Greenpeace ei hyväksy veronalennusta palmuöljydieselille

Greenpeace esittää, ettei tavanomaisen kestävyyskriteerit täyttävän etanolin tai biopohjaisen dieselin hiilidioksidiveroa puoliteta kuten hallitus esittää. Sen sijaan Greenpeace kannattaa hallituksen esitystä, että jätteistä tai tähteistä taikka ruokatuotantoon soveltumattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta tuotetulta etanolilta tai biopohjaiselta dieseliltä hiilidioksidiveroa ei kannettaisi lainkaan.

Greenpeace on antanut lausunnon energiaverotuksen uudistamisesta.  Hallitus muun muassa esittää, että polttoaineiden vero jakautuisi energiasisältöveroon ja hiilidioksidiveroon. Greenpeace on puuttunut lausunnossaan esityksessä oleviin hiilidioksidiveron alennusperusteisiin.

Greenpeace vaatii, ettei ruokapolttoaineita tule tukea. Ruokaöljyjen kysynnän lisäys johtaa tuotantokustannuksiltaan edullisten trooppisten kasviöljyjen tuotannon lisäämiseen sademetsien ja ilmaston kustannuksella.

Suurin osa hallituksen esittämästä hiilidioksidiveron puolittamisesta ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille kohdistuisi palmuöljydieseliin. Palmuöljyn tuotanto tuhoaa sademetsiä ja ilmastoa. Palmuöljyn viljely suosademetsään raivatulla plantaasilla aiheuttaa 3-10-kertaiset päästöt fossiiliseen öljyyn verrattuna, ja puolet uusista palmuöljyplantaaseista perustetaan suosademetsiin. Palmuöljyn käyttö autojen moottoreissa lisää entisestään paineita sademetsien raivaukseen ja kiihdyttää sademetsien tuhoa – riippumatta siitä, mistä yksittäinen tuottaja käyttämänsä palmuöljyn hankkii.

Biokaasu on sähköautojen rinnalla ympäristövaikutuksiltaan lupaavimpia vaihtoehtoja autoliikenteen energiaratkaisuiksi. Energiaverotuksen tulisi tukea biokaasun laajamittaista käyttöönottoa niin henkilöautoissa kuin raskaassa liikenteessä. Muun muassa Ruotsissa on hyviä kokemuksia biokaasun käytöstä joukkoliikenteen polttoaineena. Greenpeace kannattaakin biokaasun säilyttämistä valmisteverottomana ja vastustaa käyttövoimaveron käyttöönottoa biokaasuautoille.

Greenpeace esittää myös, että maakaasun verotuksen muutos tapahtuisi viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen, jotta ehditään luoda riittävä infrastruktuuri biokaasun valmistukselle ja jakelulle. Erityisesti pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on investoinut maakaasukalustoon, jota voidaan käyttää myös biokaasulla.

Greenpeacen mielestä turvetta on kohdeltava verotuksessa fossiilisena raaka-aineena, ja puu-turvedieselin hiilidioksidiveroa pitäisi alentaa vain siltä osalta, joka on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta. Myös energiantuotannossa turpeen verokohtelu on suhteettoman kevyttä.

Kaupallisen lentoliikenteen polttoaineiden verottomuus on ilmastopoliittisesti täysin perusteetonta, ja Greenpeace esittää, että lentoliikenteen polttoaineita verotetaan vähintäänkin samoin kuin tieliikenteen polttoaineita.

Energiantuotannon osalta Greenpeace esittää, että sähköveroa nostetaan syöttötariffin kustannusten kattamiseksi. Kun tuulivoiman syöttötariffi johtaa tuulivoimakapasiteetin kasvuun, sähkön hinta alenee. vaikutus. Hallituksen tavoite kuuden terawattitunnin sähköntuotannosta tuulivoimalla alentaisi sähkön markkinahintaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla noin 1,20 eurolla megawattitunnilta. (1) Kun sähkön käyttäjät saavat merkittävää hyötyä syöttötariffijärjestelmästä, olisi syöttötariffin kustannukset perusteltua kattaa sähköveron nostolla.

Viite:(1) Holttinen Hannele, The impact of large scale wind power production on the Nordic electricity system, VTT, 2004

Greenpeacen lausunto kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Energiavastaava Lauri Myllyvirta, puhelin 050 362 5981
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202

Greenpeace on riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka kampanjoi ihmisten asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.

Tilaa