KYRON OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA

Kyro Oyj Abp         PÖRSSITIEDOTE      16.8.2006 klo 15.00

KYRON OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA

Tammi-kesäkuun avainluvut

- Konsernin liikevaihto 126,8 (124,5) Meur
- Vertailukelpoinen liikevoitto 9,2 (10,8) Meur
- Vertailukelpoinen voitto ennen veroja 9,1 (10,2) Meur
- Katsauskauden voitto (verojen jälkeen) 7,4 (6,5) Meur
- Konsernin tilauskanta 30.6.2006 130,1 (145,3) Meur
- Omavaraisuusaste 62,2(60,3) prosenttia
- Tulos/osake 0,09 (0,08) euroa,Oma pääoma/osake 1,67 (1,56) euroa

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu Lasikoneryhmästä ja Lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass, lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Z. Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita sekä alan työkaluyhtiö DiaPol.

Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass-
brändillä myytäviä turva- ja eristyslasilasituotteita toimitetaan rakennus-,
ikkuna- ja oviteollisuuteen ja erikoisajoneuvovalmistajille sekä
rakennusprojekteihin.

Kyron toinen toimiala on Energia, johon kuuluu Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä
tuottava kaasukombivoimala.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 126,8 (124,5) miljoonaa
euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,2 (10,8) miljoonaa
euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 7,2 (8,7) %. Vertailukelpoinen
liikevoitto ei sisällä ensimmäisellä neljänneksellä kirjattua 0,7 euron
Tamglass Fintonin uudelleenjärjestelyn kertaluonteista kuluvarausta.

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 9,1 (10,2) miljoonaa euroa. Sen
osuus liikevaihdosta oli 7,2 (8,2)%. Fintonin kuluvarauksen 0,7 miljoonaa
euroa huomioiden voitto ennen veroja oli 8,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden
voitto oli 7,4 (6,5) miljoonaa euroa. Siihen sisältyy 1,8 miljoonaa euroa
veronpalautusta aikaisemmilta vuosilta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,5
(15,3) %. Tulos/osake oli 0,09 (0,08) euroa, ja oma pääoma/osake 1,67 (1,56)
euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,0 (-0,6) miljoonaa euroa. Tämä sisältää korko-,
osinko- ja muita rahoitustuottoja 1,3 (1,9) miljoonaa euroa sekä korko- ja
muita rahoituskuluja -1,3 (-2,5) miljoonaa euroa.

Konsernin tilauskanta oli 30.6.2006 130,1 (145,3) miljoonaa euroa.

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me
                              
            Liikevaihto    Liikevoitto    Tilauskanta
             1-6/06  1-6/05  1-6/06  1-6/05 30.6.06 30.6.05
Glaston Technologies   110,1  111,3   8,3   10,8   98,2  122,1
Energia          16,6   13,1   2,7   3,0   31,9   23,2
Kertaluonteiset erät             -0,7              
Emoyhtiö, muut       0,1   0,1   -1,9   -3,0         
toiminta ja
eliminoinnit
Konserni yhteensä     126,8  124,5   8,5   10,8  130,1  145,3

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 30.6.2006 62,2 (60,3)
prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 30.6.2006 -5,7 (10,4) miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirran merkittävin erä oli keväällä maksetut osingot, yhteensä
13,4 (5,6) miljoonaa euroa. Rahavirta sisältää myös vuoden 2005 veroja, jotka
on maksettu 2006, 3,7 miljoonaa euroa, mm. vuonna 2005 myydyn
vesivoimaliiketoiminnan myyntivoiton verot 2,9 miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit kassavarat olivat 30.6.2006 5,6 (6,5) miljoonaa euroa.
Korollinen nettovelka oli -0,2 miljoonaa euroa negatiivinen (varat suuremmat
kuin korolliset velat), kun se oli edellisvuonna 9,2 miljoonaa euroa.
Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -0,1 (7,5) prosenttia.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 4,6 (5,1)
miljoonaa euroa. Tämä sisältää Kiinan tehtaan sekä Suomen
konttorilaajennuksen rakentamiskustannuksia (yhteensä n. 2,2 Meur), IFRS:n
mukaisia pakollisia tuotekehitysaktivointeja (1,1 Meur) sekä tavanomaisia
korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli 30.6.2006 1 265 (1 240) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 469 (461) ja ulkomailla 796 (779) henkilöä.
Henkilömäärä oli keskimäärin 1 245 (1 202). Henkilöstön määrää on kasvattanut
pääasiassa huolto- ja asennushenkilökunnan rekrytointi alkuvuonna.

Henkilöstömäärä
             30.6.2006     30.6.2005

Glaston Technologies    1 233        1 207
Energia            24          23
Kyro Oyj Abp          8          10
Kyro-konserni       1 265        1 240

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyron osakkeita (KRO1V) vaihdettiin tammi-kesäkuussa 4 770 722 (14 965 295)
kappaletta, eli 6,5 (18,9) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen
alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 3,85 euroa ja ylin 4,84 euroa. Jakson
keskikurssi oli 4,44 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.3.2006 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2006 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella
aiemmin hankittuja omia osakkeita 30.6.2006 yhteensä 329 904 (329 904). Kyro ei
käyttänyt valtuutusta huhti-kesäkuussa.

GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 110,1 (111,3) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 7,6
(9,5) prosenttia liikevaihdosta. Uusia tilauksia saatiin 83,6 (101,5)
miljoonalla eurolla.

Tilauskanta oli 98,2 (122,1) miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Laskua tuli
turvalasikoneiden osalta. Esikäsittelykoneiden tilauskanta on puolestaan
kasvussa.

Lasikoneryhmän liikevaihto oli lähes edellisvuotisen tasolla, mutta
liikevoittoa kertyi edellisvuotta vähemmän. Lasikoneryhmän kannattavuutta
vähensivät osaltaan toimitusten painottuminen euroalueen ulkopuolelle, uusien
tuotteiden ja tuotesarjojen aiheuttamat kulut sekä koneoptioiden ja
käytettyjen koneiden toimitusten jaksottuminen loppuvuoteen.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta, ja sen
vertailukelpoinen tulos parani.

GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Glaston Technologiesin markkinatilanne oli yleisesti ottaen positiivinen
kaikilla päämarkkina-alueilla, mikä näkyi varsinkin esikäsittelykoneiden,
työkalujen ja huollon tilausten kasvuna. Turvalasikoneiden tilaukset olivat
edellisvuotista pienemmät, vaikka tarjouskanta ja kysyntä on hyvä niidenkin
osalta.

Arkkitehtuurisegmentin turvalasikoneiden tilauksia saatiin edellisvuotista
vähemmän. Turvalasikoneiden tilauskertymä oli kuitenkin touko-heinäkuussa yli
edellisvuotisen tason.

EMA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) tarjouskanta on hyvä, mutta
investointipäätökset lykkääntyivät. Kysyntä ja tilaukset jatkuivat hyvinä
Pohjois-Amerikassa, missä korkean teknologian turvalasikoneita tarvitaan
energialasin lisääntyvän käytön vuoksi. Etelä-Amerikan markkinat ovat
kehittyneet erittäin suotuisasti. Kiinassa hallitus jarruttaa investointeja,
mutta aktiviteetti kääntyi jälleen kasvuun toisen neljänneksen aikana. Aasia-
Tyynenmeren alueella ja Intiassa kysyntä ja tilaukset ylittivät odotukset.

Ajoneuvosegmentin turvalasikoneiden tilauksia saatiin toisella neljänneksellä
odotettua vähemmän.

Lasin esikäsittelykoneiden tilauksia saatiin edellisvuotista enemmän
erityisesti Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Bavellonin toiminta kehittyy
strategian mukaisesti suurempiin koneisiin ja arkkitehtuurisegmenttiin.

One-Stop-Partner –konseptin tilaukset kasvoivat toisellakin neljänneksellä. OSP-
yhdistelmien kysyntä ja tarjouskanta ovat ylittäneet tavoitteet. Tyypillinen
OSP–toimitus sisältää Tamglassin tasokarkaisukoneen sekä yhden tai useamman
Bavellonin esikäsittelykoneen.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesilla on tehdasverkosto Suomessa, Italiassa, Yhdysvalloissa,
Kiinassa ja Brasiliassa. Toiminta perustuu omaan tuotekehitykseen, kokoonpanoon
ja vahvaan alihankintaverkostoon, jonka kapasiteetin käyttö on joustavaa.

Konetehtaiden käyttöasteet olivat huhti-kesäkuussa yleisesti hyvällä tasolla.
Kiinan Tianjiniin rakennettu uusi Glaston Technologies –kokoonpanotehdas
aloitti toimintansa heinäkuussa ja sai heti uusia tilauksia.

Monien viime vuonna myyntiin tulleiden uusien tuotteiden ensimmäiset
toimitussarjat kohdistuvat vuoden kolmelle ensimmäiselle neljännekselle.
Uusista tuotteista mm. maailman nopeimman tasokarkaisukoneen, Tamglass
Sonicin, ja Bavellonin integroidun VX-Magnum -esikäsittelylinjan toimitukset
asiakkaille käynnistyvät toisella vuosipuoliskolla.

Tamglass ja Bavelloni esittelevät tämän vuoden merkittävimmät uutuutensa
lokakuussa Düsseldorfissa järjestettävillä Glasstec-messuilla, vuoden
tärkeimmässä lasialan tapahtumassa.

Huolto- ja palveluliiketoiminta sekä työkalut
Glaston Technologiesin huolto- ja palveluliiketoiminnan tilaukset olivat
kasvussa, erityisesti esikäsittelykoneiden huoltotoiminta sekä työkalumyynti.
Myös Tamglassin huoltosopimuskanta ja varaosamyynti olivat kasvussa.
Turvalasikoneiden päivitysten (koneoptiot) ja lisävarusteiden tilauskertymä oli
hyvä, joskin sekä niiden että käytettyjen koneiden toimitukset painottuvat
loppuvuoteen.

GLASTON TECHNOLOGIES – LASINJALOSTUSRYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostusryhmän markkinatilanne jatkui huhti-kesäkuussa positiivisena
toiminnan kaikilla osa-alueilla. Volyymi lisääntyi pääasiassa kotimaan vireän
rakentamisen ansiosta. Ryhmä arvioi rakennusalan näkymien pysyvän hyvinä koko
loppuvuoden. Aktiviteetin lisääntyessä Lasinjalostusryhmä on kasvattanut
markkinaosuuttaan viimevuotisesta.

Projektimyynnin suurimmat referenssit olivat ABB:n tuotanto- ja
toimistorakennus Helsingissä, Falcon Business Park Espoossa, As. Oy Villa
Aquarius Tampereella sekä Blue Onen toimisto Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Erikoisajoneuvosegmentissä Lasinjalostusryhmä teki kaksi tärkeää päänavausta.
Ryhmä sai asiakkaakseen merkittävän kansainvälisen maatalouskonevalmistajan,
Case New Hollandin, sekä Euroopan suurimman kabiinivalmistajan, Fritzmeierin.
Kabiinilasien toimitukset uusille asiakkaille alkavat syksyn aikana.
Lasinjalostusryhmä sai myös uusia eristyslasiasiakkaita katsauskaudella.

Lasinjalostusryhmän yhtiöt Tamglass Turvalasi Oy, Tamglass Lämpölasi Oy ja
Tamglass Finton Oy fuusioidaan yhdeksi juridiseksi yhtiöksi ennen vuoden
loppua.

Maaliskuussa aloitetun Tamglass Fintonin uudelleenjärjestelyn seurauksena
parveke- ja kaidejärjestelmien asennustoiminta päättyy syyskuussa. Järjestelyn
myötä Fintonin volyymi on jäänyt edellisvuotisesta. Lasinjalostusryhmä myy
parveke- ja kaidejärjestelmiä tästä lähin uuden liiketoimintamallin mukaisesti
jälleenmyyjäverkoston kautta.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energia-toimialan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 16,6 (13,1) miljoonaa
euroa. Liikevaihtoa nosti energian hintatason nousu. Liikevoitto oli 2,7
(3,0) miljoonaa euroa, ja liikevoiton osuus liikevaihdosta 16,6 (23,3 )
prosenttia. Liikevoittoa pienensivät maakaasun hinnannousun jatkuminen,
normaalia suurempi huoltoseisokki sekä markkinasähkön myynnin suojaukset.
Vuoden 2005 taloudelliset tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä ne
sisältävät Kyro Powerin silloiset vesivoima- ja kaukolämmön
jakeluliiketoiminnat.

Kyro Powerin tilauskanta oli 30.6.2006 31,9 (23,2) miljoonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Huhti-kesäkuussa pohjoismainen vesitilanne heikkeni ja päästöoikeuksien hinnat
vaihtelivat rajusti. Huhtikuun lopussa päästöoikeuden hinta kävi korkeimmassa
arvossaan, 31-32 eurossa tonnilta. Vuoden 2005 päästöjen osoittauduttua Euroopan 
tasolla jaettuja oikeuksia pienemmiksi, hinta asettui noin 15 euron tasolle.
Samalla sähkön pörssihinta on laskenut.

Kuivan ja kuuman kesän myötä sähkön hinta on ollut nousussa toukokuusta alkaen,
ja on vuodenaikaan nähden historiallisen korkeissa hinnoissa. Kesäkuun
keskihinta oli 45,3 euroa/MWh, 45% korkeampi kuin edellinen ennätys vuonna
2004.

Energian tuotanto

Kyro Powerin kaasukombivoimala oli huhti-kesäkuun ajan käynnissä häiriöittä
lukuun ottamatta kombiosalle kesäkuussa tehtyä vuosihuoltoa.

Liiketoiminnan kehittäminen

Edelleen jatkuvan Partner-projektin tarkoitus on löytää Energia-toimialalle sen
kilpailukykyä edistäviä kumppanuus- tai omistusjärjestelyjä. Projektissa ei
tapahtunut raportoitavaa toisella neljänneksellä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lasikoneryhmään kuuluva Bavelloni käynnistää Italiassa syyskuussa
tehostamisohjelman. Ohjelmaan sisältyy muun muassa Bergamon tehtaan
lopettaminen sekä kustannusten - kuten työvoimakulujen - vähentäminen. Bavellonin
järjestelyihin liittyvä kuluvaraus tehdään kolmannelle neljännekselle.
Asiasta annettiin erillinen pörssitiedote 28.7.2006, ja Kyro tiedottaa
ohjelmasta lisää sen edetessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja
One–Stop–Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät
mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Päätoimiala
Glaston Technologies on teknologia- ja markkinajohtaja kasvavalla
toimialalla.

Vaikka turvalasikoneiden investointipäätökset ovat hidastuneet joillakin markkinoilla, Kyro-
konsernin tilauskanta vuodelle 2006 on hyvä. Lisäksi konsernissa on käynnissä
olevia tehostamistoimia, joiden odotetaan vaikuttavan jo vuoden 2006 aikana.
Näin ollen Kyro tähtää vuonna 2006 liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen
liikevoittonsa kasvattamiseen.

Helsingissä 16.8.2006

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja
Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. 03-382 3111.

Sijoittajasuhteet

Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins, p. 0400-903 260 /
emmi.watkins@kyro.fi, IR-sivut Internet-osoitteessa www.kyro.fi

Jakelu

Helsingin Pörssi,keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-6/2006, TULOSLASKELMA JA TASE

                Vertailukelpoinen           
                 1-6/2006  1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005
Konsernin tuloslaskelma, milj.                       
euroa
Liikevaihto             126,8   126,8   124,5    266,7
Liiketoiminnan muut tuotot      1,1    1,1    0,9    14,9
Liiketoiminnan kulut        114,9   115,6   110,3    237,4
Poistot                3,9    3,9    4,3     8,7
Liikevoitto              9,2    8,5    10,8    35,5
 % liikevaihdosta          7,2    6,7    8,7    13,3
Rahoitustuotot ja -kulut       0,0    0,0    -0,6    -1,3
Voitto ennen veroja ja        9,1    8,5    10,2    34,2
vähemmistöosuutta
Tuloverot                    -1,1    -3,7    -11,9
Tilikauden voitto                7,4    6,5    22,4
                                 
Tilikauden voiton jakautuminen                  
Emoyhtiön omistajille              7,4    6,5    22,4
Vähemmistölle                  0,0    0,0     0,0
Tilikauden voitto                7,4    6,5    22,4
                                      
Tulos/osake, euroa               0,09    0,08    0,28
                                      
Konsernin tase, milj. euroa        30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
Varat                                   
Pitkäaikaiset varat              111,4   121,7    106,2
Vaihto-omaisuus                 65,0    65,5    59,6
Myynti- ja muut saamiset            64,4    54,2    64,3
Käypään arvoon                               
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat                0,0    0,1     0,1
Rahavarat                    5,6    6,5    26,3
Varat yhteensä                 246,4   248,1    256,5
                                      
Oma pääoma ja velat                            
Oma pääoma                   131,6   122,9    139,0
Vähemmistöosuus                 0,0    0,0     0,0
Oma pääoma yhteensä              131,6   122,9    139,0
Varaukset                    10,5    8,4     9,8
Pitkäaikainen korollinen             0,7    1,2     1,2
vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras           8,1    8,6     7,8
pääoma
Lyhytaikainen korollinen             4,7    15,2     1,7
vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras          90,7    91,7    97,0
pääoma
Oma pääoma ja velat yhteensä          246,4   248,1    256,5

                      30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
                                 
Liiketoiminnan rahavirta                     
Tilikauden voitto                7,4    6,5    22,4
Oikaisut                    -3,4    8,1    17,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta      4,0    14,6    40,0
Käyttöpääoman muutos              -4,2    -3,9    -15,8
Liiketoiminnan rahavirta ennen         -0,3    10,7    24,2
rahoituseriä ja veroja
Saadut korot                   0,3    1,1     1,2
Saadut osingot                  0,0    0,2     0,4
Maksetut korot                 -0,1    -1,1    -1,3
Maksetut verot                 -5,6    -0,5    -2,0
Liiketoiminnan rahavirta            -5,7    10,4    22,6
                                 
Investointien rahavirta                     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    -4,1    -5,6    -10,3
hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden    2,0    0,0    25,7
luovutustulot
Verot v. 2005 energian liiketoiminnan      -2,9       
luovutusvoitosta
Investointien rahavirta             -5,0    -5,5    15,4
                                 
Rahoituksen rahavirta                      
Pitkäaikaisten lainasamisten muutos       1,1       
Lyhytaikaisten lainojen nostot          2,9    1,7 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut           -6,1    -16,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -0,5          -1,0
Maksetut osingot                -13,4    -5,6    -5,7
Muut rahoitustoiminnan erät                 5,5     5,5
Rahoituksen rahavirta             -10,0    -4,5    -17,9
                                 
Rahavarojen muutos               -20,7    0,4    20,1
                                 
Rahavarat tilikauden alussa           26,3    6,2     6,2
Rahavarat tilikauden lopussa           5,6    6,5    26,3
                        -20,7    0,4    20,1
 
 Tunnusluvut       30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
                        
 Osakemäärä 1000 kpl     79 350  79 350   79 350
 - josta ulkona       79 020  79 020   79 020
 Sijoitetun pääoman      12,5   15,3    26,1
 tuotto, %
 Oman pääoman tuotto, %    10,9   10,6    17,1
 Omavaraisuusaste, %      62,2   60,3    64,4
 Velkaantumisaste, %      -0,1    7,5    -17,7
 Oma pääoma/osake,       1,67   1,56    1,76
 euroa
 Investoinnit, milj.      4,6    5,1    11,4
 euroa
 Henkilöstö kauden       1265   1240    1222
 lopussa
 Henkilöstö keskimäärin    1245   1210    1218
 Tilauskanta, milj.      130,1   145,3    140,7
 euroa
 
 Toimialojen liikevaihto,                       
 liikevoitto ja
 tilauskanta, Me
 Liikevaihto     1-3-/05  4-6/05  7-9/05  10-12/05 1-3-/06  4-6-/06
 Glaston        50,7   60,6   52,8    74,8   54,8   55,3
 Tecnologies
 Energia         8,0    5,1   6,8     7,7   8,9    7,6
 Emoyhtiö, muut     0,1    0,1   0,1     0,0   0,1    0,1
 toiminta ja
 eliminoinnit
 Konserni        58,7   65,8   59,6    82,5   63,8   63,0
 yhteensä
                                   
 Liikevoitto     1-3-/05  4-6/05  7-9/05  10-12/05 1-3-/06  4-6-/06
 Glaston         4,5    6,2   5,8     5,5   3,2    4,5
 Tecnologies
 Liikevoitto%      9,0   10,3   11,1     7,4   5,7    8,1
 Energia         2,0    1,1   1,5    14,3   1,6    1,1
 Liikevoitto%      25,1   20,5   22,4    185,9   18,1   14,8
 Emoyhtiö, muut     -1,4   -1,6   -1,1    -1,4   -0,7   -1,2
 toiminta ja
 eliminoinnit
 Konserni        5,1    5,7   6,3    18,4   4,0    4,5
 yhteensä
 Liikevoitto %      8,7    8,7   10,5    22,3   6,3    7,1
                                   
 Tilauskanta      03/05   6/05   9/05    12/05  03/06   06/06
 Glaston        114,5   122,1  119,4    108,8  100,0   98,2
 Tecnologies
 Energia        24,6   23,2   23,0    31,9   31,9   31,9
 Konserni       139,1   145,3  142,4    140,7  131,9   130,1
 yhteensä
 
 Vastuusitoumukset, milj. euroa      30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
                                
 Yrityskiinnitykset               0,2    0,2    0,2
 Muut omat vastuut               12,7    13,8    14,7
 Johdannaissopimukset                     
 Kohde-etuuden arvo                      
 Valuuttatermiinit               16,3    16,4    14,1
 Sähkötermiinit                 7,1    10,6    9,6
 Käypä arvo                          
 Valuuttatermiinit                       
 Positiivinen käypä arvo            0,5    0,1    0,0
 Negatiivinen käypä arvo            -0,3    -0,5    -0,3
 Sähkötermiinit                        
 Positiivinen käypä arvo                  0,0    0,0
 Negatiivinen käypä arvo            -2,8    -2,0    -2,1
 
 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

 1000 eur  Osake- Ylikurssi- Omat  Muun- Käy- Voitto- Yht.  Vähem- Oma
       pääoma rahasto  Osak- to-  vän  varat      mis-  pää-
                keet  erot  arvo         tön  oma
                       von          osuus yht.
                       rahas
                       to
 Oma      12,7    25,3  -1,0   1,5 -1,6  102,0 139,0   0,0 139,0
 pääoma
 1.1.2006
 Muunto-                 -1,0         -1,0      -1,0
 eron muutos
 Kirjauk-                   -0,5      -0,5      -0,5
 set käyvän
 arvon
 rahastoon
 Voitot ja                                 
 tappiot
 netto-
 sijoituk-
 sen
 Suojauk-                 0,1         0,1      0,1
 sesta,
 veroilla
 vähennet-
 tynä
 Osingonja-                      -13,4 -13,4     -13,4
 ko
 Tilikau-                        7,4  7,4   0,0  7,4
 den voitto
 Oma      12,7    25,3  -1,0   0,6 -2,0   96,0 131,6   0,0 131,6
 pääoma
 30.6.2006
                                      
 1000 eur  Osake- Ylikurssi- Omat  Muun- Käy- Voitto  Yht.  Vähem- Oma
       pääoma rahasto  osak- to   vän  varat     mistön pää-
                keet  erot  arvon         osuus  oma
                       rahasto            yht.
                       
                       
 Oma      12,7    25,3  -1,0   0,0     84,6 121,6   0,5 122,2
 pääoma
 1.1.2005
 IAS 39,                                  
 Rahoitusinstrumen-
 tit, kirjaaminen
 ja                      0,5   0,5  1,0      1,0
 arvostus
 IAS 32,                        -0,1  -0,1  -0,2  -0,2
 Vähemmistöosuuden
 uudelleenluokitte-
 lu
 Muuntoero                1,4         1,4      1,4
 n muutos
 Kirjauk-                   -2,1      -2,1      -2,1
 set käyvän
 arvon
 rahastoon
 Osingonja-                      -5,5  -5,5      -5,5
 ko
 Muut                                 -0,3  -0,3
 muutokset
 Tilikauden                       6,6  6,6  -0,1  6,5
 voitto
 Oma      12,7    25,3  -1,0   1,4 -1,6   86,1 122,9   0,0 122,9
 pääoma
 30.6.2005
 
 Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen IFRS-
 standardien mukaisia arvostus- ja
 jaksotusperiaatteita. Osavuosikatsauksessa
 noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
 laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 

Tilaa