KYRO KASVATTI JÄLLEEN LIIKEVAIHTOAAN

Kyro Oyj Abp         PÖRSSITIEDOTE      10.5.2006 klo 8.30

KYRO KASVATTI JÄLLEEN LIIKEVAIHTOAAN

Tammi-maaliskuun avainluvut
- Konsernin liikevaihto oli 63,8 (58,7) Meur, kasvua 8,8 prosenttia


- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,7 (5,1) ja vertailukelpoinen voitto ennen
veroja 4,9 (5,2) Meur


- Tamglass Fintonin toimintamalli uusitaan, järjestelylle kustannusvaraus 0,7
Meur

- Uusia konetilauksia 29,4 (39,8) Meur

- Konsernin tilauskanta 31.3.2006 oli 131,9 (139,1) Meur


- Omavaraisuusaste 58,2 (58,9) prosenttia


KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu Lasikoneryhmästä ja Lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass, lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita sekä alan työkaluyhtiö DiaPol.

Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass-
brändillä myytävät tuotteet ovat turvalasit, eristyslasit, parvekelasit ja
kaiteet.

Kyron toinen toimiala on Energia, joka käsittää Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä
tuottavan kaasukombivoimalan.

LIIKEVAIHTO JA TULOS


Kyro-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 63,8 (58,7) miljoonaa euroa.
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,7 (5,1) miljoonaa euroa. Sen osuus
liikevaihdosta oli 7,4 (8,7) %. Lisäksi Kyro kirjaa 0,7 miljoonan euron suuruisen
kertaluonteisen kuluvarauksen Tamglass Fintonin vuonna 2006 toteutettavan
uudelleenjärjestelyn tulevia kustannuksia varten.


Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 4,9 (5,2) miljoonaa euroa. Sen osuus
liikevaihdosta oli 7,7 (8,9)%. Huomioon ottaen edellä mainitun Fintonin
kuluvarauksen 0,7 miljoonaa euroa, voitto ennen veroja oli 4,2 miljoonaa euroa.
Katsauskauden voitto oli 2,9 (3,4) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli
12,6 (15,2) %. Tulos/osake oli 0,04 (0,04) euroa, ja oma pääoma/osake 1,61 (1,52)
euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Tämä sisältää korko-, osinko-
ja muita rahoitustuottoja 0,5 (1,2) miljoonaa euroa sekä korko- ja muita
rahoituskuluja 0,3 (1,1) miljoonaa euroa.

Konsernin tilauskanta oli 31.3.2006 131,9 (139,1) miljoonaa euroa.

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me
                                    
            Liikevaihto   Liikevoitto   Tilauskanta  
            1-3/06 1-3/05 1-3/06  1-3/05 1-3/06 1-3/05 
 Glaston Technologies  54,9  50,7  3,8    4,5  100,0 114,5 
 Energia        8,9   8,0   1,6    2,0  31,9  24,6  
 Kertaluonteiset erät          -0,7              
 Emoyhtiö, muut     0,0   0,1   -0,7   -1,4         
 toiminta ja                              
 eliminoinnit                             
 Konserni yhteensä   63,8  58,7  4,0    5,1  131,9 139,1 

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 31.3.2006 58,2 (58,9)
prosenttia. Vuodelta 2005 jaettiin osinkoina varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksellä yhteensä 13,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 31.3.2006 2,0 (3,1) miljoonaa euroa. Konsernin
likvidit kassavarat olivat 31.3.2006 15,9 (5,2) miljoonaa euroa. Korollinen
nettovelka oli 12,6 miljoonaa euroa negatiivinen (varat suuremmat kuin korolliset
velat), kun se oli edellisvuonna 13,3 miljoonaa euroa. Nettovelan suhde omaan
pääomaan (gearing) oli
-9,9 (11,0) prosenttia.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 2,3 (1,9)
miljoonaa euroa. Tämä sisältää Glaston Technologiesin uuden tuotantolaitoksen
rakentamista Kiinaan, 0,6 miljoonaa euroa, konttorilaajennuksen menoja
Tampereella 0,4 miljoonaa euroa, IFRS:n mukaisia pakollisia
tuotekehitysaktivointeja 0,6 miljoonaa euroa sekä tavanomaisia korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli 31.3.2006 1 247 (1 204) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 448 (430) ja ulkomailla 799 (774) henkilöä.
Henkilömäärä oli keskimäärin 1 240 (1 201). Henkilöstön määrä on kasvanut vuoden
2005 maaliskuun lopusta pääasiassa huolto- ja palveluliiketoimintojen
henkilöstöresurssien vahvistamisesta.

Henkilöstömäärä
             31.3.2006     31.3.2005

Glaston Technologies    1 216       1 170        
        
Energia          23         23        
Kyro Oyj Abp        8         11
Kyro-konserni       1 247       1 204

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyron osakkeita (KRO1V) vaihdettiin tammi-maaliskuussa 2006 3 150 052 (1 807 251)
kappaletta, eli 4,0 (2,3) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen alin
kurssi Helsingin Pörssissä oli 4,10 euroa ja ylin 4,83 euroa. Jakson keskikurssi
oli 4,48 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.3.2006 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla
enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2006 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella
aiemmin hankittuja omia osakkeita 31.3.2006 yhteensä 329 904 (329 904). Kyro ei
käyttänyt valtuutusta tammi-maaliskuussa.

JOHDON KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Konsernissa on vuonna 2002 hyväksytty johdon kannustejärjestelmä, johon voi
kuulua Tamglass-konsernin avainhenkilöitä ja Kyron johtoa. A-optiota, joiden
käyttöaika on 1.5.2005-31.5.2009 on jaettu 23 250 kappaletta, ja B-optiota,
joiden käyttöaika on 1.5.2007-31.5.2009, on jaettu 21 375 kappaletta.

Kannustejärjestelmän rajoituksen mukaan osakemerkinnän optioilla voi tehdä vain
Kyro Oyj Abp:n luvalla, mutta ne voidaan käyttöaikanaan myydä Kyro Oyj Abp:lle
hinnalla, joka on osakkeen laskennallisen arvon ja merkintähinnan erotus.
Osakkeen laskennallisesta arvosta 2/3 määräytyy Tamglass- ja Kyro-konsernien
tulosten ja 1/3 Kyron osakkeen kurssikehityksen perusteella. Optio-oikeuksien
realisointihetken kokonaisarvo ei saa ylittää 15% Kyro konsernin kumulatiivisesta
nettotuloksesta alkaen tilikaudelta 2002.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiökokous valitsi 16.3.2006 hallitukseen uusina jäseninä kauppatieteiden
maisteri ja diplomi-insinööri Claus von Bonsdorffin, kauppatieteiden maisteri Jan
Hasselblattin sekä kauppatieteiden maisteri Andreas Tallbergin. Hallituksen jäsen
Barbro Koljonen oli pyytänyt eroa hallituksesta.

Hallituksen jäsenet ovat 16.3.2006 alkaen Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Lars
Hammarén, Jan Hasselblatt, Heikki Mairinoja, Carl-Johan Numelin, Carl-Johan
Rosenbröijer, Christer Sumelius sekä Andreas Tallberg. Hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajakseen Carl-Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi
Christer Sumeliuksen.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka mukaan hallituksen
jäsenten toimikausi on vuodesta 2006 alkaen yksi vuosi.

Hallitus nimesi tarkastusvaliokuntaan Heikki Mairinojan, Carl-Johan Numelinin
(puheenjohtaja) ja Carl-Johan Rosenbröijerin, ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi
valittiin Klaus Cawén, Carl-Johan Numelin (puheenjohtaja), Christer Sumelius sekä
Andreas Tallberg.

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, vastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.


GLASTON TECHNOLOGIES - LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tarkastelujaksolla 54,8 (50,7) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,8 (4,5) miljoonaa euroa eli 7,0 (9,0)
prosenttia liikevaihdosta.

Uusia tilauksia saatiin 35,1 (44,1) miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli 100,0
(114,5) miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Tarjouskanta oli vuoden 2005 tasoa
korkeampi.

Lasikoneryhmän liikevaihto nousi edellisvuotisesta, mutta kannattavuus heikkeni
hieman. Kannattavuutta laski muun muassa jakson toimitusten painottuminen
euroalueen ulkopuolelle. Lasikoneryhmän kannattavuuteen vaikutti myös huolto- ja
palveluverkoston vahvistamisen kulut sekä käytettyjen koneiden ja koneoptioiden
ja myynnin jaksottuminen loppuvuoteen.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta, ja sen
kannattavuus oli parempi kuin vuonna 2005 huolimatta käynnistetystä Tamglass
Fintonin uudelleenjärjestelystä. Sen tulevia kuluja kattamaan kirjattiin
konsernin välitilinpäätökseen noin 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen
kuluvaraus.

Parvekeliiketoiminnan kannattavuus on kärsinyt pääasiassa muuttuneesta
kilpailutilanteesta. Tamglass Finton Oy aloitti maaliskuussa toimintansa
uudelleenjärjestelyn parantaakseen kannattavuuttaan ja toiminnallista
tehokkuuttaan. Yhtiön uudesta toimintamallista ja siihen liittyvien yt-
neuvottelujen tuloksesta on annettu erillinen pörssitiedote 3.5.2006.

GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Glaston Technologiesin valmistamien turvalasi- ja esikäsittelykoneiden kysyntä ja
tarjouskanta olivat tammi-maaliskuussa kokonaisuutena hyvällä tasolla.

Turvalasikoneiden investointipäätökset lykkääntyivät erityisesti Euroopassa ja
eräillä Aasia-Tyynenmenren alueen markkinoilla. Myös Kiinassa ja Lähi-idässä
päätösvauhti hidastui. Pohjois-Amerikassa myynti sen sijaan kasvoi edelleen, ja
myös Etelä-Amerikan markkinoilla aktiviteetti vahvistui. One-Stop-Partner
-konseptin eli turvalasi- ja esikäsittelykoneiden yhdistelmien myynti kasvoi
odotusten mukaisesti.

Lasin esikäsittelykoneiden kysyntä oli hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Myynti kehittyi strategian mukaiseen suuntaan, sillä Bavellonin saamien tilausten
ja konekoot ovat kasvaneet, ja myynti on toivotusti alkanut painottua
arkkitehtuurilasin esikäsittelyyn soveltuviin koneisiin sekä One-Stop-Partner-
kokonaistoimituksiin. Kivenjalostuskoneiden kysyntä kasvoi edellisvuotisesta.

Glaston Technologiesin valmistamien työkalujen kysyntä oli myös edellisvuotista
parempaa ja kasvu painottui Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan sekä EMA-alueelle.

Tasokarkaisukoneisiin keskittyneen Uniglass Engineeringin myynti oli odotusten
mukaista. 10-vuotispäiviään kesäkuussa viettävä Uniglass toimitti helmikuussa
sadannen korkeatasoisen tasokarkaisukoneensa.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesilla on tehdasverkosto päämarkkina-alueillaan Suomessa,
Italiassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Toiminta perustuu omaan
tuotekehitykseen, kokoonpanoon ja vahvaan alihankintaverkostoon, jonka
kapasiteetin käyttö on joustavaa. Konetehtaiden käyttöasteet olivat yleisesti
ottaen hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa. Erityisesti Yhdysvalloissa yksikön
kuormitusaste oli korkea. Kiinan Tianjinissa valmistuu alkukesästä uusi, Glaston
Technologies -kokoonpanotehdas.

Glaston Technologies vahvistaa tuotekonseptiaan Aasiassa, missä Tamglass on
laajentanut karkaisukonevalikoimaansa keskisegmentissä tuomalla markkinoille
uuden SuperT-tasokarkaisukoneen, ja Bavelloni tuomalla markkinoille
leikkuukoneita samaan segmenttiin.

Huolto- ja palveluliiketoiminta
Glaston Technologiesin huolto- ja palveluliiketoiminta on edelleen kasvussa, ja
tärkeä panostusalue. Katsauskaudella huoltotoiminnan henkilöstöresursseja
lisättiin voimakkaasti. Huoltosopimuskanta kasvoi edelleen, ja varaosamyynti on
vilkastunut edellisvuotisesta. Päivityksien ja lisävarusteiden kysyntä oli hyvää.
Käytettyjen koneiden ja koneoptioiden myynti painottuu loppuvuoteen.


GLASTON TECHNOLOGIES - LASINJALOSTUSRYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostusryhmä kasvatti tammi-maaliskuussa volyymiään edellisvuotiseen
verrattuna tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Rakennusalan kokonaisvolyymi
kasvoi, ja Lasinjalostus kasvatti markkinaosuuttaan korkean laatutasonsa ja
tehostetun myynti- ja tuotantotoimintansa ansiosta. Ryhmä kasvatti myös
erikoisajoneuvolasien vientiään Eurooppaan.

Lasinjalostuksen suurimmat julkisivulasitusprojektit olivat Helsingin Kalasataman
metroasema, Bergenin Höjskole Norjassa, TAYSin ja Hermian lisärakennukset
Tampereella sekä Kuriirinmuuri Vantaalla. Lasinjalostus toimitti ensimmäiset
Tamglass Pro -sarjan parvekelasijärjestelmät menestyksekkäästi. Pro-sarjan
tekniikka, muotoilu ja asennettavuus ovat markkinan huipputasoa.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energia-toimialan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,9 (8,0) miljoonaa euroa.
Liikevaihtoa nosti energian hintatason nousu. Liikevoitto oli 1,6 (2,0) miljoonaa
euroa, ja liikevoiton osuus liikevaihdosta 18,1 (25,1) prosenttia. Liikevoiton
suhteellinen osuus laski lähinnä vesivoiman poisjäännin ja kaasun hinnannousun
johdosta.

Vuoden 2005 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä ne sisältävät Kyro
Powerin silloiset vesivoima- ja kaukolämmön jakeluliiketoiminnat. Kyro Powerin
tilauskanta 31.3.2006 oli 31,9 (24,6) miljoonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Sähkön markkinahintaa nosti tarkastelujaksolla Pohjoismaiden heikko vesi- ja
lumitilanne sekä öljyn ja päästöoikeuksien korkeat hinnat. Päästöoikeuksien hinta
kävi maaliskuussa yli 30 euron tasolla tonnilta, mutta laski noin puoleen siitä
katsauskauden jälkeen. Sähkön ja johdannaisten hintataso nousi päästöoikeuksien
hinnan mukana koko alkuvuoden Pohjoismaissa ja Suomessa. Uusi kaasutariffi nosti
puolestaan vuodenvaihteessa kaasuvoimalan pääpolttoaineena käyttämän maakaasun
hintaa noin 13 prosentilla.

Kyro Powerin nykyiset hintasopimukset M-realin ja Finnforestin kanssa umpeutuvat
vuoden 2007 puolessavälissä. Tämän jälkeen yhtiön kannattavuuteen vaikuttaa
erityisesti maakaasun ja sähkön markkinahintojen taso.

Liiketoiminnan kehittäminen

Kyro myi Kyro Powerin vesivoimaliiketoiminnan ja kaukolämmön jakeluyhtiön
joulukuussa 2005 osana Partner-projektia. Edelleen jatkuvan Partner-projektin
tarkoitus on löytää toimialalle sen kilpailukykyä edistäviä kumppanuus- tai
omistusjärjestelyjä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja One-Stop-
Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät mahdollisuudet vastata
asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Päätoimiala Glaston Technologies on
teknologia- ja markkinajohtaja kasvavalla toimialalla. Sen tilaus- ja
tarjouskanta ovat hyvällä tasolla.

Vaikka investointipäätökset ovat alkuvuonna hidastuneet joillakin markkinoilla,
tähtää Kyro vuonna 2006 liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa
kasvattamiseen.

Helsingissä 10.5.2006

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti
Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. 03-382 3111.

Sijoittajasuhteet

Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins, p. 0400-903 260 /
emmi.watkins@kyro.fi, IR-sivut Internet-osoitteessa www.kyro.fi

Jakelu

Helsingin Pörssi,keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-3/2006, TULOSLASKELMA JA TASE

             Vertailu-k                 
             elpoinen                  
             1-3/2006                  
                   1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005 
                                   
 Konsernin tuloslaskelma,                      
 milj. euroa                             
 Liikevaihto       63,8    63,8    58,7   266,7   
 Liiketoiminnan muut   0,9    0,9    0,5    14,9    
 tuotot                               
 Liiketoiminnan kulut   58,0    58,0    52,1   237,4   
 Kertaluonteiset erät        0,7               
 Poistot         1,9    1,9    2,1    8,7    
 Liikevoitto       4,7    4,0    5,1    35,5    
  % liikevaihdosta    7,4    6,3    8,7    13,3    
 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2    0,2    0,1    -1,3    
 Voitto ennen veroja ja  4,9    4,2    5,2    34,2    
 vähemmistöosuutta                          
 Tuloverot              -1,3    -1,8   -11,9   
 Tilikauden voitto          2,9    3,4    22,4    
 Tilikauden voiton                          
 jakautuminen                            
 Emoyhtiön omistajille        2,9    3,5    22,4    
 Vähemmistölle            0,0    -0,1   0,0    
 Tilikauden voitto          2,9    3,4    22,4    
                                   
 Tulos/osake, euroa    0,04    0,04    0,04   0,28    
                                   
 Konsernin tase, milj.        31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
 euroa                                
 Varat                                
 Pitkäaikaiset varat         112,9   120,8   106,2   
 Vaihto-omaisuus           61,7    65,1   59,6    
 Myynti- ja muut saamiset      67,1    47,3   64,3    
 Käypään arvoon                           
 tulosvaikutteisesti                         
 kirjattavat varat          0,2    6,3    0,1    
 Rahavarat              15,9    5,2    26,3    
 Varat yhteensä           258,0   244,7   256,5   
                                   
 Oma pääoma ja velat                         
 Oma pääoma             127,2   120,1   139,0   
 Vähemmistöosuus           0,0    0,2    0,0    
 Oma pääoma yhteensä         127,2   120,3   139,0   
 Varaukset              11,1    7,7    9,8    
 Pitkäaikainen korollinen      1,3    1,3    1,2    
 vieras pääoma                            
 Pitkäaikainen koroton        7,4    7,9    7,8    
 vieras pääoma                            
 Lyhytaikainen korollinen      3,7    23,5   1,7    
 vieras pääoma                            
 Lyhytaikainen koroton        107,4   84,1   97,0    
 vieras pääoma                            
 Oma pääoma ja velat         258,0   244,7   256,5   
 yhteensä                              

 Konsernin rahavirtalaskelma,                 
 1000 eur                           
                31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
                                
 Liiketoiminnan rahavirta                   
 Tilikauden voitto       2 902   3 431   22 365   
 Suunnitelman mukaiset poistot 1 946   2 784   8 696   
 Rahoitustuotot- ja kulut    -168   -643   -951    
 Muut oikaisut         1 472   1 786   9 881   
 Rahavirta ennen käyttöpääoman 6 153   7 358   39 991   
 muutosta                           
 Käyttöpääoman muutos      -2 929  -4 604  -15 773  
 Liiketoiminnan rahavirta    3 523   2 754   24 217   
 ennen rahoituseriä ja veroja                 
 Saadut korot          163    1 026   1 205   
 Saadut osingot              32    369    
 Maksetut korot         -51    -711   -1 255   
 Maksetut verot         -1 592  32    -1 986   
 Liiketoiminnan rahavirta    2 043   3 133   22 551   
 Investointien rahavirta                    
 Investoinnit aineellisiin ja  -2 244  -1 656  -10 296  
 aineettomiin hyödykkeisiin                  
 Aineellisten ja aineettomien            25 733   
 hyödykkeiden luovutustulot                  
 Investointien rahavirta    -2 244  -1 656  15 437   
                                
 Rahoituksen rahavirta                     
 Pitkäaikaisten lainasamisten  100              
 muutos                            
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 946   3 451        
 Lyhytaikaisten lainojen         -20    -16 788  
 takaisinmaksut                        
 Pitkäaikaisten lainojen              -985    
 takaisinmaksut                        
 Maksetut osingot        -12 178  -5 066  -5 653   
 Muut rahoitustoiminnan erät       -836   5 531   
 Rahoituksen rahavirta     -10 132  -2 471  -17 894  
                                
 Rahavarojen muutos       -10 333  -994   20 094   
                                
 Rahavarat tilikauden alussa  26 276  6 183   6 183   
 Rahavarat tilikauden lopussa  15 942  5 188   26 276   
                -10 333  -994   20 094   


 Tunnusluvut          31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
                                
 Osakemäärä 1000 kpl      79 350  79 350  79 350   
 - josta ulkona        79 020  79 020  79 020   
 Sijoitetun pääoman tuotto, %  12,6   15,2   26,1    
 Oman pääoman tuotto, %     8,7    11,3   17,1    
 Omavaraisuusaste, %      58,2   58,9   64,4    
 Velkaantumisaste, %      -9,9   11,0   -17,7   
 Oma pääoma/osake, euroa    1,61   1,52   1,76    
 Investoinnit, milj. euroa   2,3    1,9    11,4    
 Henkilöstö kauden lopussa   1 247   1 204   1 222   
 Henkilöstö keskimäärin     1 240   1 201   1 218   
 Tilauskanta, milj. euroa    131,9   139,1   140,7   

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me

 Liikevaihto   1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/0 1-3/06 Vertail 
                    5       u-kelpo 
                            inen  
                            1-3/06 
 Glaston     50,7  60,6  52,8  74,8  54,9  54,9  
 Technologies                         
 Energia     8,0   5,1   6,8  7,7   8,9  8,9   
 Emoyhtiö,muu  0,1   0,1   0,1  0,0   0,0  0,0   
 toiminta ja                          
 elim.                             
 Konserni    58,7  65,8  59,6  82,5  63,8  63,8  
 yhteensä                           
                                
 Liikevoitto   1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/0 1-3/06 1-3/06 
                    5           
 Glaston     4,5   6,2   5,8  5,5   3,2  3,8   
 Technologies                         
 Liikevoitto %  9,0   10,3  11,1  7,4   5,7  7,0   
 Energia     2,0   1,1   1,5  14,3  1,6  1,6   
 Liikevoitto %  25,1  20,5  22,4  185,9  18,1  18,1  
 Emoyhtiö, muu  -1,4  -1,6  -1,1  -1,4  -0,7  -0,7  
 toiminta ja                          
 elimin.                            
 Konserni    5,1   5,7   6,3  18,4  4,0  4,7   
 yhteensä                           
 Liikevoitto %  8,7   8,7   10,5  22,3  6,3  7,4   
                                
 Tilauskanta   3/05  6/05  9/05  12/05  3/06  3/06  
 Glaston     114,5  122,1  119,4 108,8  100,0 100,0  
 Technologies                         
 Energia     24,6  23,2  23,0  31,9  31,9  31,9  
 Konserni    139,1  145,3  142,4 140,7  131,9 131,9  
 yhteensä                           

 Vastuusitoumukset, milj. euroa 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
                                
 Yrityskiinnitykset       0,2    0,4    0,2    
 Muut omat vastuut       14,3   15,1   14,7    
                                
 Johdannaissopimukset                     
 Kohde-etuuden arvo                      
    Valuuttatermiinit    14,6   13,4   14,1    
    Sähkötermiinit      9,1    5,8    9,6    
 Käypä arvo                          
    Valuuttatermiinit                    
     Positiivinen käypä   0,1    0,0    0,0    
 arvo                             
     Negatiivinen käypä   0,0    -0,3   -0,3    
 arvo                             
    Sähkötermiinit                     
     Positiivinen käypä   0,0    0,1    0,0    
 arvo                             
     Negatiivinen käypä   -3,5   -0,4   -2,1    
 arvo                             
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osake- Yli-  Omat  Muunto Käyvän Voitto Yht. Vähem Oma  
     pääoma kurssi osakkee -erot arvon  -varat   -mist pää-o 
         -rahas t       rahasto       ön  ma  
         to                    osuus yht. 
 1000 eur                               
 Oma   12,7  25,3  -1,0  1,5  -1,6  102,0 139, 0,0  139,0 
 pääoma                        0        
 1.1.2006                               
 Muuntoer            -0,3         -0,3    -0,3 
 on                                  
 muutos                                
 Kirjauks               -1,1      -1,1    -1,1 
 et                                  
 käyvän                                
 arvon                                 
 rahastoo                               
 n                                   
 Osingonj                   -13,4 -13,    -13,4 
 ako                         4        
 Tilikaud                   2,9  2,9 0,0  2,9  
 en                                  
 voitto                                
 Oma   12,7  25,3  -1,0  1,3  -2,6  91,5  127, 0,0  127,2 
 pääoma                        2        
 31.3.200                               
 6                                   
     Osake- Yli-  Omat  Muunto Käyvän Voitto Yht. Vähem Oma  
     pääoma kurssi osakkee -erot arvon  -varat   -mist pää-o 
         -rahas t       rahasto       ön  ma  
         to                    osuus yht. 
 1000 eur                               
 Oma   12,7  25,3  -1,0  0,0      84,6  121, 0,6  122,2 
 pääoma                        6        
 1.1.2005                               
 IAS 39,                0,5   0,5  1,0    1,0  
 Rahoitus                               
 instrume                               
 ntit,                                 
 kirjaami                               
 nen                                  
 ja                                  
 arvostus                               
 IAS 32,                    -0,1  -0,1 -0,4 -0,4 
 Vähemmistöosuud                            
 en                                  
 uudelleenluokit                            
 telu                                 
 Muuntoeron           0,5          0,5    0,5  
 muutos                                
 Kirjaukset              -0,8      -0,8    -0,8 
 käyvän                                
 arvon                                 
 rahastoon                               
 Osingonjako                  -5,5  -5,5    -5,5 
 Tilikauden                  3,4  3,4 -0,1 3,4  
 voitto                                
 Oma pääoma 12, 25,3  -1,0  0,5  -0,3  82,9  120, 0,2  120,3 
 31.3.2005  7                    1        

Tilaa