KYRON VOITTO KAKSINKERTAISTUI TAMMI-MAALISKUUSSA 2002

Kyro Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.5.2002 klo 8.30 KYRON VOITTO KAKSINKERTAISTUI TAMMI-MAALISKUUSSA 2002 - Liikevaihto 31,6(36,1) me, liikevoitto 3,3(4,1) me, eli 11(11)% - Tulos ennen veroja kaksinkertaistui ja oli 4,4 (2,1) me - Katsauskauden voitto kaksinkertaistui ja oli 2,6 (1,3) me - Rahoitusasema vahva, omavaraisuusaste 31.3.2002 oli 70,7 (79,1) % - Tilauskanta kasvoi tammi-maaliskuussa ja oli korkea 73,1 me - Tamglassin konetilaukset kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, myös tarjouskanta oli korkea 31.3.2002 - Kyro osti Uniglass Engineeringin koko osakekannan 19.4.2002 Konsernirakenteessa vuonna 2001 tapahtuneiden muutosten takia osavuosikatsauksessa esitetyt viime vuoden vertailuluvut ovat pro forma -lukuja, jotka esitetään ilman Tecnomen-konsernin lukuja. Nykyiseen Kyro-konserniin kuuluvat emoyhtiö Kyro Oyj Abp, Tamglass-ryhmä - turvalasikoneiden maailman teknologia- ja markkinajohtaja ja Kyro Power Oy - ympäristöystävällinen energiatuottaja. LIIKEVAIHTO JA TULOS Kyro-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 31,6 (36,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 3,3 (4,1) miljoonaa euroa eli 11 (11) % liikevaihdosta. Kauden tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta kaksinkertaistui ja oli 4,4 (2,1) miljoonaa euroa. Tulosparannukseen vaikutti erityisesti rahoitus ja sijoitustuottojen kasvu. Tammi-maaliskuun nettorahoituserät olivat 1,1 (-2,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 2,6 (1,3) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,07 (0,03) euroa. Kyro-konsernin tilauskanta oli 31.3.2002 hyvällä tasolla ja kasvoi viime vuoden lopun 71,7 miljoonasta eurosta 73,1 miljoonaan euroon. Kuva 1. Kyro-konsernin liiketoimintaryhmien liikevaihto ja -voitto tammi- maaliskuussa 2002 Liikevaihto Liiketulos 1-3/2002 1-3/2001 1-3/2002 1-3/2001 Me Me Me Me Tamglass-ryhmä 25,0 28,7 2,5 3,5 Kyro Power 6,5 7,3 1,3 1,6 Emoyhtiö,muu toiminta elim 0,1 0,1 -0,5 -1,0 Konserni yht. 31,6 36,1 3,3 4,1 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema 31.3.2002 oli vahva. Likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat tarkastelujakson lopussa 64,0 (63,2) miljoonaa euroa. Osinkoina maksettiin 13,3 miljoonaa euroa 5.4.2002 tarkastelukauden jälkeen. Korollinen vieras pääoma oli 4,4 (5,8) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli -48,9 (-43,9) % ja omavaraisuusaste 70,7 (79,1) %. Oma pääoma osaketta kohti tarkastelukauden lopussa oli 3,15 (3,29) euroa. Investoinnit olivat 0,3 (0,9) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Kyro-konsernin henkilömäärä 31.3.2002 oli 478 (451). Henkilömäärää ovat kasvattaneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta lähinnä rekrytoinnit Tamglassin Kiinan tehtaalle sekä resurssilisäykset yhtiön tuotekehitys- ja After Sales -toimintoihin. Henkilöstön jakauma 31.3.2002 31.3.2001 Tamglass 446 418 Kyro Power 23 22 Emoyhtiö 9 11 Konserni yhteensä 478 451 KYRON OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS Kyron osakkeita, joiden kokonaismäärä on 39 675 000 kappaletta, vaihdettiin tammi-maaliskuussa 681 392 kappaletta. Katsauskauden ylin osakekurssi oli 6,85 euroa ja alin 5,45 euroa. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA Kyro Oyj Abp hankki yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella omia osakkeita Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2002 välisenä aikana 1 600 osaketta hankinta-arvoltaan 9 138,24 euroa. Keskihinta oli 5,70 euroa. Kyro Oyj Abp oli hankkinut 31.3.2002 mennessä omia osakkeita yhteensä 1 587 400 kappaletta hankinta-arvoltaan 9 048 876,79 euroa. Osakkeiden osuus on 4 % äänimäärästä ja osakkeista. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Kyro Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2002. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa sekä lisäosinkoa 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,35 euroa osakkeelta, mikä on kokonaisuudessaan 13 330 660 euroa. Osinko maksettiin 5.4.2002 osakkaalle, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 25.3.2002 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasrekisteriin. Varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle uudet valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa, muissa teollisissa järjestelyissä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Myönnetyt valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Hallitus valitsi kokouksessaan 20.3.2002 keskuudestaan puheenjohtajaksi Carl-Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen. Kyro Oyj Abp nykyinen hallitus on valittu 22.11.2000 pidetyssä yhtiökokouksessa ja sen jäsenet ovat Lauri Fontell, Lars Hammarén, Carl- Olaf Homén, Barbro Koljonen, Carl-Johan Numelin, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Gerhard Wendt. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2001-2004. Tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2002 yksimielisesti KPMG Wideri Oy Ab. YRITYSOSTOT Kyron strategiana on keskittyä ensisijaisesti yhtiön lasinjalostus- koneliiketoiminnan kasvattamiseen sisäisesti ja mahdollisin yritysostoin. Kyro Oyj Abp sopi 12.3.2002 tamperelaisen tasokarkaisukonevalmistaja Uniglass Engineering Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Yrityskauppa vahvistui 19.4.2002 due diligence -prosessin päätyttyä. Kaupan osapuolten välisen sopimuksen perusteella kauppahintaa ei julkisteta. Yritysosto tukee osaltaan Kyro-konsernin strategiaa. Uniglass Engineering Oy:n liiketoiminta kattaa lasin karkaisu-uunien suunnittelun, myynnin ja huollon. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli noin 10 miljoonaa euroa. Uniglass Engineering Oy:n luvut sisällytetään Kyro-konsernin turvalasiteknologian toimialaan 1.5.2002 alkaen. TURVALASITEKNOLOGIA Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta Kyro-konsernin turvalasiteknologiatoimialaan kuuluvan Tamglassin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 25,0 (28,7) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden vastaavana aikana liikevaihto oli poikkeuksellisen korkea. Tarkastelukaudella konetoimitukset Pohjois-Amerikkaan olivat edellisvuotta alhaisemmat. Liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 2,5 (3,5) miljoonaa euroa. Alentuma johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista aloitusvaiheessa olevaan Kiinan tehtaaseen tarkastelukaudella. Tamglassin uusien koneiden tilaukset kasvoivat tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön tilauskanta oli hyvällä tasolla 31.3.2002 ja kasvoi joulukuun lopun 47,6 miljoonasta eurosta 49,5 miljoonaan euroon. Tamglassin tarjouskanta oli maaliskuun lopussa korkealla tasolla. Markkinoiden ja myynnin kehitys Tarkastelujakson uudet tilaukset painottuivat arkkitehtuurilasikoneisiin. Ajoneuvolasikoneiden kysyntä vauhdittui viime vuoden lopulla ja myynti kasvoi tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myynti Tamglassin uusilla panostusalueilla, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta selvästi. Sekä Kiinassa että Brasiliassa turvalasikoneiden kysyntä oli hyvä. Maailmantalouden epävarmuus näkyi tarkastelujaksolla investointipäätösten hidastumisena lähinnä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Turvalasin ja sen myötä turvalasikoneiden kysynnän arvioidaan jatkavan pitkän aikavälin kasvuaan riippumatta maailmantalouden tilapäisistä heilahteiluista. Tuotanto ja tuotteet Tamglassin turvalasikoneiden tuotantokapasiteetti oli tammi-maaliskuussa 2002 hyvässä käytössä yhtiön kaikilla turvalasikonetehtailla lukuun ottamatta Yhdysvaltojen tehdasta. Vuonna 2001 erityisesti Euroopan ja Aasian markkinoille esitellyn pinnoitettujen lasien karkaisuun tarkoitetun ProConvection- tasokarkaisukoneen kysyntä oli hyvä. Tamglass esitteli tarkastelukaudella myös Yhdysvaltojen markkinoille pinnoitettua lasia tehokkaasti karkaisevan uuden SuperConvection- tasokarkaisukoneen. Tamglassin oma turvalasitehdas, Tamglass Turvalasi, toimitti turvalasia mm. VTT:n ja Itämerentorin lasituksiin sekä Valmet Automotiven konseptiautoon Geneven automessuille. After Sales After Sales -liiketoiminta kasvoi tammi-maaliskuussa. Tamglassin turvalasikoneiden huoltosopimuskanta jatkoi kasvuaan. Käytettyjen koneiden kauppaa rajoitti Tamglassin asiakkaiden kunnostettavaksi ja myytäväksi tarjoamien koneiden vähäinen määrä. ENERGIA Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta Kyro-konsernin energiatoimialan, Kyro Powerin, liikevaihto ja liikevoitto laskivat tammi-maaliskuussa lähinnä asiakkaana olevan metsäteollisuuden uudistusseisokin vuoksi. Liikevaihto oli 6,5 (7,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3 (1,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta 31.3.2002 oli 23,6 (24,1 tilinpäätöksessä 2001) miljoonaa euroa. Energiamyynti ja sähkömarkkinoiden kehitys Kyro Powerin energianmyynti perustuu pitkäaikaisiin energiantoimitussopimuksiin. Kyro Powerin energianmyynnin ennakoidaan lisääntyvän metsäteollisuusasiakkaan tuotantokapasiteettilisäyksen seurauksena. Sähkön markkinahinta laski tarkastelujakson aikana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös hintavaihtelut olivat suuria sekä johdannais- että SPOT-markkinoilla. Energiatuotanto Kyro Powerin kaasu- ja vesivoimala kävivät tarkastelukautena häiriöittä. Kummallekaan voimalalle ei ole suunnitteilla merkittäviä huoltoja tai seisokkeja. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Kyro-konsernin ja sen toimialayhtiöiden lähtökohdat koko vuodelle 2002 ovat hyvät. Turvalasi- ja turvalasikonemarkkinoiden pitkän aikavälin kasvun arvioidaan jatkuvan. Tamglassin markkina-asema on vahvistunut entisestään. Yhtiön saamat tilaukset kasvoivat tammi-maaliskuussa ja tilauskanta oli 31.3.2002 hyvä eli noin 50 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön tarjouskanta on lähes ennätystasolla. Epätietoisuus maailmantalouden käänteen ajoittumisesta lähes kaikilla päämarkkina-alueilla vaikeuttaa Tamglassin liiketoiminnan kehityksen arviointia koko vuodelle 2002. Kyro Powerin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2002 suunnilleen viime vuoden tasolla. Huolimatta maailmanlaajuisesta talouden epävarmuudesta Kyro-konsernin kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2002. Helsinki 7.5.2002 KYRO OYJ ABP HALLITUS Lisätietoja Kyron osavuosikatsauksesta antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist, puh. 03- 372 3111. Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen, suhteet: p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa www.kyro.fi Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet KYRO-KONSERNI 1-3/2002 Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00070/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00070/wkr0002.pdf The Full Report