TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOIT


 Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE     14.8.2003 klo 8.30
                                   
 TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT SELVÄSTI
 
- Liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 53 %, oli 109,5 (71,6) Meur
- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 38 %, oli 10,6 (7,7) Meur
- Voitto ennen veroja kasvoi 19 %, oli 9,2 (7,8) milj, euroa
- Rahoitusasema on hyvä, omavaraisuusaste 30.6. 57,3 (74,6) %
- Glaston Technologiesille heinäkuussa ennätyksellisesti tilauksia,
- Kyron tilauskanta 31.7. kaikkien aikojen korkein 88,0 milj. euroa
- Tamglass ja Z. Bavelloni esittelivät Milanon messuilla lasin-
  jalostusteollisuudessa ainutlaatuisen One Stop Shop –konseptin

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

öKyron kasvustrategian mukaiset yritysostot vuonna 2002 ja vuoden 2003
alussa ovat kasvattaneet konsernin liikevaihtoa. Tarkastelujakson hyvä
tulos pohjaa vahvaan markkina-asemaan, tuotannon tehostamistoimen-
piteisiin ja kasvaneeseen tuottavuuteen. Nämä antavat perustan hyvälle
kannattavuudelle myös loppuvuonnaö, toteaa toimitusjohtaja Pentti
Yliheljo.

Lasinjalostusteollisuus kasvaa pitkällä aikavälillä yleistä talous-
kasvua nopeammin. Glaston Technologies on vahvistanut markkina-
osuuttaan lasinjalostuskoneiden ja –laitteiden johtavana toimittajana
entisestään, vaikka suhdanteet ovat hidastaneet toimialan kasvua ja
investointeja. Suhdannekäänteen tapahtuessa Kyron toimialayhtiöillä on
hyvät valmiudet vastata nopeasti markkinoiden äkilliseenkin kasvuunö,
Yliheljo tarkentaa.
 
KYRO-KONSERNIN RAKENNE JA VERTAILUTIEDOT

Kyron Turvalasiteknologiatoimiala on laajentunut yritysostojen myötä
Lasi- ja kiviteknologiatoimialaksi, joka toimii nimellä Glaston
Technologies. Kyro oli jo ennestään turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja ja on nyt koko lasinjalostusteollisuuden suurin kone-
ja laitetoimittaja. Kyron toinen toimiala on energia, jonka
toimialayhtiö on energiantuottaja Kyro Power Oy.

Kyro osti Uniglass Engineering Oy:n koko osakekannan huhtikuussa 2002
sekä marraskuussa 2002 enemmistön Finton Parvekejärjestelmät Oy:stä,
josta omistusosuus osakepääoman korotuksen jälkeen on 65 %. Tammi-
kuussa 2003 Kyro osti Z. Bavelloni- ja Glasto –konsernit
kokonaisuudessaan ja 70 % osuuden Suomen Lämpölasi Oy:stä.

Uniglass Engineering Oy on konsolidoitu Kyro-konserniin 1.5.2002
alkaen, Finton Parvekejärjestelmät Oy 1.11.2002 alkaen sekä Z.
Bavelloni, Glasto ja Suomen Lämpölasi Oy 1.1.2003 alkaen. Lasi- ja
kiviteknologiatoimialan 1-6/2002 luvut eivät sisällä 30.6.2002 jälkeen
ostettuja yhtiöitä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto tarkastelujaksolla kasvoi yritysostojen
myötä 53 % edellisvuodesta ja oli 109,5 (71,6) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 38 % ja oli 10,6
(7,7) miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,7 (10,7)%.
Liikearvopoistot nousivat 1,6 (0,1) miljoonaan euroon. Poistamaton
liikearvo oli 30.6.2003 yhteensä 57,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto
liikearvopoistojen jälkeen kasvoi 19 % ja oli 9,0 (7,6) miljoonaa
euroa.

Nettorahoituserät olivat tarkastelujaksolla 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
Tämä sisältää korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja 1,2 (2,0)
miljoonaa euroa sekä korko- ja muita rahoituskuluja 1,0 (1,8)
miljoonaa euroa. Näistä oli korkokuluja 0,2 (0,1) miljoonaa euroa,
valuutta-kurssitappioita 0,5 (0,4) miljoonaa euroa, arvopapereiden
kurssi-tappioita 0,2 (1,3) ja muita rahoituskuluja 0,1 (0,0).

Voitto ennen veroja oli 9,2 (7,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden
voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 4,6 (4,9) miljoonaa
euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,12 (0,13) euroa.

Kyro-konsernin tilauskanta 30.6.2003 oli 76,2 miljoonaa euroa
(31.12.2002: 67,4 miljoonaa euroa). Tilauskantaa nostivat uusien
konserniyhtiöiden tilauskannat. Kyron tilauskanta nousi heinäkuussa
ja oli 31.7.2003 88,0 miljoonaa euroa.

Kuva 1. Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ennen konserniliikearvon
poistoa ja tilauskanta

             Liikevaihto  Liikevoitto**  Tilauskanta
            1-6/03 1-6/02* 1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02

              Me   Me   Me   Me    Me   Me

Lasi- ja kiviteknologia* 94,6  59,3   8,8  6,4   54,0  49,7
Energia         14,9  12,2   3,2  2,4   22,2  23,0
Emoyhtiö,muu
toiminta elim.      0,0   0,1  -1,3  -1,1
Konserni yht.      109,5  71,6  10,6  7,7   76,2  72,7

* Lasi- ja kiviteknologiatoimialan 1-6/2002 luvut eivät sisällä
30.6.2002 jälkeen ostettuja yhtiöitä

** Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa
RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste 30.6.2003 oli 57,3
(74,6). Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat tarkastelu-
jakson lopussa 30,4 (53,6) miljoonaa euroa (31.3.2003: 32,4 miljoonaa
euroa). Korolliset velat olivat 33,8 (6,7) miljoonaa euroa.
Korollinen nettovelka oli 3,7 (-47,5) miljoonaa euroa. Nettovelkojen
suhde omaan pääomaan (gearing) oli 2,7 (-38,5) %. Oma pääoma osaketta
kohti 30.6.2003 oli 3,38 (3,21) euroa.
 
INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tarkastelujaksolla yhteensä 61,5
(1,7) miljoonaa euroa. Investointien pääosan muodostivat Z.
Bavellonin, Glaston ja Suomen Lämpölasi Oy:n osakkeiden
hankintamenot.

HENKILÖSTÖ

Kyro-konsernissa työskenteli tarkastelujakson lopussa 1170 (531)
henkilöä. Henkilömäärää ovat kasvattaneet lähinnä uusien konserni-
yhtiöiden henkilöstö sekä Tamglassin Brasilian ja Kiinan yksiköiden
kasvu. Ostettujen yhtiöiden henkilömäärä 30.6.2003 oli 634.

Henkilömäärä
               30.6.2003     30.6.2002*

Lasi- ja kiviteknologia      1134        496
Energia               26        25
Kyro Oyj Abp            10        10
Kyro-konserni           1170        531

*Lasi- ja kiviteknologiatoimialan 1-6/2002 luvut eivät sisällä
30.6.2002 jälkeen ostettujen yhtiöiden henkilöstöä

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyro Oyj Abp:n osakkeita vaihdettiin tarkastelujaksolla yhteensä
1 043 086 kappaletta, eli 2,6 prosenttia osakkeiden kokonais-
määrästä. Kyro Oyj Abp:n osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä oli
6,84 euroa ja alin 5,40 euroa. Tarkastelujakson keskikurssi oli 6,26
euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Kyro Oyj Abp ei käyttänyt toisella vuosineljänneksellä yhtiökokouksen
antamia valtuutuksia hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Kyro Oyj
Abp:lla oli 30.6.2003 hallussaan omia osakkeita yhteensä 248 292
(1 483 830) kappaletta eli 0,6 (3,7) % koko osakekannasta.

LASI- JA KIVITEKNOLOGIATOIMIALA - GLASTON TECHNOLOGIES

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Kyron Lasi- ja kiviteknologiatoimialaan eli Glaston Technologiesiin
kuuluvat turvalasikoneiden markkina- ja teknologiajohtaja Tamglass,
lasin esikäsittelykoneiden ja työkalujen johtava toimittaja Z.
Bavelloni, jakeluyhtiöiden ryhmä Glasto, tasokarkaisukoneiden
toimittaja Uniglass Engineering ja merkittävä suomalainen
lasinjalostustuotteiden kokonaistoimittaja Tamglass Lasinjalostus.

Glaston Technologiesin liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla
yritysostojen myötä 60 % ja oli 94,6 (59,3) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 36 % ja oli 8,8 (6,4)
miljoonaa euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 9,3 (10,9) %.
 
Tamglass-ryhmän ja Uniglass Engineeringin liikevaihto oli viime
vuoden vastaavan ajanjakson tasolla huolimatta euron vahvistumisesta.
Kannattavuus parani selvästi uusien tuotteiden sekä Suomen, Yhdys-
valtain ja Kiinan tehtaiden tuotannon tehostamistoimenpiteiden
ansiosta.

Bavelloni-ryhmän liikevaihto ja kannattavuus laskivat viime vuoden
tasolta, mikä johtui pääasiassa päälaskutusvaluuttojen heikkene-
misestä euroa vastaan ja kysynnän painottumisesta pienempiin
peruskoneisiin.

Glaston Technologiesin tilauskanta 30.6.2003 oli 54,0 miljoonaa euroa
(31.12.2002; 45,2 miljoonaa euroa). Heinäkuussa saatiin ennätykselli-
sesti uusia tilauksia 20 miljoonaa euroa Milanon messumenestyksen
ansiosta. Tämän seurauksena tilauskanta 31.7.2003 oli korkea 65,9
miljoonaa euroa.

Z. Bavellonin tilauskanta on yleisesti ottaen liiketoiminnan volyy-
miin nähden pieni, koska koneet ja työkalut myydään ja toimitetaan
pääasiallisesti varastosta suurimpia konelinjoja lukuunottamatta.
Siksi myös liiketoiminnan kuukausittaiset volyymimuutokset ovat
suurempia kuin Tamglassilla.

Tamglassin, Z. Bavellonin ja Glaston synergiat

Z. Bavelloni, Glasto ja Tamglass tekevät tiivistä yhteistyötä. Syner-
giaetuja saadaan erityisesti yhtiöiden tuotteiden myynnistä molempien
asiakaskunnille sekä osto-, logistiikka- ja huoltoyhteistyöstä.

Tamglass ja Z. Bavelloni esittelivät kesäkuussa One Stop Shop –kon-
septin yhteisellä osastollaan Vitrum 2003 –näyttelyssä. Konsepti
mahdollistaa lasinjalostuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden
sekä lasinjalostustehtaiden koko konekannan tilaamisen yhdeltä
toimittajalta.

Tamglassin ja Z. Bavellonin logistiikkayhteistyössä synergiaetuja
saadaan nopeimmin materiaalien ja komponenttien yhteishankinnoista,
jotka tuovat kustannushyötyjä jo tänä vuonna.

Markkinat ja myynti

Jalostettujen lasituotteiden kysyntää kasvattavat lasiarkkitehtuurin
kehittyminen, lisäarvoa tuottavien lasituotteiden yleistyminen,
ajoneuvojen lasipintojen kasvu ja muotojen monipuolistuminen sekä
turvalasisäännösten ja –määräysten edistyminen. Lasinjalostuksen
kasvu luo pohjan lasinjalostuskoneliiketoiminnan pitkän aikavälin
kasvulle. Turvalasi on lasinjalostuksen nopeimmin kasvava alue.
 
Lasinjalotuskoneiden kysyntä oli vuoden toisella neljänneksellä
ensimmäisen neljänneksen tasolla. Heikko talouskasvu piti
investointipäätökset edelleen alhaisella tasolla Keski-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Lasinjalostajat lykkäsivät ostopäätöksiä Vitrum 2003
–messujen yhteyteen kesäkuun lopussa. Sen sijaan Z. Bavellonin
kivenjalostuskoneiden myynti kasvoi edellisvuoden vastaavasta
ajanjaksosta.

Tamglass ja Z. Bavelloni esiintyivät ensimmäisen kerran yhteis-
osastolla Vitrum 2003 –näyttelyssä. Yhtiöiden yhteinen businessmalli
on saanut vahvan hyväksynnän asiakaskunnalta. Glaston Technologies
sopi näyttelyn yhteydessä konetilauksia noin 15 miljoonan euron
arvosta huolimatta suhdanteista ja messujen poikkeuksellisesta
ajankohdasta.
 
Tuotanto ja tuotteet

Glaston Technologiesin konetehtaiden toiminta-aste oli alkuvuonna
hyvä. Konetehtaat voivat kasvattaa kapasiteettiaan nopeastikin
kysynnän vauhdittuessa.
 
Uniglass Engineeringin kaikki toiminnot keskitettiin kesäkuussa
konetehtaan yhteyteen, mikä tuo säästöjä ja parantaa toiminnan
tehokkuutta.

Glaston Technologiesin turvalasikoneiden ja lasin esikäsittely-
koneiden ja –laitteiden valikoima on alan monipuolisin. Tamglass, Z.
Bavelloni ja Uniglass Engineering esittelivät Vitrum-messuilla
Milanossa useita tuoteuutuuksia.

Tamglass lanseerasi maailman myydyimmästä HTF-taso-karkaisukoneesta
uuden HTF Super –version, Z. Bavelloni toi markkinoille suurten
lasikokojen CNC-linjan ja Uniglass Engineering esitteli UGC-
konvektiouunistaan päivitetyn mallin.

Huoltopalvelut, varaosat ja työkalut
 
Huoltosopimuskanta on jatkuvassa kasvussa. Varovainen investointi-
ilmapiiri heijastui tarkastelujaksolla koneiden lisävarusteiden sekä
uudistuspakettien myyntiin ja hidasti näin huoltoliiketoiminnan
kasvua. Vaihtokoneita on tarjolla niukasti, mikä rajoitti käytettyjen
koneiden myyntiä hyvästä kysynnästä huolimatta.

Euron vahvistuminen muita laskutusvaluuttoja vastaan näkyi myös Z.
Bavellonin varaosien ja lasinjalostustyökalujen euromääräisessä
laskutuksessa. Tyypillisesti näiden tuoteryhmien myynti kasvaa
kuitenkin nopeasti heti, kun talouskasvu paranee.
 
Tamglass Lasinjalostus

Tamglass Lasinjalostukseen kuuluvat turvalasivalmistaja Tamglass
Turvalasi, parvekejärjestelmävalmistaja Tamglass Finton ja
eristyslasielementtivalmistaja Tamglass Lämpölasi.

Tamglass Lasinjalostuksella on tärkeä rooli Glaston Technologiesin
teknologiakehityksessä. Uudet yhtiöt, Tamglass Finton ja Tamglass
Lämpölasi, parantavat uusien tuotteiden kehittämisedellytyksiä
entisestään. Kolmen lasinjalostusyhtiön kokonaisuus on julkisivu-
lasitusten täydellä valikoimallaan merkittävä toimittaja
suomalaiselle rakennusteollisuudelle.

Tamglass Lasinjalostus hyödynsi jo tarkastelujaksolla synergiaetuja
myynnissä ja kokonaistoimituksissa. Turvalasi ja Tamglass Lämpölasi
toimittivat toisella neljänneksellä karkaistua eristyslasia mm.
Helsingin Eteläsataman Makasiiniterminaaliin sekä Tukholman
Pääpostiin. Tamglass vastasi myös Tampereen Yliopiston laajennuksen
turvalasitoimituksista. Lisäksi Tamglass Lasinjalostus saavutti
merkittäviä synergiaetuja keskittämällä yksiköiden
materiaalihankinnat.
 
Lasialan johtava konferenssi GPD 2003

Tamglassin kahden vuoden välein järjestämä Glass Processing Days
(GPD) –konferenssi keräsi Tampereelle kesäkuussa yli 900 lasialan
asiantuntijaa noin 60 maasta. Konferenssilla pyritään lisäämään lasin
turvallista ja viihtyisää käyttöä sekä kehittäämään lasinjalostusta.
GPD-konferenssi vahvistaa Glaston Technologiesin asiantuntija-asemaa
lasinjalostusteollisuudessa. GPD-konferenssia täydentävä, Tamglassin
Glassfiles.com –portaali, ylitti puolestaan tarkastelujaksolla
ennätyksellisen 12 000 rekisteröidyn käyttäjän rajan.

ENERGIA – KYRO POWER

Kyro Powerin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 22 % ja oli 14,9
(12,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 33 % ja oli 3,2 (2,4)
miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 21,4 (19,6) %. Liike-
vaihto ja liikevoitto kasvoivat energian hyvän kysynnän ja sähkön
hinnan nousun ansiosta. Kyro Powerin tilauskanta 30.6.2003 (seuraavan
12 kuukauden) oli 22,2 miljooonaa euroa (31.12.2002: 22,2 miljoonaa
euroa).

Sähkön kysyntä pysyi toisella neljänneksellä edelleen korkealla
tasolla. Sähkön hinta laski toisella neljänneksellä, mutta on ollut
jälleen heinä-elokuussa nousussa. Keski-Euroopassa sähkön
markkinahinta on Pohjoismaita korkeampi.

Kyro Powerin voimalat kävivät tarkastelujaksolla häiriöittä. Vähäiset
vesivarat rajoittivat vesivoimalan käyttöastetta, joka oli 43 %
normaalituotannosta. Pitkän aikavälin energiantoimitussopimukset
takaavat nykyisessä markkinatilanteessa Kyro Powerin asiakkaille
vakaan sähkön hinnan ja Kyro Powerille helposti ennustettavan
liiketoiminnan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kyro-konsernin ja sen toimialojen edellytykset loppuvuodelle 2003
ovat hyvät.

Glaston Technologies on alansa markkinajohtaja maailmassa ja sen
tilaus- ja tarjouskanta ovat epäedullisesta valuuttakehityksestä
huolimatta hyvällä tasolla.

Kyro Powerin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna
2003 hieman viime vuoden tasosta.

Kyro–konsernin liikevaihto kasvaa tehtyjen yritysostojen myötä
voimakkaasti vuonna 2003.

Tehdyt panostukset yritysostoihin, suhdannevaihe ja valuuttakehitys
laskevat tänä vuonna konsernin suhteellista kannattavuutta, mutta
liiketoiminnan kassavirran ennakoidaan kasvavan.

Huolimatta yleisestä epävakaasta suhdannetilanteesta Kyro-konsernin
kannattavuuden arvioidaan olevan hyvällä tasolla vuonna 2003.


TALOUSTIEDOTUKSEN AIKATAULU

Yhtiön osavuosikatsaus 1-9/2003 (1.1.-30.9.2003) julkaistaan 5.11.2003

Kyron verkko- ja painettu vuosikertomus 2002 julkaistiin maaliskuussa
2003. Verkkovuosikertomus on luettavissa osoiteessa www.kyro.fi ja
painettua vuosikertomusta voi tilata sähköpostitse osoitteesta
kristiina.springfelt@kyro.fi

Helsingissä 14.8.2003

Hallitus

Lisätietoja Kyron osavuosikatsauksesta antavat Kyro-konsernin
toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist, puh.
03-372 3111.

Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:     p. 0400-882 024

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KYRO-KONSERNI 1-6/2003, TULOSLASKELMA JA TASE
 
 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa
 
              1-6/03     1-06/02*    1-12/02*
 
 
 Liikevaihto         109,5       71,6      144,3
 Liiketoim. muut tuotot    0,3       0,1       0,9
 Kulut            95,9       61,4      121,1
 Poistot ilman konserni-
 liikearvojen poistoja     3,2       2,5       5,2
 Liikevoitto ennen konserni-
 liikearvon poistoa      10,6       7,7      18,9
  % liikevaihdosta      9,7       10,7      13,1
 Konserniliikearvon poisto   1,6       0,1       0,2
 Liikevoitto          9,0       7,6      18,7
  % liikevaihdosta      8,3       10,6      13,0
 Rahoitustuotot ja –kulut   0,2       0,2      -0,6
 Voitto ennen veroja      9,2       7,8      18,1
 Tuloverot          -4,1       -2,4      -5,7
 Vähemmistöosuus       -0,5       -0,4      -0,6
 Tilikauden voitto       4,6       4,9      11,7
 
 *Vuoden 2002 vertailuluvut eivät sisällä vertailujakson jälkeen
 ostettuja yhtiöitä.
 
 Konsernin tase, milj.euroa
              30.6.03     30.6.02     31.12.02
 
 Pysyvät vastaavat      122,8      75,9       73,6
 Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus       39,1      16,6       15,7
 Laskennallinen verosaat.   7,8       6,2       6,1
 Rahoitusomaisuus       80,3      88,1       91,7
 Vastaavaa          250,0      186,8      187,1
 
 Oma pääoma          135,2      131,6      137,1
 Vähemmistöosuus        1,6       0,5       0,7
 Pakollinen varaus       5,3
 Vieras pääoma
  Korollinen vieras pääoma  33,8       6,7       3,7
  Koroton vieras pääoma    65,4      40,9       38,7
  Laskennallinen verovelka   8,7       7,0       6,9
 Vastattavaa         250,0      186,8      187,1
 
 
 
 
 Tunnusluvut        1-6/03     1-6/02*     1-12/02*
 
 Tulos/osake, euroa      0,12      0,13       0,31
 Oma pääoma/osake, euroa   3,38      3,21       3,36
 Osakkeiden lukumäärä,
 1000 kpl          39 675     39 675      39 675
 joista ulkona       39 427     38 191      38 191
 Sijoit. pääoman tuotto, %  12,6      11,7       13,6
 Oman pääoman tuotto, %    7,7      8,3       9,4
 Omavaraisuusaste, %     57,3      74,6       77,1
 Gearing, %          2,7     -38,5      -40,5
 Investoinnit, milj. euroa  61,5      1,7       6,8
 Henkilöstö kauden lopussa  1170      531       531
 Henkilöstö keskimäärin    1012      518       536
 Tilauskanta, milj. euroa   76,2      72,7       67,4

 Vastuusitoumukset, milj.euroa
 
 Kiinnitykset         0,7      0,9       0,5
 Muut omat vastuut      18,8      6,6       7,8
 Johdannaissopimukset
 Kohde-etuuden arvo
 Valuuttatermiinit      30,8      32,5       18,4
 Käypä arvo
  Valuuttatermiinit     30,7      29,5       17,5

Kassavirta, milj. euroa

Liiketoiminnan kassavirta
ennen veroja ja rah. eriä   14,3      7,8       20,5
Rahoituserät         -0,4      1,4       -0,5
Maksetut verot        -1,8      -2,4       -5,3
Liiketoiminnan rahavirta   12,2      6,7       14,7

Investointien kassavirta   -1,5      -0,4       -1,1
Tytäryritysten hankinta   -72,1      -0,8       -2,3
Investointien rahavirta   -73,5      -1,2       -3,4

Maksetut osingot       -5,9     -13,3      -13,3
Omien osakkeiden luovutus   7,4      0,7       0,7
Nettovelan muutos       34,5      -1,7       -2,2
Rahoituksen rahavirta     36,0     -14,4      -14,7

Rahavarojen muutos      -25,4      -8,9       -3,4Luvut ovat tilintarkastamattomia
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO ENNEN KONSERNILIIKEARVON POISTOJA SEKÄ
TILAUSKANTA NELJÄNNEKSITTÄIN

              Liikevaihto

      1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02 1-3/03 4-6/03
        Me   Me   Me    Me   Me   Me

Lasi- ja kivi-
teknologia  25,0  34,3  23,0   35,4  46,4  48,2
Energia    6,5  5,7  6,0   8,2   8,0   6,8
Emoyhtiö,muu
toiminta elim 0,1  0,0  0,0   0,0   0,0   0,0
Konserni yht 31,6  40,0  29,0   43,6  54,4  55,1


   Liikevoitto ennen konserniliikearvopoistoja/EBITA%

      1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02 1-3/03 4-6/03
        Me   Me   Me    Me   Me   Me

Lasi- ja kivi-
teknologia  2,5  3,9  2,4   6,7   4,3   4,5
EBITA%    10,0  11,5  10,3   18,9   9,3   9,3
Energia    1,3  1,1  1,1   2,0   1,7   1,5
EBITA%    20,6  18,5  19,1   24,3  20,8  22,1
Emoyhtiö,muu
toiminta el. -0,5  -0,7  -0,6   -0,4  -0,8  -0,6
Konserni yht. 3,4  4,3  2,9   8,3   5,2   5,4
EBITA%    10,6  10,8  10,1   19,1   9,6   9,9


              Tilauskanta

       3/02  6/02  9/02  12/02  3/03  6/03
        Me   Me   Me    Me   Me   Me

Lasi- ja kivi-
teknologia  49,5  49,7  42,1   45,2  63,6  54,0
Energia   23,6  23,0  23,0   22,2  22,0  22,2
Konserni yht.73,1  72,7  65,1   67,4  85,6  76,2

 

Tilaa