HARTWALLIN ALKUVUOSI JATKUI VAHVANA

Oyj Hartwall Abp, Pörssitiedote 8.5.2002 klo 9.00 1(11) HARTWALLIN ALKUVUOSI JATKUI VAHVANA - Liikevaihto 196,2 MEUR (139,6) - Liikevoitto 25,6 MEUR (17,0) - Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 23,1 MEUR (13,4) - Tulos osaketta kohti 0,14 euroa (0,09) - Kokonaismyynnin määrä kasvoi 384,9 milj. litraan (300,2 milj.l.) Hartwall-konsernin kasvu ja tuloskehitys jatkuivat vahvoina myös vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yleismaailmallisesta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta toimintaympäristö pysyi suotuisana kaikilla konsernin markkina-alueilla. Konsernin liikevoitto kasvoi 51 %:lla 25,6 MEUR:oon samalla, kun sen osuus liikevaihdosta nousi lähes prosenttiyksiköllä 13,0 %:iin. Liikevaihto puolestaan nousi 41 % suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin eli 196,2 MEUR:oon. Tulos osaketta kohti kasvoi 58 %:lla edellisen vuoden 0,09 eurosta 0,14 euroon. Konsernin liikevoiton kasvu tulee osakkuusyhtiö Baltic Beverages Holdingista (BBH). Sen liikevoitto kasvoi 80 %:lla 27,4 MEUR:oon. Liikevaihto kasvoi vastaavasti 65 %:lla 127,8 MEUR:oon. Liikevoittomarginaali puolestaan kasvoi 1,8 %-yksiköllä 21,4 %:iin. Kotimaan liikevaihto kasvoi 10 %:lla 68,4 MEUR:oon sekä volyymikasvun että kohonneiden myyntihintojen seurauksena. Kotimaan toimintojen liiketulos oli 1,9 MEUR tappiollinen kun se vuotta aikaisemmin oli 1,8 MEUR voitollinen. Kotimaan toimintojen liikevoittoa rasitti uutuuslanseerauksien seurauksena kasvaneet markkinointikulut sekä Hartwall Lahden osittaisen käyttöönoton lisäkustannukset ja kasvaneet poistot. Hartwall Lahti -keskittämisprojektista saatavat säästöt alkavat kertyä vasta loppuvuodesta 2003. Vapaa kassavirta oli -32,4 MEUR (-18,6) bruttoinvestointien kasvaessa 74 %:lla edellisestä vuodesta 57,8 MEUR:oon. Taserakenne pysyi vahvana omavaraisuusasteen ollessa katsauskauden päättyessä 56 % ja velkaantumisasteen vastaavasti 40 %. Oyj Hartwall Abp ja isobritannialainen panimokonserni Scottish & Newcastle plc (S&N) allekirjoittivat 14.2.2002 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan S&N tarjoaa 3,152 omaa osakettaan kutakin Hartwallin osaketta kohti. Vaihtotarjous alkoi 29.4.2002 ja Hartwallin hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä. Hallituksen vuodelta 2001 antamassa toimintakertomuksessa esitetty arvio vuoden 2002 näkymistä on edelleen voimassa kuitenkin sillä lisäyksellä, että Hartwallin ja S&N:n yhdistymisen toteutuessa siitä aiheutuvat kustannukset, n. 8 MEUR, kirjataan vuoden toiselle neljännekselle, kun S&N:n yhtiökokous on yhdistymisestä päättänyt. Hartwall-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan myös vuoden 2002 aikana huolimatta siitä, että yleiset talousnäkymät ovat epävarmat. Hartwallin kotimaanmyynnin odotetaan kasvavan markkinakasvua vastaavasti ja liikevaihdon sitä hieman nopeammin. BBH:n markkina-alueella, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa, markkinakasvun odotetaan jatkuvan vahvana joskin vuotta 2001 hitaampana. BBH:n tavoitteena on vahvistaa markkina-asemansa, jolloin myynnin määrän kasvu ylittää markkinakasvun. Hintoja arvioidaan voitavan korottaa inflaatiota vastaavasti. Investoinnit pysyvät vielä vuonna 2002 korkealla tasolla mikä nostaa nettovelkaa ja kasvattaa rahoituskuluja. BBH:n verojen arvioidaan nousevan viime vuodesta nimellistä verokantaa vastaavalle tasolle. Rahoitusaseman vahvistamiseksi on katsauskauden päättymisen jälkeen laskettu liikkeeseen 100 MEUR:in joukkovelkakirjalaina. Yllämainitut arviot perustuvat olettamukseen ettei BBH:n toiminta-alueen keskeisissä valuutoissa tapahdu merkittäviä muutoksia. Konsernitilinpäätös sisältää puolet (50 %:n omistusosuutta vastaavasti) BBH:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Helsingissä 8.5.2002 Oyj Hartwall Abp Hallitus Toimintaympäristö säilyi suotuisana Hartwall-konsernin toiminta-alueella toimintaympäristö pysyi talouskasvun hidastumisesta huolimatta myös katsauskauden aikana suotuisana. Tärkeimmissä valuutoissa euroon verrattuna ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Venäjän ruplan keskikurssi oli n. 3 % heikompi kuin vuotta aikaisemmin, mutta toisaalta Ukrainan hrivna oli vastaavasti saman verran vahvempi. Myös maaliskuun lopun valuuttakurssit olivat lähellä 31.12.2001 vallinnutta tasoa ruplan oltua kuitenkin runsaat 3 % alhaisemmalla tasolla. Näin ollen muuntoerovaikutus jäi vähäiseksi. Inflaatio on osoittanut laskusuuntausta ja oli tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Venäjällä n.14 % ja Ukrainassa n. 4 %. Panimoteollisuuden kokonaisvolyymi kotimaassa nousi 5 % virvoitusjuomien ja kivennäisvesien yhteenlasketun kasvun ollessa hienoisesti kokonaiskasvua suurempi. Olutmarkkinoiden kasvuksi kirjattiin 4 % ja siiderille 9 %. Voimakkaimpaan kasvuun ylsi kuitenkin long drink -juomat eli 25 %:iin. BBH:n toiminta-alueella Venäjän olutmarkkinoiden kasvu jatkui vahvana, nyt 22 %. Baltiassa olutmarkkinoiden kasvuvauhti kiihtyi 19 %:iin erityisesti Latvian ja Liettuan vauhdittamana. Ukrainassa puolestaan juotiin olutta 13 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Konsernin liikevaihto jatkui vahvaa kasvuaan Konsernin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan myös katsausvuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, joka alan kausiluontoisuudesta johtuen on vuosineljänneksistä toiminta-asteeltaan alhaisin, ja nousi 40 % suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin eli 196,2 MEUR:oon (139,6). Samalla liikevaihto ylitti myös edellisen vuoden viimeisen neljänneksen 3 %:lla. Myynnin määrä kasvoi 28 %:lla ja oli käytännössä orgaanista. Kotimaan liikevaihto nousi 10 %:lla 68,4 MEUR:oon (62,0), kun volyymikasvu oli 5 %. Merkittävimmät liikevaihtoa kasvattavat tekijät olivat uuden tuoteryhmän, hyvinvointijuomien, ja Otto Long Drink - tuotemerkin lanseeraus. Viinejä ja vahvoja alkoholijuomia maahantuovan ja jakelevan Hartwa-Traden liikevaihto kasvoi 44 % ja sen osuus konsernin kotimaan toimintojen liikevaihdosta nousi 5,4 %:iin (4,2 %). BBH:n liikevaihto puolestaan kasvoi 65 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja ylsi 127,8 MEUR:oon (77,6) myynnin määrän kasvaessa 38 %. Venäjällä liikevaihdon kasvu oli 75 % myyntivolyymin ollessa 39 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Panimoista eniten liikevaihtoa kasvattivat Baltika ja Yarpivo. Baltiassa liikevaihto kasvoi 43 % ja myynnin määrä vastaavasti 45 %. Ukrainassa liikevaihdon kasvu oli 71 % ja myyntimäärän 25 %.Venäjän osuus BBH:n konsolidoidusta liikevaihdosta oli 83 %, Baltian 10 % ja Ukrainan vastaavasti 7 %. Konsernin liikevoitto kasvoi 51 % Konsernin liikevoitto puolestaan nousi tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 51 %:lla 25,6 MEUR:oon (17,0) liikevoittomarginaalin kasvaessa lähes prosenttiyksikön 13,0 %:iin (12,1 %). Sekä liikevoiton kasvu että kannattavuustason koheneminen tulivat BBH:sta. Huolimatta siitä, että kotimaan toimintojen liikevoitto ja kannattavuus jäivät alhaisemmiksi kuin vuotta aikaisemmin, muodostui katsauskausi asettuja tavoitteita paremmaksi. Liikevoiton jakauma, MEUR 1-3/2002 1-3/2001 muutos-% 1-12/2001 Hartwall -1,9 1,8 -105,6 23,4 BBH (50 %) 27,4 15,2 80,1 139,1 Yhteensä 25,6 17,0 50,7 162,5 Kotimaan liiketulos jäi 1,9 MEUR:a alijäämäiseksi, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,8 MEUR:a voitollinen. Katsauskauden alussa lanseerattiin uusi tuoteryhmä, ns. hyvinvointijuomat, sekä tuotiin markkinoille uusi Otto long drink -juoma sekä uusia olutmerkkejä. Vahvan uutuusohjelmaan liittyvät kustannukset kohdistuivat ajankohtaan, jolloin myyntivolyymi on vuoden alhaisin, eivätkä myynnin määrän kasvu ja korkeammat hinnat riittäneet kattamaan niitä. Lisäksi Lahden uuden tuotantoyksikön osittainen käyttöönotto on kasvattanut poistoja ja toimintojen keskittämisen siirtymävaihe on lisännyt toiminnallisia kustannuksia säästöjen alkaessa kertyä vasta tulevaisuudessa. BBH:lle katsausneljännes oli tuloksellisesti jälleen vahva. Liikevoitto kasvoi 80 %:lla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja nousi 27,4 MEUR:oon (15,2). Liikevoiton osuus liikevaihdosta taas nousi 21,4 %:iin, kun se vuotta aikaisemmin oli 19,6 %. Kannattavuuden paranemisen taustalla on volyymikasvun myötä alentuneet yksikkö kustannukset, hinnankorotukset sekä myynnin rakenteessa tapahtuneet muutokset. Toisaalta Venäjän ruplan heikkenemisellä euroa vastaan oli lievästi epäsuotuisa vaikutus. Hartwall-konsernin nettorahoituskulut laskivat edellisestä vuodesta 32 %:lla 2,4 MEUR:oon (3,6) ja niiden osuus liikevaihdosta vastaavasti 2,6 %:sta 1,2 %:iin. Syynä suotuisaan kehitykseen olivat vahvan kassavirran seurauksena alentuneet BBH:n rahoituskulut sekä pienempi negatiivinen valuuttakurssi- ja muuntoerovaikutus. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli näin ollen 23,1 MEUR (13,4) eli 73 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Voimassa olevan verokannan mukaan lasketut verot olivat 6,9 MEUR vastaten veron perusteena olevaa tuloskehitystä. Nettotulos, josta on vähennetty 7,2 MEUR:in (3,6) vähemmistöosuus, kasvoi 58 %:lla 9,0 MEUR:oon, kun se vuotta aikaisemmin oli 5,7 MEUR. Vastaavasti osakekohtainen tulos nousi 0,14 euroon edellisvuoden 0,09 eurosta eli kasvua oli 58 %. Investoinnit ja kassavirta Katsausneljänneksen liiketoiminnan konsolidoitu kassavirta 24,8 MEUR oli edellisen vuoden tasolla (24,7) huolimatta liikevoiton vahvasta kasvusta. Käyttöpääoma kasvoi 14,7 MEUR:llä pääsiäismyyntiin sitoutuneiden myyntisaamisten seurauksena. Investointien rahavirta raskaan investointiohjelman seurauksena oli -57,2 MEUR (-43,3). Näin ollen vapaa kassavirta jäi 32,4 MEUR alijäämäiseksi (-18,6). Bruttoinvestoinnit nousivat kaikkiaan 57,8 MEUR:oon (33,2). Tästä kotimaan toimintojen osuus oli 31,8 MEUR (20,9), mistä lähes 90 % kohdistui Lahden keskittämisprojektiin. BBH:n investoinnit taas nousivat 26,0 MEUR:oon (13,3) painopisteen ollessa Venäjällä. Merkittävimmät kohteet olivat kapasiteetin nosto ja toiminnan tehostaminen. Rahoitusalijäämä katettiin pääosin leasing-rahoituksella sekä limiittien käytön lisäyksellä. Korollinen vieras pääoma nousi 256 MEUR:oon (212) ja nettovelka vastaavasti kasvoi katsausneljänneksen aikana 37 MEUR:illa 222 MEUR:oon (171). Velkarahoituksen kasvusta huolimatta sekä omavaraisuus- että velkaantumisaste pysyivät edellisen vuoden vastaavan ajan tasolla, edellinen 56 %:ssa ja jälkimmäinen 40 %:ssa. Konsernin rakenne Pietarissa sijaitsevan Vena-panimon 49,9 %:n osuuden osto on edelleen kilpailuviranomaisten käsittelyssä. Voronesh-panimon 70 %:n osuuden osto sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän toukokuussa katsauskauden päätyttyä. Näiden panimoiden tiedot eivät näin ollen sisälly katsauskauden lukuihin. Neuvottelut Valko-Venäjällä Minskissä olevan Krinitsa-panimon omistuksesta jatkuvat. Konsernin myyntimäärän kehitys Konsernin alkuvuoden myyntimärän kehitys oli vahva BBH:n ansiosta, jonka myyntivolyymi (100 %)nousi 38 %:lla liki 594 miljoonaan litraan. Kotimaassa Hartwall kasvatti juomiensa myyntiä 79,7 miljoonaan litraan (78,3 milj.l.). Konsernin kokonaismyyntimäärä kasvoi 28 % 384,9 miljoonaan litraan. Hartwallin myyntimäärä lievässä kasvussa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden myynti kotimaassa nousi tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kaikissa juomissa yli viimevuotisen tason. Juomia myytiin yhteensä 176,2 miljoonaa litraa (167,5 milj. l vuonna 2001). Nousua oli 5,3 prosenttia. Osittain nousu on seurausta siitä, että viimevuotisesta poiketen pääsiäinen ajoittui nyt maaliskuulle ja pääsiäispyhät lisäävät panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden myyntiä. Hartwallin panimo- ja virvoitusjuomamyynti kasvoi alkuvuonna 1,8 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, mutta kasvu oli markkinakasvua hitaampi ja yhtiö menetti kokonaismarkkinaosuutta. Hartwallin markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 45,2 % (46,5) ja yhtiö säilytti asemansa Suomen suurimpana panimoalan toimijana. Oluissa markkinaosuuden vahvistamiseksi aloitetut toimenpiteet eivät vielä ole ehtinyt vaikuttaa ja osuuden epätyydyttävä kehitys jatkui. Hartwallin markkinaosuus oluissa oli 43,1 % (45,4 %), siiderissä 34,4 % (34,6 %), long drink -juomissa 74,0 % (63,3 %) ja kivennäisvesissä 51,8 % ( 50,6 %). Virvoitusjuomissa yhtiön kokonaismarkkinaosuus oli 46,5 % (47,9 %) Hartwall-virvoitusjuomien markkinaosuuden ollessa 25,9 % (26,6 %) ja Pepsi-tuotteiden 20,6 % (21,3 %). Hartwa-Traden volyymi kasvoi 77 % painopisteen siirtyessä väkevistä alkoholijuomista viineihin. BBH:n myyntimäärä kasvoi kaikilla markkina-alueilla BBH:n myyntimäärä jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan kaikilla markkinoilla yltäen 593,9 miljoonaan litraan (429,9 milj.l.), josta 575,0 miljoonaa litraa oli olutta (409,4 milj.l.). BBH:n suurimman markkina-alueen Venäjän olutmarkkinat kasvoivat tammi- maaliskuussa 22 % 1 475 miljoonaan litraan. BBH:n myyntimäärä kasvoi 39,1 % 494,1 miljoonaan litraan, josta 487,8 miljoonaa litraa oli olutta (346,2 milj.l.). Samaan aikaan BBH:n osuus Venäjän olutmarkkinoista kasvoi 32,0 %:iin (29,0 %). Ukrainassa BBH:n myynti kasvoi 25,1 prosenttia 52,8 miljoonaan litraan, josta oluita oli 46,0 miljoonaa litraa (35,7 milj.l.). Ukrainan olutmarkkinat kehittyivät 13 prosenttia yhteensä 229 miljoonaan litraan. BBH:n panimot vahvistivat asemaansa nostaen osuuttaan olutmarkkinoista 19,7 %:iin (17,8 %). Myös Baltiassa kaikkien kolmen maan olutmarkkinat kehittyivät suotuisasti alkuvuoden aikana nousten yhteensä 19 % 89 miljoonaan litraan. BBH:n Baltian panimoiden yhteenlaskettu myyntimäärä oli 47,0 miljoonaa litraa, josta oluita 41,2 miljoonaa litraa (27,5 milj.l.). Virossa BBH:n osuus olutmarkkinoista oli 44,5 % (44,0 %), Latviassa 41,5 % (42,0 %) ja Liettuassa 48,3 % (30,9 %). Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Oyj Hartwall Abp:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2002 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2001 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa vuodelta 2001 päätettiin jakaa 1,11 euroa A-osakkeelta ja 1,10 euroa K-osakkeelta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Gustav von Hertzen ja varapuheenjohtajaksi Erik Hartwall. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Björn Mattsson ja Henrik Therman sekä Pertti Hernesniemi ja Erkki Kilpinen, joista kaksi viimeksi mainittua ovat henkilöstön edustajia. Uudeksi jäseneksi valittiin Ian McHoul, jonka toimikausi alkaa sen jälkeen kun 14.2.2002 Oyj Hartwall Abp:n ja Scottish & Newcastlen välillä solmitun yhdistymissopimuksen tarkoittama osakevaihto on toteutettu. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Sixten Nyman, KHT ja tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Henkilöstö Hartwall-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 6 634 henkilöä (6 134). Lukuun on sisällytetty 50 % BBH:n henkilöstöstä. Hartwallin osuus tästä ilman BBH:ta oli 1 362 henkilöä (1 311). BBH:n palveluksessa (100 %) oli keskimäärin 10 544 henkilöä (9 646). Osake ja osakepääoma Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa runsaat 31 miljoonaa kappaletta vaihdon arvon ollessa runsaat 876 MEUR ja määrän ollessa 52,9 % A-osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen kurssi vaihteli 22,52 ja 30,00 euron välillä ollen alimmillaan 2.1. sekä ylimmillään 14.2. Keskikurssi oli 28,18 euroa ja katsauskauden loppukurssi 29,50 euroa. A-osakkeiden ulkomaalaisomistus oli maaliskuun lopussa 38,0 % (39,2 %). Katsauskauden päättyessä osakkeenomistajia oli 5 673 (6 264). Hartwall yhdistää voimansa Scottish & Newcastlen kanssa Hartwall ja Scottish & Newcastle (S&N) solmivat 14.2.2002 yhdistymissopimuksen, jossa jokaisesta Hartwallin A-osakkeesta ja K- osakkeesta tarjotaan vastikkeena 3,152 tarjousosaketta. Samana päivänä Hartwall-Yhtiöt Oy ja eräät Hartwallin omistajasuvun jäsenet sitoutuivat peruuttamattomasti hyväksymään vaihtotarjouksen omistamiensa A- osakkeiden ja K-osakkeiden osalta. Hartwall-Yhtiöt Oy:llä ja mainituilla Hartwallin omistajasuvun jäsenillä on hallussaan yhteensä 24 705 219 A- osaketta ja yhteensä 7 400 000 K-osaketta, jotka edustavat yhteensä 42,02 prosenttia A- osakkeista ja 100 prosenttia K-osakkeista ja yhteensä 83,51 prosenttia Hartwallin äänivallasta. S&N:n vaihtotarjous kaikista Hartwallin osakkeista alkoi 29.4.2002 klo 9.30 Suomen aikaa. Vaihtotarjous päättyy 28.5.2002 klo 16.30 Suomen aikaa, ellei tarjousaikaa jatketa. Hartwallin hallitus suosittelee Hartwallin osakkeenomistajille vaihtotarjouksen hyväksymistä. Vaihtotarjous Hartwallista edellyttää vielä muun muassa S&N:n osakkeenomistajien hyväksymistä, joka pyritään saamaan 13.5.2002 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. S&N:n ja Hartwallin yhdistymisen toteuttamisen jälkeen laajennettu konserni tulee olemaan Euroopan johtava panimo. Jos S&N saa haltuunsa yli 2/3 Hartwallin äänivallasta, S&N-konserniin kuuluva yhtiö tulee tekemään lunastustarjouksen Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti lopuista Hartwallin osakkeista. S&N on myös ilmoittanut, että jos S&N:n osuus Hartwallin osakepääomasta ja äänivallasta ylittää 90 prosenttia, S&N tai S&N-konserniin kuuluva yhtiö aloittaa lunastusmenettelyn. Lunastusmenettelyssä Hartwallin osakkeenomistajat saavat lunastushinnan rahana. S&N:n tarkoituksena on, että Hartwall hakee A-osakkeidensa poistamista Helsingin pörssin päälistalta viimeistään silloin, kun S&N on saanut haltuunsa kaikki Hartwallin A-osakkeet. Konsernin näkymät loppuvuodelle Hallituksen vuodelta 2001 antamassa toimintakertomuksessa esitetty arvio vuoden 2002 näkymistä on edelleen voimassa kuitenkin sillä lisäyksellä, että Hartwallin ja S&N:n yhdistymisen toteutuessa siitä aiheutuvat kustannukset, n. 8 MEUR, kirjataan vuoden toiselle neljännekselle, kun S&N:n yhtiökokous on yhdistymisestä päättänyt. Hartwall-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan myös vuoden 2002 aikana huolimatta siitä, että yleiset talousnäkymät ovat epävarmat. Hartwallin kotimaanmyynnin odotetaan kasvavan markkinakasvua vastaavasti ja liikevaihdon sitä hieman nopeammin. BBH:n markkina-alueella, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa, markkinakasvun odotetaan jatkuvan vahvana joskin vuotta 2001 hitaampana. BBH:n tavoitteena on vahvistaa markkina-asemansa, jolloin myynnin määrän kasvu ylittää markkinakasvun. Hintoja arvioidaan voitavan korottaa inflaatiota vastaavasti. Investoinnit pysyvät vielä v. 2002 korkealla tasolla mikä nostaa nettovelkaa ja kasvattaa rahoituskuluja. BBH:n verojen arvioidaan nousevan viime vuodesta nimellistä verokantaa vastaavalle tasolle. Rahoitusaseman vahvistamiseksi on katsauskauden päättymisen jälkeen laskettu liikkeeseen 100 MEUR:n joukkovelkakirjalaina. Yllämainitut arviot perustuvat olettamukseen ettei BBH:n toiminta-alueen keskeisissä valuutoissa tapahdu merkittäviä muutoksia. Konsernitilinpäätös sisältää puolet (50 %:n omistusosuutta vastaavasti) BBH:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Tämän tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Jussi Länsiö, puh. (09) 540 2328 Talousjohtaja Markku Sirén, puh. (09) 540 2384 Lähettäjä: OYJ HARTWALL ABP Marie-Louise Wiklund viestintäpäällikkö puh. (09) 540 2440 fax (09) 540 2528 marie-louise.wiklund@hartwall.fi Jakelu: HEX Oyj keskeiset tiedotusvälineet www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/08/20020508BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/08/20020508BIT00080/wkr0002.pdf The full report

Tilaa