KYRON LOPPUVUOSI EDELLISTÄ VAHVEMPI - TEHOSTAMISESTA TULOSKUNTOA

Kyro Oyj Abp         PÖRSSITIEDOTE      7.2.2007 klo 8.30

KYRON LOPPUVUOSI EDELLISTÄ VAHVEMPI - TEHOSTAMISESTA TULOSKUNTOA

Vuoden 2006 avaintiedot

- Konsernin liikevaihto 268,9 (266,7) Meur
- Vertailukelpoinen liikevoitto 22,0 (23,0) Meur
- Vertailukelpoinen voitto ennen veroja 22,3 (21,9) Meur
- Voitto verojen jälkeen 12,1 (22,4) Meur, tulos/osake 0,15 (0,28) euroa
- Glastonin uudet konetilaukset 175,9 (177,8) Meur
- Tilauskannat 31.12.2006: konserni 127,5 (140,7), Glaston 111,2 (108,8) Meur
- Konsernin tehostamisohjelmien nettosäästöt 4,5 Meur vuonna 2007
- Hallituksen ehdotus osingoksi 0,09 euroa osakkeelta

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu Lasikoneryhmästä ja Tamglass Lasinjalostus Oy:stä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass, lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita, sekä alan työkaluyhtiö DiaPol.

Tamglass Lasinjalostus keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
lasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass- brändillä
myytäviä turva- ja eristyslasilasituotteita sekä parvekejärjestelmiä
toimitetaan rakennus-, ikkuna- ja oviteollisuuteen ja
erikoisajoneuvovalmistajille sekä rakennusprojekteihin.

Kyron toinen toimiala on Energia, johon kuuluu Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä
tuottava kaasukombivoimala.

KONSERNIN TEHOSTAMISOHJELMAT

Konsernissa käynnistyi vuonna 2006 tehostamisohjelmia, joiden kuluvaan vuoteen
kohdistuvaa tulosvaikutusta Kyro tarkentaa 4,5 miljoonaan euroon. Tulevan
kasvun tukemiseksi Bavellonin huolto- ja palveluhenkilökuntaa on päätetty
lisätä loppuvuonna, minkä johdosta Bavellonin tehostamisohjelman
nettohenkilöstövähennykset ovat arvioitua pienemmät. Näin ollen kuuden
miljoonan suuruisiksi arvioituja säästöjä on tarkennettu alaspäin.
Toimenpiteiden kulut, 5,3 miljoonaa euroa, kirjattiin kokonaan vuodelle 2006.
Tähän liittyvät varaukset olivat 1,6 miljoonaa euroa.

Bavelloni aloitti syyskuussa ohjelman Italian toimintojensa tehostamiseksi,
jonka seurauksena muun muassa Bergamon kokoonpanotehdas suljettiin. Ohjelmaan
sisältyy myös muita tuottavuutta nostavia toiminto- ja prosessimuutoksia
henkilöstöjärjestelyineen. Tähän liittyvien neuvottelujen tulos oli 59
työntekijän vähentäminen pääasiassa suljettavalta tehtaalta.
Osana ohjelmaa myös Bavellonin työkalujen ja varaosien jakelun logistiikkaa
Euroopassa tehostettiin. Alueen kolme työkalu- ja varaosavarastoa keskitettiin
Italiaan, josta ne toimitetaan eurooppalaisille asiakkaille entistä nopeammin.
Lasinjalostusryhmässä tehtäviin toimenpiteisiin sisältyivät Tamglass Fintonin
uudelleenjärjestely, Lasinjalostusryhmän kolmen yhtiön fuusioiminen yhdeksi
yhtiöksi sekä näistä seuranneet henkilöstövähennykset, yhteensä 36 henkeä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto oli 268,9 (266,7) miljoonaa euroa vuonna 2006.
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 22,0 (23,0) miljoonaa euroa. Sen
osuus liikevaihdosta oli 8,2 (8,6) %.

Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä yllämainittujen tehostamisohjelmien
vuodelle 2006 kirjattuja kertaluonteisia eriä, yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.
Ne muodostuvat Lasinjalostusryhmän uudelleenjärjestelyn 1,3 miljoonasta
eurosta sekä Bavellonin tehostamisohjelman 4,0 miljoonasta eurosta. Lisäksi
Energia-toimialan Partner-projektille kirjattiin 0,3 miljoonaa euron
kertaluonteinen erä.

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 22,3 (21,9) miljoonaa euroa. Sen
osuus liikevaihdosta oli 8,3 (8,2) %.

Kirjatut kertaluonteiset erät huomioiden voitto ennen veroja oli 16,7 (34,2)
miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 12,1 (22,4) miljoonaa euroa. Siihen
sisältyy 1,8 miljoonaa euroa veronpalautusta aikaisemmilta vuosilta.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,1 (26,1) %. Tulos/osake oli 0,15 (0,28)
euroa, ja oma pääoma/osake 1,75 (1,76) euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Tämä sisältää korko-,
osinko- ja muita rahoitustuottoja 2,2 (2,4) miljoonaa euroa sekä korko- ja
muita rahoituskuluja -1,9 (-3,7) miljoonaa euroa.

Konsernin tilauskanta oli 31.12.2006 127,5 (140,7) miljoonaa euroa.

Kyro kommentoi vuonna 2006 tulevaisuudennäkymiään niin, että edellisvuotisen
liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin kasvavan. Kolmannen
neljänneksen jälkeen arviota tarkennettiin mainitsemalla eräiden merkittävien
toimitusprojektien siirtyneen vuodelle 2007, ja muiden loppuvuoden tilausten
ratkaisevan oleellisesti tavoitetason toteutumisen. Kyro kasvatti
liikevaihtoaan, mutta vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman
edellisvuotisesta, kun mainittujen muiden loppuvuoden tilausten kannattavuus
osoittautui odotettua heikommaksi.

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me

             Liikevaihto    Liikevoitto   Tilauskanta 31.12.
             2006   2005   2006   2005    2006   2005
Glaston Technologies   234,7  238,9   18,1   22,1   111,2   108,8
Energia          34,1   27,6   6,5   6,4    16,3   31,9
Kertaluonteiset erät            -5,6   12,5           
Emoyhtiö, muut       0,1   0,2   -2,5   -5,5           
toiminta ja
eliminoinnit
Konserni yhteensä    268,9  266,7   16,5   35,5   127,5   140,7

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 31.12.2006 62,2 (64,4)
prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 (22,6) miljoonaa euroa.
Investointien rahavirta oli 8,0 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirran
merkittävin erä oli keväällä maksetut osingot, yhteensä 13,4 (5,6) miljoonaa
euroa. Rahavirta sisältää myös vuonna 2006 maksettuja vuoden 2005 veroja 7,3
miljoonaa euroa, sisältäen mm. joulukuussa 2005 myydyn vesivoimaliiketoiminnan
myyntivoiton verot 2,9 miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit kassavarat olivat 31.12.2006 10,5 (26,3) miljoonaa euroa.
Korollinen nettovelka oli -3,0 (-24,7) miljoonaa euroa (varat suuremmat kuin
korolliset velat). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -2,2 (-17,7)
prosenttia.

LIIKETOIMINNAN RISKIEN HALLINTA

Maailmantalous ja asiakasrakenne

Maailmantalouden suhdannevaihtelut vaikuttavat Kyron päätoimialan konemyyntiin
melko vähän, koska toiminnan maantieteellisen hajautuksen ansiosta Eurooppa,
Aasia ja Amerikat tasaavat toistensa suhdanteita. Lisäksi eri loppuasiakkaiden
kuten rakennus-, ajoneuvo- ja kalusteteollisuuksien suhdanteet tasaavat
toisiaan. Kasvava korjausrakentaminen tasaa rakennusteollisuuden
suhdannevaihteluita.

Päätoimiala Glastonin huoltoliiketoiminta on kasvussa ja vaimentaa omalta
osaltaan konemyynnissä olevia vaihteluita.

Edellä olevista seikoista johtuen asiakasrakenne on voimakkaasti hajautunut ja
yhden asiakkaan paino ei ole enempää kuin muutamia prosentteja Glastonin
kokonaisliikevaihdosta vuositasolla.

Markkina- ja kilpailutilanne

Glaston on johtava toimittaja globaalisti kasvavalla alalla. Turvalasin osuus
rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Tiukentuvat viranomaismääräykset ajavat
edelleen turvalasin menekin kasvua. Ympäristöön liittyvät kysymykset kuten
rakennusten energiatehokkuus ja siihen liittyvät korkean jalostusasteen
lasituotteet ovat myös merkittävä, Glastonin korkean koneteknologian kasvua
tukeva kehityssuunta.

Glastonin konevalmistuksen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Italiassa,
Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Suomen, Italian ja Yhdysvaltojen
osalta poliittinen riski on pieni, kun taas Kiina ja Brasilia ovat selvästi
korkeamman poliittisen riskin maita. Vuoden 2006 lopussa Kyrolla ei ollut
tiedossa poliittista riskiä, jolla voisi olla olennainen vaikutus sen
liiketoimintaan.

Turvalasikoneiden teknologia- ja markkinajohtajana konserni on
kilpailutilanteessa vahvassa asemassa kaikilla päämarkkina-alueillaan. Glaston
kehittää jatkuvasti toimintaansa ja tuotteitaan pysyäkseen kilpailukykyisenä
myös edullisemman hintatason konemarkkinoilla.

Esikäsittelykoneiden osalta kilpailutilanne on huomattavasti tasaisempi, sillä
markkinat ovat vahvasti fragmentoituneet.

Tuotanto

Konsernin tuotanto on rakennettu joustavaksi. Konevalmistus perustuu omaan
tuotekehitykseen, kokoonpanoon ja vahvaan alihankintaverkostoon, jonka vuoksi
kapasiteetin käyttö on joustavaa. Tuotannossa käytetään materiaaleja ja
komponentteja, joilla on useampia toimittajia saatavuusriskien minimoimiseksi.
Yhteistä mallia on viety myös yritysostojen kautta hankittuihin yksikköihin mm.
Italiassa.

Rahoitus

Konsernin vahva rahoitusasema muodostaa hyvän lähtökohdan rahoitusriskien
hallinnalle. Rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi konsernilla on
liiketoimintaan nähden riittävät luottolimiitit, jotka voidaan ottaa
tarvittaessa käyttöön. Suurin osa liikevaihdosta ja kuluista syntyy
euromääräisenä, joten suora valuuttariski on kokonaisliikevaihtoon
suhteutettuna pieni. Yhdysvaltojen dollarin osuus on vähentynyt viime vuosina
selkeästi, mikä on osaltaan pienentänyt konsernin valuuttariskiä.

Konsernissa suojataan kaikki operatiivisen toiminnan valuuttariskit niiden
syntyessä. Lisäksi suojataan tytäryhtiöiden merkittävät oman pääoman
valuuttamääräiset erät. Valuuttasuojauksen päätavoite on tuloksen ja
kassavirran varmistaminen ja ennakoitavuus. Epäsuoria valuuttariskejä voi
syntyä euron vahvistuessa muita valuuttoja kuten dollaria vastaan. Euroalueen
ulkopuolisilla markkinoilla hintakilpailu kasvaa ja saattaa vaikuttaa myytävien
tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Osaan riskistä on varauduttu myös
tuotannon hajauttamisella eri valuutta-alueille.

Pitkäaikaisissa Energia-toimialan solmimissa sopimuksissa toimitukset on
suojattu sitomalla ne polttoainekustannuksiin. Sähkösuojauksissa konsernin
pääperiaatteena on ollut suojata kutakin avointa positiota 12 kuukauden
jaksolla.

Vahinkoriskit

Konsernin emoyhtiö vastaa konsernin yksiköiden vakuutusturvasta. Vakuutusten
avulla eliminoidaan mahdollisten tuotannon keskeytyksen-, tulipalo- yms.
riskien toteutuessaan aiheuttamat vahingot. Kuljetukseen ja asennukseen
liittyvät riskit on vakuutettu kuten myös myytyjen tuotteiden tuotevastuut.
Konsernilla on riskien minimoimiseksi kattava vakuutusturva, jota tarkastetaan
vuosittain.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat vuonna 2006 yhteensä 12,0 (11,4) miljoonaa
euroa. Tämä sisältää Kiinan tehtaan sekä Suomen konttorilaajennuksen
rakentamiskustannuksia (yhteensä 4,0 Meur), IFRS:n edellyttämiä
tuotekehitysaktivointeja (3,4 Meur) sekä tavanomaisia korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Kyro tiedotti lokakuussa 2006, että Kyron toimitusjohtaja Pentti Yliheljo jää
eläkkeelle. Kyron ja Tamglassin toimitusjohtajana aloitti 1.1.2007 KTM Mika
Seitovirta. Pentti Yliheljo on konsernin käytettävissä 30.6.2007 saakka.

Konsernin palveluksessa oli 31.12.2006 1 211 (1 222) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 427 (441) ja ulkomailla 784 (781) henkilöä.
Henkilömäärä oli keskimäärin 1 264 (1 218), jota kasvatti pääasiassa huolto- ja
asennushenkilökunnan rekrytointi alkuvuonna.

Henkilöstömäärä
               31.12.2006     31.12.2005    31.12.2004

Glaston Technologies        1 180       1 191      1 175
Energia                22         24        23
Kyro Oyj Abp              9         7        10
Kyro-konserni           1 211       1 222      1 208

Palkat ja palkkiot, meur      44,6        43,3       41,7

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyron osakkeita (KRO1V) vaihdettiin tammi-joulukuussa 6 978 316 (18 054 297)
kappaletta, eli 8,8 (22,8) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen
alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 3,75 euroa ja ylin 4,84 euroa. Jakson
keskikurssi oli 4,33 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.3.2006 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2006 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella
aiemmin hankittuja omia osakkeita 31.12.2006 yhteensä 329 904 (329 904). Kyro
ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2006.

GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 234,7 (238,9)
miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 18,1 (22,1) miljoonaa euroa
eli 7,7 (9,3) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoiseen liikevoittoon eivät
sisälly toimialan tarkastelujaksolle kirjatut kertaluonteiset erät, yhteensä
5,3 miljoonaa euroa.

Glaston sai uusia konetilauksia yhteensä 175,9(177,8) miljoonalla eurolla.
Tilauskanta oli 111,2 (108,8) miljoonaa euroa vuoden loppuessa.
Esikäsittelykoneiden tilauskanta kasvoi edellisvuoden loppuun verrattuna
hieman, ja turvalasikoneiden tilauskanta vastaavasti laski hieman.

Turvalasikoneiden myynti oli odotetusti vahvinta viimeisellä neljänneksellä.
Turvalasikoneiden edellisvuotta vähäisempi toimitusvolyymi vähensi kuitenkin
Lasikoneryhmän liikevaihtoa ja kannattavuutta. Turvalasikoneissa uusien
tuotteiden ja tuotesarjojen aiheuttamat ennakoimattomat kulut heikensivät
osaltaan tehtyjen toimitusten kannattavuutta. Tamglass käynnisti viimeisellä
neljänneksellä toimitusprosesseja tehostavan, edelleen jatkuvan
toimenpideohjelman minimoidakseen näitä kuluja jatkossa.

Tamglass Lasinjalostuksen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta. Sen
kannattavuus koheni, mutta jäi epätyydyttäväksi. Tämä johtui erityisesti
raakalasin Euroopan-laajuisista toimitusvaikeuksista loppuvuonna. Raakalasin
hinnan nousu ja epätasainen saatavuus aiheuttivat Tamglass Lasinjalostukselle
kustannusten nousua.

GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostuskoneiden yleinen markkinatilanne oli kokonaisuudessaan
positiivinen vuonna 2006. Uusien esikäsittelykonetilausten määrä kasvoi EMA-
alueella, Aasian- ja Tyynenmeren alueella sekä Etelä-Amerikassa.
Turvalasikonetilausten määrä pysytteli hieman edellisvuotista matalammalla
tasolla kaikilla päämarkkina-alueilla Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta.
Neljännellä neljänneksellä myynti EMA-alueella ja Aasiassa kasvoi vahvasti.

Turvalasikoneita koskevat investointipäätökset siirtyivät erityisesti
Euroopassa alkuvuonna. Vaikka uusien tilausten määrä kasvoi vuoden loppua
kohden, oli se kokonaisuutena vähemmän kuin edellisvuonna. Esikäsittelykoneiden
uusien tilausten määrä kasvoi hieman. Sekä esikäsittely- että turvalasikoneiden
tarjouskanta eli kysyntä oli korkealla läpi vuoden.

Arkkitehtuurisegmentin turvalasikonetilaukset vauhdittuivat vaisun alkuvuoden
jälkeen. Ajoneuvosegmentin turvalasikoneiden uudet tilaukset kasvoivat
loppuvuotta kohden, mutta kokonaisuutena niiden myynti alitti selvästi
edellisvuotisen.

Esikäsittely- ja turvalasikoneiden yhteistoimitusten sekä yhdistelmien (One-
Stop-Partner) myynti ylitti jo kolmannella neljänneksellä tavoitteet ja
edellisvuotisen, 12 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa OSP-tilauskertymä oli 18,8
miljoonaa euroa. Eniten OSP-tilauksia vastaanotettiin Lähi-idästä.

Tasokarkaisukoneisiin keskittyvän Uniglassin saamien uusien tilausten määrä oli
vuonna 2006 edellisvuotisella tasolla.

Uudet tuotteet

Vuonna 2005 lanseerattujen tuotteiden, kuten Bavellonin uusien
esikäsittelylinjojen ensimmäiset toimitukset, kohdistuivat vuoden 2006 loppuun.

Vuoden 2006 merkittävimmät uutuudet esiteltiin lokakuussa Düsseldorfin Glasstec-
messuilla. Tamglass toi markkinoille tasokarkaisukone Sonicin sekä alalla
täysin uuden automaattisen prosessinohjausjärjestelmän, APC:n (Automatic
Process Control) tasokarkaisukoneita varten. Bavelloni lanseerasi sarjan
modulaarisia leikkuulinjoja, suurikapasiteettisen CNC-työstökeskuksen nimeltä
NRG sekä huippunopean PowerSeam-reunahiontakoneen. Kaikki tuotteet otettiin
erittäin hyvin vastaan, ja 27,8 miljoonan euron messumyynti rikkoi Glastonin
ennätyksen.

Huolto- ja palveluliiketoiminta sekä työkalut

Vuonna 2006 Glaston Technologiesin huolto- ja palveluliiketoiminnan osa-
alueista kasvussa olivat huoltosopimukset, modernisaatiot ja lisävarusteet sekä
varaosat. Käytettyjen koneiden myynti oli vähäistä, ja ne mukaanlukien huolto-
ja palveluliiketoiminnan kokonaiskasvu oli vajaan prosentin. Ilman käytettyjen
koneiden kauppaa kokonaiskasvu oli kahdeksan prosenttia. Turvalasikoneiden
huoltosopimuskanta kasvoi 16 prosenttia. Esikäsittelykoneiden huolto- ja
palveluliiketoiminnan kasvu oli yli 19 prosenttia.

Bavelloni esitteli Glasstec-messujen aikana ensimmäisen huoltosopimusmallinsa,
joten Glaston tarjoaa huoltosopimuksia nyt sekä esikäsittely- että
turvalasikoneille. Tamglassin ja Bavellonin tarjoama Easy Life –huolto on
alalla ainoa laatuaan ja näin ollen merkittävä kilpailuetu. Bavellonin
varaosien ja muiden huoltotuotteiden myynti kasvoi vuoden aikana.
Glastonin työkalumyynti kasvoi hieman. Glastonin markkinaosuus kasvoi, ja se
lanseerasi useita uusia työkalutuotteita vuoden aikana. Brasiliassa
käynnistynyt valmistus alkoi tavoitteiden mukaisesti. Valmistus aloitetaan myös
Kiinassa vuonna 2007. Toimenpiteet parantavat paikallisen palvelun tasoa ja
kustannustehokkuutta.

GLASTON TECHNOLOGIES - TAMGLASS LASINJALOSTUS OY

Markkinat ja myynti

Tamglass Lasinjalostuksen markkinatilanne oli positiivinen koko vuoden
pääasiassa kotimaan aktiivisen rakentamisen ansiosta. Hyvinä pysyneet volyymit
kasvoivat vuoden loppua kohden.

Projektimyynnin referenssejä olivat viimeisellä neljänneksellä muun muassa
Lohjan Prisma, asunto-osakeyhtiö Villa Aquarius Tampereella sekä
kiinteistöosakeyhtiö Airport Vantaalla.

Rakennejärjestelyt ja kehityshankkeet

Tamglass Fintonin parveke- ja kaidejärjestelmien myynti ja asennustoiminta
siirtyivät jälleenmyyjille, jonka jälkeen Tamglass Turvalasi Oy, Tamglass
Lämpölasi Oy ja Tamglass Finton Oy fuusioitiin yhdeksi juridiseksi yhtiöksi
vuodenvaihteessa. Samalla Lasinjalostusryhmä muutti nimensä Tamglass
Lasinjalostus Oy:ksi. Sen uudet liiketoiminta-alueet ovat Arkkitehtuurilasit,
Ikkuna- ja kalustelasit sekä Erikoisajoneuvolasit.

Tamglass Lasinjalostus jatkaa toimintansa kehittämistä muun muassa hiomalla
tuotantoprosessejaan ja täydentämällä konekantaansa vuoden 2007 aikana.
Toimenpiteet lisäävät ryhmän tehokkuutta ja parantavat sen referenssiarvoa
Lasikoneryhmän asiakkaana.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energia-toimialan liikevaihto oli 34,1 (27,6) miljoonaa euroa vuonna 2006.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,5 (6,4) miljoonaa euroa, ja liikevoiton
osuus liikevaihdosta 18,9 (23,2) prosenttia. Sekä liikevaihtoa että
liikevoittoa nosti jälleen pääasiassa energian hinnan nousu.

Kyro Powerin tilauskanta oli 31.12.2006 16,3 (31,9) miljoonaa euroa.
Tilauskannan puolittumista selittää tilauskantaan sisältyvien, merkittävien
toimitussopimusten umpeutuminen kesällä 2007.

Energiamarkkinoiden kehitys

Vuosi 2006 oli sääolosuhteidensa – kuivan, kuuman kesän ja sateisen, lämpimän
syksyn ja alkutalven - johdosta hyvin volatiili energiamarkkinoilla. Sähkön ja
päästöoikeuksien hinnat vaihtelivat ennätyskorkeista hyvin mataliin. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä sähkön markkinahinta laski vajaasta 60 eurosta/MWh
reiluun 30 euroon.

Energian tuotanto

Kyro Powerin kaasukombivoimala oli koko vuoden käynnissä häiriöittä.

Liiketoiminnan kehittäminen

Kyro solmi syyskuun lopussa M-real Oyj:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan
Kyrolla on oikeus myydä ja M-realilla on oikeus ostaa Kyro Powerin
kaasukombivoimala liiketoimintoineen kesällä 2007 nykyisen toimitussopimuksen
päättyessä. Jos kauppa toteutuu, sillä ei ole positiivisesta kertaluonteisesta
kassavirrasta huolimatta välitöntä taloudellista vaikutusta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Bavellonin toimitusjohtaja Paolo Sandri irtisanoutui henkilökohtaisista syistä
tammikuussa. Tehtävää hoitaa toistaiseksi Glastonin myyntijohtajana toimiva KTM
Kaj Appelberg.

Kyro on päättänyt perustaa Kiinaan kaksi lasin esikäsittelykoneiden työkaluja
valmistavaa yhteisyritystä paikallisen yhtiön, NST:n, kanssa.

Kyro on nimittänyt henkilöstöjohtajakseen VTM Ari Himman.

Kaikista katsauskauden jälkeisistä tapahtumista on tiedotettu tammikuussa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja
One–Stop–Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät
mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Glaston on
teknologia- ja markkinajohtaja kasvavalla toimialalla.

Vuoden 2007 alussa Glastonin tilauskanta on hyvällä tasolla. Positiivisiin
markkinanäkymiin ja edellisvuoden tehostamistoimenpiteillä aikaansaataviin
säästöihin perustuen Kyro tähtää jälleen vuonna 2007 päätoimialansa Glastonin
liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvattamiseen.

Helsingissä 7.2.2007

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Mika
Seitovirta tai talousjohtaja Vesa Hopia, puh. 03-382 3111.

Sijoittajasuhteet

Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins, p. 0400-903 260 /
emmi.watkins@kyro.fi, IR-sivut Internet-osoitteessa www.kyro.fi.

Jakelu

Helsingin Pörssi,keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-12/2006, TULOSLASKELMA JA TASE

           Vertailu-         Vertailu-     
           kelpoinen         kelpoinen
                          
            10-12  10-12 10-12    1-12  1-12  1-12
            /2006  /2006 /2005   /2006  /2006  /2005
Konsernin                            
tuloslaskelma,
milj. euroa
Liikevaihto       81,7  81,7  82,5   268,9  268,9  266,7
Liiketoiminnan muut    2,0   2,0  13,1    7,0   7,0  14,9
tuotot
Liiketoiminnan      73,9  77,5  74,8   246,5  252,1  237,4
kulut
Poistot          1,5   1,5   2,4    7,3   7,3   8,7
Liikevoitto        8,3   4,7  18,4   22,0  16,5  35,5
 % liikevaihdosta    10,1   5,8  22,3    8,2   6,1  13,3
Rahoitustuotot ja -   -0,2  -0,2  -0,3    0,3   0,3  -1,3
kulut
Voitto ennen veroja    8,1   4,5  18,2   22,3  16,7  34,2
Tuloverot            -2,4  -6,4       -4,6  -11,9
Tilikauden voitto         2,1  11,8       12,1  22,4
                                 
Tilikauden voiton                        
jakautuminen
Emoyhtiön             2,1  11,8       12,1  22,4
omistajille
Vähemmistölle           0,0   0,0        0,0   0,0
Tilikauden voitto         2,1  11,8       12,1  22,4
Tulos/osake, euroa        0,02  0,15       0,15  0,28
                                 
Konsernin tase,                     31.12. 31.12
milj. euroa                        2006   .
                                 2005
Varat                              
Pitkäaikaiset varat                    123,2  121,3
Vaihto-omaisuus                      54,7  59,6
Myynti- ja muut                      57,1  49,3
saamiset
Käypään arvoon                          
tulosvaikut-
teisesti
kirjattavat varat                      0,1   0,1
Rahavarat                         10,5  26,3
Varat yhteensä                      245,6  256,5
                                 
Oma pääoma ja velat                       
 Emoyhtiön omistajille kuuluva               138,0  139,0
 oma pääoma
 Vähemmistöosuus                       0,0   0,0
 Oma pääoma yhteensä                    138,0  139,0
 Työsuhde-etuuksista                     6,4   6,6
 aiheutuvat velvoitteet
 Varaukset                          7,5   3,2
 Pitkäaikainen korollinen                   0,9   1,2
 vieras pääoma
 Pitkäaikainen                        7,4   7,8
 koroton vieras
 pääoma
 Lyhytaikainen korollinen                   7,2   1,7
 vieras pääoma
 Lyhytaikainen                        78,3  97,0
 koroton vieras
 pääoma
 Oma pääoma ja velat                    245,6  256,5
 yhteensä
 
 Konsernin rahavirtalaskelma,                       
 milj. eur
                          31.12.2006 31.12.2005
 Liiketoiminnan rahavirta                         
 Tilikauden voitto                    12,1    22,4
 Oikaisut                         1,7    17,6
 Rahavirta ennen käyttöpääoman              13,8    40,0
 muutosta
 Käyttöpääoman muutos                   -6,8    -15,8
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja      6,9    24,2
 veroja
 Saadut korot                       0,8     1,2
 Saadut osingot                      0,0     0,4
 Maksetut korot                      -1,0    -1,3
 Maksetut verot                      -7,2    -2,0
 Liiketoiminnan rahavirta                 -0,4    22,6
 Investointien rahavirta                         
 Investoinnit aineellisiin ja              -11,0    -10,3
 aineettomiin hyödykkeisiin
 Aineellisten ja aineettomien               2,8    25,7
 hyödykkeiden luovutustulot
 Luovutusvoitot myytävissä olevista            3,2      
 osakesijoituksista
 Verot v. 2005 energian                  -2,9      
 liiketoiminnan luovutusvoitosta
 Investointien rahavirta                 -8,0    15,4
 Rahoituksen rahavirta                          
 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos           1,1      
 Lyhytaikaisten lainojen nostot              5,6      
 Lyhytaikaisten lainojen                       -16,8
 takaisinmaksut
 Pitkäaikaisten lainojen                 -0,6    -1,0
 takaisinmaksut
 Maksetut osingot                    -13,4    -5,7
 Muut rahoitustoiminnan erät                      5,5
 Rahoituksen rahavirta                  -7,3    -17,9
 Rahavarojen muutos                   -15,7    20,1
 Rahavarat tilikauden alussa               26,3     6,2
 Rahavarat tilikauden lopussa               10,6    26,3
                             -15,7    20,1
 
 Tunnusluvut                           
 Sijoitetun pääoman tuotto, %               12,1   26,1
 Oman pääoman tuotto, %                   8,7   17,1
 Omavaraisuusaste, %                    62,2   64,4
 Velkaantumisaste, %                    -2,2   -17,7
                                     
                                     
 Investoinnit, milj. euroa                 12,0   11,4
 Henkilöstö kauden lopussa                1 211   1 222
 Henkilöstö keskimäärin                  1 264   1 218
 Tilauskanta, milj. euroa                 127,5   140,7
                                 
 Osakekohtaiset tunnusluvut                   
 Tulos/osake, euroa                    0,15   0,28
 Oma pääoma/osake, euroa                  1,75   1,76
 Osakemäärä, 1000 kpl                  79 350  79 350
 - josta ulkona                     79 020  79 020
 Osakemäärä keskimäärin                 79 020  79 020
 Osakkeen kurssikehitys, eur                   
 Keskikurssi                        4,33   4,25
 Alin                           3,75   3,79
 Ylin                           4,84   4,60
 Osakekurssi vuoden lopussa                4,15   4,06
 Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa,          
 milj. euroa                       329,3   322,2
 Osakevaihto, kpl                    6978316 18054297
 Osakevaihto, % kokonaismäärä                8,8   22,8
 Osakevaihto, milj. euroa                 30,2   79,0
 Osinko/osake, euroa                    0,09   0,08
 Lisäosinko/osake, euroa                       0,09
 Osinko/tulos, %                      60,0   60,7
 Efektiivinen osinkotuotto, %                2,2    4,2
 Hinta/voitto-suhde, (P/E)                 27,7   14,5
 
 Vakuudet ja vastuusitoumukset,        
 milj. euroa
                 31.12.2006 31.12.2005
 Yrityskiinnitykset           0,2     0,2
 Muut omat vastuut            5,6     7,1
 Johdannaissopimukset             
 Kohde-etuuden arvo              
  Valuuttatermiinit          17,3    14,1
  Sähkötermiinit            3,0     9,6
 Käypä Arvo                  
  Valuuttatermiinit             
  Positiivinen käypä arvo        0,3     0,0
  Negatiivinen käypä arvo       -0,1    -0,3
  Sähkötermiinit               
  Positiivinen käypä arvo        0,0     0,0
  Negatiivinen käypä arvo       -0,2    -2,1
 
 Toimialojen liikevaihto,                   
 liikevoitto ja tilauskanta, Me
                               
 Liikevaihto             1-3-/05 4-6/05  7-9/05 10-12/05
 Glaston Tecnologies          50,7  60,6   52,8   74,8
 Energia                 8,0   5,1   6,8    7,7
 Emoyhtiö, muut toiminta ja       0,1   0,1   0,1    0,0
 eliminoinnit
 Konserni yhteensä           58,7  65,8   59,6   82,5
                               
 Liikevoitto             1-3-/05 4-6/05  7-9/05 10-12/05
 Glaston Tecnologies           4,5   6,2   5,8    5,5
 Liikevoitto%              9,0  10,3   11,1    7,4
 Energia                 2,0   1,1   1,5   14,3
 Liikevoitto%              25,1  20,5   22,4   185,9
 Emoyhtiö, muut toiminta ja       -1,4  -1,6   -1,1   -1,4
 eliminoinnit
 Konserni yhteensä            5,1   5,7   6,3   18,4
 Liikevoitto %              8,7   8,7   10,5   22,3
                               
 Tilauskanta              03/05  6/05   9/05   12/05
 Glaston Tecnologies          114,5  122,1  119,4   108,8
 Energia                24,6  23,2   23,0   31,9
 Konserni yhteensä           139,1  145,3  142,4   140,7
 
 Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja    
 tilauskanta, Me
             Vertai-         Vertai-      Vertai-
             Lukel-         lukel-       Lukel-
             poinen         poinen       poinen
 Liikevaihto    1-3    1-3  4-6  7-9    7-9   10-12  10-12
          /06    06  /06  /06    /06    /06   /06
 Glaston     54,8   54,8  55,3  51,3   51,3   73,2   73,2
 Tecnologies
 Energia      8,9    8,9  7,6  9,0    9,0    8,5   8,5
 Emoyhtiö,     0,1    0,1  0,1  0,1    0,1    0,0   0,0
 muut toiminta
 ja
 eliminoinnit
 Konserni     63,8   63,8  63,0  60,4   60,4   81,7   81,7
 yhteensä
                                  
 Liikevoitto    1-3    1-3  4-6  7-9    7-9   10-12  10-12
          /06    /06  /06  /06    /06    /06   /06
 Glaston      3,2    3,8  4,5  1,8    2,8    3,4   7,0
 Tecnologies
 Liikevoitto%   5,7    7,0  8,1  3,5    5,5    4,6   9,5
 Energia      1,6    1,6  1,1  1,9    1,9    1,8   1,8
 Liikevoitto%   18,1   18,1  14,8  21,5   21,5   20,7   21,5
 Emoyhtiö,    -0,7   -0,7  -1,2  -0,5   -0,1   -0,4   -0,5
 muut toiminta
 ja
 eliminoinnit
 Konserni     4,0    4,7  4,5  3,2    4,6    4,7   8,3
 yhteensä
 Liikevoitto %   6,3    7,4  7,1  5,4    7,7    5,8   10,1
                                  
 Tilauskanta                                
         03/06   03/06 06/06 09/06   09/06   12/06  12/06
 Glaston     100,0   100,0  98,2 111,8   111,8   111,2  111,2
 Tecnologies
 Energia     31,9   31,9  31,9  24,0   24,0   16,3   16,3
 Konserni    131,9   131,9 130,1 135,8   135,8   127,5  127,5
 yhteensä
 
 
 Laskelma konsernin oman pään                       
 muutoksista
                                     
      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
      pääoma
      
 milj.   Osake- Yli-  Arvon- Muun- Omat Kerty-     Vähem-  Oma
 EUR    pääoma  kurssi- Muutos to-  Osak- neet      mistön- pää-
          rahasto ra-   erot  keet voitto-  Yht  osuus  oma
              hasto        varat          yht.
 Oma     12,7  25,3      -0,1 -1,0   84,7 121,6  0,5  122,2
 pääoma                                   
 31.12.2004
 
                                     
 IAS 32:n ja 39:n       0,5          0,5  0,9 -0,5   0,4
 käyttöön-oton
 vaikutus
 Oikaistu   12,7  25,3   0,5  -0,1 -1,0   85,2 122,6  0,0  122,6
 oma                                    
 pääoma
 1.1.2005
                                     
 Rahavirran suojaukset,                          
 veroilla vähennettynä:
 Omaan pääomaan        -2,0             -2,0     -2,0
 kirjatut voitot
 tai tappiot
 Muuntoerot              1,6          1,6      1,6
 
 Tilikau-                      22,4 22,4   0,0 22,4
 den
 voitto
 Kaudella           -2,0  1,6      22,4 22,0      22,0
 kirjatut
 tuotot
 ja kulut
 yhteensä
 Osingonjako                     -5,5 -5,5      -5,5
 
                                       
 Oma     12,7   25,3  -1,6  1,5 -1,0   102,0 139,0   0,0 139,0
 pääoma                                  
 
                                     
 Rahavirran suojaukset,                          
 veroilla vähennettynä:
 Omaan pääomaan kirjatut    1,4             1,4      1,4
 voitot tai tappiot
 Muuntoerot             -1,4         -1,4   0,0 -1,4
 
 Voitot tai tappiot          0,3          0,3      0,3
 ulkomaisiin yksiköihin
 tehtyjen nettosi-
 joitusten suojauksesta,
 veroilla vähennettynä
 Suoraan omaan pääomaan                   0,0      0,0
 kirjatut nettotuotot
 Tilikauden                     12,1 12,1   0,0 12,1
 voitto
 Kaudella           1,4  -1,1      12,1 12,4   0,0 12,4
 kirjatut
 tuotot
 ja kulut
 yhteensä
 Osingonjako                    -13,4 -13,4     -13,4
                                 
                                       
 Oma     12,7   25,3  -0,2  0,4 -1,0   100,7 138,0   0,0 138,0
 pääoma                                   
 31.12.2006
 
 
 
 

Tilaa