Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Sijoittajien tyytyväisyys Handelsbankeniin näkyy hallinnoitavien varojen reippaana kasvuna – yhä useampi haluaa sijoittaa vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

”Sijoittajien luottamus Handelsbankeniin on vahva, ja hallinnoitavien varojen määrä kasvoi lähes 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaamme arvostavat vastuullista toimintatapaamme. Vastuullinen sijoitusneuvonta on toimintamme lähtökohta – bonukset eivät ohjaa työntekijämme ajatuksia sijoitusneuvontaprosessissa”, sanoo Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti.  

”Suurin osa aktiivisesti hallinnoiduista osakerahastoistamme tuotti viime vuoden aikana enemmän kuin rahastojen vertailuindeksit. Vastuullinen sijoitustoiminta on tärkeä osa tapaamme toimia. Tällä pyrimme täyttämään tavoitteemme – mahdollistaa asiakkaidemme sijoituksille hyvä tuotto. Vastuullisen toiminnan tuloksena Kestävä Energia -rahastomme sai ensimmäisten sijoitusrahastojen joukossa Joutsenmerkin. Rahastolla on korkein Morningstar-reittaus kaikista Joutsenmerkityistä rahastoista. Kannattavuus, tuotto ja vastuullinen toiminta kulkee mielestämme käsi kädessä”, Arkilahti jatkaa.

”Vastuullinen toimintamme heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen. Syksyllä julkistetun EPSI Rating 2017 -asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on erittäin tyytyväiset yritys- ja yksityisasiakkaat. Saamme kiitosta asiakkaana olemisen vaivattomuudesta, ja erotumme erinomaisella tavoitettavuudella. Asiakkaamme arvostavat paikallista ja henkilökohtaista palvelua myös digitalisoituvassa maailmassa. Toimintatapamme heijastuu positiivisesti myös oman pääoman tuottoon, joka ylsi 12,8 prosenttiin vuonna 2017”, Arkilahti toteaa.  

Handelsbankenin tuloskehitys tammi-joulukuussa 2017

Konttoriliiketoiminta, meur 2017 2016 Muutos Q4/2017 Q3/2017 Muutos
Korkokate 124,9 128,6 -3 % 32,7 31,5 4 %
Palkkiotuotot 48,0 44,2 9 % 12,1 11,4 6 %
Tuotot yhteensä 180,2 183,0 -2 % 47,0 44,2 6 %
Kulut yhteensä -93,3 -88,9 5 % -24,6 -22,7 8 %
Liiketulos ennen luottot. 86,9 94,1 -8 % 22,4 21,5 4 %
Luottotappiot -5,9 -3,8 55 % -5,3 0,6 -983 %
Tuloksenjako 15,6 13,8 13 % 4,4 3,9 13 %
Liiketulos 96,6 104,1 -7 % 21,4 26,0 -18 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 47,6 45,2 47,9 47,2
Oman pääoman tuotto, % 12,8 13,0 11,6 14,0

Handelsbanken Suomen liiketulos heikkeni edellisvuodesta 7 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon (104,1). Tulos ennen luottotappioita laski samalla ajanjaksolla 86,9 miljoonaan euroon (94,1).

Tuotot olivat lähes edellisen vuoden tasolla 180,2 miljoonaa euroa (183,0). Korkokate heikkeni 124,9 miljoonaan euroon (128,6). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut alensivat korkokatetta. Palkkiotuotot kasvoivat korkeampien maksuprovisioiden sekä anto- ja ottolainausprovisioiden nousun johdosta 9 prosenttia 48,0 miljoonaan euroon (44,2).

Kokonaiskustannukset nousivat 5 prosenttia 93,3 miljoonaan euroon (88,9). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 506 henkilöä (491).

Luottotappiot olivat -5,9 miljoonaa euroa (-3,8). Luottotappiotaso oli 0,05 prosenttia (0,03). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 47,6 (45,2). Oman pääoman tuotto oli 12,8 prosenttia (13,0).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymit, meur 2017 2016 Muutos Q4/2017 Q3/2017 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 061 3 975 2 % 4 107 4 058 1 %
Yritykset 8 935 8 761 2 % 8 901 8 858 0 %
Yhteensä 12 996 12 736 2 % 13 008 12 916  1 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 596 1 451 10 % 1 569 1 547 1 %
Yritykset  2 671 1 991 34 % 2 698 2 658 2 %
Yhteensä  4 267 3 442 24 % 4 267 4 205 1 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia.

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 10 prosenttia ja yritysten 34 prosenttia.

Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut olivat vuonna 2017 yhteensä 10,5 miljoonaa euroa (5,7). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu. Kriisinhallintarahastomaksu tuli voimaan täysimääräisenä (0,09 prosenttia) vuoden 2017 alusta.

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluvat rahasto- ja vakuutusyhtiöt sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2017 lopussa 631 henkilöä. Handelsbankenilla on Suomessa 45 konttoria.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi-joulukuussa 2017 (verrattuna tammi–joulukuuhun 2016):

- Liiketoiminnan tulos kasvoi 2 % ja oli 21 025 milj. kruunua (20 633). Kertaerillä oikaistu liiketoiminnan tulos kasvoi 3 %.
- Tilikauden tulos verojen jälkeen heikkeni 1 % ja oli 16 102 milj. kruunua (16 245).
- Osakekohtainen tulos laski ja oli 8,28 kruunua (8,43).
- Oman pääoman tuotto laski ja oli 12,3 % (13,1).
- Tuotot kasvoivat 2 % ja olivat 41 674 milj. kruunua (40 763) mutta kertaerillä oikaistu kasvu oli 5 %.
- Korkokate kasvoi 7 % 29 766 milj. kruunuun (27 943).
- Palkkiotuotot kasvoivat 6 % ja olivat 9 718 milj. kruunua (9 156).
- Antolainaus ja hallinnoitavat varat kasvoivat kaikilla kotimarkkinoilla.
- Kulu/tuotto-suhde oli 45,5 % (45,2).
- Luottotappiotaso laski ja oli 0,08 % (0,09).
- Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 22,7 % (25,1) ehdotetun osingonjaon jälkeen, ja vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,3 % (31,4).
- Hallitus ehdottaa, että varsinainen osinko on 5,50 kruunua/osake ja lisäosinko 2,00 kruunua/osake ja että olemassa olevaa takaisinostomandaattia jatketaan vuodella.

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2327

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomessa Handelsbankenilla on 45 asiakaskonttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871 ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985. 

Tilaa

Liitteet & linkit