Kyro Oyj Abp:N Yhtiökokouksen Päätökset 13.3.2007

Kyro Oyj Abp        Pörssitiedote      13.3.2007 Klo
19.35
Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2007 päätettiin
yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainituista yhtiökokoukselle kuuluvista
asioista. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeä koskevaa 1 §:ää siten,
että yhtiön toiminimeksi tulee Glaston Oyj Abp, englanniksi Glaston
Corporation. Uusi toiminimi otetaan käyttöön 1.6.2007.

Lisäksi yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa uuden osakeyhtiölain
mukaisesti niin, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden
nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa
4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että
yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan.
Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaan 14
§:ään tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät täsmennykset

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita enintään 7.605.096 kappaletta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöillä pidettäviksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja omien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan
tai maksutta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
7.935.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 7.935.000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta kuitenkin siten, että
annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla
enintään 7.935.000 kappaletta.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle
itselleen.

Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden
lukumäärän kanssa olla enintään 7.935.000 kappaletta.

Osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Andreas Tallbergin ja
varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Kautensa päättänyt
puheenjohtaja Carl-Johan Numelin sekä jäsenet Lars Hammarén ja Heikki
Mairinoja eivät ole enää yhtiön käytettävissä. Hallituksen jäsenet
ovat kokouksen päättymisestä alkaen seuraavalle vuoden mittaiselle
kaudelle Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Hasselblatt,
Carl-Johan Rosenbröijer sekä Christer Sumelius.

Helsingissä 13.3.2007

Emmi Watkins
IR- & viestintäpäällikkö

Lisätiedot ja      Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins
sijoittajasuhteet:   Puh. 0400-903 260


Jakelu:         Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit