Energiajohtamisen markkinatutkimus 2016: Energiastrategiat ovat tärkeitä, mutta niitä on vaikea viedä käytäntöön

Granlund-konsernin teettämä tutkimus osoittaa, että Suomen suurimmat kiinteistöomistajat pitävät energiajohtamista tärkeänä, mutta sen käytäntöön vieminen on hankalaa. Lisäksi itse termi ei ole toimijoille vielä erityisen tuttu.

Gran­lund ja Gran­lund Con­sul­ting to­teut­ti­vat yh­teis­työs­sä ener­gia­joh­ta­mi­sen mark­ki­na­tut­ki­muk­sen al­ku­vuon­na 2016. Tut­ki­muk­sen tu­lok­set jul­kais­tiin Gran­lund Con­sul­tin­gin yk­si­vuo­tis­päi­vä­nä 1.6.2016.

- Ha­lusim­me saada pa­rem­man kuvan siitä, miten mark­ki­nat nä­ke­vät ener­gia­joh­ta­mi­sen, ker­too tutkimuspro­jek­tia ve­tä­nyt ryhmäpäällikkö Asta Var­pio.

Innolink Research -tutkimuspalvelun suorittama tutkimus toteutettiin pu­he­lin­haas­tat­te­luil­la, joihin vastasivat kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat sekä yk­si­tyi­sel­tä että jul­ki­sel­ta puo­lel­ta. Mukana oli 100 Suomen suurinta kiinteistöomistajaa ja kiinteistöalan toimijaa.

- Tar­kas­te­lim­me sekä yri­tyk­sen stra­te­gi­sel­la että ope­ra­tii­vi­sel­la ta­sol­la, miten ener­gia­joh­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­min­not yri­tyk­sis­sä näh­dään, miten niitä joh­de­taan ja min­kä­lai­sia toi­mi­joi­ta nii­hin liit­tyy. Ener­gia­joh­ta­mi­nen on kä­sit­tee­nä melko tuore, ja sen si­säl­tö näh­dään alal­la mo­nel­la ta­val­la, Var­pio avaa tutkimuksen lähtökohtia.

Ener­gia­joh­ta­mi­nen -kä­sit­teen mo­ni­nai­suus näkyy tutkimuksessa siinä, että osal­le vas­taa­jis­ta termi tar­koit­taa ener­gia­te­hok­kuu­den var­men­ta­mis­ta ra­ken­ta­mis­vai­hees­sa, osalle ener­gian­han­kin­taa, kun taas joukko vastaajia koki, että ener­gia­joh­ta­mi­seen si­säl­tyvän käyt­tä­jien ener­gian­sääs­tö­osaa­mi­sen var­men­ta­mi­nen.

- Me ajat­te­lem­me ener­gia­joh­ta­mi­sen tar­koit­ta­van ko­ko­nai­suut­ta, johon kuu­luu han­ke- ja yl­lä­pi­to­toi­min­ta, ener­gian­han­kin­ta, PTS-joh­ta­mi­nen ja käyt­tä­jät. Mo­ni­puo­li­nen ko­ko­nai­suus, joka vaa­tii on­nis­tuak­seen hyvää stra­te­gi­aa ja te­hok­kai­ta pro­ses­se­ja.

Tut­ki­muk­sen keskeiset johtopäätökset:
- Energiatavoitteet ovat vastaajien mielestä tärkeitä ja niitä asetetaan ahkerasti.
- Energiastrategiat koetaan tärkeiksi, mutta niiden vieminen käytäntöön on ongelmallista.
- Asetettuja tavoitteita ei hyödynnetä johtamisessa kovin hyvin.
- Tavoitteiden toteutumisen seurannan työkaluissa on puutteita.

Tutkimus antaa kattavan kuvan mark­ki­noi­den nä­ke­myk­ses­tä ener­gia­joh­ta­mi­ses­ta ja se tuo lu­ki­joil­leen li­sä­tie­toa ai­hees­ta, joka ei vielä selkeytynyt.

- Toi­von, et­tä ­lop­pu­tu­los antaa aihetta ajattelemiseen. Kun viem­me alaa eteen­päin yh­des­sä, voim­me olla vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, että ener­gia­joh­ta­mi­sen mer­ki­tys ja hyö­dyt li­sään­ty­vät vuosi vuo­del­ta.

Jul­kai­su on luet­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti Issuu-palvelussa ja voi tilata painoversiona täyttämällä lomakkeen nettisivuilla.

Ryhmäpäällikkö Asta Varpio, Energia
Granlund Consulting
asta.varpio@granlund.fi
050 315 2526

Avainsanat:

Yrityksestä

Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Yhtiö on Suomessa talotekniikan johtava toimija, joka panostaa voimakkaasti innovaatioihin ja kehitykseen. Granlundin tärkein tavoite on parantaa kiinteistöjen toimivuutta, älykkyyttä ja samalla ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Granlundilla työskentelee yli 900 asiantuntijaa 20 kotimaan toimipisteessä sekä Malmössa, Shanghaissa, Sheffieldissa ja Dubaissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset: - Energiatavoitteet ovat vastaajien mielestä tärkeitä ja niitä asetetaan ahkerasti. - Energiastrategiat koetaan tärkeiksi, mutta niiden vieminen käytäntöön on ongelmallista. - Asetettuja tavoitteita ei hyödynnetä johtamisessa kovin hyvin. - Tavoitteiden toteutumisen seurannan työkaluissa on puutteita.
Tweettaa
Mukana oli 100 Suomen suurinta kiinteistöomistajaa ja kiinteistöalan toimijaa.
Tweettaa

Lainaukset

Halusimme saada paremman kuvan siitä, miten markkinat näkevät energiajohtamisen
Tutkimusprojektin vetäjä, ryhmäpäällikkö Asta Varpio, Granlund Consulting