit