TURVALASIKONEET VAUHDITTAVAT KYRON LOPPUVUOTTA

Kyro Oyj Abp         PÖRSSITIEDOTE      8.11.2006 klo 8.30

TURVALASIKONEET VAUHDITTAVAT KYRON LOPPUVUOTTA

Tammi-syyskuun avaintiedot

- Konsernin liikevaihto 187,2 (184,1) Meur
- Vertailukelpoinen liikevoitto 13,8 (17,1) Meur
- Vertailukelpoinen voitto ennen veroja 14,2 (16,1) Meur
- Voitto verojen jälkeen 9,9 (10,5) Meur, tulos/osake 0,13 (0,13) euroa
- Omavaraisuusaste 61,8 (61,2) prosenttia
- Glastonin uudet tilaukset 138,1 (144,7), tilauskanta 30.9. 135,8 (142,4) Meur
- Konsernin tehostamisohjelmat tähtäävät arviolta kuuden miljoonan euron
vuosittaiseen tulosparannukseen 2007 alkaen

KYRO-KONSERNIN RAKENNE

Kyron toimialat ovat Glaston Technologies ja Energia. Päätoimiala Glaston
Technologies koostuu Lasikoneryhmästä ja Lasinjalostusryhmästä.

Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja. Lasikoneryhmän
tuotteita ovat lasin esikäsittelykoneet sekä arkkitehtuuri- ja autoteollisuuden
turvalasikoneet. Ryhmään kuuluvat turvalasikoneiden teknologia- ja
markkinajohtaja Tamglass, tasokarkaisukoneiden valmistaja Uniglass, lasin
esikäsittelykoneiden johtava toimittaja Bavelloni, joka valmistaa myös
kivenjalostuskoneita sekä alan työkaluyhtiö DiaPol.

Lasinjalostusryhmä keskittyy Suomen ja lähialueiden markkinoihin ja on
arkkitehtuurilasituotteiden johtava kokonaistoimittaja Suomessa. Sen Tamglass-
brändillä myytäviä turva- ja eristyslasilasituotteita sekä parvekejärjestelmiä
toimitetaan rakennus-, ikkuna- ja oviteollisuuteen ja
erikoisajoneuvovalmistajille sekä rakennusprojekteihin.

Kyron toinen toimiala on Energia, johon kuuluu Kyro Power Oy:n sähköä ja lämpöä
tuottava kaasukombivoimala.

KONSERNIN TEHOSTAMISOHJELMAT

Konsernissa on käynnissä tehostamisohjelmia, joilla Kyro tähtää arviolta kuuden
miljoonan euron vuosittaiseen tulosparannukseen ensi vuodesta alkaen.

Bavelloni julkisti heinäkuussa tehostamisohjelman, johon sisältyy muun muassa
Bergamon kokoonpanotehtaan sulkeminen sekä Euroopan varastotoimintojen
keskittäminen Italiaan. Ohjelmaan sisältyy myös muita tuottavuutta nostavia
toiminto- ja prosessimuutoksia henkilöstöjärjestelyineen. Tähän liittyvät
henkilöstöneuvottelut ovat käynnissä Italiassa.

Lasinjalostusryhmässä tehtäviin toimenpiteisiin sisältyvät Tamglass Fintonin
uudelleenjärjestely, Lasinjalostusryhmän kolmen yhtiön fuusioiminen yhdeksi
yhtiöksi sekä näistä seuranneet henkilöstövähennykset.

Kyro tarkentaa ohjelmien tulosparannustavoitetta viimeisen neljänneksen
jälkeen. Ohjelmien kulut, arviolta viisi miljoonaa euroa, kohdistuvat lähes
kokonaan vuodelle 2006.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kyro-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 187,2 (184,1) miljoonaa
euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,8 (17,1) miljoonaa
euroa. Sen osuus liikevaihdosta oli 7,4 (9,3) %.

Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä yllämainittujen tehostamisohjelmien
1.-3. neljänneksellä kirjattuja kertaluonteisia eriä, yhteensä kaksi
miljoonaa euroa. Ne muodostuvat Lasinjalostusryhmän uudelleenjärjestelyn 0,9
miljoonasta eurosta sekä Bavellonin tehostamisohjelman 0,8 miljoonasta
eurosta. Lisäksi Energia-toimialan Partner-projektin 0,3 miljoonaa euron
kertaluonteinen erä on kirjattu kolmannelle neljännekselle.
Uudelleenjärjestelyjen kuluiksi arvioidaan kirjautuvan neljännellä
neljänneksellä edellisten lisäksi noin kolme miljoonaa euroa,

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli 14,2 (16,1) miljoonaa euroa. Sen
osuus liikevaihdosta oli 7,6 (8,7) %.

Kirjatut kertaluonteiset erät huomioiden voitto ennen veroja oli 12,2 (16,1)
miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 9,9 (10,5) miljoonaa euroa. Siihen
sisältyy 1,8 miljoonaa euroa veronpalautusta aikaisemmilta vuosilta.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,0 (17,4) %. Tulos/osake oli 0,13 (0,13)
euroa, ja oma pääoma/osake 1,69 (1,61) euroa.

Nettorahoituserät olivat 0,5 (-1,0) miljoonaa euroa. Tämä sisältää korko-,
osinko- ja muita rahoitustuottoja 1,8 (2,0) miljoonaa euroa sekä korko- ja
muita rahoituskuluja -1,3 (-3,0) miljoonaa euroa.

Konsernin tilauskanta oli 30.9.2006 135,8 (142,4) miljoonaa euroa.

Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, Me

             Liikevaihto    Liikevoitto     Tilauskanta
            1-9/06  1-9/05  1-9/06  1-9/05 30.9.2006 30.9.2005
Glaston Technologies   161,5  164,1   11,2   16,6   111,8   119,4
Energia          25,6   19,9   4,7   4,6    24,0    23,0
Kertaluonteiset erät            -2,0                
Emoyhtiö, muut       0,1   0,2   -2,1   -4,1           
toiminta ja
eliminoinnit
Konserni yhteensä    187,2  184,1   11,7   17,1   135,8   142,4

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste oli 30.9.2006 61,8 (61,2)
prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli -3,9 (12,2) miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirran merkittävin erä oli keväällä maksetut osingot, yhteensä
13,4 (5,6) miljoonaa euroa. Rahavirta sisältää myös v. 2006 maksettuja vuoden
2005 veroja 7,3 miljoonaa euroa, sisältäen mm. 12/2005 myydyn
vesivoimaliiketoiminnan myyntivoiton verot 2,9 miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit kassavarat olivat 30.9.2006 10,5 (5,2) miljoonaa euroa.
Korollinen nettovelka oli -2,8 miljoonaa euroa (varat suuremmat kuin
korolliset velat), kun se oli edellisvuonna 9,8 miljoonaa euroa. Nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli -2,1 (7,7) prosenttia.

INVESTOINNIT

Kyro-konsernin investoinnit olivat tammi-syyskuussa yhteensä 8,3 (7,8)
miljoonaa euroa. Tämä sisältää Kiinan tehtaan sekä Suomen
konttorilaajennuksen rakentamiskustannuksia (yhteensä n. 3,4 Meur), IFRS:n
edellyttämiä tuotekehitysaktivointeja (1,2 Meur) sekä tavanomaisia korvaus-
ja ylläpitoinvestointeja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli 30.9.2006 1 245 (1 215) henkilöä. Konsernin
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 440 (443) ja ulkomailla 805 (771) henkilöä.
Henkilömäärä oli keskimäärin 1 272 (1 202). Henkilöstön määrää on kasvattanut
pääasiassa huolto- ja asennushenkilökunnan rekrytointi alkuvuonna.

Henkilöstömäärä
             30.9.2006     30.9.2005

Glaston Technologies    1 213        1 184
Energia            24          23
Kyro Oyj Abp          8          8
Kyro-konserni       1 245        1 215

OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS

Kyron osakkeita (KRO1V) vaihdettiin tammi-syyskuussa 6 015 984 (16 151 459)
kappaletta, eli 7,6 (20,4) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen
alin kurssi Helsingin Pörssissä oli 3,75 euroa ja ylin 4,84 euroa. Jakson
keskikurssi oli 4,31 euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.3.2006 hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksella hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia tai myydä
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
käypään arvoon.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2006 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Kyro Oyj Abp:llä oli aikaisempien valtuutusten perusteella
aiemmin hankittuja omia osakkeita 30.9.2006 yhteensä 329 904 (329 904). Kyro ei
käyttänyt valtuutusta huhti-syyskuussa.

GLASTON TECHNOLOGIES – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA TILAUSKANTA

Glaston Technologiesin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 161,5 (164,1) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,2 (16,6) miljoonaa euroa eli 6,9
(10,1) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoiseen liikevoittoon eivät sisälly Glaston Technologies -toimialan
tarkastelujaksolle kirjatut kertaluonteiset erät, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Uusia tilauksia saatiin 138,1 (144,7) miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli
111,8 (119,3) miljoonaa euroa syyskuun lopussa. Esikäsittelykoneiden
tilauskanta on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Myös turvalasikoneiden
tilauskanta on kääntynyt kesäkuun jälkeen selvään kasvuun.

Lasikoneryhmän liikevaihtoa ja kannattavuutta vähensivät uusien ja
käytettyjen turvalasikoneiden vuotta 2005 vähäisempi toimitusvolyymi sekä
toimitusten painottuminen euroalueen ulkopuolelle. Turvalasikoneille
odotetaan kuitenkin vahvaa viimeistä neljännestä. Koneryhmän kannattavuuteen
vaikuttavat myös toimitusten painottuminen euroalueen ulkopuolelle sekä
uusien tuotteiden ja tuotesarjojen aiheuttamat kulut. Tamglass on aloittanut
toimitusprosesseja tehostavan toimenpideohjelman erityisesti esisarjojen
aiheuttamien ”extrakulujen” vähentämiseksi vastaisuudessa.

Lasinjalostusryhmän liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta, ja sen
vertailukelpoinen tulos parani.

GLASTON TECHNOLOGIES - LASIKONERYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostuskoneiden yleinen markkinatilanne on hyvä kaikilla päämarkkina-
alueilla. Turvalasikoneiden kaupankäyntiaktiviteetti oli vuoden ensimmäisellä
puoliskolla huomattavasti jäljessä vuoden 2005 korkeasta tasosta, mutta on
Q3:lla ja myös sen jälkeen ollut yli 2005 vastaavan ajankohdan tason.

Glastonin turvalasikonetilaukset olivat kolmannella neljänneksellä
kokonaisuutena hyvällä tasolla, joskin Euroopan investointi-ilmapiiri on
edelleen odottava. Korkeaan teknologiaan vahvasti investoivan Pohjois-
Amerikan erinomainen markkinatilanne jatkui, ja aktiviteetti oli hyvää myös
muun muassa Lähi-idän, Etelä-Amerikan ja Kiinan markkinoilla.

Ajoneuvosegmentin turvalasikoneiden tarjouskanta on nousussa, mutta tilaukset
pysyivät kolmannella neljänneksellä varovaisella tasolla.

Lasin esikäsittelykoneiden tilauksia saatiin edellisvuotista enemmän lähes
kaikkialla. Bavellonin myynti kehittyy strategian mukaisesti suurempiin
koneisiin, arkkitehtuurisegmenttiin sekä Tamglassin ja Bavellonin One-Stop-
Partner -yhteistoimituksiin.

One-Stop-Partner –konseptin tilaukset jatkavat kasvuaan. Yhdistelmien myynti
ylitti kolmannella neljänneksellä sille asetetut tavoitteet ja koko viime
vuoden kertymän, 12 miljoonaa euroa. Tyypillinen OSP–toimitus sisältää
Tamglassin tasokarkaisukoneen sekä yhden tai useamman Bavellonin
esikäsittelykoneen tai näiden yhdistelmän eli kokonaisen lasinjalostuslinjan.

Tasokarkaisukoneisiin keskittyvän Uniglassin kysyntä vahvistui kolmannella
neljänneksellä.

Tuotanto ja uudet tuotteet

Glaston Technologiesilla on tehdasverkosto Suomessa, Italiassa, Yhdysvalloissa,
Kiinassa ja Brasiliassa. Toiminta perustuu omaan tuotekehitykseen, kokoonpanoon
ja vahvaan alihankintaverkostoon, jonka kapasiteetin käyttö on joustavaa.
Konetehtaiden käyttöasteet olivat heinä-syyskuussa hyvällä tasolla.

Monien viime vuonna lanseerattujen tuotteiden ensimmäiset toimitukset
kohdistuvat kolmannelle ja neljännelle neljännekselle. Ensimmäiset Bavellonin
uudet esikäsittelylinjat käynnistyivät alkusyksystä. Tamglass Sonicista taas
saatiin useita tilauksia kolmannen neljänneksen aikana.

Glaston Technologies julkisti vuoden merkittävimmät uutuustuotteensa
lokakuussa Düsseldorfin Glasstec-messuilla. Messumenestyksestä lisää
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat –kappaleessa.

Huolto- ja palveluliiketoiminta sekä työkalut
Glaston Technologiesin huolto- ja palveluliiketoiminnan tilaukset jatkoivat
heinä-syyskuussa kasvuaan kaikilla toiminnan osa-alueilla. Tamglassin
turvalasikoneiden optioiden, erityisesti ohjausjärjestelmäpäivitysten, kysyntä
oli vilkasta. Tähänastinen koneptioiden myynti tuloutuu suurelta osin viimeisen
neljänneksen aikana. Hyvän tilauskertymän ansiosta myös ensi vuoden alun
näkymät ovat positiiviset.
Käytettyjen koneiden kauppa on vilkastunut uusien koneiden kaupan myötä, mutta
vuoden 2006 volyymi jää kuitenkin vähäiseksi, kun monet toimitukset ovat
siirtyneet vuoden 2007 puolelle.
Bavelloni esitteli jakson aikana uuden huoltosopimusmallin. Palvelu otettiin
hyvin vastaan, mikä on selkeä osoitus Bavellonin ja Tamglassin välisen
yhteistyön, toimintamallien yhdenmukaistamisen sekä palvelujen selkeän
tuotteistamisen tuomista eduista asiakkaalle. Glastonin tarjoama huolto- ja
palvelukonsepti Easy life on alalla ainoa laatuaan.
Bavellonin varaosien ja muiden huoltotuotteiden myynti jatkoi kasvuaan.
Työkalumyynti jatkaa kasvuaan. Brasiliassa tänä vuonna käynnistynyt paikallinen
työkaluvalmistus on päässyt tavoitteisiinsa, ja valmistus aloitetaan myös
Kiinassa lähitulevaisuudessa.

GLASTON TECHNOLOGIES – LASINJALOSTUSRYHMÄ

Markkinat ja myynti

Lasinjalostusryhmän markkinatilanne jatkui heinä-syyskuussa positiivisena
pääasiassa kotimaan aktiivisen rakentamisen ansiosta. Ryhmä arvioi rakennusalan
näkymien pysyvän hyvinä koko loppuvuoden. Turva- ja eristyslasiyksiköt ovat
kasvattaneet markkinaosuuttaan edellisvuotisesta. Raakalasin hintojen nousun
johdosta Lasinjalostusryhmä nosti kolmannen neljänneksen aikana hintojaan.

Projektimyynnin referenssejä olivat muun muassa Lempäälän Ideapark, Helsingin
Länsiterminaali sekä Järvenpään uimahalli.

Ryhmän kehittäminen

Lasinjalostusryhmä aikoo kehittää tuotantoaan ja tehdä ensi vuoden alussa
laajentavia ja korvaavia koneinvestointeja. Toimenpiteet lisäävät ryhmän
tehokkuutta ja parantavat sen referenssiarvoa Lasikoneryhmän asiakkaana.

Lasinjalostusryhmän yhtiöt Tamglass Turvalasi Oy, Tamglass Lämpölasi Oy ja
Tamglass Finton Oy fuusioidaan yhdeksi juridiseksi yhtiöksi ennen vuoden
loppua. Tamglass Fintonin uudelleenjärjestelyn seurauksena parveke- ja
kaidejärjestelmien myynti ja asennustoiminta ovat siirtyneet jälleenmyyjille.

ENERGIA

Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta

Energia-toimialan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 25,6 (19,8) miljoonaa
euroa. Liikevoitto oli 4,7 (4,6) miljoonaa euroa, ja liikevoiton osuus
liikevaihdosta 18,3 (22,5) prosenttia. Sekä liikevaihtoa että liikevoittoa
nosti jälleen pääasiassa energian hinnan nousu. Vuoden 2005 taloudelliset
tiedot eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, sillä ne sisältävät
Kyro Powerin silloiset vesivoima- ja kaukolämmön jakeluliiketoiminnat.

Kyro Powerin tilauskanta oli 30.9.2006 24,0 (23,2) miljoonaa euroa.

Energiamarkkinoiden kehitys

Pohjoismainen vesitilanne pysyi kuivuuden vuoksi heikkona heinä-syyskuussa
erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. Sähkön hinta kävi näin ollen elokuussa
ajankohtaan nähden historiallisen korkealla. Päästöoikeuden hinta puolestaan
liikkui jakson aikana 15-20 euron välillä.

Energian tuotanto

Kyro Powerin kaasukombivoimala oli heinä-syyskuun ajan käynnissä häiriöittä.

Liiketoiminnan kehittäminen

Kyro Powerin Partner-projektissa Kyro solmi M-real Oyj:n kanssa sopimuksen,
jonka mukaan Kyrolla on oikeus myydä ja M-realilla on oikeus ostaa Kyro Powerin
kaasukombivoimala kesällä 2007. Toteutuessaan kauppa käsittäisi
kaasukombivoimalan liiketoimintoineen. Sopimuksella ei ole välitöntä
taloudellista vaikutusta. Kyro tiedotti sopimuksesta 29.9.2006.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kyro tiedotti 4.10.2006, että Kyron toimitusjohtaja Pentti Yliheljo jää
eläkkeelle. Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.1.2007 KTM Mika Seitovirta, 44.
Pentti Yliheljo on konsernin käytettävissä 30.6.2007 saakka.

Glaston Technologies sopi lokakuun lopussa ennätysmäärästä uusia tilauksia,
27,8 miljoonaa euroa. Ennätyskertymä saatiin Düsseldorfissa järjestettävien
Glasstec 2006 –messujen yhteydessä, jossa tilauksia saatiin myös uusista, One-
Stop-Partner –konseptia tukevista tuotteista. Tamglass esitteli alallaan täysin
uuden automaattiohjaukseen perustuvan tasokarkaisutuotesarjan. Bavelloni
lanseerasi sarjan uudentyyppisiä modulaarisia leikkuulinjoja, kompaktin,
suurikapasiteettisen CNC-työstökeskuksen nimeltä NRG sekä huippunopean
PowerSeam-reunahiontakoneen. Kyro tiedotti messumenestyksestä 2.11.2006.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Alan laajin asiakaspalveluverkosto, monipuolisin tuotevalikoima ja
One–Stop–Partner -konsepti luovat Glaston Technologiesille hyvät
mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Glaston
Technologies on teknologia- ja markkinajohtaja kasvavalla toimialalla.

Kyro-konsernin loppuvuoden tilaus- ja tarjouskannat ovat hyvällä tasolla, ja
viimeisestä neljänneksestä odotetaan vahvaa.

Tähän perustuen Kyro tähtää aikaisemmin kerrotun mukaisesti 2006
liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa kasvattamiseen. Eräitä
merkittäviä toimitusprojekteja on kuitenkin siirtynyt asiakkaista johtuvista
syistä vuodelle 2007. Näin ollen muiden loppuvuoden tilausten onnistunut
toimittaminen ratkaisee oleellisesti tavoitetason toteutumisen.

Helsingissä 8.11.2006

Kyro Oyj Abp

Hallitus

Lisätietoja osavuosikatsauksesta antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja
Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Vesa Hopia, puh. 03-382 3111.

Sijoittajasuhteet

Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins, p. 0400-903 260 /
emmi.watkins@kyro.fi, IR-sivut Internet-osoitteessa www.kyro.fi.

Jakelu

Helsingin Pörssi,keskeiset tiedotusvälineet

KYRO-KONSERNI 1-9/2006, TULOSLASKELMA JA TASE

                       
            Vertai        vertai-       
            lukel-        lukel-
            poinen        poinen  
                         
             7-9/06 7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/06 1-9/05 1-12/05     
 
Konsernin                              
tuloslaskelma, milj.
euroa
Liikevaihto       60,4  60,4  59,6  187,2 187,2  184,1  266,7
Liiketoiminnan muut    1,8   1,8  0,9   5,0  5,0   1,9   14,9
tuotot
Liiketoiminnan kulut   55,6  57,0  61,1  172,6 174,6  162,5  237,4
Poistot          2,0   2,0  2,1   5,8  5,8   6,4   8,7
Liikevoitto        4,6   3,2  6,3  13,8  11,7  17,1   35,5
 % liikevaihdosta    7,6   5,4  10,5   7,4  6,3   9,3   13,3
Rahoitustuotot ja -    0,5   0,5  -0,4   0,5  0,5  -1,0   -1,3
kulut
Voitto ennen veroja ja  5,1   3,7  5,9  14,2  12,2  16,1   34,2
vähemmistöosuutta
Tuloverot            -1,2  -1,8      -2,3  -5,5  -11,9
Tilikauden voitto         2,6  4,1      10,0  10,5   22,4
                                   
Tilikauden voiton                          
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille       2,6  4,1      9,9  10,5   22,4
Vähemmistölle           0,0  0,0      0,0   0,0   0,0
Tilikauden voitto         2,6  4,1      10,0  10,5   22,4
                                   
Tulos/osake, euroa        0,04  0,05      0,13  0,13   0,28
                                   
Konsernin tase, milj.                30.9.06 30.9.05 31.12.05
euroa                             
Varat                                
Pitkäaikaiset varat                  123,7  121,7  106,2
Vaihto-omaisuus                    64,1  69,9   59,6
Myynti- ja muut                    53,9  59,3   64,3
saamiset
Käypään arvoon                            
tulosvaikutteisesti
kirjattavat varat                    0,1   0,1   0,1
Rahavarat                       10,5   5,2   26,3
Varat yhteensä                    252,3  256,1  256,5
                                   
Oma pääoma ja velat                         
Oma pääoma                      133,6  127,1  139,0
Vähemmistöosuus                     0,0   0,0   0,0
Oma pääoma yhteensä                  133,6  127,1  139,0
Varaukset                       13,8   9,1   9,8
Pitkäaikainen                      0,6   1,3   1,2
korollinen vieras
pääoma
Pitkäaikainen koroton                  8,1  10,4   7,8
vieras pääoma
Lyhytaikainen                      7,3  13,8   1,7
korollinen vieras
pääoma
Lyhytaikainen koroton                 88,9  94,4   97,0
vieras pääoma
Oma pääoma ja velat                  252,3  256,1  256,5
yhteensä
 
 Rahavirtalaskelma
                      30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
 Liiketoiminnan rahavirta                    
 Tilikauden voitto                9,9   10,5    22,4
 Oikaisut                    -0,3   12,7    17,6
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     9,6   23,2    40,0
 Käyttöpääoman muutos              -6,7   -7,5    -15,8
 Liiketoiminnan rahavirta ennen         2,9   15,7    24,2
 rahoituseriä ja veroja
 Saadut korot                  0,4    1,1     1,2
 Saadut osingot                 0,0    0,2     0,4
 Maksetut korot                 -0,6   -3,1    -1,3
 Maksetut verot                 -6,7   -1,7    -2,0
 Liiketoiminnan rahavirta            -3,9   12,2    22,6
                                
 Investointien rahavirta                    
 Investoinnit aineellisiin ja          -7,4   -7,4    -10,3
 aineettomiin hyödykkeisiin
 Aineellisten ja aineettomien          5,8    0,1    25,7
 hyödykkeiden luovutustulot
 Verot v. 2005 energian liiketoiminnan     -2,9      
 luovutusvoitosta
 Investointien rahavirta            -4,5   -7,3    15,4
                                
 Rahoituksen rahavirta                     
 Pitkäaikaisten lainasamisten muutos       1,1      
 Lyhytaikaisten lainojen nostot         5,6    2,4 
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut          -8,1    -16,8
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -0,6         -1,0
 Maksetut osingot               -13,4   -5,6    -5,7
 Muut rahoitustoiminnan erät                5,5     5,5
 Rahoituksen rahavirta             -7,4   -5,8    -17,9
                                
 Rahavarojen muutos              -15,8   -0,9    20,1
                                
 Rahavarat tilikauden alussa          26,3    6,2     6,2
 Rahavarat tilikauden lopussa          10,5    5,2    26,3
                        -15,8    0,9    20,1
 
 Tunnusluvut               30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
                                
 Osakemäärä 1000 kpl             79350   79350    79350
 - josta ulkona               79020   79020    79020
 Sijoitetun pääoman tuotto, %         12,0    17,4    26,1
 Oman pääoman tuotto, %             9,7    11,2    17,1
 Omavaraisuusaste, %              61,8    61,2    64,4
 Velkaantumisaste, %              -2,1    7,7    -17,7
 Oma pääoma/osake, euroa            1,69    1,61    1,76
 Investoinnit, milj. euroa           8,3    7,8    11,4
 Henkilöstö kauden lopussa           1245    1214    1222
 Henkilöstö keskimäärin            1272    1208    1218
 Tilauskanta, milj. euroa           135,8   142,4    140,7
 
 Toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja
 tilauskanta Me
 Liikevaihto                   Vertai        Vertai-
                         lukelp.       lukepl.
        1-3  4-6  7-9  10-12  1-3  1-3  4-6  7-9   7-9  
        /05  /05  /05   /05  /06  /06  /06  /06   /06
                       
 Glaston    50,7 60,6  52,8  74,8 54,8  54,8  55,3 51,3  51,3
 Tecnologies
 Energia     8,0  5,1   6,8   7,7  8,9  8,9   7,6  9,0   9,0
 Emoyhtiö,    0,1  0,1   0,1   0,0  0,1  0,1   0,1  0,1   0,1
 muut
 toiminta ja
 eliminoin-
 nit
 Konserni    58,7 65,8  59,6  82,5 63,8  63,8  63,0 60,4  60,4
 yhteensä
                                    
 Liikevoitto  1-3  4-6  7-9  10-12  1-3  1-3   4-6  7-9   7-9
        /05  /05  /05   /05  /06  /06   /06  /06   /06

 Glaston     4,5  6,2   5,8   5,5  3,2  3,8   4,5  1,8   2,8
 Tecnologies
 Liikevoitto   9,0 10,3  11,1   7,4  5,7  7,0   8,1  3,5   5,5
 %
 Energia     2,0  1,1   1,5  14,3  1,6  1,6   1,1  1,9   1,9
 Liikevoitto  25,1 20,5  22,4  185,9 18,1  18,1  14,8 21,5  21,5
 %
 Emoyhtiö,   -1,4 -1,6  -1,1  -1,4 -0,7  -0,7  -1,2 -0,5  -0,1
 muut
 toiminta ja
 eliminoin-
 nit
 Konserni    5,1  5,7   6,3  18,4  4,0  4,7   4,5  3,2   4,6
 yhteensä
 Liikevoitto   8,7  8,7  10,5  22,3  6,3  7,4   7,1  5,4   7,7
 %
                                    
 Tilauskanta  03/05 6/05  9/05  12/05 03/06 03/06  06/06 09/06  09/06
                                 
 Glaston    114,5 122,1 119,4  108,8 100,0 100,0  98,2 111,8  111,8
 Tecnologies                           
 Energia    24,6 23,2  23,0  31,9 31,9  31,9  31,9 24,0  24,0
 Konserni   139,1 145,3  142,4  140,7 131,9 131,9  130,1 135,8  135,8
 yhteensä                            
 
 Vastuusitoumukset,   30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
 milj. euroa
                        
 Yrityskiinnitykset      0,2    0,2     0,2
 Muut omat vastuut      13,4    15,0    14,7
 Johdannaissopimukset             
 Kohde-etuuden arvo              
 Valuuttatermiinit      19,9    16,1    14,1
 Sähkötermiinit        7,3    10,9     9,6
 Käypä arvo                  
 Valuuttatermiinit               
 Positiivinen käypä      0,1    0,0     0,0
 arvo
 Negatiivinen käypä      -0,3    -0,2    -0,3
 arvo
 Sähkötermiinit                
 Positiivinen käypä            0,0     0,0
 arvo
 Negatiivinen käypä      -3,5    -1,9    -2,1
 arvo
 
 
 
 Konsernin oman                            
 pääoman
 muutoslaskelma
                Emoyhtiön omistajille         
                kuuluva oma pääoma
                
 1000 eur     Osake Yli- Omat Muun Käyvän Voit-    Vähem- Oma
          pää  kurs- osak- to  arvon  tova-    mistön pääoma
          oma  sira- keet erot rahasto rat  Yht. osuus  yht.
             hasto                
             
                                   
 Oma pääoma    12,7  25,3 -1,0 1,5  -1,6 102,0 139,0  0,0 139,0
 1.1.2006                         
 Muuntoeron               -        -0,9      -0,9
 muutos                0,9
 Kirjaukset                 -1,1    -1,1      -1,1
 käyvän arvon
 rahastoon
 Voitot ja                              
 tappiot
 nettosijoitukse
 n
 suojauksesta,            0,1         0,1      0,1
 veroilla
 vähennettynä
 Osingonjako                     -   -     -13,4
                          13,4 13,4
 Tilikauden                     9,9  9,9   0,0  10,0
 voitto
 Oma pääoma    12,7  25,3 -1,0 0,6  -2,7 98,5 133,6   0,0 133,6
 30.9.2006                         
                                   
 1000 eur     Osake Yli- Omat Muun  Käyvän Voit- Yht. Vähem- Oma
          pää- kurs- osak- toe-  arvon  tova-   mistön pääoma
          oma  sira- keet rot  rahasto rat     osuus yht.  
             hasto              
                                               
 Oma pääoma    12,7  25,3 -1,0 0,0     84,6 121,6  0,5 122,2
 1.1.2005                         
 IAS 39,                               
 Rahoitusinstru-
 mentit,
 kirjaaminen
 ja arvostus                 0,5  0,5  1,0      1,0
 IAS 32,                      -0,1 -0,1  -0,2  -0,3
 Vähemmistöosuu-
 den
 uudelleenluokit-
 telu
 Muuntoeron              1,5         1,5      1,5
 muutos
 Kirjaukset                 -1,9    -1,9      -1,9
 käyvän arvon
 rahastoon
 Osingonjako                    -5,5 -5,5      -5,5
 Muut muutokset                         -0,3  -0,3
 Tilikauden                    10,5 10,5  -0,1  10,5
 voitto
 Oma pääoma    12,7  25,3 -1,0 1,5  -1,4 90,0 127,   0,0 127,1
 30.9.2005                         1
 
 
 
 Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen IFRS-
 standardien mukaisia arvostus- ja
 jaksotusperiaatteita. Osavuosikatsauksessa
 noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
 laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
 Luvut ovat tilintarkastamattomia.
 

Tilaa